Skip to main content
All Posts By

Piet van Loo

Zondag 7-4-2024: 2e zondag van Pasen 2024.

By Preken

Mede gelovigen, wij zien de wereld elke dag onder onze ogen veranderen. Onze manier van leven, onze communicatie, onze ontspanning, alles evolueert van dag tot dag. De mens zelf verandert; niet alleen zijn lichaamslengte ook zijn taalvaardigheid, zijn toets vaardigheid, zijn manier om informatie te verwerken en misschien nog het meest, is manier van denken en van geloven. In deze moderne wereld geloven de meeste mensen meer in wetenschap dan in God.

Voor veel mensen is het moeilijk om in God te geloven. Ze vragen allemaal hiervoor wetenschappelijk bewijs dat God bestaat. Maar hierover hoeven wij niet verbaasd te zijn. Want zelfs voor de leerlingen van Jezus is het moeilijk geweest om volledig in Hem te geloven. Zij hadden Zijn woorden gehoord en Zijn wonderdaden gezien. Maar toch konden zij niet geloven dat Jezus waarlijk verrezen was.

Eigenlijk hadden zij allereerst de woorden van Jezus Christus, die tot drie keer toe aankondigde, dat Hij zou sterven, maar ook zou verrijzen. Vervolgens verscheen Hij aan Maria Magdalena en aan andere vrouwen. Zij zagen het lege graf. En nog op de avond van de eerste zondag van Pasen mochten zij Hemzelf zien, in levenden lijve. En toch zijn ze nog bange en zwakke apostelen. Ramen en deuren blijven stevig op slot. Hoewel ze het zelf gezien hadden, was het voor hen niet genoeg om volledig in Jezus te geloven. Dat kunnen wij heel duidelijk zien aan wat er daarna in hun leven gebeurde. Ze waren allemaal teruggegaan naar hun werk.

De verrezen Jezus verscheen aan zijn discipelen in elf verschillende situaties, gedurende een periode van zes weken. Zo bemoedigde Hij hen om in Hem te geloven.  Hij bad voor hen dat hun geloof niet zou bezwijken. Hij stuurde hen de heilige Geest. Die heilige Geest geeft hun de genade van het geloof. Pas daarna geloofden ze volledig in Jezus en verkondigden ze met groot enthousiasme hun geloof aan anderen. Dat zien wij vandaag in het Evangelie.

Het leven van Jezus’ leerlingen maakt ons hier twee dingen duidelijk. Ten eerste dat een echt sterk geloof niet voortkomt uit wetenschappelijk bewijs of wonderen die wij in ons leven meemaken. Want als wij geloven omdat wij dat gezien of gehoord hebben of een wonderbaar gebeuren in ons leven meegemaakt hebben is dat heel weinig.

Jezus zei vandaag in het Evangelie dit zelf toen apostel Tomas twijfelde aan Zijn verrijzenis. Tomas wilde eerst de wonden van de spijkers in zijn handen zien en met zijn hand de wond in Zijn zijde voelen. Wat Tomas hier vraagt is een zintuiglijk bewijs. Hij wilde Hem zien en voelen om in Hem te kunnen geloven. Jezus verscheen aan hem en liet hem Zijn wonden zien. Tomas zei meteen, “U bent mijn Heer en mijn God, Ik geloof”.

Deze ontmoeting tussen Jezus en Tomas herinnert ons eraan dat geloof niet altijd gemakkelijk is. Soms hebben we twijfels, vragen en onzekerheden. Maar Jezus nodigt ons uit om onze twijfels onder ogen te zien en ze bij Hem te brengen. Hij veroordeelt ons niet om onze twijfel, maar Hij nodigt ons uit om te groeien in geloof.

Ten tweede maakt dit duidelijk dat wij het geloof niet uit onszelf verdienen. Dat moet door God geschonken worden. Wij kunnen alleen door de genade van de heilige Geest een ware gelovige zijn. Pas na het ontvangen van de heilige Geest konden de apostelen volledig in Jezus geloven. Laten wij in deze heilige mis aan God vragen om ons geloof te vermeerderen en om aan ons zijn heilige Geest te schenken.

Broeders en zusters, zalig zijn zij die niet zien en toch geloven, zei Jezus aan alle generaties die na de apostelen kwamen. Zalig zij die in hun leven nauw verbonden zijn met de verrezen Heer en zich steeds opnieuw aan hem toevertrouwen. Die zaligheid wens ik u allen van harte toe. Amen.

