Zondag 22-1-2023: 3e zondag door het jaar A (St. Sebastianusviering)

By Preken

Allemaal van harte welkom in deze viering.

Vandaag vieren wij in onze kerk St. Sebastianusviering. Ik begroet daarom heel bijzonder ons Schutterij sint Sebastianus, Eys met bestuur en leden en al haar geledingen, al eeuwenlang van zo grote betekenis voor dorp en parochie. Onze schutters beleven een aantal waarden, die daarbij van belang zijn: gevoel voor traditie, inclusief de band met de parochiegemeenschap, de waarde van de folklore, onderlinge samenhang en kameraadschap, maar ook de ambitie om steeds goed voor de dag te komen. Door deze waarden is onze schutterij meer dan 500 jaar een sieraad en een bindende factor voor ons dorp die het gevoel voor eigenheid stimuleert. Ook vandaag bijzonder ‘Jubilate’ aan de jubilarissen.

40 jaar: Joost Odekerken & Pastoor Alfons Kurris

12,5 jaar: Bjorn Bormans, Suzanne Palosi, Juliette Lahaije, Bert Luja, Vincent Mullenders en Rosalie Odekerken

 

Beste jubilarissen, ik wil jullie graag van harte bedanken voor jullie inzet in onze Schutterij.
Ik wunsch uch nog veul joare van plezier en gezondheet.  En proficiat met uch jubileum.

Preek

Beste mensen, we gaan snel door de tijd, die ons ter beschikking staat. Pas een maand geleden vierden we de geboorte van Jezus. We volgden het verhaal van zijn geboorte, veertien dagen later met Driekoningen luisterden we naar het bezoek van de magiërs uit het Oosten, mensen van buiten het eigen volk, aan het Jezuskind. De vorige week zondag begon tot  de ‘Tijd door het jaar’. Meteen zetten we een grote stap van het kind Jezus naar de volwassen Jezus. Van de tijd dat hij opgroeide was van hem blijkbaar weinig bekend. Hij leefde blijkbaar het leven van ieder kind, ging met Maria en Jozef naar de Jeruzalem tempel, bleef daar hangen om mee te doen aan de discussies ter plekke over de Wet en de profeten.

In het Evangelie van vandaag begint Jezus zijn optreden in het openbaar in Galilea. Na de dood van Johannes de Doper was Hij, misschien ook uit angst voor koning Herodes, daarheen vertrokken. Matteüs ziet zijn optreden als een vervulling van een aankondiging van de profeet Jesaja: ‘het volk dat in duisternis zat heeft een groot licht aanschouwd’. En Jezus begint meteen met waar het hem om begonnen is. Hij zegt: ‘bekeer je want het Rijk der hemelen is nabij”.

Niet zomaar ‘bekering’ dus, maar bekering vanwege het nabij zijn van het rijk der hemelen of het rijk van God, een rijk van goedheid en gerechtigheid. Dat Rijk van God wordt zichtbaar in Jezus’ persoon, in zijn manier van acceptatie van zijn levensopdracht, in zijn manier van omgaan met zijn medemensen.

“Bekeer u” betekent de uitnodiging om zijn manier van leven over te nemen, als een weg die leidt naar een waardig leven. Voor het resultaat van die manier van leven, verwijst Jezus de leerlingen van Johannes de Doper naar wat er te zien is: blinden zien, doven horen, melaatsen worden gereinigd en aan de armen wordt de Goede Tijding beloofd.

Kunnen we in onze tijd iets doen met zo’n oproep van God?  Kunnen wij als christenen in navolging van Jezus’ mensbeeld, het Rijk van God realiseren in ons aardse bestaan van nu?
Het antwoord op die vraag heeft te maken met hoe wij het leven in onze tijd ervaren. We kunnen tevreden zijn met onze vrede. We kunnen tevreden zijn met de toename van onze algemene welvaart, die ook een grotere vrijheid met zich meebracht. Maar er lijkt ook een collectieve onrust te ontstaan in de aandacht voor onze toekomst door de veranderingen die zich voordoen in de wereldpolitiek. Onrust ook over de morele kwaliteit van ons bestaan, de waarden en normen, die eraan ten grondslag liggen. Vaak worden deze niet meer gemeenschappelijk gedeeld.

Laten we nooit vergeten dat Jezus ook ons roept, net zoals Hij die vissers heeft geroepen. Dat Hij ook van ons vissers van mensen wil maken, zodat we leven zoals Hij ons heeft voorgeleefd. Laten we, zoals Hij, mensen zijn met aandacht voor anderen, op zoek naar het goede voor onze medemensen, mensen van liefde en vrede. Mensen die, met als Jezus, aandacht hebben voor mensen in nood. Alleen wanneer we zo willen leven, brengen we het Rijk van God nabij. En leven zoals Jezus, zoals God zelf het ons heeft voorgeleefd, dat is het leven van elke mens.

Wij vieren vandaag het naamfeest van Sint. Sebastianus. Sebastianus heeft wel Gods roeping begrepen en heeft ervoor ingestaan. Wij horen van zijn levensverhaal dat menselijkheid en gerechtigheid waren hem echter alles waard. Verenigingen, zoals de schutterij zijn in mijn ogen instellingen waarin menselijkheid wordt ontplooid en gediend; waarin mensen elkaar zien en waarderen, ook in hun verdiensten. Mogen wij ook zoals Sint sebastianus onze roeping in deze wereld verstaan en een type mens neerzetten, dat gerechtigheid en liefde aanwezig doet zijn in onze vaak harde samenleving. Amen.

Kapelaan Siju 

15-1-2023: 2e zondag door het jaar A 2023

By Preken

Lezingen: Jesaja 49, 3, 5-6; 1 Korintiërs 1, 1-3; Johannes 1, 29-34

Zo te zien en te beluisteren in de media neemt onder mensen de verwarring toe. Er zijn crises van verschillende aard. Er leven vragen als: waar vinden we houvast? Van wie kun je op aan voor zekerheid en veiligheid van leven? Wie kun je vertrouwen? Wat is waar? Men constateert polarisatie: ‘ben je de discussie aan het winnen, maar elkaar aan het verliezen?’  Men constateert een toenemende kloof tussen rijk en arm; toenemende tegenstellingen; spanningen tussen belangengroeperingen, tussen politieke partijen, tussen politiek en volk. Ook binnen gezinnen zouden de spanningen toenemen. Instinctmatig gedrag zou het winnen  van redelijkheid. Nu is verschil van mening van alle tijden. Zijn tegenstellingen per se slecht? Een Frans spreekwoord zegt, dat uit ‘de confrontatie van tegengestelde meningen waarheid voortkomt’. Om vervreemding van elkaar tegen te gaan is een respectvolle dialoog met elkaar van belang.  Van belang is daarbij nog een gemeenschappelijk uitgangspunt waarover we het eens zijn bij ons gesprek met elkaar; een gezamenlijke kijk op wat goed, schoon is en waar, waarop iedereen zich kan/wil richten? De huidige verwarring zou te wijten zijn aan het gebrek aan uitgangspunten  waar we het over eens zijn. Ieder van ons wordt bezig gehouden door zorg voor eigen leven en belang. Individuele vrijheid, onafhankelijkheid, zelf kunnen inrichten van het leven zijn daarin van betekenis. Het is eigen aan democratie, een vorm van leven met elkaar. Naar die vrijheid op korte termijn verlangen, bijvoorbeeld, veel Oekraïense vluchtelingen. Ze willen als vrije mensen naar eigen land en leven terug keren. In de Bijbelverhalen verlangden de ballingen in Babylon terug te keren naar hun eigen land; de slaven in Egypte gaan op weg naar  de vrijheid, die ze zouden krijgen in een eigen, ‘beloofd land’. Europa heeft momenteel zorg voor het behoud van zijn vrijheid in een open en democratische samenleving. Men bespeurt daarbij de druk van anders geregeerde landen als Rusland en China; men bespeurt bij ons  intern ook stromingen, die in plaats van een open samenleving ‘eigen volk eerst’ nastreven.

Als christenen leven we midden in de wereld van nu. De vraag is of en wat we als christenen kunnen betekenen in deze, onze kleine wereld van alledag en de grote wereld verder om ons heen. Voor de geschiedenis, die wij nu hier en nu doormaken gaan we te rade in de geschiedenis van God met zijn volk en van het volk met zijn God in vroeger tijd. Eigen aan die geschiedenis is dat het volk niet in zichzelf is opgesloten, maar naar buiten kijkt, in de ene God gelooft die de Schepping in het leven heeft geroepen; een God die voortdurend met zijn mensen bezig is en hen Zijn idee voorhoudt van een ‘betere wereld voor iedereen’, zonder kwaad en met volop leven.

We zien in de lezingen van vandaag hoe binnen dat volk leidinggevende mensen in Godsnaam het belang van allen voor ogen hebben: ‘het volk van God’ maar ook de zogenoemde heidenen, alle mensen dus zulk een leidinggevende is in de eerste lezing de profeet Jesaja, die het godsvolk na de ballingschap terug in eigen land moet brengen en daarmee ook terug moet brengen tot God. Maar hij (met zijn volk) moet ook ‘een licht zijn ook voor de zogenoemde ‘heidenen’. De leidinggevende in de Evangelielezing van vandaag is  Jezus Christus, Mensenzoon en GodsZoon, die ‘de zonden van de wereld wegneemt’ . Beide profeten van betekenis, dus, voor de concrete wereld waarin ze leven en voor het heil van allen. We weten allemaal, dat Jezus zijn ‘zending’ overdraagt op zijn volgelingen: ”Gaat en onderwijst en maakt allen tot mijn leerlingen”. Het gaat daarbij niet op macht omwille van de macht, maar om het heil van de wereld.

Het stelt ons voor de vraag naar de betekenis van ons geloof in God voor de wereld waarin wij nú leven? Onze geloofsgemeenschappen hebben een moeilijke periode achter de rug t.g.v. onder andere de misbruikaffaires. Ook binnen de kerk blijft de mogelijkheid van ontrouw en kwaad. Maar onze ‘boodschap’ heeft het heil van alle mensen op het oog.

Gezien de in de wereld aanwezige verwarring, onzekerheid en het wantrouwen, zouden we als christenen, gelovend in Gods barmhartige liefde en gelovend in naastenliefde als kracht om tegenstellingen te overwinnen,  een nieuwe start moeten maken, trouw aan onze opdracht in Godsnaam  in onze wereld een teken van liefde te zijn, van aandacht,  begrip, barmhartigheid, mededogen en vergeving.

Emeritus pastoor Reijnen.     

Dhr Bjorn (B.C.J.) Olischlager

By Overlijdensberichten

Vrijdag 13 januari is in de leeftijd van 43 jaar overleden:

Dhr Bjorn (B.C.J.) Olischlager 

Echtgenoot van mevr. Silvia Pipers
Vader van Luca en Sophia

Woensdag 18 januari 2023 wordt er in parochiekerk H. Agatha
om 19.00 uur een avondwake gehouden ter nagedachtenis aan Bjorn. 

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op

donderdag  19 januari om 11.00 uur in de parochiekerk van

de H. Agatha te Eys.

Aansluitend vindt de begrafenis plaats op het kerkhof .

Dhr. Hub Pelzer en Dhr. Bjorn Olischlager

By Overlijdensberichten

Zondag 8 januari is in de leeftijd van 96 jaar overleden:

Dhr Hub Pelzer
Weduwnaar van mevr. Mia Hofman

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op
vrijdag 13 januari om 11.00 uur in de parochiekerk van
de H. Agatha te Eys.
Aansluitend vindt de crematie plaats in Heerlen.

 

Nieuw bericht:

Vandaag 13 januari is om 5.35 uur Dhr. Bjorn Olischlager overleden.
Nadere informatie volgt.

 

 

2023  7/8 jan.  WIJ ZIJN GODS STARTKAPITAAL VOOR EEN NIEUWE WERELD

By Preken

Het verhaal over de drie wijzen is door de evangelist Matteus samengesteld aan de hand van uitspraken over een Messias-koning zoals we die vinden bij de profeet Micha en in de Psalmen. Het vormt een onderdeel van een drieluik, samen met het verhaal van Jezus’ Doop en van de bruiloft in Kana. Het zijn verhalen om zijn lezers duidelijk te maken wie Jezus is.

Enerzijds is Hij een mens als wij. Anderzijds is Hij van goddelijke oorsprong. Matteus wil ons laten zien: dit Kind van Bethlehem, geboren uit Joodse ouders in de stad van David, heeft een betekenis die verder reikt dan de grenzen van het Joodse land. Zijn boodschap is bestemd voor alle volken van de wereld. De wijzen over wie hij vertelt mogen we beschouwen als vertegenwoordigers van heel de niet-joodse wereld. Koning Herodes begrijpt dat de wijzen in feite vragen naar de Messias, want hij heeft de hogepriesters en schriftgeleerden geraadpleegd. Dat zijn de mensen die Bijbel kennen. Daarom voelt hij zich bedreigd en maakt hij plannen om zijn mogelijke rivaal om het leven te brengen. Ook de religieuze leiders raken verontrust. Tegenover de machthebbers in Jerusalem plaatst Matteus in zijn verhaal de wijzen. Zij hebben hun veilige thuis verlaten op zoek naar licht. Deze mensen weten niets van het verbond dat God met zijn volk heeft gesloten in de loop van de geschiedenis, maar zij gaan af op de tekens die ze menen te zien in de stand van de sterren. Zo komen ze in Jerusalem met de vraag naar de pasgeboren koning van de Joden. Wij hebben recent gevierd dat Jezus in Bethlehem geboren is en ook waarom. Een Redder wordt Hij door de engel genoemd. Hij is nl. gekomen om de wereld te genezen en te helen. Wij  realiseren ons dat misschien niet zo, maar mét het verhaal van zijn geboorte wordt in één adem verteld waarom wij geboren zijn. Het is ook onze bestemming de wereld heel te houden en te maken. Als mensen die het goede willen, leven wij in een wereld waarin het kwaad  machtig schijnt te zijn.  Wij zijn niet geboren om op aarde een kapitaal te vergaren. We zijn  veeleer Gods startkapitaal voor een nieuwe wereld, een wereld waarin mensen rijk zijn omdat ze de moed hebben om te delen van wat ze bezitten, een wereld waarin het leven waardevol is, omdat God ons de toekomst toevertrouwt.  We zijn niet geboren om grenzen te trekken en anderen buiten te sluiten. Net zoals het Kind van Bethlehem maken wij deel uit van het volk van God dat bestaat uit mensen van goede wil, welke kleur, taal of nationaliteit we ook hebben. We zijn beslist niet geboren om te horen dat we niets voorstellen of minder waard zijn dan een ander.  Integendeel: Jezus neemt het juist op voor wie in de ogen van anderen niet in tel zijn. ‘ Wat je voor hen doet, heb je voor Mij gedaan’, zegt Hij. In woord en daad maakt Hij duidelijk hoe kostbaar ieder mens is in de ogen van God. We mogen aannemen dat God – dieper dan ouders  die een kind verwachten – ook van ons gedroomd heeft, nog vóór wij geboren werden. Hij ziet zoveel goeds in ons. Het komt er echter nu op aan dat we dat zelf ook willen zien. Matteus vertelt dat het de wijzen geen rust laat om te ontdekken wat die bijzondere ster voor een boodschap voor hen heeft. Klopt het wat zij vermoeden over die pasgeboren koning?  Voor ieder van ons is het van levensbelang te ontdekken wat het doel en de zin is van onze geboorte, waarom God  ons het leven heeft geschonken heeft. Waar heeft God van gedroomd voordat wij geboren werden. Wat heeft God in ons gezien? Het verhaal vertelt dat de wijzen het Kind in de kribbe kostbare geschenken aanbieden. Ook al hebben we de idee dat wij niet veel te bieden hebben, toch zijn  we  meer dan welkom bij zijn kribbe.  We worden door Hem uitgenodigd, niet zozeer te waken over alles wat wij menen te hebben of te zijn, maar om op verkenning te gaan als de wijzen. Proberen te verstaan wat de signalen ons te zeggen hebben die wij dagelijks op onze levensweg tegenkomen. We wandelen daarbij niet in volslagen duisternis. Jezus is de heldere Ster die ons oriëntatie biedt. Wij krijgen geen kant-en-klare  oplossingen aangereikt voor de problemen waar wij mee worstelen, maar het knielen en toeven bij zijn kribbe geeft ons licht en kracht, moed en vertrouwen. Met Jezus voor ogen zullen wij ontdekken waarom wij geboren zijn. Ons  leven  heeft een doel, of we nou oud of jong zijn, gezond of ziek, beperkt of rijk getalenteerd: God heeft deze wereld door ons  iets te zeggen. Waarschijnlijk is het niet goed op de oude voet verder te gaan, maar moeten we  een andere weg te kiezen zoals de wijzen.
ZALIG NIEUWJAAR!

Emeritus pastor Franssen.

Over Jeugd gesproken ………………………

By beschouwingen

Artikel Parochiebladen januari/februari 2023

OVER JEUGD GESPROKEN……..

In zijn Kersttoespraak was onze koning Willem-Alexander heel positief over de jeugd in ons land: de jeugd heeft een goede instelling, is bereid zich in te zetten, taken op zich te nemen ten dienste van ons land. Heel positief dus. Opvallend anders was de toon in een column van Nelleke Noordervliet in de NRC van zaterdag 24 december j.l.: ‘Ik vrees dat de algemene weerbaarheid en veerkracht juist bij de jongere generatie is afgenomen. Het leven zelf zal het ze uiteindelijk wel leren, maar n u ziet het ernaar uit, dat ze weinig tegenwind kunnen verdragen. Ze zijn eraan gewend geraakt in alle geholpen, gesteund en gecoacht te worden. Ze hechten extreem veel waarde aan oppervlakkig succes. Het gevoel recht te hebben op val alles is sterk ontwikkeld. Het ontbreken ervan wordt gevoeld als een belediging, een aanslag zelfs.’ Noordervliet wijst erop dat het leven niet gemakkelijk is door de opgave waarvoor men gesteld wordt. Ze noemt voorbeelden: het voor zichzelf moeten zorgen; in situatie  geraken waarin men geconfronteerd wordt met eigen tekortkomingen; het ontwikkelen van een eigen kompas; het toetsen van de eigen morele beginselen; het ontwikkelen van eigen sociale voelhorens. ‘Doe je ogen open en laat de hele rottige, fascinerende wereld binnen. Huil, vloek, val en sta op’, aldus de columniste. Zou het niet zó kunnen zijn, dat de jongeren die de koning op het oog heeft juist degenen zijn die de moed hebben door te maken wat Noordervliet bedoelt?? Vervullen ouders, opvoeders, jeugdleiders, coaches, begeleiders, daarbij geen cruciale rol?? Ik herinner me een Limburgs gezegde: ‘doe kries de kinger wie se ze treks’: kinderen krijg je, ontwikkelen zich, aan de hand van je opvoeding’. Daarbij (b)lijkt van belang dat we niet zozeer óver kinderen en jeugd spreken, maar vooral mét hen.

Emeritus pastoor Reijnen.