BEZINNING OP VEERTIGDAGENTIJD (16)

By beschouwingen

Bezinning zaterdag 3 april 2021.

PAASZATERDAG
In onze samenleving: dag van het doen van boodschappen en voorbereiding op de zondag.

Maar vandaag ook  STILLE ZATERDAG,
herinnering aan toen:
de dode Jezus Christus in het graf.
Dag van ontgoocheling, schaamte, onzekerheid en rouw, en hoe nu verder
bij Maria, de moeder van Jezus en zijn leerlingen.

Hun reacties:
– ‘houd de deuren dicht’ uit vrees voor de Joden (Evangelie van Johannes hst 20, 1)
-‘ontvlucht de stad Jeruzalem richting Emmaüs
“Wij hadden gehoopt, dat Hij Israël zou  bevrijden” (Evangelie van Lucas hst. 24).

Hoeveel mensen overkomt het niet:
teleurstelling in hun verwachtingen,
teleurstelling in mensen van wie zij oplossing of toekomst verwachtten!
Schaamte om eigen tekort en schuld en niemand die deze van ons afneemt.

‘Hoe nu verder?’
‘Ik vertrek want ik kan het niet meer aan’.
‘Waar vind ik iemand die met me meegaat en aan wie ik me kan toevertrouwen?

STILLE ZATERDAG: Dag van stilstaan bij datgene wat ons/anderen overkomt.

GEBED
Het valt ons niet gemakkelijk, Heer,
tijd te vinden voor stilte en bezinning.
Er is zoveel dat een beroep op ons doet,
er zijn er zoveel die onze aandacht vragen.
Er is zoveel nood in ons aan betekenis.
Leer ons zien wat er werkelijk aan de hand is,
leer ons erkennen wat werkelijk zin geeft aan het leven.
Laat ons mensen ontmoeten die naar ons luisteren
en ons uit kunnen leggen hoe we er voor staan,
die ons hoop geven
zoals de Vreemdeling op weg naar Emmaüs,
die Jezus bleek te zijn
Die uitleg gaf aan zijn wanhopige leerlingen,
warmte gaf aan hun binnenste
en Brood en Beker met hen deelde.
Voor hen was het toen Pasen. Jezus leeft. God zij dank.
Amen

BEZINNING OP VEERTIGDAGENTIJD (15)

By beschouwingen

Bezinning vrijdag 2 april 2021

GOEDE VRIJDAG
Lezingen. Als voornaamste het Lijdensverhaal uit het Evangelie van Johannes Hst. 18 en 19

Na het laatste avondmaal gaan Jezus en zijn leerlingen  naar de Olijfberg, waar Jezus in het vermoeden wat Hem te wachten staat in doodsangst raakt. Hij bidt tot zijn Vader in de hemel, dat de lijdenskelk aan Hem voorbij mag gaan. Op het schilderij boven het hoofdaltaar in de kerk van Eys wordt dit afgebeeld.

Voorgeleid aan Hogepriesters, Oudsten en Sanhedrin (Hoge Raad) wordt hij vals beschuldigd. Men besluit Hem naar Pilatus te brengen, landvoogd namens de Romeinse machthebbers, met de vraag om Hem ter dood te veroordelen. De ondervraging door Pilatus leidt tot diens uitspraak: ‘Ik vind geen schuld in Hem’. Al niet geliefd omdat hij de vertegenwoordiger is van de bezettende macht, durft Pilatus het niet aan om Jezus vrij te spreken. Hij levert Hem over aan de Joden over en meent zijn handen te kunnen wassen in onschuld.  Het betekent het toelaten van de mishandeling van een onschuldige mens en zijn dood als een misdadiger aan een kruis.

Wispelturigheid van mensen, valsheid van tegenstanders, lafheid van bestuurders zijn tot op heden oorzaak van schijnprocessen en van de dood van onschuldigen.  De media van onze tijd berichten er regelmatig over. Vandaag staan we er stil bij en nemen we ons voor om -met Gods hulp- aan zulke dingen niet mee te doen.

GEBED
Dappere Jezus,
U hebt u overgegeven
aan het onrecht dat U is aangedaan.
U hebt vernedering, veroordeling, mishandeling,
dood aan een kruis doorstaan,
terwijl uw leven vol was van waarachtigheid,
van mededogen en liefde in Godsnaam.
De kruisweg die U bent gegaan hield in
het einde van kwaad en zonde
en de belofte van leven voorgoed.
Wij danken U en vragen U
om de moed tot navolging,
opdat ook wij mogen leven.
Amen

BEZINNING OP VEERTIGDAGENTIJD (14)

By beschouwingen

Bezinning donderdag 1 april 2021

WITTE DONDERDAG
Lezingen: Exodus (Uittocht) 12, 1-8.11-14, 1 Korintiërs 11, 23-26; Johannes 13, 1-15.

Oorspronkelijk was deze dag in Israël de dag van de nieuwe oogst. Door de bevrijding uit de slavernij van Egypte kreeg deze dag een betekenis erbij. Het werd het jaarlijks gevierde Joodse Pesachfeest, dag van de uittocht naar het Beloofde Land. Ook Jezus vierde dat feest samen met zijn leerlingen. De laatste keer dat Hij dat deed werd de dag van zijn Laatste Avondmaal.  Volgens de Evangelieverhalen deed Jezus twee dingen. Hij waste de voeten van zijn leerlingen, normaal de taak van een slaaf. Hij spoorde hen aan in navolging van hem dienaars te zijn van elkaar. Vervolgens vierde Hij het paasmaal samen met hen. Hij deelde Brood en Beker met zijn leerlingen, gaf daarmee aan, dat Hij zijn leven voor hen gaf. Hij vroeg hen voortaan zulk een maaltijd te houden tot gedachtenis aan Hem. Wij hebben er onze H. Mis of Eucharistievering aan overgehouden.

Vervolgens ging hij met zijn leerlingen naar de Olijfberg, waar doodsangst hem aangreep. Boven het hoofdaltaar van Eys hangt een schilderij waarop dit wordt afgebeeld.

Hij werd verraden, gevangen genomen en naar de Hogepriesters, Oudsten en de Hoge Raad (Sanhedrin) gebracht. Petrus. een van zijn vertrouwde leerlingen, verloochende Hem daar. De rest ging op de vlucht,

Aan de hand van wat Jezus deed en wat er met Hem gebeurde is Witte Donderdag  dus een bijzondere dag met accenten op dienstbaarheid; maar ook op delen van wie we zijn en wat we hebben met elkaar. Hoeveel mensen op onze aarde zijn er echter beroerd aan toe en getroffen door verraad, gevangenis, in de steek gelaten worden en valse beschuldigingen??

Op deze avond wordt er in menige parochiekerk nog Aanbidding gehouden waarbij het Allerheiligste wordt uitgesteld. Het betekent extra tijd om even bij deze bijzondere avond stil te staan. Jezus Christus blijft onder ons, is ons nabij en stimuleert ons om het goede te doen.

GEBED.
Goede Jezus, die uw leven met ons hebt gedeeld
en hoewel Heer en Meester
voor ons als een dienaar bent geworden.
Wij danken U voor de tekenen die U hebt gesteld
door samen met uw leerlingen het Paasmaal te vieren,
Brood en Beker met hen te delen.
Door het herhalen van dit gebaar
gedenken wij uw aanwezigheid onder ons.
Blijf ons voeden op onze weg door het leven
met uw woord en voorbeeld
totdat wij aankomen bij U
die met de Vader en de Geest leeft in eeuwigheid.
Amen

BEZINNING OP VEERTIGDAGENTIJD (13)

By beschouwingen

Bezinning dinsdag 30 maart 2021

GOEDE WEEK 2021

De week vóór Pasen wordt bij ons ‘Goede week’, elders ook ‘Heilige Week’ genoemd; in het Duits Karwoche  (week van treurnis) naar de betekenis van het oud-Duitse woord ‘kara’.
Het is de week die onmiddellijk aan Pasen vooraf gaat. In die week wordt Jezus’ lijden door verraad, arrestatie, veroordeling, marteling, verloochening door Petrus, in de steek gelaten worden en dood aan een kruis herdacht.

Het zijn verschijnselen die zich in het leven van mensen nog steeds voordoen of kunnen voordoen, Door aandacht te besteden aan wat Jezus Christus overkwam gedenken we tegelijk wat zoveel mensen wereldwijd nog steeds overkomt en kan overkomen.
Organisaties als Amnesty International en Kerk in Nood maken ons daarop attent.

Jezus heeft ons levenslot met ons gedeeld en is de bittere kanten ervan niet uit de weg gegaan. Door die ‘in godsnaam’ op zich te nemen is hij uitgekomen bij Pasen, dag waarop Hij door zijn Vader in de hemel werd opgewekt uit de dood, en uit het kwaad dat hem was aangedaan.
Door dat alles is de Goede Week voor ons, christenen een week van bezinning.  We zullen ons gewone werk van alledag moeten blijven doen. Maar we doen er goed aan ook tijd nemen oor inkeer en overweging,

Om te beseffen hoe de wereld voor veel mensen in elkaar steekt.
Om te bidden dat ons het kwaad niet overkomen zal en wij het  anderen niet aandoen.

GEBED
Liefdevolle Jezus, die Uzelf graag ‘Mensenzoon’ noemt,
U hebt in uw leven ervaren wat mens-zijn inhoudt:
aan vreugde en droefheid, aan erkenning en afwijzing
aan geloof en verwerping
aan lijden en dood.
Wees met ons nu wij ons de tijd gunnen
om ons te verdiepen
in wat ons mensen eigen is
aan de hand van wat U hebt doorgemaakt.
Moge zorgvuldigheid van leven erdoor worden verdiept.
Amen

BEZINNING OP VEERTIGDAGENTIJD (12)

By beschouwingen

Bezinning vrijdag 26 maart 2021

Lezingen: Jeremia 20, 10-13 en Johannes 10, 31-42.

Wij zoeken een stil moment en lezen en herlezen de lezingen van vandaag en laten de inhoud langzaam tot ons doordringen.

 Jeremia 20, 10-13
“Ik hoor velen fluisteren: “Daar heb je ontzetting – overal.”
Al mijn vrienden willen niets liever dan mij ten val brengen. Ze zeggen: Misschien laat hij zich misleiden, dan overmeesteren we hemen kunnen we ons op hem wreken”.
De miskende profeet  Jeremia zit door de roddels om hem heen diep in de put en klampt zich ten einde raad aan de Heer vast. Maar door zijn geloof krijgt hij weer moed.

Johannes 10, 31-42
“In die tijd raapten de Joden stenen op om Jezus te stenigen.
Maar Jezus zei hun: “Ik heb voor uw ogen veel goede werken verricht, die uit de Vader voortkomen; om welk van die werken wilt gij Mij stenigen?”
De Joden gaven Hem ten antwoord: “Niet om een goed werk stenigen wij U, maar om een godslastering: dat Gij, een mens, Uzelf tot God maakt.”
Jezus antwoordde hun: “Staat er niet in uw Wet geschreven: Ik heb gezegd: gij zijt goden?
Zij heeft hen tot wie het woord Gods gericht werd goden genoemd, en de Schrift heeft  bindende kracht. Maar waarom dan beschuldigt ge Mij, die door de Vader geheiligd en in de wereld gezonden werd, van godslastering als Ik Mijzelf Gods Zoon noem? Als Ik de werken van mijn Vader niet doe, behoeft gij Mij niet te geloven, maar zo Ik ze wel doe, gelooft dan die werken als ge Mij niet wilt geloven.
Dan zult gij inzien en erkennen, dat de Vader in Mij is en Ik in de Vader ben.” Toen probeerden zij opnieuw Hem te grijpen, maar Hij stelde zich buiten hun bereik.

Vragen:

 1.  Waarom is in beide verzen is sprake van een wraakactie tegen Jeremia en Jezus?
 2.  Zijn ook wij niet vlug in het (ver)oordelen van de boodschappers en traag in het leren?
 3. Heb ik ooit per vergissing iemand veroordeeld vanuit het beeld dat ik van God heb?
 4. Weerspiegelt in mijn leven en werken dan wel het geloof dat ik zeg te belijden?

Naschrift: “…de wortel van het kwaad is: niet luisteren naar Gods Woord; dit heeft ertoe gebracht God niet meer lief te hebben en dus de naaste te verachten. Gods Woord is een levende kracht die in staat is bekering op te wekken in het hart van de mensen en de persoon opnieuw te richten op God. Zijn hart sluiten voor de gave van God, die spreekt, heeft ten gevolge dat men zijn hart sluit voor de gave van een broeder of een zuster”

Aldus Paus Franciscus in zijn Vastenboodschap 2021.
MJ.

 

BEZINNING OP VEERTIGDAGENTIJD (11)

By beschouwingen

Bezinning donderdag 25 maart 2021 Maria Boodschap.

Jesaja 7, 10-14 + 8, 10 – Hebreeën 10, 4-10 – Lucas 1, 26-38

Aanbeveling: zoek een moment van stilte!

Lucas 1, 26-38.

Aankondiging van de geboorte van Jezus
“In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen en zei:’Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’

Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’ De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk.’ Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen.”

Vragen;

 1. Wat heb ik gelezen? Kan ik het met eigen woorden zeggen?
 2. Hoe ‘menselijk’ is God? Spreekt Hij niet tot ons door zijn mens geworden Zoon?
 3. Is het niet ook gewoon menselijk: de aankondiging van een zwangerschap?

 

 

BEZINNING OP VEERTIGDAGENTIJD (10)

By beschouwingen

Bezinning dinsdag 23 maart 2021.

2021 Pasen en de grote schoonmaak.

Als je de reclames mag geloven hangt het welslagen van de Paasdagen af van een rijkelijk ontbijt waarbij het aan niets ontbreekt. Natuurlijk doet het weer een stevige duit in het zakje en de vraag of er ruimte is voor versoepeling van de beperkingen ten gevolge van de coronacrisis.

