Skip to main content

Bezinningen veertigdagentijd.

By beschouwingen

Bezinningen veertigdagentijd.

Vrijdag 7 april 2023 : GOEDE VRIJDAG

Beste mensen,

Lezingen. Als voornaamste het Lijdensverhaal uit het Evangelie van Johannes Hst. 18 en 19

Na het laatste avondmaal gaan Jezus en zijn leerlingen naar de Olijfberg, waar Jezus in het vermoeden wat Hem te wachten staat in doodsangst raakt. Hij bidt tot zijn Vader in de hemel, dat de lijdenskelk aan Hem voorbij mag gaan. Op het schilderij boven het hoofdaltaar in de kerk van Eys wordt dit afgebeeld.

Voorgeleid aan Hogepriesters, Oudsten en Sanhedrin (Hoge Raad) wordt hij vals beschuldigd. Men besluit Hem naar Pilatus te brengen, landvoogd namens de Romeinse machthebbers, met de vraag om Hem ter dood te veroordelen. De ondervraging door Pilatus leidt tot diens uitspraak: ‘Ik vind geen schuld in Hem’. Al niet geliefd omdat hij de vertegenwoordiger is van de bezettende macht, durft Pilatus het niet aan om Jezus vrij te spreken. Hij levert Hem over aan de Joden over en meent zijn handen te kunnen wassen in onschuld.  Het betekent het toelaten van de mishandeling van een onschuldige mens en zijn dood als een misdadiger aan een kruis.

Wispelturigheid van mensen, valsheid van tegenstanders, lafheid van bestuurders zijn tot op heden oorzaak van schijnprocessen en van de dood van onschuldigen.  De media van onze tijd berichten er regelmatig over. Vandaag staan we er stil bij en nemen we ons voor om -met Gods hulp- aan zulke dingen niet mee te doen.

AANBEVELINGEN

 • Kies een moment om u hierin te verdiepen waarin u niet afgeleid wordt
 • Lees de aangeboden tekst en vraag u af: Wat heb ik gelezen?
 • Blijf even stil en vraag u af of er voor u nog wat valt toe te voegen aan hetgeen u zojuist hebt gelezen?
 • Vraagt u af wat de betekenis, van wat u hebt overwogen, concreet kan betekenen voor uw eigen leven?
 • Probeer dat weer te geven in een gebed tot God/Jezus Christus met uw eigen woorden.

Blijf nog even stil en ga verder met uw bezigheden.

GEBED

Dappere Jezus,
U hebt u overgegeven
aan het onrecht dat U is aangedaan.
U hebt vernedering, veroordeling, mishandeling,
dood aan een kruis doorstaan,
terwijl uw leven vol was van waarachtigheid,
van mededogen en liefde in Godsnaam.
De kruisweg die U bent gegaan hield in
het einde van kwaad en zonde
en de belofte van leven voorgoed.
Wij danken U en vragen U
om de moed tot navolging,
opdat ook wij mogen leven.

Amen

Kapelaan Siju. 

Bezinningen veertigdagentijd.

By beschouwingen

Bezinningen veertigdagentijd.

