Gebeden om in de Goede Week thuis te bidden.

By | Nieuws

Nu er geen publieke kerkdiensten kunnen plaatsvinden, is er bij veel gelovigen behoefte om op een persoonlijke wijze toch de dagen van de Goede Week te kunnen vieren. Om daarbij te helpen heeft de Dienst Liturgie van het bisdom Roermond voor Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake enkele gebeden verzameld, die iedereen thuis of elders persoonlijk kan bidden.
Geldt deze behoefte ook voor u dan kunt u
via onderstaande “linken” deze gebeden downloaden. 

Download hier de gebeden voor: Palmzondag
Download hier de gebeden voor: Witte Donderdag
Download hier de gebeden voor: Goede Vrijdag
Download hier de gebeden voor: Paaswake

Extra Nieuwsbrief Cluster Morgenster n.a.v. Coronacrisis!

By | Nieuws

DAG PAROCHIANEN van cluster Morgenster

19.03.2020

MAATREGELEN   
Ook als we gelovig zijn ondergaan we de menselijke lotgevallen. Daarom zijn vrees, hoop, angst en twijfel maar ook levenskracht, onderlinge rivaliteit en solidariteit ons eigen. In perioden van kwetsbaarheid en zorg komt vaak het beste in mensen naar boven: meer aandacht voor- en rekening houden met elkaar. Zo dienen we ook de maatregelen te verstaan die kerkelijke overheden aanreiken om solidair te zijn met de door het coronavirus bedreigde mensheid.  Het gaat momenteel om het zo min mogelijk aangaan van sociale contacten.
Wij hebben ons geconformeerd aan de recente maatregelen van de Nederlandse bisschoppen  (www.rkkerk.nl) met daaruit voortvloeiend de onderstaande besluiten:

=> Tot 13 april, dus inclusief 2e Paasdag zijn er geheel géén vieringen; ook niet  op
Palmzondag, tijdens de Goede Week en Pasen.
=> Op Palmzondag kan men in alle drie onze kerken gewijde palm komen afhalen
tussen 10.30 en 12.00 u.
=> De klokken zullen zoals gewoonlijk zwijgen vanaf Witte Donderdag, het tijdstip waarop
normaal de viering van de herinnering van het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn
leerlingen  gehouden wordt, tot 19.00 uur bij de Paaswake waarop de verrijzenis van
Jezus herdacht wordt. Ook op eerste Paasdag zullen de klokken op de gebruikelijke
tijdstippen in de parochies feestelijk worden geluid.
=> De Kruisentocht door onze drie parochies op Goede Vrijdag zal niet doorgaan.
=> Doopsels en uitvaarten kunnen maar in kleine kring gevierd worden.
=> De basisschool Klavertje Vier van Eys is,  op basis van de maatregel van de regering van
zondag 15 maart, dicht. Dat betekent dat de voorbereidingen op 1e Communie en
Vormsel tot voorlopig de genoemde datum van 31 maart zijn afgelast; ook dus de
Palmpasen/presentatieviering  van de 1e Communicantjes van Eys.
=> Het parochiekantoor is de komende weken gesloten voor bezoekers. U kunt wel
telefonisch / per email contact opnemen:  043-4511243  /  h.agatha.eys@hetnet.nl

ONDERSTEUNING VAN HET GELOOFSLEVEN IN ONZE GEMEENSCHAPPEN.

=> Wil men op de zondagen toch een viering ‘proeven’ dan kan men de TV-uitzending  van
de Eucharistieviering volgen op NPO 2 om 10.00 uur
Ook vanuit het klooster van Wittem wordt op zondagen om 11.00 uur een viering
uitgezonden via de website van het klooster: www.kloosterwittem.nl/live
=> Onze kerkbesturen stellen op zondagmorgen van 10.30 – 12.00 onze kerken open voor
degenen, die er willen komen bidden en/of een kaars op steken.
Om 12.00 uur zal met degenen die in de kerk zijn de ‘Engel des Heren’ worden gebeden
en de klok worden geluid. Gebed en instructies daarvoor zullen in de kerk aanwezig zijn.
=>  De Nederlandse bisschoppen hebben een gebed gepubliceerd dat hierbeneden volgt.

GEBED

God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen.
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen, die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden,
dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons altijd  zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus, onze Heer. Amen

EN VERDER….

=> Kijk ook op de parochiële websites. Daar kunt u vanaf zondag een overweging vinden van
de kant va de dienstdoende  pastor.
=> Op de website vindt u voor de dinsdag en de vrijdag van de betreffende week in de
Veertigdagentijd teksten ter bezinning, aangeboden door parochianen.
=>  Zijn er nieuwe ontwikkelingen dan verneemt u ervan.

EEN ANDERE KANT van de coronacrisis

Het lijkt erop, dat nu we niet meer kúnnen wat we lang dagelijks hebben ge’móeten:
* er meer ruimte gekomen is om  aandacht te hebben voor elkaar en op elkaar te letten.
* we meer besef hebben gekregen van onze kwetsbaarheid, de bezinning groeiende is voor
de omstandigheden waarin wij bestaan en op de betrekkelijkheid van onze autonomie.
We zijn momenteel niet de mensen die alles in handen hebben, maar zoeken naar
mogelijkheden van overleven bij hetgeen ons overkomt.
* het belang wordt ingezien van goede betrekkingen en hulpvaardigheid.
Er is onbaatzuchtige  inzet van mensen die spontaan zich het lot van anderen aantrekken
en hulp bieden.
* mensen in de zorg worden ‘gezien’ en gewaardeerd om wat ze doen, om hun
onbaatzuchtige bekommernis voor de zieke medemens.
* er is ruimte voor vriendelijkheid, bezinning en gebed.

Dat alles biedt hoop, al zijn er ook criminelen die uit de hulpbehoevendheid van mensen hun slag proberen te slaan. De beweging van medemenselijkheid is groter. Daar mogen we ook als geloofsgemeenschap,  bij alle bezorgdheid en wellicht angst, bij alle droefheid om slachtoffers van het virus, dankbaar om zijn.

We wensen u gezondheid en alle goeds.
Namens de kerkbesturen van cluster Morgenster en pastor Franssen
A. Reijnen, pastoor.

 

Maatregel Nederlandse bisschoppen vanwege het coronavirus

By | Nieuws

 

In december startte in China een uitbraak van een coronavirus, dat mensen ziek kan maken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Op 27 februari is het virus voor het eerst in Nederland bij een persoon vastgesteld.

De belangrijkste maatregelen die volgens het RIVM genomen kunnen worden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn:

  • Regelmatig handen wassen
  • In de binnenkant van de elleboog hoesten en niesen
  • Papieren zakdoekjes gebruiken

Nu het virus ook in Nederland is vastgesteld laten de Nederlandse bisschoppen weten dat met ingang van de zondagsviering van 1 maart het volgende van kracht is in de Nederlandse Kerkprovincie, zolang het virus nog niet onder controle is:

  • tijdens vieringen in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
  • De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
  • De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
  • Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

De bisschoppen vragen de gelovigen om te bidden voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden.

 

Nieuwe pagina’s toegevoegd.

By | Nieuws

Onlangs heb ik twee nieuwe pagina’s/subpagina’s toegevoegd aan onze website nml.:
* 250 jaar kerkwijding en ..
* evenementen.
Deze pagina’s zijn te vinden:
250 jaar kerkwijding als zelfstandige in de rechterbovenhoek als: 250 jaar kerkwijding.
Evenementen als subpagina onder de hoofdpagina Communicatie.

Het is interessant om deze beide pagina’s regelmatig te bezoeken. 

250 jaar kerkwijding parochiekerk H. Agatha Eys

By | Nieuws

Ter voorbereiding op de viering van 250 jaar kerkwijding parochie H. Agatha 21.06.2020  is er een (voorlopig) comité gevormd bestaande uit:   

   

 

Ad Broers                             namens kerkbestuur
Andrea Senden                   namens harmonie
Arthur Prakken                  namens kerk. Zangkoor
Hedy Lahaye                       namens dameskoor
Luc Wolters                         namens schutterij
Frits Vanhommerig           als parochiaan.

Via de website houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen van de voorbereidingen van de festiviteiten rondom dit, voor onze parochie, historisch feit.