Voorlopige richtlijnen mbt het kerkbezoek in onze St. Agathakerk.

By Nieuws

KERKBEZOEK PAROCHIE H. AGATHA IN CORONATIJD VANAF 1 JULI A.S.  

Het maximum aantal personen per viering is 100. Rekening houdend met 1,5 meter afstand zijn de
toegestane zitplaatsen gemarkeerd. Alleen gezinnen mogen daarbij naast elkaar zitten in dezelfde bank.
– In verband met het controleren van het aantal kerkgangers is alleen de hoofdingang open.
Aanmelding vooraf is niet nodig.
– Bij het betreden en verlaten van de kerk dient u 1,5 meter afstand te houden.
De collecte wordt gehouden bij het verlaten van de kerk.

Voor ons kerkbestuur is dit alles ook nieuw en kan e.e.a. zo nodig aangepast worden.

Interview Scheidend vicaris Franssen….. (bezocht emeriti).

By Nieuws

‘Emotie is motor van gesprek’


“Goed luisteren en mensen in hun waarde laten.” Dat waren voor vicaris André Franssen de belangrijkste instrumenten, waarmee hij de afgelopen zeven jaar op pad ging om namens de bisschop oude en zieke priesters en diakens in het bisdom te bezoeken. Omdat hij dit voorjaar 80 is geworden,
heeft hij zijn taak onlangs neergelegd.

Geheel in lijn met zijn karakter, heeft Franssen begin juni tijdens een vergadering van de bisdomstaf op bescheiden wijze afscheid genomen van het bisdom Roermond. Sinds 2013 was de voormalig ziekenhuispastor en oud-deken van Venlo actief als bisschoppelijk vicaris, met als speciale opdracht de zorg voor rustende en zieke priesters en diakens. “Toenmalig bisschop Wiertz had mij gevraagd om namens hem de emeriti te bezoeken,” vertelt Franssen in zijn knusse bungalow in Cadier en Keer. Bij zijn aantreden heeft bisschop Smeets me gevraagd daar nog een tijdje meer door te gaan.”

Waaruit bestond uw werk?
“Er was een lijst met zo’n 180 namen van emeriti-priesters en -diakens. Die ben ik in de loop van de jaren bijna allemaal gaan opzoeken, sommige zelfs heel regelmatig. Als je dat serieus wilt doen, ben je daar gemiddeld twee dagen per week mee bezig. Meestal probeerde ik de afspraken zo te plannen, dat ik op een dag drie of vier bezoeken in dezelfde regio kon afleggen. Daarnaast was ik ook namens de bisschop bij uitvaarten van priesters en diakens aanwezig. Als vicaris was ik lid van de bisdomstaf, dus de agenda liep goed vol.”

Hoe verliep zo’n huisbezoek?
“Sommige priesters waren heel open en vertelden me hun hele levensverhaal. Bij anderen moest ik wat meer vragen stellen om het gesprek op gang te brengen. Ik informeerde altijd: waar heb je in je werk als priester of diaken plezier aan beleefd? Wat heeft je voldoening gegeven? Maar ook: hoe vul je je tijd nu in? Ik vind het heel belangrijk dat collega’s hun verhaal kwijt kunnen. Het werden meestal persoonlijke gesprekken. Ook moeilijkheden die ze waren tegengekomen, kwamen ter sprake. Ik heb geprobeerd niet over mensen te oordelen, maar iedereen in z’n waarde te laten. Als iemand veel kritiek op het bisdom had, nodigde ik hem uit om het op te schrijven of om een brief naar de bisschop te sturen.”

Hoe reageerden priesters als u kwam?
“Ik was overal van harte welkom. Zelf ben ik al 55 jaar als priester actief, dus de meeste emeriti kende ik al. Zij beschouwden mij als een van hen. Degenen die ik niet kende, zagen mij als een collega die belangstelling toonde. Slechts een enkeling had geen behoefte aan zo’n gesprek.”

U hoefde niet de zorg of de woonruimte voor emeriti te regelen?
“Een heel enkele keer heb ik dat wel gedaan, als er niemand anders was om dat te doen. Maar meestal bekommert de familie zich om dat soort zaken. Met mij spraken de priesters vaak over de zaken waarover ze met hun familie moeilijk kunnen praten. Het gevoel geen bijdrage aan de pastoraal meer te kunnen leveren bijvoorbeeld. En de angst om te vereenzamen.”