Kapelaan Siju.

Overwegingen rond Pasen 2024 (31 maart en 1 april)

By Preken

Maandag 1-4-2024:

2e PAASDAG B 2024 Eys, met Hanzon Vocaal.

Het thema van vandaag door Hanzon Vocaal aangereikt luidt: ‘Pasen 2024 Nieuwe kansen’

De teksten gaan over ons, over mensen dus, over winter voorbij en aan aangebroken lente, over langzaam toenemend licht na duisternis, passend in de cyclus van de seizoenen in onze westerse wereld. Nieuwe kansen bij de aanbreken van een nieuwe lente en nieuw licht, nieuwe energie. De tekst spreekt van ‘weggerolde steen’, mensen die opstaan, kiemkracht die niet verstikt wordt, opstandige en tedere woorden, geloven dat leven sterker is dan de dood. Wij vinden dat die kansen er zijn voor allen, ongeacht of men ze oppakt.               Daarbij een paar vragen: Leven allen in omstandigheden dat ze kunnen opstaan en leven, sterker dan kwaad dat hen de dood aandoet? Hoe ervaren we de werkelijkheid hier, maar momenteel ook elders? De toestand in de wereld, de omstandigheden van velen; omstandigheden die ze niet in de hand hebben?  Ongetwijfeld kunnen wij dankbaar zijn, ons bewust van vrijheid en mogelijkheden en kansen, zoals in de teksten omschreven. Past daarbij niet een verlangen dat zij werkelijkheden mogen worden/zijn van alle mensen? We vinden menigmaal de kracht in onszelf, soms spontaan en bijna vanzelfsprekend, soms moeizaam, uit het vermogen door de schepping in ons gelegd? Heeft onze wereld niet bij al ons eigen vermogen een blijvend appél nodig ter overwinning van kwaad en dood, maar ook een waarborg waar we zelf niet voor kunnen zorgen omdat ook wij leven in een grotere Werkelijkheid dan we in staat zijn zelf te bevatten? Dat appél, die waarborg wordt ons aangereikt in de paasverhalen, al vroeger aangeduid door verhalenvertellers en profeten.

In het Evangelieverhaal van Mattheüs vinden we vrouwen die een graf met aanvankelijk de dode Jezus leeg aantreffen. Aanvankelijk, volgens het Evangelie van Marcus beduusd en zwijgend maar ook met een toenemende vreugde. Onderweg naar de andere leerlingen om hen hun bevindingen mee te delen ervaren ze een ‘levende Heer’. De Mens van liefde, die zijn leven heeft gegeven blijkt bestand te zijn tegen kwaad en nieuw leven in zich te dragen. Het paasgeheim met God als waarborg. Het is voor de vrouwen een ontmoeting, die hen overkomt, aan hen gebeurt, geen bedenksel uit eigen koker. Dood is ook voor hen dood. Het is een ontmoeting met een levende, van wie Petrus in zijn Pinksterpreek opmerkt dat diens ‘zending van Godswege bekrachtigd is’, een man wiens daden onder mensen spreken van Gods liefde voor al zijn schepselen. De vrouwen kunnen niet anders dan van hun ervaring getuigen. Maar je ziet in het Evangelie ook onmiddellijk de weerstand van de machten van het kwaad, die alle gegevens en ervaringen overeenkomstig hun eigen boosheid interpreteren: Waarheid, goedheid, gerechtigheid en liefde mogen niet. De goede Mens mag niet leven. ‘Zijn leerlingen zijn diens lichaam in de nacht komen stelen’. Zijn we  tegenwoordig daar geen getuigen van dat dit ombuigen van de waarheid nog altijd gebeurt. Arme wereld die dit toelaat niet bestand (b)lijkt tegen de machten van het kwaad.

Laten we het erover eens zijn: De teksten van Hanzon Vocaal vinden weerklank in het Evangelie. We kunnen stappen zetten binnen onze eigen omstandigheden van leven waarin we laten zien dat leven sterker is dan dood. Waar we leven in goedheid en liefde leven we gewaarborgd in Gods werkelijkheid, een Paasboodschap van opstanding en leven voorgoed waarin wij mogen delen, die we zichtbaar kunnen maken in onze wereld. Amen

Emeritus pastoor Reijnen.

