Skip to main content

Onze parochie maakt deel uit van het bisdom Roermond.
Zij heeft een kerkbestuur bestaande uit een 8-tal parochianen. Voorzitter is pastoor A.F.M.P. Reijnen, Redemptorist (C/Ss.R.). Het  kerkbestuur heeft de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de pastoraal en voor het beheer van de eigendommen van de parochie. Drie leden van het kerkbestuur vervullen de functies van respectievelijk vicevoorzitter, secretaris en penningmeester.
Assistent van de pastoor m.n. tijdens de weekeinden en in vakantietijd is bisschoppelijk vicaris  pastor drs. A. Franssen.

Het bestuur van de parochie wordt gedurende  twee dagdelen bijgestaan door twee secretaressen en voor het onderhoud van de pastorie door een interieurverzorgster

De parochie van de H. Agatha …
werkt onder de naam van cluster “Morgenster” samen met de parochies van de H. Dionysius te Nyswiller en van de H. Cunibertus van Wahlwiller. Die samenwerking krijgt gestalte in vergaderingen van leden van de verschillende kerkbesturen en in (werk)groepen. Deze kerkbesturen laten zich adviseren door de Pastoraatgroep voor het pastorale beleid in het algemeen op het gebied van liturgie, verkondiging en catechese en dienstbaarheid/zorg. Ten dienste van de pastoraal staan werkgroepen als het Liturgisch Beraad, waarin allen betrokken zijn, die van doen hebben met de kerkelijke vieringen zoals koren, gezinsmiswerkgroep en lectoren. Impulsen voor de behartiging van de taak van dienstbaarheid van de parochies komen voort uit het  Zorgoverleg.

Een parochie heeft …..
als onderdeel van de kerk als geheel een drietal taken: als gemeenschap van christenen in samenkomsten het geloof te vieren (liturgie); de Goede Tijding (Evangelie) van Jezus Christus te verkondigen en zich daarin te verdiepen (catechese); en aan de mensengemeenschap dienstbaar te zijn door met elkaar het leven te delen en tegemoet te komen aan de noden van medemensen (diaconie)

Ten dienste van de liturgie…..
in de parochie van de H. Agatha functioneren het Kerkelijk Zangkoor St. Cecilia en het dameskoor Octavia. Beide, met ingang van 1 januari onder leiding van Bart van Kerkvoort, die vanaf deze datum het dirigentenstokje van Jan Kokkelmans overneemt.
Organist is mevr. Andrea Senden-Vanhommerig.
Op een aantal dagen geeft vocaal ensemble Hanzon Vocaal (o.l.v. Dhr. Jo Smeets) mede gestalte aan de liturgie.

Ten behoeve van de gezinsvieringen is een gezinsmiswerkgroep werkzaam, die nauw contact houdt met de katholieke basisschool Klavertje Vier.
Assistentie tijdens de liturgische vieringen wordt verleend door misdienaars en acolieten.

Ten dienste van de verkondiging …….
functioneren lectoren, die tijdens de eucharistieviering zorg dragen voor de 1e Schriftlezing (en de voorbede). Tijdens gebedsdiensten gaan lectoren voor en tijdens de avondwake aan de vooravond van de uitvaart, houden enkele lectoren ook de overweging. De overweging/preek tijdens de viering van de Eucharistie wordt gehouden door de dienstdoende priester.

Wat de catechese betreft:
de voorbereiding op de toediening van het heilig Doopsel wordt verzorgd door de pastoor.
De voorbereiding van 1e heilige Communie en heilig vormsel wordt verzorgd door mevr. Pasmans in samenwerking met de pastoor.
De catechese ter voorbereiding van het H. Vormsel wordt verzorgd door dhr. Th. Dahlmans in samenwerking met de pastoor. De lessen vinden plaats in basisschool Klavertje Vier. Ouders van 1e Communicanten en Vormelingen wordt uitgenodigd voor gesprekken vóór en na de toediening van deze sacramenten.

Voor volwassenen bestaat de mogelijkheid van geloofsverdieping in bijeenkomsten van de groep Volwassenencatechese, waarvan de leden de mogelijkheid hebben suggesties te doen omtrent het programma.

Ten dienste van de dienstbaarheid (diaconie)…….
functioneert het Zorgoverleg waaraan vertegenwoordigers van de drie samenwerkende parochies deelnemen. Tijdens de vergaderingen, minstens twee maal per jaar, wordt besproken wat de parochie kan betekenen en ondernemen voor ouderen en alleenstaanden, voor zieken en rouwenden, voor ouders en jeugd.

Alle bovengenoemde activiteiten beogen mede de opbouw van de parochie. Die vindt haar basis  in Jezus Christus en zijn Goede Tijding. Zij kan door daarnaar te leven een bindmiddel zijn in onze dorpse samenleving