Het kerkbestuur bestuurt de parochie en draagt de algehele verantwoordelijkheid voor de parochie. Het bestaat uit de pastoor (als voorzitter) en een vertegenwoordiging van parochianen.
Het draagt zorg voor het financiële beheer van de gebouwen en goederen en regelt ook de personeelszaken. Daarnaast adviseren zij de pastoor met betrekking tot het pastoraal beleid en waken zij over het doen en laten in de parochie.

Een Dagelijks bestuur (bestaande uit de voorzitter Pastoor Reijnen, vicevoorzitter dhr. Ben Grooten , secretaris dhr. Ad Broers en penningmeester dhr. Hans Smeets, is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

Bestuursleden worden op voordracht van pastoor benoemd voor een periode van 4 jaren. Daarna kan deze verlengd worden met wederom 4 jaren.

Momenteel is er nog één vacature.