Zijn veel gepensioneerde priesters eenzaam?
“Dat is heel wisselend. Er zijn er zeker die eenzaam zijn en anderen die daar helemaal geen last van hebben. Ik heb wel gemerkt dat nogal wat collega’s bang zijn voor een zwart gat als ze stoppen met hun werk in de parochie. Dat is voor sommigen een reden om door te werken, ook als het misschien beter zou zijn om een stap terug te doen. Ze vragen zich dan af: wie ben ik nog als ik stop? Of: waar kom ik dan terecht. Heel menselijke vragen. Stel je voor dat je met pensioen of emeritaat gaat en je voormalige werkgever zou nooit meer iets van zich laten horen. Dat zou toch heel erg zijn?

U heeft jarenlang als geestelijk verzorger in het ziekenhuis gewerkt. Kwam die ervaring u bij dit soort gesprekken van pas?
“Zeker. Als ziekenhuispastor moet je goed kunnen luisteren. Luisteren is de kern van de zaak. En open vragen stellen. Toen ik een paar jaar priester was, heb ik aanvullende opleidingen gevolgd over onder andere het voeren van pastorale gesprekken. Mijn afstudeerscriptie had als titel ‘Huisbezoek als ontmoeting’. Tijdens sessies klinisch-pastorale vorming ging het over het leren inzien hoe een gesprek verloopt, het aanvoelen wanneer mensen ergens mee zitten, maar dat niet kunnen of durven benoemen. Waarom begint iemand steeds over hetzelfde onderwerp? Dat is meestal een teken dat hem iets dwarszit. Ziekenpastoraat is een eigen vakgebied. Ik geef daar zelf ook regelmatig cursussen over. Mensen die ziek zijn, ontdekken dat hun lichaam niet meer wil wat zij willen en dat haalt hen uit hun gewone doen. Daar moet je als luisteraar alert op zijn. Als je echt naar iemand luistert, gaat er in je hoofd als het ware een soort bandje meelopen. Je registreert dan ook hoe de ander kijkt of reageert. Het kan helpen om je gesprekspartner daar ook iets van terug te geven. Soms zelfs uit te dagen: Waarom zeg je dit? Waarom reageer je zo? Emoties zijn vaak de motor van een gesprek. Maar die maken zo’n gesprek wel intensief.”

Is het belangrijk dat er iemand is die namens de bisschop dit werk doet?
“Heel belangrijk. Stel je voor dat je met pensioen of emeritaat gaat en je voormalige werkgever zou nooit meer iets van zich laten horen. Dat zou toch heel erg zijn? Priesters en diakens hebben jarenlang dienstwerk voor de Kerk verricht. Als dat wegvalt, is dat een gemis. Het is heel lastig om daar met parochianen over te praten, want voor hen ben je toch de functionaris van de kerk. Dan is het fijn als er een collega is, bij wie je je verhaal kunt doen.”

Was er een verschil tussen de gesprekken met priesters of diakens?
“Niet wezenlijk. Bij diakens heb je soms ook te maken met de echtgenote. Diakens hebben vaak ook kinderen en kleinkinderen. Daar vertellen ze graag over. Maar ik vraag ook waarom ze diaken zijn geworden? Dan volgt er toch een zelfde soort gesprek als met priesters. Over hun roeping, over wat het voor hen betekent, over wat het met hen doet om diaken te zijn.”

Hoe vond u het zelf om dit werk te doen?
“Het is fijn als je merkt dat iemand je in vertrouwen neemt en dingen met je wil delen. Collega’s voelen in zo’n gesprek ook erkend en gewaardeerd. Dat heeft me zelf ook energie gegeven. Het waren voor mij leerzame gesprekken, waarin ik mezelf ben tegengekomen. Soms hoorde ik een priester iets vertellen, waarvan ik dacht: inderdaad, dat kan mij ook overkomen.”

Nu gaat u echt met emeritaat?
“Nog niet helemaal. Ik assisteer nog in de parochies van Eys, Nijs- en Wahlwiller. Dus elk weekeinde ben ik nog actief in parochies. Het is fijn om dat contact te hebben.”

Komt uw opvolger u straks ook opzoeken?
“Haha! Hij is van harte welkom.”

Bisdom neemt afscheid van vicaris Dré Franssen.

By Nieuws

Bisdom neemt afscheid van vicaris Dré Franssen.

De staf van het bisdom Roermond heeft donderdag 4 juni op informele wijze afscheid genomen van Mgr. Dré Franssen als vicaris van het bisdom Roermond. In die rol behartigde hij de zorg voor emeriti en zieke priesters en diakens. Franssen heeft deze taak bijna zeven jaar vervuld.

In 2013 was hij door toenmalig bisschop Frans Wiertz gevraagd om deze taak op zich te nemen. Hij is dat ook blijven doen na het aantreden van bisschop Harrie Smeets. Daarnaast was hij ook lid van de bisdomstaf en als zodanig medebestuurder van het bisdom. Mgr. Franssen is onlangs 80 jaar geworden en heeft om die reden zijn taken neergelegd.