Vanouds hoort bij de voorbereiding op dit lentefeest de ‘ grote schoonmaak’. Veertien dagen geleden is uit het Evangelie  van Johannes het verhaal gelezen dat Jezus de tempel van Jerusalem schoonveegt met een zweep, omdat Hij niet kon verdragen dat er op deze God gewijde plek gemarchandeerd wordt. ‘Weg met dit alles. Dit hoort hier niet thuis!’, roept Hij uit en Hij jaagt de kooplui met hun handeltje van het tempelplein af. Hier moet leegte en ruimte zijn voor God. Als gelovige kun je je afvragen: Wat zou Jezus denken als Hij mijn binnenste zou zien? Wij zoeken God, maar we moeten erkennen dat er zich in ons hart heel wat ‘theater’ afspeelt. We verlangen wel om te bidden en willen God de regie over ons leven in handen geven, maar intuusen zijn we vaak massaal verstrooid, bezig met onze eigen besognes, ‘onderhandelen’ over van alles en nog wat. Er zijn zoveel zaken die ons bezig houden: werk, gezin, toekomstplannen, nieuwsberichten, hobby’s, wat anderen over mij denken enz. De uitnodiging van Jezus voor mensen die Hem willen volgen is duidelijk:  ‘Zuiver je hart en ruim de rommel eens op, al die zaken die nergens toe dienen. Keer je om en richt je op Mij. Als je in Mij gelooft, maak dan mijn woorden en mijn manier van leven tot kompas voor je doen en laten en de keuzes die je maakt’.  De grote schoonmaak die veel vrouwen in het verleden verrichtten rook naar boenwas, schone gordijnen, fris linnen en helder gewassen ramen. Jaarlijks kreeg alles een ‘grote beurt’. Heel het huis en alle kasten werden schoon gemaakt. Veel van wat er in het afgelopen jaar niet was gebruikt werd opgeruimd. Ook de ruimtes waar we zelden kwamen werden ontdaan van spinrag en stof. Denken we er wel eens aan hoeveel openheid, plaats en ruimte we scheppen, als we dat zouden doen met ons hart, ‘ opruimen en schoonmaken’? Er cirkelen daar zoveel gedachten, plannen en wensen die er niet toe doen, maar die wel veel tijd en energie in beslag nemen. Zou er dan niet neer ruimte komen voor mensen die ons nodig hebben en om te ontdekken wat God met ons voorheeft? We mogen ons de vraag stellen wat onze huisgenoten, collega’s, buren en vrienden merken van onze ‘schoonmaak’ als voorbereiding  op Pasen’? Wat merken arme – en eenzame medemensen, vluchtelingen en andere noodlijdenden van ons ‘vasten’ en onze bereidheid om met hen te delen van ons bezit en onze tijd? Zegt Jezus niet dat ‘de graankorrel eerst in de aarde moet vallen om vrucht te dragen’?  Bidden wij de H. Geest om de moed los te laten en op te ruimen wat geen vrucht kan dragen!

Pastor A. Franssen.

BEZINNING OP VEERTIGDAGENTIJD (9)

By beschouwingen

Bezinning vrijdag 19 maart 2021.

Tekst ter bezinning op het feest van de H. Jozef.

Paus Franciscus heeft het jaar 2021 uitgeroepen tot Sint Jozefjaar. De H. Jozef is sinds 8 december 1870 door Pius IX uitgeroepen tot beschermheilige (patroon) van de Kerk. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in de ‘geschiedenis van God met ons.
De evangelietekst in de H. Mis van de dag is uit het 1e hoofdstuk van het evangelie van Matteüs, de verzen 16 en 18-21. Vers 16 is het einde van de lijst van afstamming van Jezus waarmee het Evangelie van Matteüs begint: vers 16.

“Jacob was de vader van Jozef, de man van Maria uit wie Jezus geboren is, die Messias (gezalfde van God) genoemd wordt.”

In de verzen die volgen wordt Jozef een ‘rechtvaardige’ of ‘rechtschapen’ man genoemd. Met die woorden werd iedereen getypeerd die overeenkomstig Gods onderrichting leefde. De 10 Geboden of Woorden werden als de kern van die onderrichting gezien. Ze regelden onze verhouding tot God. We zouden Hem dienen te erkennen, aandacht aan Hem moeten besteden en tijd voor Hem moeten nemen (sabbat), zijn Naam met eerbied gebruiken. De andere geboden noem(d) de minimumeisen ten aanzien van onze onderlinge menselijke verhoudingen: respect voor de persoon van de ander, diens integriteit en bezit.

Toen Maria zwanger bleek te zijn wilde Jozef haar niet in opspraak brengen. Taande voor een mysterie had hij respect voor haar persoon en haar integriteit, Door van haar in stille te scheiden wilde hij die in takt laten. Een ingeving tijdens een droom leerde hem Maria tot al echtgenote tot zich te nemen. Dat paste klaarblijkelijk in Gods plan.

Kies een moment van rust en stilte

Lees bovenstaande tekst, eventueel twee maal. Laat de positie va Jozef tot u doordringen, vooral ook de reden waarom hij een ‘rechtschapene’ werd genoemd: zij respect voor de persoon van Maria en het in takt laten van haar integriteit.

