Zondag 11-4-2021: 2e zondag van Pasen (B 2021)

By Preken

Lezingen: Handelingen 4, 32-35; 1 Johannes 5, 1-6; Johannes 20, 19-31

Een dezer dagen ging een onderdeel van het  TV- nieuws over een versoepeling van de coronamaatregelen v.a. 21 april. Er was een restauranthouder, die er met zijn personeel een glas champagne op nam, zo blij was hij met het goede nieuws. Maar er was ook op het nieuws een jonge man, die, horend van de versoepelingen, zei: ‘eerst zien en dan geloven’ welnu, die woorden hebben we zo juist gehoord in het Evangelie. De apostel Thomas wil bewijzen zien, zijn hand wil leggen op de plaatsen van Jezus’ wonden.  Er valt ook begrip op te brengen voor Thomas. We moeten ons de situatie van de leerlingen voorstellen na de kruisdood van Jezus. Ogenschijnlijk hebben Jezus en zijn leerlingen verloren. Hij als een misdadiger terechtgesteld;  zij, de een ’n verrader, de ander ontkennend dat hij Jezus kende, de rest, behalve Johannes en moeder Maria, op de vlucht. Als Thomas dan geconfronteerd wordt met de verhalen over Jezus als een levende, ontlokt dat bij Thomas de woorden: eerst zien, lichamelijk kunnen aanraken, en dan geloven. Hij wil, zoals menigeen onder ons zekerheid, geen illusie. Zo zou Thomas wel eens een voorbeeld kunnen zijn van de huidige mens, die niet zomaar tot geloof komt. Geconfronteerd met Jezus komt Thomas tot een belijdenis, die fundamenteel is: ‘Mijn Heer, en mijn God. Daar zit alles in. Ook wij nemen niet gauw voetstoots iets aan, ofschoon we op allerlei manieren daartoe worden verleid. Denk maar aan alle reclame en cookies, die ons iets als noodzakelijk voor ons welbevinden aanprijzen. Geloof in Pasen kan moeite kosten, maar onze  aanname van Jezus’ opstanding berust op het getuigenis van de apostelen. Zij hebben ervaren dat Jezus leeft. Zelf zijn we niet met Jezus omgegaan in levende lijve. Wij steunen op het getuigenis van zijn leerlingen. Op hen berust ons gelovig vertrouwen. ‘Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven’, zegt Jezus. Johannes, die zijn Evangelie schrijft tegen het einde van de eerste eeuw, heeft ongetwijfeld degenen voor ogen gehad, die Jezus niet meer lijfelijk hebben meegemaakt.

Dat geloven in Jezus had en heeft ook zijn betekenis voor de manier van leven van christenen. Als gelovigen horen we bij elkaar. De eerste christengemeente van Jeruzalem trok zijn conclusies uit de geboden van de liefde voor God en medemens, die ze van Jezus hadden meegekregen. Ze waren eensgezind mede in hun geloof aan het getuigenis van de apostelen. Ze deelden wat ze bezaten met elkaar. Er waren klaarblijkelijk mensen, die het konden missen en een gedeelte van wat ze hadden te beschikking stelden van de apostelen, opdat zij het konden verdelen onder de armen. De verbondenheid  met elkaar  had ook te maken met het feit, dat ze een minderheid vormden met afwijkende opvattingen. Jezus had hen geleerd te zorgen voor medemensen in nood, ook al was het sabbat. De dienst aan de medemens in nood stond voorop. Maar ook God aan wie ze hun eigen bestaan en Jezus te danken hadden verwaarloosden ze niet. In Jeruzalem namen ze deel aan de tempeldienst totdat mede door het toetreden van zogenoemde ‘heidenen’ ook eigen vieringen georganiseerd werden op de zondag, de eerste dag van de week, de ‘Dag van de Heer’, dag van Jezus’ verrijzenis. De belangrijke kenmerken uit de manier van leven van de 1e christenen zijn eigenlijk altijd gebleven: Het vasthouden aan het getuigenis van de apostelen over Jezus en dien opstanding met Pasen; het tijd nemen voor gebed, ook gemeenschappelijk; het zorg besteden aan de medemens, vooral de medemens in nood; met als resultaat de eensgezindheid. Het zijn elementen waarin Kerk en parochie gemeenschapsvormend zijn. Die elementen mogen we ook in onze meer op het “Ik”-gerichte tijd niet verwaarlozen. Ze geven fundament aan ons parochie-zijn, aan ons christen zijn, aan ons dorp.

AR.

Zondag 4-4-2021: Pasen zichtbaar maken.

