BEZINNING ADVENT 2020

By beschouwingen

BEZINNING ADVENT DOOR DE WEEK

22 december: DINSDAG IN DE VIERDE WEEK.

We lezen op deze dinsdag in de vierde Adventsweek uit het Evangelie van Lucas, 1, 46-56.  Als u een bijbel hebt neem die er dan bij. Voor degenen, die geen bijbel hebben: hier volgt de tekst:

We lezen het bekende Magnificat, de lofprijzing van Maria op de Heer.
“Mijn hart prijst hoog de heer. Van vreugde juicht mijn geest om God, mijn redder: daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd. En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig omdat Hij die machtig is aan mij zijn wonderwerken deed, en heilig is zijn Naam. Barmhartig is Hij, van geslacht tot geslacht voor hen die Hem vrezen. Hij toont de kracht van zijn arm, slaat trotsen van hart uiteen. Heersers ontneemt Hij hun troon, maar Hij verheft de geringen. Die hongeren overlaadt Hij met gaven, en rijken zendt Hij heen met lege handen. Zijn dienaar Israël heeft Hij zich aangetrokken, gedachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig jegens Abraham en zijn geslacht, gelijk Hij had gezegd tot onze Vaderen.” 

In dit fragment lezen we hoe Maria Gods bekommernis om behoeftigen in de ruimste zins des woord benadrukt. Hooghartigheid wordt door God niet gewaardeerd. Zulk een wereld wordt ons voorzegd.

*Vooraf: Zoek een moment waarin u stil kunt zijn en u niet laat afleiden; en probeer een ontspannen houding aan te nemen.

*Lees de tekst uit de Bijbel of bovenstaande tekst, langzaam en vraag u af wat er in de tekst staat.

*Lees de tekst opnieuw en vraag u af of wat u eerst las in de tekst nog en aanvulling krijgt?

*Vindt u dat de tekst ons, mensen van nu, nog wat te zeggen heeft? Kunt u dat benoemen?

*Geldt dat ook voor uzelf?

Blijf een paar minuten stil

*Formuleer met eigen woorden een gebed ter afsluiting  en zeg daarin tot God wat in u opgekomen is en………. ga weer verder met uw bezigheden.

 Arthur Prakken.

********************

18 december: VRIJDAG IN DE DERDE WEEK.

Volgens het leesrooster lezen we vandaag uit de Profeet Jeremia 23, 5-8 en het evangelie: Mt. 1, 18-24. We nemen de tijd en laten de inhoud in alle rust tot ons bezinken. Klik hier – zo u geen Bijbel hebt – voor de link naar de Willibrordbijbel. Hier vindt u ook het dagelijkse bijbel-leesrooster en uw inspiratie voor gebed.

Uit de Profeet Jeremia 23, 5-8
“Geloof Mij, de tijd komt – zo spreekt de Heer – dat Ik een wettige afstammeling van David doe opstaan. Hij zal met bekwaamheid regeren en het land rechtvaardig en eerlijk besturen.
Dan wordt Juda bevrijd, leeft Israël veilig. Dit is de naam die men hem geeft: God de Heer, onze gerechtigheid. Eens komt de tijd – zo spreekt de Heer – dat men niet meer zegt: Zowaar God leeft, die de Israëlieten uit Egypte heeft geleid, maar: Zowaar God leeft, die de nakomelingen van Israël heeft teruggebracht uit het noorden, uit alle landen waarheen Hij hen had verdreven. Op hun eigen grond zullen zij weer wonen.”

*Vraag: Met wie wordt de wettige afstammeling van David bedoeld?

*Vraag: Wanneer en van wie wordt Juda dan bevrijd en leeft Israël veilig?

Uit het evangelie van Mattheus 1, 18-24
“(…)Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef bleek zij, voordat ze gingen samenwonen, zwanger van de heilige Geest. Omdat Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, dacht hij er over in stilte van haar te scheiden. Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer, die tot hem  sprak: “Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; het kind in haar schoot is van de heilige Geest. Zij zal een zoon ter wereld brengen, die gij Jezus moet noemen, want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden.(…) Ontwaakt uit de slaap deed Jozef zoals de engel van de Heer hem bevolen had en nam zijn vrouw tot zich.”

*Vraag: Waarom wilde Jozef eigenlijk van Maria scheiden. Zij waren toch immers volgens de joodse wet verloofd.

*Vraag: waarom was Jozef bevreesd? Een waarom verwijst de engel naar ‘Jozef, zoon van David”?  Doet de engel daarom een beroep Jozef door hem te wijzen op diens adellijke afkomst?

*Vraag: Staat Jozef ons als voorbeeld? Moeten wij als christen, zoals Jozef deed wat de engel hem bevolen had, óók Jezus adopteren of aannemen in ons leven?

Blijf een paar minuten stil

*Formuleer met eigen woorden een gebed ter afsluiting  en zeg daarin tot God wat in u opgekomen is en………. ga weer verder met uw bezigheden.

 Michael Jongkamp.

********************

15 december: DINSDAG IN DE DERDE WEEK.  

Op het Bijbelrooster voor deze dag staan de profeet Sefanja hfdst. 3, 1-2.9-13 en het evangelie van Mattheus hfdst. 21, 28-32.
Klik hier – zo u geen Bijbel hebt – voor de link naar de Willibrordbijbel. Hier vindt u ook het dagelijkse bijbel-leesrooster en uw inspiratie voor gebed.
Lees aandachtig de aanklacht tegen de leiders in hfdst. 3, vers 1 t/m 4:  “Wee de weerspannige, bezoedelde, gewelddadige stad! Zij luistert naar geen vermaning, zij wil van geen onderrichting weten, zij vertrouwt niet op de Heer en nadert niet tot haar God. Haar leiders binnen haar muren zijn brullende leeuwen, haar rechters zijn wolven bij avond, die ‘s ochtends niets meer te kluiven hebben.  Haar profeten zijn zwetsers en bedriegers; haar priesters schenden wat heilig is en verkrachten de wet.”

*  Vraag 1: lees i.p.v. ‘haar leiders’ nu ‘onze wereldleiders’. Zou de aanklacht van Sefanja na zo’n 2600 jaar ook opgaan voor (sommige) wereldleiders van nu?

Lees de verzen 9 – 13 waarin God Jeruzalem een belofte doet:
“Ik zal aan de volken andere, reine lippen geven. Dan zullen zij allen de Naam van de Heer aanroepen en eensgezind Hem dienen. (…) Dan wordt onder u geen misdaad tegen Mij meer begaan, waarover gij u hebt te schamen, want Ik verwijder dan uit uw midden de hoogmoedige pronkers; op mijn heilige berg zult gij u niet langer misdragen. Ik laat bij u alleen nog over een nederig, bescheiden volk, dat zijn toevlucht vindt bij de Naam van de Heer: de rest van Israël. Zij bedrijven geen onrecht meer, zij vertellen niet langer leugens en in hun mond is geen arglistige tong meer te vinden. Zij zullen weiden en rustig neerliggen zonder dat hen nog iemand opschrikt. “

*  Vraag 2: Het centrale thema in dit boek is “de dag van de Heer”. Wat houdt deze dag in en wat is daarvan het gevolg? Is hier ook sprake van vergeving en/of verzoening?

Lees vervolgens Mattheus 21, 28-32 over het onderricht aan hogepriesters, oudsten en farizeeën, met name waar het betreft het volgende citaat:

“Toen zei hij hun: “Voorwaar ik zeg u: De tollenaars en de ontuchtige vrouwen gaan eerder dan gij het Koninkrijk Gods binnen.  Johannes kwam tot u en beoefende de gerechtigheid; toch hebt gij hem geen geloof geschonken, terwijl de tollenaars en de ontuchtige vrouwen hem wel geloof schonken”.

* Vraag 3: Ziet u na het lezen van dit onderricht aan de hogepriesters enz. ook een overeenkomst met de waarschuwing van Sefanja aan de leiders van Jeruzalem en aan het de toekomst die God Jeruzalem in het vooruitzicht stelt?

Blijf een paar minuten stil:
* Formuleer met eigen woorden een gebed ter afsluiting  en zeg daarin tot God wat in u opgekomen is en………. ga weer verder met uw bezigheden.

 Michael Jongkamp.

********************

11 december: VRIJDAG IN DE TWEEDE WEEK.

We lezen op vrijdag in deze tweede Adventsweeklezen opnieuw uit het Boek Jesaja,hst.48, 17-19. Als u een bijbel hebt neem die er dan bij. Voor degenen, die geen bijbel hebben, hieronder de tekst van de lezing. De dienaar van de HEER als bevrijder van zijn volk.