Zondag 31-3-2024:
PASEN B 2024
Lezingen: Handelingen 10, 34a.37-43; Kolossenzen 3, 1-4; Johannes 20, 1-9.

Waarschijnlijk hebben veel mensen j.l. Witte Donderdagavond gekeken naar ‘the Passion’, de uitbeelding van het lijdensverhaal van Jezus op een eigentijdse manier. Het thema van de uitbeelding van het passieverhaal van Jezus Christus was ‘Ik geloof in jou’. Door het passieverhaal heen waren allerlei getuigenissen te zien van mensen, die in een ander geloven: ouders die geloven in hun kinderen en kleinkinderen, partners en vrienden die in elkaar geloven. Hoe belangrijk is wederzijdse betrokkenheid, goedheid en liefde voor iedere mens ter ondersteuning van elkaars bestaan in ieders situatie van leven. Het thema ‘ik geloof in jou’ bleef een tijdje hangen, vooral omdat we het tegendeel ervan zo sterk ervaren in onze huidige wereld, in onze eigen samenleving. Er zijn veel tegenstellingen, er is veel polarisatie, er is veel wantrouwen en intolerantie. U weet het zelf, u ervaart het zelf in de nieuwsuitzendingen en praatprogramma’s op de TV.

‘The Passion’ de uitbeelding van het lijdensverhaal van Jezus, was en is de opmaat naar Pasen, mysterie van opstanding en leven na Jezus’ lijden en dood. Het verhaal van Pasen wordt ons vandaag verteld. We hebben het niet zelf bedacht. Lijden en dood zijn ons bekend, horen tot de ervaringswereld van allemaal. Maar het verhaal van verrijzenis, opstanding wordt ons aangereikt. Weliswaar vinden we er sporen van in onze mensengeschiedenis als verlangen naar leven; beeldende kunstenaars hebben hun inspiratie uitgeleefd in hun ideeën voor voortgaand leven (hadden we hier een groot scherm, dan zou ik u beelden kunnen laten zien): dichters, verhalenvertellers en profeten, hebben gewezen op Verbondsbeloften van Godswege dat ‘een leven in liefde, leven voorgoed’ in zich draagt. Dat wijst op het geloof, dat waarachtige liefde in gezinnen, in vriendschappen, mededogen met en inzet voor mensen aan de marge is niet vergeefs, niet vruchteloos zijn maar leven ondersteunend. Welnu het verlangen naar leven, de suggesties daaromtrent uit mensengeschiedenis en kunst, komt vandaag tot een hoogtepunt in de verhalen uit onze H. Schrift m.b.t. Jezus van Nazareth, ervaren als de Christus ‘gezalfde van God’. Petrus getuigt van Hem in de 1e lezing: God heeft Jezus, die de leerlingen zo goed gekend hebben, op de derde dag doen opstaan en laten verschijnen aan de getuigen, zijn leerlingen, die door Hem van tevoren waren uitgekozen. Die opstanding uit de dood is echter niet zomaar. Er is een heel leven aan voorafgegaan van weldoend rondgaan en mensen bevrijden van hun gevangen zijn door de machten van het kwaad (gesymboliseerd  door het woord ‘duivel’). Uit de preek van Petrus blijkt dat de met Pasen opgestane Jezus van de ene kant dezelfde persoon is, die ze kennen vanuit hun verleden toen ze met Hem optrokken; van de andere kant een andere persoon, onttrokken aan de machten van het kwaad, nieuw tot leven gekomen en verschenen aan zijn leerlingen. Het Evangelieverhaal met Maria Magdalena, die ontdekt dat het graf leeg is, het bericht brengt aan de leerlingen van wie Petrus en Johannes constateren dat het bericht klopt. Jezus dezelfde en toch anders, op wie gewezen door profeten, weergegeven in de werken van  kunstenaars, belofte verder reikend dan ons eigen menselijk bevattingsvermogen. Aan deze Goede Tijding van Godswege mogen wij ons toevertrouwen. Die Goede Tijding mogen we verder dragen. Moge het zover komen dat iedere mens tegen iedere andere mens kan zeggen: ik geloof in jou, met al je mogelijkheden en beperkingen door alle wederwaardigheden van ons menselijk bestaan heen. Zalig Pasen, Zieëlige Poasje. Amen

Emeritus pastoor Reijnen. 

