Zondag 22 mei 2022: Processie……. de betekenis.

By beschouwingen

 

De Processie is een voettocht door (een gedeelte van) de parochie. In de manier waarop we deze voettocht houden herinneren we ons:

 

 

 

 • dat God met ons meetrekt in onze concrete levensomstandigheden, waarin we weliswaar onze eigen verantwoordelijkheid dragen en houden.
 • dat we daarom het Allerheiligste (Brood) op onze tocht met ons meenemen, Jezus, die in Godsnaam van mensen heeft gehouden ten einde toe.
 • dat we, samen met alle bewoners van ons dorp, wonen en leven op dit stukje van de aardbodem
 • dat ons samen optrekken tijdens de processie ons herinnert aan ons gezamenlijk onderweg zijn door het leven.
 • dat we aan dit samen wonen, leven en onderweg zijn, vorm kunnen geven door de inzet van onze talenten  ten bate van het geheel.

Dat daarom de processie een voettocht is
* van gebed, overweging en eredienst,
* van het elkaar zien en ontmoeten
* van verwondering over de mooie land
* waar wij mogen leven,
* van dankbaarheid om het goede,
* dat we met elkaar mogen beleven:
* de goedheid van mensen om ons heen,
* hun zorg en liefde,
* de vrede en de veiligheid tot nu toe,
* van besef van ons tekort en
* van onze vraag om Gods hulp opdat wij bemoedigd worden en getroost op onze   gezamenlijke weg door het leven.

Moge onze processie een tocht zijn tijdens welke gebeden wordt en ontmoetingen plaatsvinden; maar er ook stilte is, luisteren en zien; tijdens welke we de eucharistie vieren, het Brood met elkaar delen en daarin ons herinneren waar het  op aan komt.

BEZINNING VEERTIGDAGENTIJD (13)

By beschouwingen

Vrijdag 15 april 2022 (Goede Vrijdag).

We ervaren sinds een paar jaar door coronapandemie aan den lijve hoe kwetsbaar we zijn op het gebied van onze gezondheid; en door oorlog binnen Europa –en al eerder in Syrië/Afghanistan hoe kwetsbaar we zijn op het gebied van vrede. We ontdekken ook hoe weinig we zeker zijn van gerechtigheid en waarheid en hoe we in de nieuwsvoorziening gemanipuleerd kunnen worden met nepnieuws. Leefden we, de meesten van ons, tot voor kort niet heerlijk gemakkelijk, ons koesterend in vrede en toenemende welvaart.

En dan is het nu Goede Week met daarin Goede Vrijdag. Lezingen zijn genomen uit het Boek van de profeet Jesaja (hst. 52, 13-53), de brief aan de Hebreeën hst. 4, 14-16 + 5, 7-9 en het lijdensverhaal uit het Evangelie van Johannes hst 18, 1-19,42.

Daar staan teksten in Jesaja, die begrepen worden als slaande op de ‘lijdende dienaar van Jahweh’, Jezus: ‘Zoals velen over hem ontsteld hebben gestaan zo misvormd was hij, zo onmenselijk van voorkomen en zijn schoonheid beneden die van mensenkinderen’…..

‘Man van smarten door lijden gerijpt’…..
‘Wij allen dwaalden als een kudde, ieder ging zijn eigen weg’…….
‘Door een gewelddadige rechtspraak is hij weggerukt’……

Als we dergelijke teksten lezen moeten we dan niet denken aan de vele, vele mensen die –gezien en niet gezien-  momenteel hetzelfde overkomt?  Is wat Jezus doormaakt in de Hof van Olijven op Witte Donderdag en op de Goede Vrijdag, niet wat zoveel mensen in onze tijd doormaken?

*Kies een moment waarop u niet afgeleid kunt worden,
*Lees bovenstaande tekst of neem de verhalen uit de Bijbel ter hand.
*wees even stil en lees de tekst, die u gelezen hebt opnieuw en vraag u af of er nog iets toe te voegen valt aan
wat er in u opkwam tijdens de eerste lezing?
*wat betekent het gelezene voor de manier waarop u in het leven staat? Wordt u er aandachtiger en attenter
van, begripvoller en mededogender?
*Blijf even stil om wat u hebt overwogen op u te laten inwerken.
*En pak uw bezigheden weer op.

Emeritus pastoor Reijnen.

BEZINNING VEERTIGDAGENTIJD (12)

By beschouwingen

Dinsdag 12 april 2022.

Het is in het begin van de Goede Week. We lezen deze dagen in teksten uit het Boek Jesaja (de hoofstukken 42, 1-7, 49, 1-6 en 50, 4-9a) over het type ‘waarachtige dienaar van Jahweh’. ’ Zoals weten betekent de naam Jahweh de God  van Israël aan als ‘Hij die is’, die altijd is; die er al was voor zijn volk in het verleden, er is voor zijn volk in het heden en er voor zijn volk zijn zal in de toekomst.