“Dit zegt de HEER, je bevrijder, de Heilige van Israël: Ik ben de HEER, jullie God, die jullie onderricht in je eigen belang, die jullie leidt op de weg die je gaat. Luisterde je maar naar mijn geboden, dan zou jouw vrede zijn als een rivier, en je gerechtigheid als de golven van de zee. Je nageslacht zou zijn als het zand, je nazaten ontelbaar als zandkorrels. Je naam zou nooit worden uitgewist, maar voor altijd bij mij voortleven.”

*Vooraf: Zoek een moment waarin u stil kunt zijn en u niet laat afleiden; en probeer een ontspannen houding aan te nemen.

*Lees de tekst langzaam en vraag u af wat er in de tekst staat.

*Lees de tekst opnieuw en vraag u af of wat u eerst las in de tekst nog en aanvulling krijgt?

*Vindt u dat de tekst ons, mensen van nu, nog wat te zeggen heeft? Kunt u dat benoemen?

*Geldt dat ook voor uzelf?

Blijf een paar minuten stil

*Formuleer met eigen woorden een gebed ter afsluiting  en zeg daarin tot God wat in u opgekomen is en………. ga weer verder met uw bezigheden.

Theo Dahlmans.

********************

8 december: DINSDAG IN DE TWEEDE WEEK.

We vieren op deze dag  (8 december) het Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria en we lezen vandaag uit het heilig evangelie van Lucas, hst. 1, 26-38. Als u een bijbel hebt neem die er dan bij. Voor degenen, die geen bijbel hebben in grote lijnen waar het vandaag over gaat.

De engel Gabriël, door God gezonden, brengt de blijde boodschap aan de maagd Maria. …..“De engel trad bij haar binnen en sprak: ‘Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u, gij zijt de gezegende onder de vrouwen.’…..”Maria schrok hiervan. Maar de engel stelde haar gerust en deelde haar mee, dat zij een zoon ter wereld zou brengen, de zoon van God, die ze de naam Jezus moest geven. Na nog enkele mededelingen door de engel eindigt Lucas dit deel van zijn evangelie met: “Nu zei Maria: ‘Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord’. En de engel ging van haar heen.”

*Vooraf: Zoek een moment waarin u stil kunt zijn en u niet laat afleiden; en probeer een ontspannen houding aan te nemen.
*Lees de tekst uit de Bijbel of bovenstaande tekst, langzaam en vraag u af wat er in de tekst staat.

*Lees de tekst opnieuw en vraag u af of wat u eerst las in de tekst nog een aanvulling krijgt?

*Vindt u dat de tekst ons, mensen van nu, nog wat te zeggen heeft? Kunt u dat benoemen?

*Geldt dat ook voor uzelf?

Blijf een paar minuten stil

*Formuleer met eigen woorden een gebed ter afsluiting  en zeg daarin tot God wat in u opgekomen is en………. ga weer verder met uw bezigheden.

Theo Dahlmans.

********************

4 december: VRIJDAG IN DE EERSTE WEEK

We lezen op vrijdag in deze eerste Adventsweeklezen opnieuw uit het Boek Jesaja, hst.19, 17-24. Als u een bijbel hebt neem die er dan bij. Voor degenen, die geen bijbel hebben in grote lijnen waar het vandaag over gaat.

Jesaja droomt van een tijd, dat er geen mensen meer zullen zijn met een lichamelijke of geestelijke handicap, dat er geen mensen meer zullen zijn die onderdrukt worden of in armoede moeten leven. Hij droomt dus van een ideale wereld, waarin geen plaats meer is voor mensen die overal de spot mee drijven, geen plaats is voor mensen, die kwaad doen. Zulk een wereld komt overeen met Gods bedoeling. Het is Zijn wereld waarin: ‘warhoofden tot inzicht komen en opstandigen tot rede’.

*Vooraf: Zoek een moment waarin u stil kunt zijn en u niet laat afleiden; en probeer een ontspannen houding aan te nemen.

*Lees de tekst uit de Bijbel of bovenstaande tekst, langzaam en vraag u af wat er in de tekst staat.

*Lees de tekst opnieuw en vraag u af of wat u eerst las in de tekst nog en aanvulling krijgt?

*Vindt u dat de tekst ons, mensen van nu, nog wat te zeggen heeft? Kunt u dat benoemen?

*Geldt dat ook voor uzelf?

Blijf een paar minuten stil

*Formuleer met eigen woorden een gebed ter afsluiting  en zeg daarin tot God wat in u opgekomen is en………. ga weer verder met uw bezigheden.

Pastoor: A. Reijnen.