By Preken

PASEN ZICHTBAAR MAKEN

Acht monniken werden in Algerije met moord bedreigd, maar bleven trouw aan hun belofte en aan de plaatselijke bevolking. In 1996 werden ze vermoord. Xavier Beauvois maakte daar een film over. Gevraagd naar het waarom zei hij:   ‘ Ik wil het mysterie van de Paaservaring voelbaar maken’.  Geloven in Pasen is niet uit te leggen en kun je alleen maar laten zien, laten voelen. Pasen wordt voelbaar in de manier waarop de monniken er in slagen om ondanks alle angst toch samen te beslissen om niet te vluchten, maar er te zijn voor de mensen waartussen zij wonen.
Een ander bericht gaat over een zuster die werkzaam was in een dictatoriaal land: Ze was haar leven niet zeker en moest elke nacht ergens anders slapen. Toch vertelde ze vurig en enthousiast over haar werk onder de verdrukte bevolking. Iemand uit de zaal vroeg haar: ‘Zuster hoe kunt u dan toch zo enthousiast vertellen? Ze keek wat verlegen, pakte een krijtje en schreef op het bord “Verrijzenis”. Het geloof in ‘leven sterker dan de dood’ is  niet uit te leggen, maar wel af te lezen aan mensen die zich door niemand laten afschrikken om te blijven vechten voor een wereld ‘waarin dood en tranen niet meer zullen zijn’’.
U herinnert zich misschien nog pater Frans van der Lugt, die in de Syrische stad Homs werkte onder de plaatselijke bevolking. Eén dag voor zijn dood schrijft hij:  ‘Christenen hier vragen zich af: wat kunnen we doen? Wij kunnen niets doen… God help ons. Een mens kan niets doen, maar hij gelooft dat God mét hem is in moeilijke omstandigheden, dat Hij de gelovige niet in de steek laat…God wil geen kwaad en zijn blik rust vol liefde op degenen die Hij liefheeft. God helpt een mens zijn moeilijkheden te dragen, geduldig te zijn en te blijven hopen… We zien het kwaad oprukken, maar dat kan ons niet blind maken voor goedheid, en we kunnen het kwaad niet de goedheid uit ons hart laten verdrijven.’  Daags na deze Paasboodschap is hij doodgeschoten.                                                                      Wij vragen ons af: Wat is de kern van de paaservaring? Als we proberen van God uit te denken dan is Pasen het getuigenis dat God Jezus niet in de dood heeft achtergelaten. Pater Benoit Standaert schrijft: ‘De eerste leerlingen kregen van Godswege deze overtuiging: voor God is Jezus geen afgeschrevene. De Wet van Mozes mag dan wel stellen: ‘Vervloekt is hij die hangt aan de schandpaal’ (Deut. 21, 23) Wij hebben vernomen en getuigen: bij God is het compleet anders! God heeft ons te kennen gegeven dat Hij zijn Zoon na de smadelijke dood ‘ heeft opgewekt uit het graf en bij Zich verheven heeft’,’ in zijn glorie heeft opgenomen en Hem doet zetelen aan zijn rechterhand’. Dit inzicht sluit aan bij wat de leerlingen van Jezus zelf gehoord hebben: God – zijn Vader – is Iemand die uitgestotenen uitverkiest, marginalen in het centrum plaatst, de zondaars aan zijn tafel neemt en met hen eet. Toen Jezus zelf uitgestoten werd en gekruisigd, heeft God volgens zijn eigen aard, zijn veelgeliefde Zoon, tot Zich genomen, ja verheerlijkt.
Een vraag die velen zich stellen, ook onder christenen, luidt: Is de verrijzenis van Jezus een verhaal dat je symbolisch moet verstaan, zoals over het eten van die vrucht in het paradijs? In de Evangelies vinden we nergens een beschrijving van hoe die verrijzenis precies is verlopen. We vinden alleen waarnemingen achteraf: zoals de weggerolde steen, het lege graf en de opgerolde doeken. Het zijn kleine discrete aanwijzingen die ons, net als de leerlingen van toen, in verwarring brengen en doen nadenken. Feit is dat Jezus tot het uiterste het lot heeft gedeeld van mensen in de marge, zoals zieken, melaatsen en anderen die werden gemeden en als zondaars beschouwd. Als Jezus, na zijn lijden en dood, leeft bij de Vader, buiten de agressie van het kwaad en de erosie van de tijd, dan is zijn verrijzenis een teken van Gods liefde. Het is geen waterdicht bewijs waar je niet omheen kunt, maar een teken van liefde, verstaanbaar voor wie  God liefheeft. Je zou kunnen stellen: het lege graf en de opgerolde doeken zijn een teder en liefdevol signaal, een knipoog van de hemelse Vader. Mensen die naar bewijzen zoeken en om getuigen vragen kunnen er niets mee. Ze zijn veeleer bedoeld voor hen die God in hun hart dragen en de taal van zijn liefde verstaan. In een wereld waarin de sterkste altijd gelijk heeft, waar het goede niet altijd wordt beloond en het kwaad niet altijd gestraft, geeft God ons in de verrijzenis een teken dat Hij, buiten de omheining van dit aardse leven en deze wereld, aan de kant staat van de zwakste; dat Hij wél het goede beloont en het kwaad bestraft. Jezus’ verrijzenis is een teken dat Hij de kleine mens blijft liefhebben tot over de dood heen.. Het is een teken zonder woorden, zonder bewijskracht. Het teken van Iemand die alleen maar liefheeft. We proeven het in verhalen als van de Algerijnse monniken, de missiezuster en pater Frans. Als mensen zich naar aanleiding van Jezus’ verrijzenis afvragen of er ook voor ons leven is na dit aardse leven, dan zijn er ook geen glasharde bewijzen. Maar wie zich door God bemind weet, wie ooit iets van zijn liefde heeft geproefd, is er zeker van dat Gods liefde niet ophoudt bij de dood, maar ons over de grens van de tijd, verder draagt naar een nieuw en ander bestaan.
ZALIG PASEN!  

