Skip to main content
beschouwingen

Bezinning 40-dagentijd. (15-3-2024)

By 15 maart 2024No Comments

Bezinning OP DE Veertigdagentijd vrijdag 15 MAART 2024

Vandaag lezen en herlezen we de teksten uit Wijsheid 2, de verzen 1a.12-22 en Johannes 7, de verzen 1-2.10.25-30. Zorg daarbij voor een rustig moment en laat deze teksten tot u doordringen. Uit deze teksten is een kleine selectie gemaakt. Het centrale thema in beide gekozen tekstdelen is het bespotten, belagen, vervolgen en zelfs het willen doden van de Rechtvaardige (lees Jezus), die aanspoort tot een godsvruchtige levensstijl.  Probeer dan antwoorden te vinden op onderstaande vragen.

Uit het Boek der Wijsheid:
Toelichting: De ‘goddelozen’ zijn hier aan het woord. Zij willen vrij en ongebonden leven, het maximum eruit halen. Zij spuwen – ook letterlijk – op de man die zichzelf  blijkbaar ziet als ‘een zoon van God’, dat wil zeggen als door God aangenomen en door Hem bemind.

“In valse waan zeggen de goddelozen tot elkaar:
(12) “Laten wij de rechtvaardige belagen, want hij is van geen nut,…
(13) hij beroemt er zich op dat God zijn vader is.
(19) Laten wij met brutaliteit en kwelling hem aanpakken, om te zien of hij werkelijk zachtmoedig is en om zijn geduld te toetsen
.
(20) Laten wij hem tot een schandelijke dood veroordelen,….”

Uit het Evangelie van Johannes:
Toelichting: Johannes gebruikt “uur” voor een belangrijk moment in het leven van Jezus. B.v.: het uur om naar de Vader terug te keren (Dood), de verheerlijking van Jezus Christus. (Verrijzenis) )

“(1) In die tijd trok Jezus rond in Galilea, want Hij wilde dat niet in Judea doen, omdat de Joden er op uit waren Hem te doden.
(25)  Enkele Jeruzalemmers zeiden: “Is dit niet de man, die ze zoeken te doden?
(28) Terwijl Jezus in de tempel leerde, riep Hij met luide stem: “Gij kent Mij en gij weet waar Ik vandaan ben, toch ben Ik niet uit Mijzelf gekomen, maar Die Mij gezonden heeft is waarachtig, Hem kent gij niet.
(30) Ze wilden zich van Hem meester maken, maar niemand sloeg de hand aan Hem, want zijn uur was nog niet gekomen.”

Vragen:
Waarom wilden de goddelozen de rechtvaardige veroordelen en waarom wilden de Joden Jezus doden?
Willen wij op de dag van vandaag óók vrij en ongebonden het maximum uit ons leven halen?
Of zouden wij niet allemaal liever “kinderen van God” genoemd willen worden, ook al worden wij daarom bespot of zelfs vervolgd?

 Gebed
God, Uw wijsheid is voor velen een dwaasheid. Die wijsheid leidt ons op een smalle weg via het kruis naar U toe. Geef dat wij niet ophouden Uw wijsheid te zoeken. Sterk ons door uw visioen van een wereld waar iedereen recht wordt gedaan en iedereen die geraakt wordt door onrust, oorlog en geweld

Michaël Jongkamp