********************

1 december: DINSDAG IN DE EERSTE WEEK

We lezen uit het eerste gedeelte van het Boek Jesaja, profeet in 8e eeuw vóór Christus, uit hoofdstuk 11, 1-10. Neem de bijbel erbij als u in het bezit ervan bent, kijk in de inhoud waar  Jesaja staat en zoek de tekst op. In die tekst staat het volgende:

De profeet heeft een verlangen, droom, dat er te midden van alle beroerdigheid  iemand zal komen, die in staat zal zijn te bewerken, dat mensen hun tegenstellingen al zitten die nog zo diep te overwinnen. In Hem zal leven de Geest van Wijsheid en Verstand, Raad en Sterkte, de Geest van liefde en ontzag voor de Heer (God). Iedereen, van hoog tot laag voelt zich onder zijn leiding veilig. Geen mens zal meer kwaad doen en heel de aarde zal ‘vervuld zijn  van de liefde tot God’.

*Vooraf: Zoek een moment waarin u stil kunt zijn en u niet laat afleiden en probeer een ontspannen houding aan te nemen.
De teksten gedurende de komende weken zijn bedoeld om ons te helpen bij de voorbereiding op de menswording van God in Jezus Christus met Kerstmis.

*Lees de tekst uit de Bijbel of de bovenstaande tekst langzaam,  en vraag u af wat er volgens u in de tekst staat?

*Lees de tekst opnieuw en vraag u af of u na herlezing nog een aanvulling krijgt op hetgeen u in de tekst gelezen hebt?

*Waarom zou deze tekst ons in de Advent voorgehouden worden?  Zou die ‘iemand die komen gaat kunnen slaan op Jezus Christus en zijn geboorte met Kerstmis?

*vraag u af: heb ik iets aan deze tekst voor mijn manier van leven? Zou ik door mijn manier van leven kunnen meehelpen dat die bemoedigende droom enigermate werkelijkheid wordt?

Blijf een paar minuten stil

*Formuleer met eigen woorden een gebed ter afsluiting  en zeg daarin tot God wat in u opgekomen is en………. ga weer verder met uw bezigheden.

Pastoor: A. Reijnen.  

********************

Bericht voor alle beoefenaars van zang en muziek in het cluster Morgenster.

By beschouwingen

AAN ONZE KOREN, HARMONIEËN, DRUMBAND SCHUTTERIJ;
(beoefenaars van zang en muziek in de dorpen van onze cluster Morgenster.)   

Pastorie 15-11-2020

Op 22 november is het de gedachtenis van Sint Cecilia, patrones van diverse koren en muziekgezelschappen. Hoe Cecilia (4e eeuw) aan dat patroonschap gekomen is heeft waarschijnlijk t maken met een antifoon voorafgaand aan een psalm (joods lied) die op haar gedenkdag dag gezongen  werd. De tekst daarvan luidde aldus: ‘Terwijl het orgel speelde bezong de maagd Caecilia God alleen’. Wat er ook van zij, de gedenkdag van Sint Caecilia is de aanleiding  ertoe aan jullie en jullie lot in coronatijd te denken.

We missen jullie op diverse terreinen. In onze dorpen met jullie vrolijke marsen, concerten, optredens bij allerlei gelegenheden, gedenkdagen en feesten. We missen jullie inbreng in kerkelijke vieringen, zoals 1e Communie, processies, gedachtenisviering van de heiligen aan wie onze parochies  zijn toegewijd. Harmonie St Agatha was gelukkig nog aanwezig bij de uitgestelde viering van de 1e Communie van de schoolkinderen van groep IV in Eys. Het kerkelijk zangkoor van Eys en de Schola Cantorum van Wahlwiller zongen met enkele  zangers, op gepaste afstand, bij uitvaarten en op zondagen toen er nog honderd parochianen bij de viering aanwezig mochten zijn.  Zo deed vrouwenkoor Octavia in Eys op zaterdagavond. Maar ook dat zingen is weggevallen t.g.v. de laatst afgekondigde maatregelen van de overheid. Volkszang mocht allang niet meer.

Waarom zijn zang en muziek zo belangrijk? Omdat ze menselijke emoties en gevoelens van blijdschap tot en met verdriet, van verlangen tot en met hoop ‘in klank’ kunnen brengen, vaak beter dan met woorden uit te drukken valt. Een dorpsfeest is ondenkbaar zonder muziek. Wil een dorp vieren dan hoort muziek erbij. Muziek en zang onderstrepen de eigenheid van onze dorpen, de feestelijkheid die men samen als dorpsgemeenschap viert. Eeuwenlang ma(akt)ken kerk en parochie deel uit van het dorpse leven. Derhalve bespeelde een organist(e) het orgel en vertolkten koren de gezangen. Zij verhoogden feestelijkheid en in meerstemmigheid ook de plechtigheid van de viering. Zonder de koren minder bezinning en minder emotie. Dat is momenteel het geval nu ze niet meer worden ‘gehoord’.