BERICHT VAN MENEER PASTOOR REIJNEN AAN JONGEREN VAN CLUSTER MORGENSTER  PASEN 2021

By Nieuws

PASEN………

‘Opstaan’ doe  je iedere dag, meestal in de morgen. Er valt iedere dag wat te beleven, al moet je in coronatijd daar meer naar op zoek dan ‘normaal’ In de lente, die is aangebroken wordt ook de natuur wakker en staat op uit de winterslaap. Je ziet het aan de bomen en struiken. Je ziet het aan de vogels en hoort hun gezang. Ondanks koude dagen met zelfs kans op nachtvorst, zet het nieuwe leven in de natuur onweerstaanbaar door. Je zou je eigen jonge leven daarmee kunnen vergelijken. Je groei gaat onweerstaanbaar verder. Je vraagt je wellicht af: hoe ga ik goed met mezelf om? Na opgestaan te zijn heeft iedere dag zijn eigen kansen, doen zich telkens nieuwe ontdekkingen voor. Je contacten met vrienden en vriendinnen helpen je daarbij, al hebben ontmoetingen in coronatijd hun beperkingen door de 1 ½  meter afstand. Er doen zich, zoals je weet positieve en negatieve ervaringen voor. Vaak zijn de ontmoetingen met anderen positief ervaren, ondersteunend, bevestigend. Maar er zijn er ook die je aan het twijfelen kunnen brengen, je terugwerpen op jezelf, je eenzaam doen voelen. Je kunt dan misschien het liefste maar wegduiken en je niet laten zien. Zeker in deze coronatijd met zijn beperkingen kunnen zich negatieve ervaringen voordoen. De kunst om actief mogelijkheden te zoeken uit  de dip ‘op te staan’. Daar zijn voorbeelden van. We gedenken in deze dagen een redelijk jonge man van vooraan in de dertig, uitgegroeid en in de bloei van zijn leven, die positieve maar ook heel wat negatieve ervaringen had opgedaan zelfs door degenen, die leerlingen en vrienden waren. Ze hadden veel van hem  geleerd. Ze vonden dat hij sprak met woorden die ‘eeuwig leven’ inhielden. Hij had veel mensen uit hun dip van ziekte en bezetenheid gehaald. Maar zelfs zijn vrienden lieten hem vallen toen het erop aankwam en zijn tegenstanders leken te winnen. Hij leed een pijnlijke dood hem aangedaan door zijn vijanden. Zijn vrienden schaamden zich diep, vooral omdat ze wisten dat hij het bij het rechte eind had. Hij brak door het negatieve , stond in Godsnaam op en leefde. Zijn leerlingen en vrienden gingen hem zien met nieuwe ogen. Toen werd het voor hen Pasen. Ook zij ‘stonden op’ met nieuwe moed, kwamen met hem als voorbeeld tot leven. Ieder jaar wordt zijn verhaal opnieuw verteld tot troost van velen.

Gezegende paasdagen.  Pastoor A. Reijnen.

BEZINNING OP VEERTIGDAGENTIJD (16)

By beschouwingen

Bezinning zaterdag 3 april 2021.

PAASZATERDAG
In onze samenleving: dag van het doen van boodschappen en voorbereiding op de zondag.

Maar vandaag ook  STILLE ZATERDAG,
herinnering aan toen:
de dode Jezus Christus in het graf.
Dag van ontgoocheling, schaamte, onzekerheid en rouw, en hoe nu verder
bij Maria, de moeder van Jezus en zijn leerlingen.

Hun reacties:
– ‘houd de deuren dicht’ uit vrees voor de Joden (Evangelie van Johannes hst 20, 1)
-‘ontvlucht de stad Jeruzalem richting Emmaüs
“Wij hadden gehoopt, dat Hij Israël zou  bevrijden” (Evangelie van Lucas hst. 24).

Hoeveel mensen overkomt het niet:
teleurstelling in hun verwachtingen,
teleurstelling in mensen van wie zij oplossing of toekomst verwachtten!
Schaamte om eigen tekort en schuld en niemand die deze van ons afneemt.

‘Hoe nu verder?’
‘Ik vertrek want ik kan het niet meer aan’.
‘Waar vind ik iemand die met me meegaat en aan wie ik me kan toevertrouwen?

STILLE ZATERDAG: Dag van stilstaan bij datgene wat ons/anderen overkomt.

GEBED
Het valt ons niet gemakkelijk, Heer,
tijd te vinden voor stilte en bezinning.
Er is zoveel dat een beroep op ons doet,
er zijn er zoveel die onze aandacht vragen.
Er is zoveel nood in ons aan betekenis.
Leer ons zien wat er werkelijk aan de hand is,
leer ons erkennen wat werkelijk zin geeft aan het leven.
Laat ons mensen ontmoeten die naar ons luisteren
en ons uit kunnen leggen hoe we er voor staan,
die ons hoop geven
zoals de Vreemdeling op weg naar Emmaüs,
die Jezus bleek te zijn
Die uitleg gaf aan zijn wanhopige leerlingen,
warmte gaf aan hun binnenste
en Brood en Beker met hen deelde.
Voor hen was het toen Pasen. Jezus leeft. God zij dank.
Amen

BEZINNING OP VEERTIGDAGENTIJD (15)

By beschouwingen

Bezinning vrijdag 2 april 2021

GOEDE VRIJDAG
Lezingen. Als voornaamste het Lijdensverhaal uit het Evangelie van Johannes Hst. 18 en 19

Na het laatste avondmaal gaan Jezus en zijn leerlingen  naar de Olijfberg, waar Jezus in het vermoeden wat Hem te wachten staat in doodsangst raakt. Hij bidt tot zijn Vader in de hemel, dat de lijdenskelk aan Hem voorbij mag gaan. Op het schilderij boven het hoofdaltaar in de kerk van Eys wordt dit afgebeeld.

Voorgeleid aan Hogepriesters, Oudsten en Sanhedrin (Hoge Raad) wordt hij vals beschuldigd. Men besluit Hem naar Pilatus te brengen, landvoogd namens de Romeinse machthebbers, met de vraag om Hem ter dood te veroordelen. De ondervraging door Pilatus leidt tot diens uitspraak: ‘Ik vind geen schuld in Hem’. Al niet geliefd omdat hij de vertegenwoordiger is van de bezettende macht, durft Pilatus het niet aan om Jezus vrij te spreken. Hij levert Hem over aan de Joden over en meent zijn handen te kunnen wassen in onschuld.  Het betekent het toelaten van de mishandeling van een onschuldige mens en zijn dood als een misdadiger aan een kruis.

Wispelturigheid van mensen, valsheid van tegenstanders, lafheid van bestuurders zijn tot op heden oorzaak van schijnprocessen en van de dood van onschuldigen.  De media van onze tijd berichten er regelmatig over. Vandaag staan we er stil bij en nemen we ons voor om -met Gods hulp- aan zulke dingen niet mee te doen.

GEBED
Dappere Jezus,
U hebt u overgegeven
aan het onrecht dat U is aangedaan.
U hebt vernedering, veroordeling, mishandeling,
dood aan een kruis doorstaan,
terwijl uw leven vol was van waarachtigheid,
van mededogen en liefde in Godsnaam.
De kruisweg die U bent gegaan hield in
het einde van kwaad en zonde
en de belofte van leven voorgoed.
Wij danken U en vragen U
om de moed tot navolging,
opdat ook wij mogen leven.
Amen

BEZINNING OP VEERTIGDAGENTIJD (14)

By beschouwingen

Bezinning donderdag 1 april 2021

WITTE DONDERDAG
Lezingen: Exodus (Uittocht) 12, 1-8.11-14, 1 Korintiërs 11, 23-26; Johannes 13, 1-15.