Donderdag 28-3-2024: Witte Donderdag (jaar B)

By Preken

Overweging:

“In de nacht dat hij werd verraden”… Elke keer dat we de Eucharistie vieren, gebruiken we die woorden. Elke keer dat we het moment naderen waarop Christus naar ons toekomt in brood en wijn, beginnen we met onszelf eraan te herinneren dat Christus dit deed ‘in de nacht dat hij werd verraden’.

De Evangelisten Mattheüs, Marcus en Lucas vertellen ons zorgvuldig de rituele uitleg van wat Jezus deed ‘in de nacht dat hij werd verraden’. Ze vertellen ons over brood en wijn, over zegenen en breken, over danken en delen. Maar wanneer Johannes voor ons de gebeurtenissen vertelt “in de nacht dat hij werd verraden”, vertelt hij ons niets over brood en wijn. Maar Johannes vertelt ons wat het betekent.

En wat Jezus deed ‘in de nacht dat hij werd verraden’ van alles zich bewust. Hij wist dat het einde nabij was. Hij wist dat niet alleen Judas, maar ook Petrus en Andreas, Jakobus en Matteüs Hem zouden verraden. Ze zouden Hem allemaal in de steek laten. Zij zouden Hem door hun daden verloochenen. Jezus wist dat dit het uur was… dit was de tijd dat het verlossingswerk zou plaatsvinden. En Jezus zou dit uur naderen met een bezwaard hart dat hij nog nooit eerder had gekend.

En op dat moment waarop de meesten van ons zich zouden overgeven aan woede en wanhoop… wanneer de meesten van ons zo onbarmahartig zouden zijn voor de pijn en verraad dat op handen was. Jezus deed het ondenkbare. Hij nam de plicht van de laagste van de slaven op zich en waste de voeten van zijn leerlingen. Hij goot niet alleen het water van dienstbaarheid uit, maar ook van vergeving. Hij reinigde en kuste hun voeten met de liefde van God die zo diep is dat ze door al onze kleinzieligheid,  al onze woede, al onze pijn en al onze wrok heen snijdt.

Op deze Witte Donderdag zijn we geroepen om twee heel eenvoudige handelingen te verrichten. Wij zijn geroepen om in gebedsvolle eerbied voor de Eucharistie en vervolgens in nederige dienstbaarheid aan onze zusters en broeders. De Eucharistie verenigt ons met Christus. Christus gaf zijn leven voor ons en dat komt tot uiting in ons dagelijks leven door de voeten van anderen te wassen, anderen te dienen, anderen belangrijker te maken dan wijzelf, het welzijn van anderen te zoeken. ‘Op de avond dat hij werd verraden’ is vanavond. Vanavond begint onze geloofsreis, onze overgang van de dood naar het leven. Maar het is Christus die de reis benadrukken. Onze reis begint met gebedsvolle eerbied voor Christus, maar moet doorgaan in dienst van elkaar.

Beste mensen, het is vandaag feest voor ons allen, maar voor de priesters toch wel in het bijzonder. Door het priesterschap zet Jezus Christus zijn eigen werk op aarde voort. Het is de priester, die het levensoffer van Jezus Christus iedere dag opnieuw aan God mag opdragen. Het is een hele eer, maar ook hier geldt: wij hebben gratis ontvangen; wij hebben geen reden ons ergens op te beroemen, tenzij op Jezus Christus zelf.

Wij, priesters én diakens zijn dankbaar voor deze grote geschenken. Ik hoop, dat jullie ook heel dankbaar zijn voor Gods grote geschenken. Laten wij er altijd eerbiedig mee omgaan. En vooral laten wij er voor zorgen, dat de heilige Communie veel vruchten draagt in ons dagelijkse leven. Dat wij Jezus in zijn liefde navolgen, want daar is het Hem uiteindelijk om te doen: dat wij zijn liefde aan God en aan elkaar schenken. Amen.

Kapelaan Siju.

Zondag 24-3-2024: Palmzondag

By Preken

Overweging:

Beste mensen, Misschien hebben je buren het ook gevraagd: ‘Breng mij eens een palmtakje mee.’ Het gebeurt dat mensen, weliswaar vervreemd van de kerk zijn, maar toch nog belang hechten aan dat simpele palmtakje. Het is als een allerlaatste dunne band met de geloofsgemeenschap. Om te kunnen verstaan wat dat takje betekent, wat de symboolwaarde ervan is, gaf de kerk ons dit stukje Evangelie.