Dinsdag in de goede week 4-4-2023

Teksten: Jesaja 49, 1-6; Johannes 13, 21-33.36-38

Hebt U een Bijbel sla de teksten dan op en laat ze tot u doordringen.
We zijn in de Goede Week en het valt te begrijpen dat bovenstaande teksten ons worden aangereikt
enkele dagen voor het ‘heilige drietal’ vanaf Witte Donderdag –Pasen.
De tekst uit het 2 e deel van het Boek Jesaja, een van de ‘grote’ profeten wat voor dienstbaarheid aan
elkaar God wil. De tekst is eigenlijk geschreven voor de naar Judea teruggekeerde ballingen en hun
taak van de ene God te getuigen te midden van de andere volken. Maar wij denken bij het lezen deze
week bijna vanzelfsprekend aan Jezus, vanaf de moederschoot geroepen om in Gods Naam dienaar
te zijn onder ons. God is met Hem. Door zijn uitspraken maakt Jezus het onderscheid tussen wat met
Gods bedoelingen al of niet overeenkomt. Het maakt van zijn mond ‘een tweesnijdend zwaard’. Van
de andere kant is Hij ook eenvoudig, zonder ophef en heel zachtmoedig. ‘Het geknakte riet (de
gekwetste en kwetsbare mens) zal Hij niet breken. Resultaat heeft Hij lang niet altijd. Zijn roeping is
zijn eigen mensen terug te brengen naar God, maar dat niet alleen. Hij moet ook een licht zijn voor al
degenen die niet tot het ‘volk van God’ behoren, m.a.w. voor de zogenoemde ‘heidenen’. God
immers wil het heil van alle mensen.
De Evangelietekst vertelt van het gesprek van Jezus, aan tafel met zijn leerlingen, met een van hen,
Judas, die Hem zal verraden. Voor de andere leerlingen moet het gesprek wellicht niet helemaal
helder zijn geweest, maar voor ons die weten wat er allemaal op het einde van Jezus’ leven is
gebeurd, is duidelijk dat het verraad van Judas de eindfase van Jezus bestaan onder ons heeft
ingeluid. Jezus noemt wat er met hem gebeurd is vanaf zijn overlevering, veroordeling en kruisdood
tot en met zijn opstanding met Pasen ‘zijn verheerlijking’ De gebeurtenissen hangen samen, het ene
niet zonder het andere.

*U zoekt weer een rustig moment waarop u niet wordt afgeleid of waarop u zich niet láát
afleiden.
*U leest de tekst(en) en staat er enige tijd bij stil: ‘Wat hen ik gelezen?’ ‘Begrijp ik wat ik
gelezen heb? Kan ik me erin verplaatsen?
*U leest de tekst(en) opnieuw. Heeft het herlezen ervan nieuw inzicht geopend? Wat zou het
gelezene voor uzelf kunnen betekenen aan perspectief, aan inspiratie voor het eigen gedrag? Wat
voor soort dienaar/dienares ben ik zelf.
*Na enige tijd formuleert u met uw eigen woorden een gebed
*U hervat uw werkzaamheden.

Emeritus pastoor Reijnen. 

Bezinningen 40-dagentijd

By beschouwingen

Bezinningen 40-dagentijd:

Vrijdag 31 maart 2023

Tekst
Johannes 10:31-42
In die tijd raapten de Joden stenen op om Jezus te stenigen. Maar Jezus zei hun: 'Ik heb voor
uw ogen veel goede werken verricht die uit de Vader voortkomen; om welk van die werken
wilt gij Mij stenigen?' De Joden gaven Hem ten antwoord: 'Niet om een goed werk stenigen
wij U maar om een godslastering: dat Gij, een mens, Uzelf tot God maakt.' Jezus antwoordde
hun: 'Staat er niet in uw Wet geschreven: Ik heb gezegd: gij zijt goden? Zij heeft hen tot wie
het woord Gods gericht werd goden genoemd; en de Schrift heeft bindende kracht. Maar
waarom beschuldigt ge Mij, die door de Vader geheiligd en in de wereld gezonden werd, van
godslastering als Ik Mijzelf Gods Zoon noem? Als Ik de werken van mijn Vader niet doe
behoeft ge Mij niet te geloven, maar zo Ik ze wél doe gelooft dan die werken als ge Mij niet
wilt geloven. Dan zult gij inzien en erkennen, dat de Vader in Mij is en Ik in de Vader ben.'
Toen probeerden zij opnieuw Hem te grijpen maar Hij stelde zich buiten hun bereik. Hij ging
terug naar de overkant van de Jordaan, naar de plaats waar Johannes aanvankelijk gedoopt
had en bleef daar. Velen kwamen tot Hem, want ze zeiden: 'Johannes heeft weliswaar geen
enkel teken gedaan, maar alles wat hij over deze man zei, was waar.' En velen begonnen daar
in Hem te geloven.

Aanbeveling:
* Kies een moment waarin u niet afgeleid wordt
* Lees de aangeboden tekst, nog een keer en vraag u af, wat heb ik gelezen.
* Laat wat u gelezen hebt even bezinken, en vraag u af, kan ik het met eigentijdse woorden
weergeven?
* Lees de tekst nog een keer, blijf even stil en vraag u af of er nog wat toe te voegen valt aan
wat u zojuist hebt gelezen.
* Vraag u af wat de betekenis van wat u overwogen hebt concreet kan betekenen voor uw eigen
leven?
* Probeer dat weer te geven in een gebed tot God/ Jezus Christus met uw eigen woorden.

Beste mensen, deze Bijbeltekst herinnert ons aan de moeite die Jezus heeft om door de
Joodse gezagsdragers geaccepteerd te worden als sprekend namens God. We komen dichter
bij Goede Week als we ons de enorme prijs die Hij voor deze afwijzing zal moeten betalen.

Zijn vermogen om ons tot in de dood lief te hebben wijst ons op zijn goddelijke aard, die Hem
de kracht gaf om vol te houden tot het bittere einde. Ons gebed van vandaag bestaat daaruit
dat we vragen om ons ervan bewust te worden en te beseffen hoe groot de liefde is die de
Heer voor ons heeft. In dit besef ligt de omvang van onze dankzegging.
Jezus overtuigt ons dikwijls van de noodzaak om te handelen naar zijn woord. Men kan
argumenteren met woorden, maar daden kunnen niet tegengesproken worden. Zij spreken
voor zichzelf. Het Woord is diep in mij geplant en ik bid met de woorden van de apostel
Jacobus, “Alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen. “Dat ik een
doener van het woord mag zijn en niet een vergeetachtig luisteraar” De wereld kijkt naar de
daden van christenen en is dikwijls niet onder de indruk
Heer, U zei aan de Joden dat zij moesten kijken naar uw werken, als zij uw woorden niet
geloofden. Medelijden, vriendelijkheid en moed in mijn leven maken mijn woorden
geloofwaardig. Maak dat ik geen verkondiger word van holle woorden. Maak dat mijn leven
weerspiegelt wat ik belijd.

Mary Pasmans

Bezinningen 40-dagentijd

By beschouwingen

Bezinning 28 maart 2023

Tekst I (Numeri, 21, 4 – 9)
Van de berg Hor trokken zij in de richting van de Rietzee, want zij wilden om Edom heentrekken. Maar onderweg werd het volk ongeduldig. Het keerde zich tegen God en tegen Mozes: ‘Hebt u ons uit Egypte gevoerd om te sterven in de woestijn? Er is geen brood, er is geen water en dat minderwaardige eten staat ons tegen.’ Toen zond Jahwe giftige slangen op het volk af. Deze beten de Israëlieten en velen van hen vonden de dood. Nu kwam het volk naar Mozes en zei: ‘Wij hebben gezondigd, want wij hebben ons tegen Jahwe en tegen u gekeerd. Bid Jahwe, dat hij die slangen van ons wegneemt.’ Toen bad Mozes voor het volk en Jahwe zei tot hem: ‘Maak zo’n giftige slang en zet die op een paal. Iedereen die gebeten is en ernaar opziet, zal in leven blijven.’ Mozes maakte een bronzen slang en zette die op een paal. Ieder die door een slang was gebeten en zijn ogen op de bronzen slang richtte, bleef in leven.

Tekst II (Joh. 8, 21 – 30)
Andermaal sprak Hij tot hen: ‘Ik ga heen en gij zult Mij zoeken, maar in uw zonden zult ge sterven. Waar ik heenga kunt gij niet komen.’ De Joden zeiden daarop: ‘Hij zal toch geen zelfmoord plegen, dat Hij zegt: Waar ik heen ga kunt gij niet komen?’ Maar Hij hernam: ‘Gij zijt van beneden, Ik ben van boven, Gij zijt van deze wereld, Ik ben niet van deze wereld. Daarom zei Ik u, dat gij in uw zonden zult sterven.’ Zij vroegen Hem: ‘Wie zijt Gij dan?’ Jezus antwoordde: ‘Waarom zou Ik daar eigenlijk nog met u over spreken? Veel zou ik over u kunnen zeggen tot uw veroordeling. Maar Hij die Mij gezonden heeft, is waarachtig, en wat Ik van Hem heb gehoord, dat zeg Ik tot de wereld.’ Zij begrepen niet dat Hij hun van de Vader sprak. Daarop zei Jezus: ‘Wanneer gij de mensenzoon omhoog zult hebben geheven, dan zult gij inzien dat Ik ben en dat Ik uit Mijzelf niets doe, maar dit alles zeg zoals de Vader het Mij heeft geleerd. En Hij die Mij gezonden heeft, is met Mij; Hij heeft Mij niet alleen gelaten, omdat Ik altijd doe wat Hem behaagt.’ Toen Hij aldus sprak, gingen er velen in Hem geloven.

De eerste tekst is op het eerste gezicht wat merkwaardig: we gaan toch geen slangen of afbeeldingen hiervan vereren? Nee, het tekstfragment leert ons dat de mensen moeten erkennen dat wie zijn zonden erkent, in leven blijft. Dat de slang ook een verwijzing is naar het verhaal van de verleiding van Eva in de hof van Eden is duidelijk. Onderkenning van zonden is een belangrijk aspect. Het beeld van een slang op een paal roept ons daartoe op. In het tweede fragment komt het woord ‘zonden’ terug, maar nu in een geheel andere context. In het eerste fragment gaat het om het erkennen van de zonden, maar in het Johannesevangelie handelt het om de verlossing van de zonden. Via Jezus, Gods Zoon, wordt ons vergeving van de zonden aangeboden. Jezus plaatst zich nadrukkelijk in Gods lijn: via Hem handelt Hij en Zijn Vader is Zijn ankerpunt. (AP)

* zoek een moment waarin u stil kunt zijn, in uzelf te keren en niet afgeleid te worden.
* neem een ontspannen houding aan. Een bewust rustige ademhaling kan hierbij helpen.
* lees de tekst die u wordt aangereikt, laat de tekst tot u doordringen en vraag u af wat er volgens u in de tekst staat.
* lees de tekst opnieuw en vraag u af of u nog een aanvulling vindt op wat u aanvankelijk (al) gelezen had.
* vraag u af wat de betekenis van wat u overwogen hebt concreet kan betekenen voor uw eigen leven.

*Blijf een minuut of vijf stil, of zo gewenst langer.
*Formuleer met uw eigen woorden een gebed ter afsluiting en geef daarin weer wat in u opgekomen is in uw tijd van bezinning en …… ga verder met uw bezigheden.

Arthur Prakken

Bezinningen 40 dagentijd

By beschouwingen

Bezinningen 40 dagentijd.

Vrijdag 24 maart 2023
Bezinningsteksten: Wijsheid 2 1a + 12-22
Johannes 7 1-2 + 10 + 25-30

*zoek een moment waarin u stil kunt zijn, in uzelf te keren en niet afgeleid te worden.
*neem een ontspannen houding aan. Een bewust rustige ademhaling kan hierbij
helpen.
*Lees de tekst die u wordt aangereikt, laat de tekst tot u doordringen en vraag u af wat
er volgens u in de tekst staat.
*Lees de tekst opnieuw en vraag u af of u nog een aanvulling vindt op wat u
aanvankelijk (al) gelezen had.
* Vraag u af wat de betekenis van wat u overwogen hebt concreet kan betekenen voor
uw eigen leven.
*Blijf een minuut of vijf stil, of zo gewenst langer.
*Formuleer met uw eigen woorden een gebed ter afsluiting en geef daarin weer wat in
u opgekomen is in uw tijd van bezinning.

Enkele opmerkingen:
Uit het boek Wijsheid: Zij redeneerden onjuist, toen zij onder elkaar zeiden: “Kort is ons leven en vol verdriet; er is geen remedie als de mens doodgaat en het is nooit vertoond, dat iemand uit de onderwereld terugkwam.” Dan behoor je tot de goddelozen.

In de tekst van Johannes 7 blijkt dat Jezus aanvankelijk niet naar het Loofhuttenfeest in Jeruzalem ging; bang om gedood te worden?? Hij vermant zich en gaat incognito. Dan onderwijst Jezus velen op een goede manier. Niemand durfde hem aan te pakken; ook omdat zijn tijd nog niet was gekomen. Als ik vroeger ergens geen zin in had, zei mijn moeder: “dan maak je maar zin”. En dan kwam je soms tot mooie dingen en kreeg je toch voldoening, waardering en respect….
Met de eerste tekst kan ik niet veel; met de tweede des te meer. Hoe is dat bij u? Het is zeker zinvol om hierover na te denken in deze veertigdagentijd (vastentijd).

Wim Hendriks

Bezinningen 40-dagentijd

By beschouwingen

Bezinning 40 dagentijd:


dinsdag 21 maart 2023                                     

Ezechiël 47, 1-9.12 , Johannes 5, 1-3a.5-16

raadgevingen aan de lezer:

 • zoek een moment waarin u stil kunt zijn, in uzelf te keren en niet afgeleid te worden;
 • neem een ontspannen houding aan; een bewust rustige ademhaling kan hierbij helpen;
 • lees de tekst die u wordt aangereikt, laat de tekst tot u doordringen en vraag u af wat er volgens u in de tekst staat;
 • lees de tekst opnieuw en vraag u af of u nog een aanvulling vindt op wat u aanvankelijk (al) gelezen had;
 • vraag u af wat de betekenis van wat u overwogen hebt concreet kan betekenen voor uw eigen leven;
 • blijf een minuut of vijf stil, of zo gewenst langer;
 • formuleer met uw eigen woorden een gebed ter afsluiting en geef daarin weer wat in u opgekomen is in uw tijd van bezinning.

En ga verder met uw bezigheden.

Hierbij de tekst van de evangelielezing, voor wie geen bijbel ter beschikking heeft.

Johannes 5, 1-3a.5-16

Genezing in het bad van Betzata

Daarna was er een Joods feest, en Jezus ging naar Jeruzalem. In Jeruzalem is bij de Schaapspoort een bad met vijf zuilengangen dat in het Hebreeuws Betzata heet. Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. Er was ook iemand bij die al achtendertig jaar ziek was. Jezus zag hem liggen; hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem: ‘Wilt gezond worden?’ De zieke antwoordde: ‘Heer, als het water gaat bewegen is er niemand om mij erin te helpen; ik probeer het wel, maar altijd is een ander al vóór mij in het water.’ Jezus zei: ‘sta op, pak uw mat op en loop.’ En meteen werd de man gezond: hij pakte zijn slaapmat op en liep. Nu was het die dag sabbat. De Joden zeiden dan ook tegen de man die genezen was: ‘Het is sabbat, het is niet toegestaan een slaapmat te dragen!’ Maar hij zei tegen hen: ‘Degene die mij genezen heeft, zei tegen mij: “Pak uw mat op en loop.”’ ‘Wie zei dat tegen u?’ vroegen ze. Maar de man die genezen was kon niet zeggen wie het was, want Jezus was al verdwenen omdat daar zoveel mensen waren.

Later kwam Jezus hem tegen in de tempel en toen zei hij tegen hem: ‘U bent nu gezond; zondig daarom niet meer, anders zal u iets ergers overkomen.’ De man ging aan de Joden vertellen dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. Het was omdat Jezus zulke dingen deed op sabbat, dat de Joden tegen hem optraden.

Theo Dahlmans

Bezinningen 40-dagentijd

By beschouwingen

Bezinning 17 maart 2023

Tekst 1 (Hosea, 14, 2 – 10)
Bekeer u, Israël, tot Jahwe uw God want over uw schuld zijt gij gestruikeld. Kom met uw woorden als gave, bekeer u tot Jahwe en zeg hem: ‘Gij vergeeft toch alle schuld; aanvaard ook onze goede wil: wij zullen onze woorden als offerdieren geven. Assur kan ons niet redden; wij zullen niet meer op paarden rijden en tegen het maaksel van onze handen zeggen wij nooit meer: Gij zijt onze God. Gij, Jahwe, zijt immers degene bij wie de wees ontferming vindt.’ Ik wil hen van hun ontrouw genezen en hun van harte mijn liefde schenken. Mijn toorn heeft zich van hem afgewend. Ik wil voor Israël zijn als de dauw: als een lelie zal hij gaan bloeien en hij zal wortels schieten, als op de Libanon. Zijn scheuten lopen uit, zijn luister evenaart die van de olijfboom, zijn geur die van de Libanon. Zij zullen opnieuw in zijn schaduw zitten; zij zullen koren kunnen verbouwen, zij zullen bloeien als de wingerd en vermaard zijn als de wijn van de Libanon. Wat heb Ik dan nog met de afgoden te maken, Efraïm? Ik ben het die hem verhoort en die naar hem omziet. Ik ben als een altijd groene Cyprus: aan Mij zijn uw vruchten te danken. Wie is zo wijs dat hij dit beseft, wie is zo verstandig dat hij dit inziet? Inderdaad, recht zijn de wegen van Jahwe: de rechtschapenen bewandelen die, maar rebellen komen er ten val.

Tekst II (Marcus, 12, 28b –  34)
Nu trad een Schriftgeleerde op Hem toe, die naar hun woordenwisseling geluisterd had en, begrijpende dat Hij hun een raak antwoord gegeven had, legde hij Hem de vraag voor: ‘Wat is het allereerste gebod?’ Jezus antwoordde: ‘Het eerste is: Hoor, Israël! De Heer onze God is de enige Heer. Gij zult de Heer uw God beminnen met heel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht. Het tweede is dit: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Er is geen ander gebod voornamer dan deze twee.’ Toen zei de Schriftgeleerde tot Hem: ‘Juist, Meester, terecht hebt ge gezegd: Hij is de enige en er bestaat geen andere buiten Hem; en Hem beminnen met heel zijn hart, heel zijn verstand en heel zijn kracht, en de naaste beminnen als zichzelf, gaat boven alle brand-  en slachtoffers.’ Omdat Jezus zag dat hij wijs gesproken had, zei Hij hem: “Gij staat niet ver af van het Koninkrijk Gods. “En iemand durfde Hem nog een vraag te stellen.

Wat deze teksten – de oude tekst van Hosea uit de achtste eeuw voor Christus en die van de evangelist Marcus – ons voorhouden is het volgende: de goede wil is het voornaamste. Het gaat om de juiste intentie. Wie oog heeft voor het goede dat daaruit voortkomt, mag zich gelukkig prijzen en zal een lichtend voorbeeld zijn. Als een geurige plant zal hij/zij anderen inspireren en uitnodigen in de schaduw te verblijven. Wat uit onze handen komt als maaksel is daaraan ondergeschikt. In de tweede tekst wordt duidelijk wat het goede is, namelijk God beminnen en meteen na Hem de naaste. Het is een vanzelfsprekend gevolg dat wie God bemint, ook zijn naaste bemint. De tekst van Witte Donderdag Deus caritas est (God is liefde) wordt zo aangekondigd. De klassieke offers zijn  niet meer aan de orde. Een nieuwe wereldorde komt aan. (AP)

* zoek een moment waarin u stil kunt zijn, in uzelf te keren en niet afgeleid te worden.
* neem een ontspannen houding aan. Een bewust rustige ademhaling kan hierbij helpen.
* lees de tekst die u wordt aangereikt, laat de tekst tot u doordringen en vraag u af wat er volgens u in de tekst staat.
* lees de tekst opnieuw en vraag u af of u nog een aanvulling vindt op wat u aanvankelijk (al) gelezen had.
* vraag u af wat de betekenis van wat u overwogen hebt concreet kan betekenen voor uw eigen leven.

*Blijf een minuut of vijf stil, of zo gewenst langer.
*Formuleer met uw eigen woorden een gebed ter afsluiting en geef daarin weer wat in u opgekomen is in uw tijd van bezinning en …… ga verder met uw bezigheden.

Arthur Prakken.

 

 

 

Bezinningen 40-dagentijd

By beschouwingen

 

Dinsdag 14 maart 2023

Bezinningsteksten:
Daniel.  3  25 en 34 – 43 Matt. 18  21 -35

* Zoek een moment waarin u stil kunt zijn, in uzelf te keren en niet afgeleid te worden.
* Neem een ontspannen houding aan. Een bewust rustige ademhaling kan hierbij helpen.
* Lees de tekst die u wordt aangereikt, laat de tekst tot u doordringen en vraag u af wat er volgens u in de tekst staat.
* Lees de tekst opnieuw en vraag u af of u nog een aanvulling vindt op wat u aanvankelijk (al) gelezen had.
* Vraag u af wat de betekenis van wat u overwogen hebt concreet kan betekenen voor uw eigen leven.

*Blijf een minuut of vijf stil, of zo gewenst langer.
*Formuleer met uw eigen woorden een gebed ter afsluiting en geef daarin weer wat in u opgekomen is in uw tijd van bezinning.

In de tekst van Daniel 3 denk ik aan mensen die door regimes worden onderdrukt; zoals in Oekraïne, Syrië en Iran. Dat er voor hen altijd hoop is op betere toekomst.

In de tekst van Matteüs 18 wordt duidelijk dat wij allen dankbaar moeten zijn voor ons leven en niet anderen moeten uitbuiten.

Twee aardige teksten die een bijzondere waarde hebben en die de moeite waard zijn om ons over te bezinnen in deze veertigdagentijd (vastentijd).

Wim Hendriks 

 

Bezinningen 40-dagentijd.

By beschouwingen

Bezinning dinsdag 07 maart 2023

Jesaja 1,10. 16-20; Matteüs 23, 1-12

Jezus, richtte zich maar de menigte en de leerlingen en zei, “de Schriftgeleerden en Farizeeën hebben plaatst genomen op de stoel van Mozes. Houd je aan alles wat ze zeggen maar handel er niet naar.  Ze doen zelf niet wat zij zeggen.  Ze leggen de mensen enorme lasten op, maar steken zelf geen vinger uit om die te verlichten.  Alles wat zij doen, is om op te vallen. Ze binden hun gebedsriemen, met wetteksten erin, op hun linkerarm en hun voorhoofd. Om heilig te lijken, maken ze die extra breed. En de kwasten aan hun kleren, die aan Gods geboden herinneren, maken ze extra lang.  Zij vinden het heerlijk om bij de maaltijden aan het hoofd van de tafel te zitten. Zij genieten ervan als zij in de synagoge de voornaamste plaatsen krijgen en voelen zich gevleid als ze op straat eerbiedig worden gegroet, als men hen met rabbi of meester aanspreekt.  Maar Ik waarschuw u: laat u nooit zo noemen. Want u hebt maar één Meester en u bent allemaal broers en zusters van elkaar.  Noem nooit een mens vader. Want u hebt maar één Vader, God in de hemel. Laat u ook nooit leraar noemen, want u hebt maar één Leraar en dat ben Ik, de Christus.  De belangrijkste onder u moet de anderen dienen.  Wie zichzelf verheft, zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernederd, zal verheven worden.

Aanbeveling:
  * Kies een moment waarin u niet afgeleid wordt.
  * Lees de aangeboden tekst nog een keer en vraag u af wat heb ik gelezen
  * Laat wat u gelezen hebt even bezinken en vraag u af, kan ik het met eigentijdse woorden weergeven?
  * Lees de tekst nog een keer, blijf even stil en vraag u af of er nog wat toe te voegen valt aan wat u zojuist hebt gelezen.
  * Vraag u af wat de betekenis van wat u overwogen hebt concreet kan betekenen voor uw eigen leven?
  * Probeer dat weer te geven in een gebed tot God /Jezus Christus met uw eigen woorden.

Wat heb ik gelezen:
In dit verhaal spoort Jezus de mensen aan om te doen wat de farizeeën prediken, ondanks het feit dat zij het zelf niet in praktijd brengen. Maar Jezus waarschuwt   ons ook hun daden niet te volgen. Zij leggen zware lasten op de schouders van de mensen, maar steken zelf geen vinger uit.

 • Het christendom hoeft geen zware last te zijn, want Jezus zei: “Mijn juk is zacht en mijn last is licht”.
 • Jezus, oproep is er een van dienstbaarheid, wat zou dit kunnen betekenen in mijn leven van vandaag, in mijn familie, mijn vriendschap, en mijn geloof.
 • Jezus, vertelt ons dat wij allen leerlingen zijn, en herinnert ons er zo aan dat christelijk leven nooit af is.
 • Ik bid voor bescheidenheid die ik nodig heb om ervan doordrongen te zijn dat ik altijd aan het leren ben, dat ik altijd een kind van God ben.

Gebedje:

Ik bid voor alle leiders in alle landen.
Ik bid voor hen opdat ze nooit misleid worden door menselijke eer, maar steeds voor ogen houden wie ze werkelijk dienen.
God, help hun hierbij.
Amen.

M. Pasmans