Wat betekent het voor jullie je muzikaliteit niet te kunnen uiten? Het ‘samen’ dat kenmerkend is voor de muzikaliteit in onze dorpen valt weg. De ‘verschillende stemmen’ in koren en muziekinstrumenten vullen elkaar niet meer aan in repetities en uitvoeringen. Men ‘hoort’ elkaar niet meer. En door het wegvallen van repetities en uitvoeringen ziet men elkaar ook niet meer, blijven ontmoetingen en gelegenheden tot het delen van het leven met elkaar achterwege. Hopelijk ‘vervreemden’ jullie daardoor niet van elkaar en van de verenigingen waar jullie lid van zijn. Het financiële aspect speelt ook een rol, zowel voor de verengingen als ook voor dirigenten, vooral –wat de laatsten betreft- voor degenen die ‘van de muziek moeten leven’. Ik lees van dirigenten en hun zoeken naar creatieve oplossingen, maar evengoed zal er voor vele van hen sprake zijn van een financiële aderlating. Hopelijk blijven onze bewoners uit waardering voor jullie muzikale betekenis ook trouw ondersteunen. Hopelijk houden besturen en leden van koren en corpsen goede moed en kan men rekenen op elkaars steun en die van de dorpsbewoners waaraan ze dienstbaar zijn. Dank voor al jullie inzet toen het mogelijk was. Hopelijk mogen betere tijden spoedig aanbreken waarop jullie én muzikaal én menselijk én dorp-bindend tot je recht kunt komen. En blijf allen gezond.

Ik schrijf dit mede in naam van mijn collega pastor Franssen, die met het wel en wee in onze dorpen meeleeft. Wij groeten jullie hartelijk.  A. Reijnen, pastoor en GA.

BRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN HET CLUSTER MORGENSTER.  (Pastorie 20-10-2020)   

By beschouwingen

“DE REALITEIT VAN ALLEDAG”

EEN 2e CORONAGOLF
De werkelijkheid van alledag wordt momenteel sterk bepaald door een 2e coronagolf. Vóór de coronatijd hadden we eigenlijk het meeste goed in de hand. De economie liep goed, de werkeloosheid was laag, onze welvaart hoog, vergeleken met andere landen in de wereld. Ieder moment konden we via de moderne apparaten geïnformeerd worden en met elkaar in contact komen. Werk, vrije tijd, kwesties van leven en dood leken we zelf te kunnen regelen. Reizen konden we waarheen we wilden. Al 75 jaar leefden we zonder oorlog in vrede. Dit jaar was de viering van 75 jaar bevrijding gepland met dank aan degenen die omwille van onze vrijheid het leven lieten. Onderzoek wees uit, dat de doorsnee Nederlander heel tevreden was met zijn/haar bestaan. Wel waren er ook kanttekeningen te maken bij die tevredenheid. Gewezen werd op de sterk toegenomen individualisering waardoor steeds meer mensen op en voor zichzelf gingen leven en de onderlinge betrokkenheid afnam. Ook onze dorpse verenigingen hadden/hebben daaronder te lijden.  Een belangrijk hedendaags probleem blijkt eenzaamheid te zijn.

Corona met zijn lichamelijke, psychische, maatschappelijke en economische gevolgen  heeft de boel aardig in de war gestuurd. We blijken elkaar te kunnen besmetten. Er is (nog) geen  vaccin. Wat we kunnen doen is proberen de verspreiding van het virus tegen te gaan. Dat bepaalt nu de realiteit van alledag, die anders is geworden, minder ‘natuurlijk’ dan we gewend waren. De strengere maatregelen nu zorgen ervoor dat opnieuw veel activiteiten stil zijn  gelegd. Ook bij de verenigingen in onze dorpen is dat te merken.

Met dit alles ervaren we onze kwetsbaarheid. We zijn zelf onderdeel  van de  schepping, die we weliswaar in beheer hebben gekregen, maar waar we niet boven verheven zijn. Het laat ons ook de grenzen zien van de maakbaarheid. We zijn geen bazen, die kunnen doen wat ze willen. We zijn ertoe bestemd om te dienen wat ons is toevertrouwd, aarde, planten, dieren en medemensen.

HOE GAAN WE MET DE CRISIS OM?
Niet allemaal op gelijke wijze. We hebben klaarblijkelijk een sturende overheid nodig die de boel, bij alle verschil van mening, bij elkaar houdt. Een flinke meerderheid bij oud en jong is bereid om de overheidsmaatregelen te accepteren ook al blijkt achteraf dat die niet perfect zijn en wellicht beter hadden gekund. Van de overheid wordt wel verlangd dat ze integer en  geloofwaardig is. Maar, je houdt ook mensen die lak hebben aan de maatregelen. Jammer.  Duidelijk is dat ook hooggeplaatsten fouten maken. Wat we doen is mensenwerk.

We hebben het misschien moeilijk  met de door de overheid getroffen maatregelen,  omdat ze ingaan tegen ons gevoel van wat natuurlijk is en voor ons vanzelfsprekend.  Het valt niet mee ons anders te moeten gedragen dan we gewend/verwend  (??) zijn. De bescherming van onze gezondheid staat voorop. Maar er klinkt een vraag die moeilijk te beantwoorden blijkt: hoe de mentale, maatschappelijke en economische problemen opgelost kunnen worden, die de coronacrisis met zich meebrengt. Er wordt een groot beroep gedaan op onze bereidheid tot solidariteit.  Hoe we met de crisis omgaan (b)lijkt samen te hangen met de manier waarop we in het leven staan. ‘Maling hebben aan alles’, zoals iemand zich uitdrukte, kan toch niet de stijl van leven zijn. Zeker als christenen worden we verondersteld ons te gedragen naar de manier van leven en de geboden van de liefde van Jezus, een van ons (Mensenzoon) en Zoon van God.

HEBBEN WE WAT AAN ONS GELOOF?
Er vielen al woorden die zeker bij ons, christenen, passen: solidariteit met onze medemensen in het verlengde van de geboden tot liefde. We kunnen daar ook praktische vormen aan geven zoals de telefoon pakken om elkaar op te bellen, zeker nu we elkaar lijfelijk niet of minder kunnen ontmoeten. Andere voorbeelden: een e-mail sturen, een kaartje in de brievenbus stoppen. Er zijn ook mensen, die een maaltijd bezorgen aan alleenstaanden.

Er zijn in onze christelijke traditie al eeuwenlang gebruiken die misschien ook nu zinnig zijn. Het ging er vaak om wat afstand te nemen van ons zelf, van ons eigenbelang en ruimte te scheppen voor aandacht voor anderen, m.n. minder bedeelden. We werden aangespoord de tijd te nemen ons wat meer bezig te houden met gebed als motor voor ons ‘geestelijk leven’ of onze spiritualiteit. We maakten daar werk van in de voorbereiding op Kerstmis in de Adventstijd; en tijdens de voorbereiding op Pasen in de Veertigdagentijd. Op zondagmiddagen  overwogen we in ‘lijdensmeditaties’ in de Veertigdagentijd,  de moeilijke weg die Jezus had te gaan. Een weg die hem werd aangedaan. Vertrouwend op God die alles ten goede leidt, hield Hij het uit en kwam met Pasen voorgoed tot leven.  Zou hij een voorbeeld kunnen zijn van het ‘uithouden in hoop’ in de moeilijke periode die wij nu meemaken? Ook ons leven is nu eenmaal geen permanent genieten. Er zitten aan de realiteit van alledag moeilijke kanten en het vraagt acceptatie om dat onder ogen te zien. Laten we er de tijd voor nemen.

Wat pastor Franssen en ik van harte hopen is, dat we allen de kracht vinden het uit te houden bij de huidige realiteit. Dat de crisis van nu ons dieper doet beseffen wie we als mensen zijn: geroepen om solidair te zijn met elkaar. Laten we hopen en bidden dat we ons ook gelovig kunnen toevertrouwen aan God en zijn voorzienigheid.

Verder hoop ik als pastoor, dat u uw parochie en het dorpse verenigingsleven van uw steun zult blijven voorzien.
Gegroet, blijf gezond, houd vol, steun elkaar.
Mede namens pastor Franssen,
Pastoor A. Reijnen.

Bisschop Smeets schrijft Beleidsbrief 2020

By beschouwingen

Bisschop Smeets schrijft Beleidsbrief 2020

Bisschop Harrie Smeets heeft een Beleidsbrief 2020 voor alle kerkbesturen en pastoraal verantwoordelijken in het bisdom Roermond geschreven. In de brief gaat de bisschop in op de toekomst van de parochies in Limburg als missionaire geloofsgemeenschappen. Ook maakt hij een aantal nieuwe afspraken bekend in het kader van het benoemingenbeleid in het bisdom en roept hij op tot solidariteit tussen parochies.

Lees verder

Meneer pastoor brengt onder onze aandacht ………

By beschouwingen

Wat ons als cluster “Morgenster” waarschijnlijk te wachten staat n.a.v. de herinrichting van ons bisdom ten gevolge van de Blauwdruk (inzichten m.b.t. herstructurering bisdom Roermond) 2010.

Het bisdom Roermond, samenvallend met de Provincie Limburg, is bezig aan een inhaalslag. We liggen, vergeleken bij andere bisdommen achter met de herinrichting van ons bisdom. Niet dat er niets op gang gebracht was, maar de samenleving  en de betrokkenheid t.a.v. geloof en kerk veranderen zo snel dat de hervorming van de kerkelijke structuur het niet bijbenen. Parochies als geheel zijn vaak moeilijk in beweging te krijgen. Degenen die betrokken zijn houden het vaak het liefst bij het oude. Dat zijn ze zo gewend. En zo lang d financiën nog toereikend zijn……Het is evenwel vaak nu al moeilijk het salaris op te brengen van een priester beneden de pensioengerechtigde leeftijd. En als er grote kosten komen aan gebouwen…….

In ons cluster ‘Morgenster’ van de parochies Wahlwiller, Nijswiller en Eys zijn we al een aantal jaren bezig met samenwerking van onderop. We hebben een overkoepelend clusterbestuur, dat de afzonderlijke besturen besluiten voorlegt en voorstellen doet. We hebben een ‘denktank’ die Pastoraatsgroep wordt genoemd en op het ogenblik al flink gevorderd is met een gezamenlijk beleidsplan. Al jaren komen degenen, die in onze kerken uit de H. Schrift lezen en voorgaan in de voorbede, bijeen om zich in de verschillende soorten Bijbelboeken te verdiepen door samen Schriftteksten te lezen. We hebben een liturgisch beraad dat zich buigt over afstemming van de diensten in onze parochies op elkaar en op de vraag hoe we de vieringen het beste vorm kunnen geven. We hebben een gezamenlijk Zorgoverleg, dat bekijkt wat we vanuit onze parochies met de mogelijkheden die we hebben kunnen doen voor mensen, die daar behoefte aan hebben. In coronatijd hebben we afgesproken attent te zijn waar de negatieve gevolgen ervan en waar het kan te helpen al is het maar door aandacht te schenken aan degenen de het ’t hardste nodig hebben. Koren zijn bereid elkaar bij te springen, maar tot nu toe is daar nog geen gebruik van gemaakt. We hebben een gezamenlijk missiecomité, dat de verschillende missieactiviteiten door het jaar onder de aandacht van de parochies brengt. Zo zijn we in Morgenster van onderop bezig.

Ons Bisdom heeft in 2010 een zogenoemde Blauwdruk gemaakt van hoe de structuur van het bisdom eruit zou zien. Parochies zouden op grote schaal worden samengevoegd in grotere eenheden, federaties. In delen van ons bisdom zijn deze inderdaad tot stand gekomen. Ook in ons dekenaat Gulpen, dat de parochies omvat in het Heuvelland met aan de westkant Eijsden, aan de oostkant Vaals en aan de noordkant Valkenburg zijn er federaties tot stand gekomen. De parochies van Eijsden en omliggende kerkdorpen Mesch, Rijckholt, Gronsveld en Eckelrade vormen sinds ze een nieuwe pastoor hebben een federatie. Dat is ook het geval bij de cluster Terlinden (Banholt, Reijmerstok, Noorbeek) en Margraten/Scheulder. Ook Valkenburg, Oud-Valkenburg , Schin op Geul vormen een federatie waarbij Sibbe gaat aansluiten. Ook Vaals, Vijlen, Lemiers en Holset vormen een  federatie. Ze staan onder leiding van een pastoor-moderator met om zich heen assistenten: priesters, diakens, pastoraal werkenden.