Vandaag klinkt het woord ‘Hosanna’, door de straten van Jeruzalem, en over een paar dagen zullen wij horen: ‘Aan het kruis met Hem!’ Het Joodse volk in Israël leeft in onderdrukking tijdens de Romeinse bezetting. In die omstandigheden duiken er verhalen op over een onbekende man uit de landstreek Galilea in het noorden van het land. Er wordt verteld dat Hij mensen weer moed inspreekt, nieuwe hoop geeft, en dat waar Hij komt het leven opbloeit. Langzaam gaan steeds meer mensen hopen en uitzien naar zijn komst naar Jeruzalem: ‘Als Hij toch eens koning zou worden, wat zou het dan goed met ons gaan.’

Maar Jezus wist echter dat Hij felle tegenwind zou ondervinden. De oudsten, de hogepriesters en Schriftgeleerden voelen zich bedreigd in hun positie en dreigen ook hun machtsmisbruik over het volk te verliezen door ‘Jezus’ optreden. Het conflict tussen Jezus en de hogepriesters heeft zijn hoogtepunt bereikt, en zij willen niet dat hun macht in gevaar komt door die Jezus van Nazareth.

Er worden plannen gemaakt om de ontwikkeling in de kiem te smoren. Jezus wordt vooral geraakt door mensen die ziek zijn, verdrietig, eenzaam zijn of in nood verkeren. De pijn van die mensen wordt Zijn pijn. Meer dan eens heeft Hij ook de tranen in zijn ogen, Hij houdt van mensen, en juist van die mensen. Deze mensen lopen massaal naar hem toe en gaan uit hun dak als ze Hem verwelkomen in Jeruzalem, zij roepen Hem van alles toe zoals: Messias, verlosser, koning en profeet, en zingen luidkeels Hosanna en zwaaien met palmtakken, de vuile stoffige straten hadden ze met hun mantels bedekt voor Hem, Jezus mocht er zomaar overheen rijden.

Jezus is volledig gelijk geworden aan ons als mens, Hij heeft het menselijk geluk gekend, maar ook het menselijk lijden verdragen en gedeeld. Jezus was ook een echte doorzetter. Hij ging door met wat Hij begonnen was, ondanks zijn vele tegenwerking. In Jeruzalem moest Hij zijn taak en zending afronden en voltooien. Zijn intocht is het begin van zijn aardse einde. Hij ging door waar anderen allang afgehaakt zouden zijn, maar waarom?

Omdat Hij geloofde in Zijn opdracht, in de taak die God, Zijn Vader Hem had toevertrouwd. Jezus vraagt ons ook, of je zijn volgeling wilt zijn: ‘Wees alsjeblieft geen ‘dood hout’ maar ‘levend hout’, ga door! Zelfs als je ontmoedigd raakt door alle negatieve dingen die je om je heen ziet gebeuren. Maar als je bereid bent, net als de ezel, (en Jezus eveneens tijdens Zijn lijdensweg) de lasten van je medemensen te dragen, dan kun jij zelf, Jezus naar deze wereld dragen.

Mede gelovigen, als wij meer dan twintig eeuwen later een palmtakje in onze huiskamer achter het kruisbeeld bevestigden, dan zit daar een manier van leven achter, een keuze voor liefde, hoop, vrede en nederigheid. Het is een levenshouding die de fouten niet bij de andere gaat zoeken, maar naar zichzelf durft te kijken. In een huis met een palmtakje moet vrede wel een kans krijgen. Amen.

Kapelaan Siju.

Bezinningen 40-dagentijd (22-3-2024)

By beschouwingen

BEZINNING VEERTIGDAGENTIJD 2024, vrijdag  22 MAART

Lezingen: Jeremia 20, 10-13; Evangelie van Johannes 10, 31-42.

Even kort over Jeremia, een van de drie grote profeten van Israël naast Jesaja en Ezechiël. Jeremia begon zijn roeping als profeet al vóór de hervormingsgezinde koning Josias (622 vóór Christus) in Judea, die zijn volk uit de afgoderij en maatschappelijke onverschilligheid wilde halen en terugbrengen naar de ene God. Maar de hervorming onder koning Josias duurde maar kort. De volgende koningen stonden sterk onder invloed van grootmachten rondom als Babylonië en Egypte. Uit vrees voor eigen hachje speelden ze politieke spelletjes. In de Jeremiatekst van vandaag kan men lezen hoe de tegenstanders van Jeremia hem naar het leven staan, maar hoe de profeet ook rotsvast blijft vertrouwen op Gods bijstand.