Tijdens de laatste stafvergadering die door vicaris Franssen werd bijgewoond bedankte bisschop Smeets hem uitvoerig voor zijn werk. “Het is heel goed dat er iemand is die structureel aandacht heeft voor de oudere en zieke priesters.”

Het bisdom Roermond telt ongeveer 165 gepensioneerde priesters en diakens. Franssen onderhield namens de bisschop de contacten met hen, zocht ze regelmatig op, met name als ze ziek waren of zorg nodig hadden. Bij het overlijden van een priester of diaken vertegenwoordigde vicaris Franssen de bisschop bij de uitvaart.

 

Begeleiding Rozenkransgebed…….

By Nieuws

Onderstaande geheimen dienen ter begeleiding van het bidden van de vijf ‘tientjes’ van de rozenkrans. Ze worden gewoonlijk genoemd respectievelijk op maandag en donderdag, dinsdag en vrijdag, woensdag en zaterdag/zondag. Hartelijk gegroet, blijf gezond, jullie en degenen die jullie zijn toevertrouwd.
A. Reijnen.

DE ‘GEHEIMEN’ VAN DE ROZENKRANS
Belangrijke gebeurtenissen uit het leven van Jezus en Maria ter overweging bij het bidden van de rozenkrans. Ze worden genoemd vóór of na ieder Onze Vader

DE ‘BLIJDE GEHEIMEN’
*De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria.
*Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
*Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem.
*Jezus wordt in de tempel opgedragen.
*Jezus wordt in de tempel teruggevonden.

DE ‘DROEVIGE GEHEIMEN’
*Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader.
*Jezus wordt gegeseld.
*Jezus wordt met doornen gekroond.
*Jezus wordt aan het kruis genageld.
*Jezus sterft aan he kruis.

DE ‘GLORIEVOLLE GEHEIMEN’
*Jezus verrijst uit de dood.
*Jezus stijgt op naar de hemel.
*de heilige Geest daalt neer over de apostelen.
*Maria wordt in de hemel opgenomen.
*Maria wordt in de hemel gekroond.

Wijding paaskaarsen en doopwater.

By Nieuws

Beste mensen.

Vanavond (paaszaterdag 11 april) zijn door meneer pastoor Reijnen en pastor Franssen de 3 paaskaarsen en het  doopwater voor ons cluster “Morgenster” gewijd tijdens een speciale en gedenkwaardige viering in  Wahlwiller.

Tijdens deze plechtigheid is tevens ook pastoor Rene Graat  ( Banholt/Reijmerstok ) herdacht die eerder vandaag op 74 jarige leeftijd tgv het corona virus is overleden.

Thuisvieringen voor Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake.

By Nieuws

Thuisvieringen:

Dit jaar zijn er geen publieke vieringen in onze kerk vanwege het coronavirus. Op de televisie en via het internet worden vele diensten uitgezonden. Maar misschien hebt u niets met een viering op een scherm. Dan kunnen de onderstaande, volledig uitgewerkte, thuisvieringen goed van pas komen.

Download onderstaande thuisvieringen voor Witte Donderdag, Goede Vrijdag, de Paaswake om alleen of met huisgenoten de Goede Week intens te beleven.

Extra Nieuwsbrief Cluster Morgenster n.a.v. Coronacrisis!

By Nieuws

DAG PAROCHIANEN van cluster Morgenster

19.03.2020

MAATREGELEN   
Ook als we gelovig zijn ondergaan we de menselijke lotgevallen. Daarom zijn vrees, hoop, angst en twijfel maar ook levenskracht, onderlinge rivaliteit en solidariteit ons eigen. In perioden van kwetsbaarheid en zorg komt vaak het beste in mensen naar boven: meer aandacht voor- en rekening houden met elkaar. Zo dienen we ook de maatregelen te verstaan die kerkelijke overheden aanreiken om solidair te zijn met de door het coronavirus bedreigde mensheid.  Het gaat momenteel om het zo min mogelijk aangaan van sociale contacten.
Wij hebben ons geconformeerd aan de recente maatregelen van de Nederlandse bisschoppen  (www.rkkerk.nl) met daaruit voortvloeiend de onderstaande besluiten:

=> Tot 13 april, dus inclusief 2e Paasdag zijn er geheel géén vieringen; ook niet  op
Palmzondag, tijdens de Goede Week en Pasen.
=> Op Palmzondag kan men in alle drie onze kerken gewijde palm komen afhalen
tussen 10.30 en 12.00 u.
=> De klokken zullen zoals gewoonlijk zwijgen vanaf Witte Donderdag, het tijdstip waarop
normaal de viering van de herinnering van het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn
leerlingen  gehouden wordt, tot 19.00 uur bij de Paaswake waarop de verrijzenis van
Jezus herdacht wordt. Ook op eerste Paasdag zullen de klokken op de gebruikelijke
tijdstippen in de parochies feestelijk worden geluid.
=> De Kruisentocht door onze drie parochies op Goede Vrijdag zal niet doorgaan.
=> Doopsels en uitvaarten kunnen maar in kleine kring gevierd worden.
=> De basisschool Klavertje Vier van Eys is,  op basis van de maatregel van de regering van
zondag 15 maart, dicht. Dat betekent dat de voorbereidingen op 1e Communie en
Vormsel tot voorlopig de genoemde datum van 31 maart zijn afgelast; ook dus de
Palmpasen/presentatieviering  van de 1e Communicantjes van Eys.
=> Het parochiekantoor is de komende weken gesloten voor bezoekers. U kunt wel
telefonisch / per email contact opnemen:  043-4511243  /  h.agatha.eys@hetnet.nl

ONDERSTEUNING VAN HET GELOOFSLEVEN IN ONZE GEMEENSCHAPPEN.

=> Wil men op de zondagen toch een viering ‘proeven’ dan kan men de TV-uitzending  van
de Eucharistieviering volgen op NPO 2 om 10.00 uur
Ook vanuit het klooster van Wittem wordt op zondagen om 11.00 uur een viering
uitgezonden via de website van het klooster: www.kloosterwittem.nl/live
=> Onze kerkbesturen stellen op zondagmorgen van 10.30 – 12.00 onze kerken open voor
degenen, die er willen komen bidden en/of een kaars op steken.
Om 12.00 uur zal met degenen die in de kerk zijn de ‘Engel des Heren’ worden gebeden
en de klok worden geluid. Gebed en instructies daarvoor zullen in de kerk aanwezig zijn.
=>  De Nederlandse bisschoppen hebben een gebed gepubliceerd dat hierbeneden volgt.

GEBED

God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen.
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen, die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden,
dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons altijd  zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus, onze Heer. Amen

EN VERDER….

=> Kijk ook op de parochiële websites. Daar kunt u vanaf zondag een overweging vinden van
de kant va de dienstdoende  pastor.
=> Op de website vindt u voor de dinsdag en de vrijdag van de betreffende week in de
Veertigdagentijd teksten ter bezinning, aangeboden door parochianen.
=>  Zijn er nieuwe ontwikkelingen dan verneemt u ervan.

EEN ANDERE KANT van de coronacrisis

Het lijkt erop, dat nu we niet meer kúnnen wat we lang dagelijks hebben ge’móeten:
* er meer ruimte gekomen is om  aandacht te hebben voor elkaar en op elkaar te letten.
* we meer besef hebben gekregen van onze kwetsbaarheid, de bezinning groeiende is voor
de omstandigheden waarin wij bestaan en op de betrekkelijkheid van onze autonomie.
We zijn momenteel niet de mensen die alles in handen hebben, maar zoeken naar
mogelijkheden van overleven bij hetgeen ons overkomt.
* het belang wordt ingezien van goede betrekkingen en hulpvaardigheid.
Er is onbaatzuchtige  inzet van mensen die spontaan zich het lot van anderen aantrekken
en hulp bieden.
* mensen in de zorg worden ‘gezien’ en gewaardeerd om wat ze doen, om hun
onbaatzuchtige bekommernis voor de zieke medemens.
* er is ruimte voor vriendelijkheid, bezinning en gebed.

Dat alles biedt hoop, al zijn er ook criminelen die uit de hulpbehoevendheid van mensen hun slag proberen te slaan. De beweging van medemenselijkheid is groter. Daar mogen we ook als geloofsgemeenschap,  bij alle bezorgdheid en wellicht angst, bij alle droefheid om slachtoffers van het virus, dankbaar om zijn.

We wensen u gezondheid en alle goeds.
Namens de kerkbesturen van cluster Morgenster en pastor Franssen
A. Reijnen, pastoor.

 

Maatregel Nederlandse bisschoppen vanwege het coronavirus

By Nieuws

 

In december startte in China een uitbraak van een coronavirus, dat mensen ziek kan maken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Op 27 februari is het virus voor het eerst in Nederland bij een persoon vastgesteld.

De belangrijkste maatregelen die volgens het RIVM genomen kunnen worden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn:

  • Regelmatig handen wassen
  • In de binnenkant van de elleboog hoesten en niesen
  • Papieren zakdoekjes gebruiken

Nu het virus ook in Nederland is vastgesteld laten de Nederlandse bisschoppen weten dat met ingang van de zondagsviering van 1 maart het volgende van kracht is in de Nederlandse Kerkprovincie, zolang het virus nog niet onder controle is:

  • tijdens vieringen in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
  • De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
  • De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
  • Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

De bisschoppen vragen de gelovigen om te bidden voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden.