Kerkbestuur 2022……..het wordt anders

Zoals inmiddels bekend gaan de kerkbesturen van Eys, Wahlwiller en Nijswiller nog verder samenwerken door het vormen van een centraal kerkbestuur van de federatie “Morgenster”. Binnen een aantal jaren zal deze kleine federatie overgaan in een grote federatie bestaande uit de kerkdorpen Eys, Wahl- en Nijswiller, Epen, Mechelen, Slenaken, Gulpen en Wijlre met als pastoor deken Paul Bronneberg.
Per 1 januari heeft het bisdom deken Bronneberg dan ook benoemd tot pastoor van Eys, Wahl- en Nijswiller. Hij wordt daarbij ondersteund door kapelaan Marthoma en voor ons door diaken Vins Siju Bysingh, welke 24 april ( Beloken Pasen ) in India tot priester gewijd wordt. De diaken zal in het voorjaar zijn intrek nemen in onze pastorie, waarbij het secretariaat, vergaderruimte en archief wel daar gehandhaafd blijven. Afgelopen weekend is diaken Siju al voorgegaan in de gebedsdiensten in onze kerken. Wij heten hem van harte welkom in onze parochies, wensen hem veel succes en Gods zegen met zijn uiteindelijke ambt als kapelaan.

Het huidige kerkbestuur stopt dan als zodanig:
=> de bestuurlijke taken gaan over naar het federatiebestuur Morgenster. De leden hiervan worden formeel benoemd door het bisdom.
=> de uitvoerende taken worden in elke parochie afzonderlijk gedaan door de
parochieraad. Om hiervan deel uit te maken is geen benoeming door het bisdom nodig.

Wat het “oude” kerkbestuur betreft:
Pastoor Reijnen C.S.sR:  heeft eervol ontslag gekregen van het bisdom en wel ingaande
1 januari. Het is exact 21 jaar geleden dat hij op 10 december 2000 het herdersschopje kreeg overhandigd van de parochies Eys, Wahl- en Nijswiller.
Het was geen eenvoudige job; immers elk dorp heeft zijn wekelijkse missen, begrafenissen , huwelijken of andere plichtplegingen met elk haar voorbereidingen. En wat te denken van de talloze kerkbestuursvergaderingen, jaarvergaderingen en bijeenkomsten van de diverse verenigingen.
Groot was zijn inzet voor het welzijn van alle parochianen; hiervan getuigen de mede door hem opgerichte werkgroepen van lectoren, pastoraatgroep, liturgisch beraad, gezinsmissengroep en doop- communie- vormsel- en huwelijksvoorbereiding.
Zijn inspanningen ten spijt is ook in onze dorpen een toenemende afkalving van het geloof en een steeds mindere betrokkenheid onder elkaar, hetgeen hem grote zorgen baart.

Tot eind april 2022 blijft hij samen met pastor Franssen zijn diensten voor de parochies verrichten en tegelijkertijd aankomend kapelaan Siju inwerken, waarna hij wel met raad en daad beschikbaar blijft voor ons dekenaat. Wij wensen hem veel voorspoed en gezondheid de komende jaren, genietend van zijn welverdiend pensioen.
Er zal natuurlijk te zijner tijd op gepaste wijze afscheid genomen worden, waarin we dan ook onze grote dank betuigen voor al hetgeen Ton Reijnen als pastoor voor ons gedaan heeft.

Ben Grooten: ingaande 1 november is zijn zittingstermijn in het kerkbestuur beëindigd.
Hij was kerkbestuurslid gedurende 2 periodes ( 1990 – 1998  en 2011 – 2021 ), waarin hij de functie vervulde van respectievelijk penningmeester en vicevoorzitter.Tijdens zijn ambtsperiode zijn er, mede door zijn grote inzet,  talloze projecten en werkzaamheden succesvol uitgevoerd. Ook hier is dan ook een groot woord van dank op zijn plaats.
Ben blijft wel op de achtergrond steeds beschikbaar voor advies of anderszins .

Jose Niessen – Berger: haar zittingstermijn in het kerkbestuur is eveneens 1 november afgelopen. Zij was lid van ons kerkbestuur van 2009 t/m 2021. Haar taak bestond hoofdzakelijk uit de huishoudelijke aangelegenheden voor kerk en pastorie en zij maakte deel uit van de lectoren, zorg- en pastoraatsgroep.
Wij danken haar voor al de jaren waarin zij zich voor onze parochie heeft ingezet.
Jose gaat wel zitting nemen in de parochieraad.

Jo Gortzen: zijn zittingstermijn is eind december eveneens afgelopen. Sinds 2011 maakte hij deel uit van ons kerkbestuur en was hij verantwoordelijk voor de bouwkundige zaken van kerk en pastorie. Onder zijn leiding zijn meerdere renovatieprojecten in de kerk uitgevoerd. Ook aan hem zijn wij grote dank verschuldigd voor zijn bewezen diensten.
Jo blijft voorlopig ook in de parochieraad deze belangen behartigen.

Hans Smeets is benoemd als penningmeester van onze parochie voor de periode 2019-2023.
Wetende dat het huidige kerkbestuur stopt, heeft hij zich wel bereid verklaard als penningmeester zitting te gaan nemen in het te vormen federatiebestuur Morgenster, alsmede ook deel uit te maken van de parochieraad.

Ad Broers is reeds kerkbestuurslid vanaf 1997 en zijn termijn zou formeel aflopen zijn in april 2022. Hij heeft de functies bekleed als vice-voorzitter en ere-kerkbestuurslid en is sinds 2017 secretaris. Sinds kort ook verantwoordelijk voor het beheer van ons kerkhof.
Ook hij heeft zich bereid verklaard het federatiebestuur Morgenster mee op te starten en daarbij tevens zitting te nemen in de parochieraad.

Er verandert dus veel op zowel besturend gebied als ook pastoraal met de nieuwe pastoor Bronneberg en de Indiase kapelaan Siju.
Voor u als parochianen blijven de contactpersonen vooralsnog dezelfde en zult u de komende maanden nog weinig van de veranderingen merken.

Het kerkbestuur zou het liefst een en ander verder mondeling aan u willen toelichten tijdens een bijeenkomst; dit is echter onmogelijk vanwege de corona gerelateerde beperkingen.
Wij hopen u hiermee toch enig inzicht te hebben gegeven in hetgeen in onze parochie en kerkbestuur zoal gaande is.

Het kerkbestuur wenst u een voorspoedig en vooral gezond 2022 !

Welkom bij onze parochie.

Onze parochie hoort bij het bisdom Roermond. Pastoor drs. A.F.M.P. Reijnen, redemptorist (C.Ss.R.) is voorganger. Bisschoppelijk vicaris is pastor drs. A. Franssen. Hij assisteert pastoor Reijnen bij afwezigheid.

Het kerkbestuur is verantwoordelijk voor het pastoraat en voor het beheer van de eigendommen van de parochie. Drie leden vervullen de functies van vice -voorzitter, secretaris en penningmeester.

Het dagelijks bestuur. Dat zijn momenteel respectievelijk dhr. Ben Grooten (vice voorzitter), dhr.  Ad. Broers (secretaris)  en Dhr.  Hans Smeets (penningmeester)