Zoals uit de tekst uit het Evangelie van Johannes blijkt heeft ook Jezus het moeilijk met zijn tegenstanders, die Hem willen stenigen. De tegenstanders kunnen/willen zich niet verzoenen met de verbinding van God en mens in Jezus. Jezus als Messias, in wie God mens geworden is is voor hen onaanvaardbaar, ofschoon Jezus werken laat zien, die voortkomen uit zijn band met God.: ‘de Vader is in Hem en Hij is in de Vader’. Nog even kunnen Jezus’ tegenstanders zich nog niet aan Hem vergrijpen. Hij weet zich nog aan hen te onttrekken. Dat ze zich echter aan Hem vergrijpen gedenken we in de vieringen van onze ‘Goede Week’. In Hem gedenken we ook allen die slachtoffer zijn van menselijke wandaden.

Als u een Bijbel hebt neem die dan ter hand. Zo niet dan weet u, als u het bovenstaande gelezen hebt, waar de teksten over gaan. Afgoderij van macht, aanzien, geld en de daarmee gepaard gaande onverschilligheid t.a.v. de medemens zijn van alle tijden. Het goede/goede mensen ondergaan vaak forse weerstand tot poging ging tot vernietiging toe. Ook dit verschijnsel is van alle tijden.

Doe weer zoals gebruikelijk tijdens uw moment van bezinning:

-Kies een moment dat u niet gestoord kunt worden en zoek een rustige plek.

-Kom innerlijk tot rust; een regelmatige ademhaling kan daarbij helpen. Lees de (Bijbel)teksten en vraag u af wat ze u te zeggen hebben. Welke tekst of zin spreekt u aan?

-Laat de tekst enige minuten op u inwerken en lees daarna de tekst(en) opnieuw.

-Heeft het herlezen u nog iets extra’s gebracht?

-Neem de tijd om door te laten dringen wat u heeft aangesproken

-Formuleer een gebed met uw eigen woorden

-en ga weer verder met uw dagelijkse bezigheden.

Emeritus pastoor Reijnen. 

Bezinningen 40-dagentijd (19-3-2024)

By beschouwingen

Vastenoverweging 19 maart 2024.

2 Samuël 7, 4 – 5a, 12 – 14a

Maar diezelfde nacht nog werd het woord van Jahwe gericht tot Natan: “Zeg aan mijn dienaar David: Zo spreekt Jahwe: Gij wilt voor Mij een huis bouwen en Mij daarin laten wonen?
Als uw dagen voltooid zijn en gij bij uw vaderen rust, zal Ik de nazaat die gij verwekt hebt hoog verheffen en zijn koninklijke macht in stand houden. Hij zal een huis bouwen ter ere van mijn naam en Ik zal zijn koninklijke troon voor altijd in stand houden. Ik zal hem tot vader zijn en Hij zal mijn zoon zijn.”

 Matteüs 1, 16, 18 – 21, 24a
Jakob nu was de vader van Jozef, de man van Maria, en uit haar werd geboren Jezus die Christus genoemd wordt.
De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze. Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger van de heilige Geest. Omdat Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, dacht hij er over in stilte van haar te scheiden. Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer die tot hem sprak: “Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; het kind in haar schoot is van de heilige Geest. Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen, want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden.” Ontwaakt uit de slaap deed Jozef zoals de engel van de Heer hem bevolen had en nam zijn vrouw tot zich.

Deze teksten lijken mijns inziens op het eerste gezicht een merkwaardige samenhang te hebben. De tweede tekst is zelfs een perikoop die eerder betrekking heeft op Kerstmis dan op het aanstaande Paasfeest. Toch zit er bij een nadere overweging een verband tussen beide teksten. In het tweede boek Samuël lezen we dat God tot David spreekt en zegt dat diens nazaat voor immer Gods zoon zal zijn en dat Hij de koninklijke troon voor de zoon altijd zal beschermen.

In het tekstfragment van Matteüs gaat het over de engel die tot Jozef – wiens naamfeest we op 19 maart vieren – spreekt en voorzegt dat zijn verloofde, Maria, een Redder ter wereld zal brengen.