Binnen onze gemeente Gulpen Wittem is er de federatie Mechelen, Epen en Slenaken met één bestuur en één pastoor. Wahlwiller, Nijswiller en Eys vormen de cluster Morgenster, met een overkoepelend bestuur met beperkte bevoegdheid zoals eerder aangegeven. Onze cluster heeft twee pastores, pastor Franssen en pastoor Reijnen. De parochies Wijlre en Gulpen praten over samengaan onder één pastoor, een diaken en een stagiair. In de Blauwdruk 2010-2020 zou het eindresultaat zijn dat alle huidige parochies uit de gemeente samengaan in één federatie met een moderator en een of meer assistenten.

Het lijkt erop dat zulk een federatie ons te wachten staat. De huidige kerkbesturen zouden dan omgevormd gaan worden tot een soort adviesraden. De kerkbesturen wachten nu op nadere uitleg van de kant van de herstructureringscommissie van ons bisdom. Er leven nog vele vragen.  AR

Nieuwe exploitanten voor Klooster Wittem. (het thuis van onze meneer pastoor)

By beschouwingen

Op de foto: vlnr Jelle Wind (lid communiteit Klooster Wittem), Evert en Blanche Hartman, Henk Erinkveld (rector Klooster Wittem)

De exploitanten van de voormalige kloostergebouwen Luciushof en Savelbergklooster in Heerlen worden ook de nieuwe exploitanten van de bibliotheek en de Gerarduszaal in Klooster Wittem. Dat is vrijdag 4 september bekend gemaakt.

Het kloostercomplex van de paters redemptoristen in Wittem is verkocht aan de Lenferink Groep uit Zwolle. De communiteit van redemptoristen blijft er wonen en zet de activiteiten voort in de kloosterkerk, de devotiekapellen en in wat nu nog de grote Gerarduskapel is, waar onder andere de kloosterboekwinkel zal worden gevestigd. Daarnaast zullen nog twee gebruikers het klooster exploiteren, waaronder een organisatie die ruim twintig woonappartementen zal aanbieden voor zogeheten ‘vitaal wonen’.

Inmiddels is bekend wie de derde exploitant zal zijn, die de monumentale kloosterbibliotheek, de ernaast gelegen Gerarduszaal en andere publieke ruimtes gaat beheren. Het is het echtpaar Blanche en Evert Hartman, dat niet onbekend is met het ondernemen in (voormalige) kloosters. Ze hebben ervaring opgebouwd in Heerlen, waar zij twee voormalige naast elkaar gelegen kloosters exploiteren onder de naam ‘De Twee Gezusters’: de Luciushof aan de Putgraaf en het erachter gelegen Savelbergklooster. Ook verzorgen zij de dienstverlening van Huize de Berg, het ‘moederhuis’ van de Kleine Zusters van de Heilige Joseph in Heerlen.

Het echtpaar Hartman draagt zorg voor de volledige exploitatie van deze panden, in opdracht van de eigenaren. Op hun locatie aan de Putgraaf baten zij een brasserie uit en verzorgen zij vergaderfaciliteiten, lunches en de mogelijkheid om feesten en andere bijeenkomsten te organiseren. Voor de bewoners van Huize de Berg verzorgen zij de dagelijkse catering.   In afwachting van de formele overdracht van het redemptoristenklooster aan de Lenferink Groep, nemen zij per direct de exploitatie over van de kloosterbibliotheek en de horecavoorziening. Dat is besloten na overleg met de huidige en de toekomstige eigenaar va het kloostercomplex, opdat er aan het begin van dit nieuwe seizoen geen gat ontstaat in met name het programma van culturele activiteiten in de imposante bibliotheek. Het echtpaar Hartman start in Wittem met het verhuren van de beschikbare ruimtes en gaat ook, indien gewenst, de catering verzorgen van gasten, bezoekers en groepen die van deze ruimtes gebruik maken.

Hiermee is een begin gemaakt van de ‘transitie’ van Klooster Wittem naar een nieuwe situatie waarin de congregatie van de redemptoristen het eigendom van het klooster overdraagt, maar wel een van de drie gebruikers zal blijven om de pastorale en liturgische functies van het pelgrimsoord voort te zetten. “Met de komst van Blanche en Evert Hartman is ook de voortzetting van de culturele betekenis van Klooster Wittem verzekerd,” zo laat pater Henk Erinkveld weten. “Voor de toekomst liggen er plannen klaar om het klooster en de tuinen verder te ontwikkelen, zodat Klooster Wittem zijn betekenis voor streekbewoners, pelgrims en andere bezoekers blijft behouden.”

Bron: Nieuws en wetenswaardigheden van het bisdom Roermond.