We gaan (vaak) met mensen om. Niet altijd worden ze door ons begrepen. Soms stellen ze ons voor raadsels, is hun maner van doen een mysterie. Slagen we er dan in om desondanks respect te blijven houden en hun integriteit in takt te laten? De ‘rechtvaardige’, ‘rechtschapen Jozef dient ons tot voorbeeld.

BEZINNING OP VEERTIGDAGENTIJD (8)

By beschouwingen

Bezinning dinsdag 16 maart 2021

Lezingen:  Ezechiël 47, 1-9.12 en Johannes 5, 1-3a.5-16
Zoek een stil moment en lees en herlees beide lezingen en laat de inhoud langzaam tot u doordringen.

Samenvatting Ezechiël 47, 1-9.12
De engel van de Heer bracht Ezechiël naar het begin van de bron bij de ingang van de tempel. De engel leidde hem naar de plaats waar de rivier, die allengs steeds groter werd,  uitmondt in de Zoutzee. Overal waar de rivier stroomt, zullen de waterdieren in leven kunnen blijven.
Er zal heel veel vis zijn, want overal waar de rivier komt, zal het water drinkbaar worden, en zal alles in leven blijven. Overal waar de rivier komt, zal het water drinkbaar worden, en zal alles in leven blijven.  De vruchten zullen dienen als voedsel en de bladeren als geneesmiddel.”

Samenvatting Johannes 5, 1-3a.5-16 (3b en 4 toegevoegd)
Omdat er een feest van de joden was, ging Jezus naar Jeruzalem naar een badinrichting Bethesda (=huis van medelijden) geheten. In die gangen lag altijd een groot aantal gebrekkigen (3b) en verlamden, die het moment waarop het water in beweging kwam afwachtten. (4) Want op een bepaald moment daalde een engel van de Heer in het bad en bracht het water in beweging, en wie het eerst in het bad was zodra het water was gaan bewegen, werd gezond, wat voor ziekten hij ook had.

Nu was daar een man, van wie Jezus wist dat die al achtendertig jaar lang gebrekkig was en vroeg hem of hij gezond wilde worden. In plaats met “Ja” te  antwoorden klaagde de man dat er niemand was die hem op tijd in het bad kon brengen en dus altijd te laat was omdat iemand anders vóór hem het bad afdaalde. Waarop Jezus zei: “Sta op, neem je bed op en loop” waarop de man op slag gezond werd, zijn bed opnam en vertrok. De Joden verweten de man dat hij zijn bed droeg op de Sabbat. De man antwoordde: “Die mij gezond heeft gemaakt, Die heeft mij gezegd: Neem je bed op en loop!”. De Joden vroegen wie was, maar de genezene wist het niet, want Jezus had zich ongemerkt teruggetrokken. Later trof Jezus hem in de tempel en sprak tot hem: “Zie, je bent nu genezen. Zondig niet meer, opdat je niets ergers overkomt.” De man ging heen en vertelde aan de joden dat het Jezus was die hem genezen had. Omdat Jezus dergelijke dingen op sabbat deed begonnen de Joden Hem te vervolgen.

Vragen:

 • Welke eigenschappen hebben de wateren gemeen?
 • Welke zonde zou de genezene hebben begaan toen Jezus zei: “zondig niet meer, opdat je niets ergers overkomt”?
 • Wat zou Jezus hebben bedoeld met: “…opdat je niets ergers overkomt”.?
 • Waarom zou de genezene de Joden hebben verteld dat het Jezus was die hem had genezen.

Naschrift:

“In deze tijd van bekering hernieuwen wij ons geloof, putten wij het “levende water” van de hoop en ontvangen wij met een open hart de liefde van God, die ons verandert in broeders en zusters in Christus”, aldus de paus in zijn boodschap voor de veertigdagentijd.
MJ