De combinatie van beide teksten wordt zo iets duidelijker: de relatie tussen God en Zijn Zoon wordt onder woorden en scherp onder de aandacht gebracht. Laten we in dit licht niet vergeten dat het over tien dagen Goede Vrijdag is. Op die dag gedenken wij de zogenaamde kenosis, een Grieks woord dat wijst op de “ontlediging” (kenos betekent ‘leeg’ in het Grieks) van Christus: Hij, de Godsgelijke, gaf zichzelf volkomen prijs en werd een dienaar. Een volkomen overgave aan Gods wil (hierin horen wij het ‘mij geschiede naar Uw woord’ en het ‘Fiat voluntas tua . . .’). Wij weten dat deze overgave resulteert in de overwinning van het leven op Paasmorgen.

De twee teksten willen, zo meen ik, het volgende onderstrepen: Wat er ook gebeurt, de relatie tussen God en Zijn Zoon is voor de eeuwigheid. Jezus bouwt het huis voor God en God zal de troon voor Zijn Zoon altijd in stand houden. Zo is de twee-eenheid gesmeed. Na Pasen wachten we op Pinksteren zodat de Drie-eenheid vorm krijgt.

 

Arthur Prakken

*zoek een moment waarin u stil kunt zijn, in uzelf te keren en niet afgeleid te worden.
*neem een ontspannen houding aan. Een bewust rustige ademhaling kan hierbij helpen.
*Lees de tekst die u wordt aangereikt, laat de tekst tot u doordringen en vraag u af wat er volgens u in de       tekst staat.
*Lees de tekst opnieuw en vraag u af of u nog een aanvulling vindt op wat u aanvankelijk (al) gelezen had.
* Vraag u af wat de betekenis van wat u overwogen hebt concreet kan betekenen voor uw eigen leven.
*Blijf een minuut of vijf stil, of zo gewenst langer.
*Formuleer met uw eigen woorden een gebed ter afsluiting en geef daarin weer wat in u opgekomen is in uw tijd van bezinning.

En ga verder met uw bezigheden.

Arthur Prakken. 

Bezinning 40-dagentijd. (15-3-2024)

By beschouwingen

Bezinning OP DE Veertigdagentijd vrijdag 15 MAART 2024

Vandaag lezen en herlezen we de teksten uit Wijsheid 2, de verzen 1a.12-22 en Johannes 7, de verzen 1-2.10.25-30. Zorg daarbij voor een rustig moment en laat deze teksten tot u doordringen. Uit deze teksten is een kleine selectie gemaakt. Het centrale thema in beide gekozen tekstdelen is het bespotten, belagen, vervolgen en zelfs het willen doden van de Rechtvaardige (lees Jezus), die aanspoort tot een godsvruchtige levensstijl.  Probeer dan antwoorden te vinden op onderstaande vragen.

Uit het Boek der Wijsheid:
Toelichting: De ‘goddelozen’ zijn hier aan het woord. Zij willen vrij en ongebonden leven, het maximum eruit halen. Zij spuwen – ook letterlijk – op de man die zichzelf  blijkbaar ziet als ‘een zoon van God’, dat wil zeggen als door God aangenomen en door Hem bemind.

“In valse waan zeggen de goddelozen tot elkaar:
(12) “Laten wij de rechtvaardige belagen, want hij is van geen nut,…
(13) hij beroemt er zich op dat God zijn vader is.
(19) Laten wij met brutaliteit en kwelling hem aanpakken, om te zien of hij werkelijk zachtmoedig is en om zijn geduld te toetsen
.
(20) Laten wij hem tot een schandelijke dood veroordelen,….”

Uit het Evangelie van Johannes:
Toelichting: Johannes gebruikt “uur” voor een belangrijk moment in het leven van Jezus. B.v.: het uur om naar de Vader terug te keren (Dood), de verheerlijking van Jezus Christus. (Verrijzenis) )

“(1) In die tijd trok Jezus rond in Galilea, want Hij wilde dat niet in Judea doen, omdat de Joden er op uit waren Hem te doden.
(25)  Enkele Jeruzalemmers zeiden: “Is dit niet de man, die ze zoeken te doden?
(28) Terwijl Jezus in de tempel leerde, riep Hij met luide stem: “Gij kent Mij en gij weet waar Ik vandaan ben, toch ben Ik niet uit Mijzelf gekomen, maar Die Mij gezonden heeft is waarachtig, Hem kent gij niet.
(30) Ze wilden zich van Hem meester maken, maar niemand sloeg de hand aan Hem, want zijn uur was nog niet gekomen.”

Vragen:
Waarom wilden de goddelozen de rechtvaardige veroordelen en waarom wilden de Joden Jezus doden?
Willen wij op de dag van vandaag óók vrij en ongebonden het maximum uit ons leven halen?
Of zouden wij niet allemaal liever “kinderen van God” genoemd willen worden, ook al worden wij daarom bespot of zelfs vervolgd?

 Gebed
God, Uw wijsheid is voor velen een dwaasheid. Die wijsheid leidt ons op een smalle weg via het kruis naar U toe. Geef dat wij niet ophouden Uw wijsheid te zoeken. Sterk ons door uw visioen van een wereld waar iedereen recht wordt gedaan en iedereen die geraakt wordt door onrust, oorlog en geweld

Michaël Jongkamp

Bezinningen 40-dagentijd (12-3-2024)

By beschouwingen

Dit is de lezing van dinsdag 12 maart

Johannes 5 1-3a 5-16

JEZUS Ging naar een Joods feest in Jeruzalem.  In Jeruzalem is bij de schaapspoort een bad met vijf zuilen gangen, dat is in het hebreeuws  Betzata  Daar lagen een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. Er was ook een iemand bij die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen, Hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem: “ Wilt u gezond worden?” De zieke antwoordde “Heer als het water gaat bewegen is er niemand die mij er in te helpen, ik probeer het wel, maar altijd is er een ander die voor mij gaat.

Jezus zei “ sta op, neem uw mat op en loop. Meteen werd de man gezond. Hij pakte zijn slaapmat op en liep. Nu was het die dag sabbat. De joden zeiden tegen de man die genezen was “het is sabbat, het is niet toegestaan een slaapmat te dragen” De man zei tegen hen “ De gene die mij genezen heeft zei tegen mij “ pak uw mat op en loop.” Wie zei dat tegen u? vroegen ze. Maar de man die genezen was kon niet zeggen wie het was, want Jezus was al verdwenen omdat daar zoveel mensen waren.

Later kwam Jezus hem tegen in de tempel, en zei tegen hem “ U bent nu gezond zondig daarom niet meer anders zal u iets ergers overkomen. De man ging aan de joden vertellen dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had.

Het was dat Jezus zulke dingen deed op sabbat dat de joden Hem wilden vervolgen.

Aanbeveling:
Kies een moment waarin u niet afgeleid wordt.
Lees de aangeboden tekst nog een keer en vraag u af wat heb ik gelezen
Laat wat u gelezen hebt even bezinken  en vraag u af, kan ik het met eigentijdse woorden weergeven?
Lees de tekst nog een keer. Blijf even stil en vraag u af of er nog wat toe te voegen valt aan wat u zojuist  hebt gelezen.
Vraag u af wat de betekenis van wat u overwogen hebt concreet kan betekenen voor uw eigen leven?
Probeer dat weer te geven in een gebed tot God /Jezus Christus met uw eigen woorden.

 Wat heb ik gelezen:
In plaats van blijdschap over de genezing van de man, ontstaat er een discussie over het overtreden van de regels van de sabbat. Daarom willen de joden Jezus vervolgen.
Dan lees ik dat de man zegt ik heb niemand.”  Een paar woorden waar een enorme teleurstelling en eenzaamheid uit spreekt.
Ook in deze tijd, is het soms dat geen mens om je heen op je let of bereid is om te helpen.
Denk aan de oorlog b.v in Oekraine en andere oorlogslanden. Maar ook hier in eigen land stad of dorp zijn vele mensen eenzaam Een luisterend oor, of aangeboden hulp kan veel goeds doenEenzaamheid is een van de grootste problemen van deze tijd.

 Gebedje:
Ik bid voor alle mensen in oorlogsgebieden die hun familie en vrienden zien vertrekken naar veiliger gebieden. Zij moeten lijdzaam toe zien dat zij al hun vrienden en familie misschien niet meer terug zien. Dan kan de eenzaamheid snel toeslaan. Laten we bidden dat voor al die eenzame mensen altijd iemand is om voor hen te zorgen en te bidden. Amen.

kapelaan Siju.