De waarachtige dienaar van Jahweh wordt door de Kerk ‘gelezen’ in de persoon van Jezus Christus, die deze week bijzonder in de belangstelling staat.

‘Hij roept niet, hij schreeuwt niet en op straat verheft hij zijn stem niet. Het geknakte riet zal hij niet breken, de kwijnende vlaspit niet doven, in waarheid de gerechtigheid laten stralen (over de volken)’ (Hst 42)

De waarachtige dienaar van Jahweh is al vanaf de moederschoot daartoe bestemd, ‘om Jacob terug te brengen naar Hem en Israël van de ondergang te redden’……Met ‘Jacob’ en  ‘Israël’ is het volk bedoeld, dat zich door God uitverkoren voelde zijn volk te zijn.

Even verder staat in de tekst: ‘ Ik maak u nu ook tot een licht voor de heidenen, zodat mijn heil tot de grenzen der aarde zal gaan.’

M.a.w. God heeft zorg voor het heil van alle mensen.  ‘Gods uitverkoren volk’ heeft in onze wereld de roeping om in Godsnaam ‘heilzaam’ in onze wereld aanwezig te zijn; daarin voorgegaan door de profeten en met name Jezus Christus.

Wat betekent dat voor ons als geloofsgemeenschap. Wat betekent dat voor mij als behorend tot die gemeenschap?

*kies een moment van overweging dat u niet afgeleid wordt.

            *lees de tekst en vraag u af of en hoe u als gelovige in het leven staat?

            *lees de tekst nog een keer en vraag u af of ……….

           *de 2e keer lezen nog iets heeft   toegevoegd aan uw overweging.

            *blijf even stil.

            *formuleer met eigen woorden een gebed, aansluitend bij uw overweging.          

            *En hervat uw bezigheden.                                                                                      

Emeritus pastoor Reijnen.  

BEZINNING VEERTIGDAGENTIJD (11)

By beschouwingen

Vrijdag 8 april 2022.

Teksten: Jeremia  20,  10 – 13, Johannes  10,  31 – 42

Lastige teksten die de moeite waard zijn om daar rustig de tijd voor te nemen.

Er zitten naar mijn mening overeenkomsten in beide teksten: Jahwe werkt via de prediking van Jeremia zoals God werkt via de werken van (de mens) Jezus.?!  Van zowel Jeremia als  Jezus worden de activiteiten maar moeilijk aanvaard. In het geval van Jezus zelfs met gevaar van steniging…..

Vragen:

 • Is Jeremia echt aan het “Jeremiëren”? Zo ja, waarom wel; zo nee waarom niet?
 • De toehoorders begrijpen Jezus niet; daarom willen ze hem wat aandoen (stenigen). Ontstaan veel vetes niet door onbegrip?
 • In de tekst van Johannes verdwijnt Jezus uit hun ogen. Hoe zit dat nu, want volgende week is het goede week en dan stelt Jezus zich heel anders op?
 • Wat vind je van dit alles? Hoe sta jij hierin?

 

Wim Hendriks.

BEZINNINGEN VEERTIGDAGENTIJD (10)

By beschouwingen

Dinsdag 5 april 2022

Lezingen:
Numeri 21, 4 – 9
Johannes 8, 21 – 30

In het boek Numeri lezen we in deze passage van giftige slangen die door Jahweh werden gestuurd toen het volk in opstand kwam tegen God. Toen het volk Mozes vroeg dit onheil te doen stoppen bad hij tot God die opdroeg een koperen slang te plaatsen: wie van de mensen die door een slang gebeten was hiernaar opkeek, zou genezen worden.

 Afgezien van het feit dat dit verhaal verwijst naar een heersende slangencultus gaat het bovenal om de vergevingsgezinde aard van God.

 Johannes verhaalt van woorden die Jezus gesproken heeft tot het volk der Joden. Hij vertelt van Zijn heengaan naar een plek waar de toehoorders niet zullen komen tenzij zij geloven dat Jezus één is met de Vader. Deze relatie met God komt ook aan de orde in deze verzen: “Wanneer gij de Mensenzoon omhoog zult hebben geheven, dan zult gij inzien dat Ik ben en dat Ik uit Mijzelf niets doe, maar dit alles zeg zoals de Vader het Mij heeft geleerd.” Johannes legt zo de nadruk op de goddelijke aard van Jezus en op het feit dat de kruisdood mensen doet inzien wie Hij werkelijk is.

 Aanbevelingen:
– Lees de teksten aandachtig;
– Begrijpen wij de volkomen harmonie tussen God en Jezus?
– De Vastentijd nodigt ons uit ons hierop te bezinnen.

Arthur Prakken

BEZINNING VEERTIGDAGENTIJD (9)

By beschouwingen

Vrijdag 1 april 2022.

Vandaag lezen en herlezen we de teksten uit Wijsheid 2, de verzen 1a.12-22 en Johannes 7, de verzen 1-2.10.25-30. Zorg daarbij voor een rustig moment en laat deze teksten tot u doordringen. Uit deze teksten is een kleine selectie gemaakt. Het centrale thema in beide gekozen tekstdelen is het bespotten, belagen, vervolgen en zelfs het doden van de Rechtvaardige (lees Jezus), die aanspoort tot een godsvruchtige levensstijl.  Probeer dan antwoorden te vinden op onderstaande vragen.

Uit het Boek der Wijsheid:
Inleiding: De ‘goddelozen’ zijn hier aan het woord. Zij willen vrij en ongebonden leven, het maximum eruit halen. Zij spuwen – ook letterlijk – op de man die zichzelf  blijkbaar ziet als ‘een zoon van God’, dat wil zeggen als door God aangenomen en door Hem bemind.

“In valse waan zeggen de goddelozen tot elkaar:
(12) “Laten wij de rechtvaardige belagen, want hij is van geen nut,…
(13) hij beroemt er zich op dat God zijn vader is.
(19) Laten wij met brutaliteit en kwelling hem aanpakken, om te zien of hij werkelijk zachtmoedig is en om zijn geduld te toetsen.
(20) Laten wij hem tot een schandelijke dood veroordelen,….”

 Uit het Evangelie van Johannes:

Toelichting: Johannes gebruikt “uur” voor een belangrijk moment in het leven van Jezus. B.v.: het uur om naar de Vader terug te keren (Dood), de verheerlijking van Jezus Christus. (Verrijzenis) )

“(1) In die tijd trok Jezus rond in Galilea, want Hij wilde dat niet in Judea doen,
omdat de Joden er op uit waren Hem te doden.
(25)  Enkele Jeruzalemmers zeiden: “Is dit niet de man, die ze zoeken te doden?
(28) Terwijl Jezus in de tempel leerde, riep Hij met luide stem: “Gij kent Mij en gij weet waar Ik vandaan ben, toch ben Ik niet uit Mijzelf gekomen, maar Die Mij gezonden heeft is waarachtig, Hem kent gij niet.
(30) Ze wilden zich van Hem meester maken, maar niemand sloeg de hand aan Hem, want zijn uur was nog niet gekomen.”

Vragen:

 • Waarom wilden de goddelozen de rechtvaardige veroordelen en waarom wilden de Joden Jezus doden?
 • Willen wij op de dag van vandaag óók vrij en ongebonden het maximum uit ons leven halen?
 • Of zouden wij niet allemaal “kinderen van God” genoemd willen worden, ook al worden wij daarom bespot of zelfs vervolgd?

Gebed

God, Uw wijsheid is voor velen een dwaasheid. Die wijsheid leidt ons op een smalle weg via het kruis naar U toe. Geef dat wij niet ophouden Uw wijsheid te zoeken. Sterk ons door uw visioen van een wereld waar iedereen recht wordt gedaan en iedereen die geraakt wordt door oorlog en geweld uw ontferming mag voelen.

Michael Jongkamp.

BEZINNING VEERTIGDAGENTIJD (8)

By beschouwingen

Dinsdag 29 maart 2022.
Lezingen: Ezechiël 47,1-9.12; Johannes 5, 1-3a.5-16

Inleiding:  In de twee lezingen is “water” het middelpunt. Het voorval op Sabbat is weer een verwijzing naar het lijden van Jezus.

Ezechiël; Het heilzame water dat uit de tempel stroomt en een rivier wordt. Op de oevers staan aan beide zeiden heel veel bomen en het water zal een overvloed aan vis hebben.  Het water stroomt namelijk uit het Heiligdom en de vruchten zullen eetbaar zijn en de bladeren geneeskrachtig.
‘Zie je dat, mensenkind’?

Johannes; Jezus gaat in Jeruzalem naar een badhuis dat in het Hebreeuws Betzata genoemd wordt. Er zijn veel zieken die wachten tot het water gaat stromen zodat ze zich in het heilzame water kunnen onderdompelen. Jezus ontfermt zich over een zieke die al 38 jaar wacht om in het water genezing te vinden.  Jezus vraagt of hij gezond wil worden en de zieke vertelt dat er niemand is die hem in het water kan helpen als het water gaat stromen. Jezus zegt tegen de zieke; “sta op, pak uw mat op en loop”. Die dag was het echter sabbat en de joden zeiden tegen de man dat hij die slaapmat niet mocht dragen op sabbat. Maar toen ze hoorde wie dat gezegd had en hem genezen had, traden de joden op tegen Jezus omdat het verboden was zulke dingen te doen op Sabbat. Toen Jezus zich ook nog gelijk stelt met God, door te zeggen  “mijn Vader werkt aan één stuk door en daarom doe ik dat ook”. Vanaf dat moment probeerde de joden hem te doden.

Aanbeveling:
Kies een moment waarin u niet afgeleid wordt;

Water!
Het is zo iets gewoons, het stroomt, het is er, uit de kraan, in de rivier! We worden ermee gedoopt en met gewijd water maken we een kruisteken! Het brengt verkoeling, het lest onze dorst, we wassen er ons zelf mee en onze kleding….. een simpel regenbuitje en alles groeit en bloeit. De rust van een kabbelende beek of de golven van de zee.

Maar ook de onstuimigheid van water, niet te stoppen, zoekt zijn weg, uit zijn bedding, door de huizen. Brengt verdriet, ja zelfs leed!

We kunnen echter niet zonder water! Het heilzame water! Het brengt leven het is leven. We moeten er zorgzaam mee omgaan! Doen we dat wel?

Sabbat!
In de tijd van Jezus waren er strenge regels op de zondag. Deze zijn er (gelukkig) niet meer. Toch is er wel een aandachtspunt: nemen we wel de rust op zondag en kunnen we dan ook eens echt niets doen…..genieten van de rust om ons heen, in de natuur, in je eigen tuin. Er zouden af en toe wel eens wat regels mogen zijn voor ons mensen, om eens wat minder geluid te maken.

Luister eens wat meer naar het zingen van de vogels, het zoemen van een bij, de wind door de bomen, het bloeien van de bloemen, het graan op het veld. Dat is het werk van God!

Misschien kunnen we daar eens op letten in deze vastentijd, om te werken (ook op zondag) aan de stilte in ons eigen en in onze omgeving.

Blijf even stil en vraag u af of er nog wat toe te voegen valt aan wat u zojuist hebt gelezen.

Zonder hoop geen leven
aan de horizon een enkele wolk
voorbode van nieuw leven
de eerste regendrup valt
de aarde drinkt zich vol
de wereld weldra groen.

Blijf nog even stil en ga verder met uw bezigheden.

 Tiny Mullenders.

BEZINNING VEERTIGDAGENTIJD (7)

By beschouwingen

Vrijdag 25 maart 2022: Maria Boodschap.
Jesaja 7, 10-14 + 8, 10 – Hebreeën 10, 4-10 – Lucas 1, 26-38

Aanbeveling: zoek een moment van stilte!
Aankondiging van de geboorte van Jezus
“In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazareth in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen en zei : “Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.” Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’

Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’ De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk.’ Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen.

 Aanbeveling:
Kies een moment waarin u niet afgeleid wordt.

 • Lees de aangeboden tekst nog een keer en vraag u af: wat heb ik gelezen?
 • Laat wat u gelezen hebt even bezinken en vraag u af, kan ik het met eigentijdse woorden weergeven?
 • Lees de tekst nog een keer. Blijf even stil en vraag u af of er nog wat toe te voegen valt aan wat u zojuist hebt gelezen.
 • Vraag u af wat de betekenis van wat u overwogen hebt concreet kan betekenen voor uw eigen leven?
 • Probeer dat weer te geven in een gebed tot God /Jezus Christus met uw eigen woorden.

Vragen;

1:Wat heb ik gelezen:
Het is voor Maria even schrikken als ze te horen krijgt dat ze zwanger wordt en een zoon zal baren, Haar Zoon zal een groot man worden , en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd.
Maar Maria heeft een heel groot vertrouwen in God, en daarom zegt ze nadat de engel haar heeft gerustgesteld. “De Heer wil ik dienen.”

2. Hoe menselijk is God?
Spreekt Hij niet tot ons door zijn mens geworden Zoon.
God spreekt zeer zeker tot ons door zijn mens geworden Zoon.
Hij stuurde zijn Zoon Jezus naar de aarde om te sterven. Jezus is gekomen om ons de weg naar God te wijzen . Maria zijn moeder heeft haar zoon zien lijden onder het kruis, in onze ogen onmenselijk leed voor een moeder die machteloos moet toe zien.

3.Is het niet gewoonlijk menselijk : de aankondiging van een geboorte.
Het is steeds een groot wonder als er een kindje geboren wordt. En misschien wordt het niet met zoveel woorden gezegd, maar de a.s ouders hebben toch ook een groot vertrouwen in God dat het kindje gezond op de wereld komt. In onze tijd is het dan de gewoonte dat als het kindje geboren is het bekend te maken door middel van geboorte kaartjes.

Marij Pasmans.