Oorspronkelijk was deze dag in Israël de dag van de nieuwe oogst. Door de bevrijding uit de slavernij van Egypte kreeg deze dag een betekenis erbij. Het werd het jaarlijks gevierde Joodse Pesachfeest, dag van de uittocht naar het Beloofde Land. Ook Jezus vierde dat feest samen met zijn leerlingen. De laatste keer dat Hij dat deed werd de dag van zijn Laatste Avondmaal.  Volgens de Evangelieverhalen deed Jezus twee dingen. Hij waste de voeten van zijn leerlingen, normaal de taak van een slaaf. Hij spoorde hen aan in navolging van hem dienaars te zijn van elkaar. Vervolgens vierde Hij het paasmaal samen met hen. Hij deelde Brood en Beker met zijn leerlingen, gaf daarmee aan, dat Hij zijn leven voor hen gaf. Hij vroeg hen voortaan zulk een maaltijd te houden tot gedachtenis aan Hem. Wij hebben er onze H. Mis of Eucharistievering aan overgehouden.

Vervolgens ging hij met zijn leerlingen naar de Olijfberg, waar doodsangst hem aangreep. Boven het hoofdaltaar van Eys hangt een schilderij waarop dit wordt afgebeeld.

Hij werd verraden, gevangen genomen en naar de Hogepriesters, Oudsten en de Hoge Raad (Sanhedrin) gebracht. Petrus. een van zijn vertrouwde leerlingen, verloochende Hem daar. De rest ging op de vlucht,

Aan de hand van wat Jezus deed en wat er met Hem gebeurde is Witte Donderdag  dus een bijzondere dag met accenten op dienstbaarheid; maar ook op delen van wie we zijn en wat we hebben met elkaar. Hoeveel mensen op onze aarde zijn er echter beroerd aan toe en getroffen door verraad, gevangenis, in de steek gelaten worden en valse beschuldigingen??

Op deze avond wordt er in menige parochiekerk nog Aanbidding gehouden waarbij het Allerheiligste wordt uitgesteld. Het betekent extra tijd om even bij deze bijzondere avond stil te staan. Jezus Christus blijft onder ons, is ons nabij en stimuleert ons om het goede te doen.

GEBED.
Goede Jezus, die uw leven met ons hebt gedeeld
en hoewel Heer en Meester
voor ons als een dienaar bent geworden.
Wij danken U voor de tekenen die U hebt gesteld
door samen met uw leerlingen het Paasmaal te vieren,
Brood en Beker met hen te delen.
Door het herhalen van dit gebaar
gedenken wij uw aanwezigheid onder ons.
Blijf ons voeden op onze weg door het leven
met uw woord en voorbeeld
totdat wij aankomen bij U
die met de Vader en de Geest leeft in eeuwigheid.
Amen

BEZINNING OP VEERTIGDAGENTIJD (13)

By beschouwingen

Bezinning dinsdag 30 maart 2021

GOEDE WEEK 2021

De week vóór Pasen wordt bij ons ‘Goede week’, elders ook ‘Heilige Week’ genoemd; in het Duits Karwoche  (week van treurnis) naar de betekenis van het oud-Duitse woord ‘kara’.
Het is de week die onmiddellijk aan Pasen vooraf gaat. In die week wordt Jezus’ lijden door verraad, arrestatie, veroordeling, marteling, verloochening door Petrus, in de steek gelaten worden en dood aan een kruis herdacht.

Het zijn verschijnselen die zich in het leven van mensen nog steeds voordoen of kunnen voordoen, Door aandacht te besteden aan wat Jezus Christus overkwam gedenken we tegelijk wat zoveel mensen wereldwijd nog steeds overkomt en kan overkomen.
Organisaties als Amnesty International en Kerk in Nood maken ons daarop attent.

Jezus heeft ons levenslot met ons gedeeld en is de bittere kanten ervan niet uit de weg gegaan. Door die ‘in godsnaam’ op zich te nemen is hij uitgekomen bij Pasen, dag waarop Hij door zijn Vader in de hemel werd opgewekt uit de dood, en uit het kwaad dat hem was aangedaan.
Door dat alles is de Goede Week voor ons, christenen een week van bezinning.  We zullen ons gewone werk van alledag moeten blijven doen. Maar we doen er goed aan ook tijd nemen oor inkeer en overweging,

Om te beseffen hoe de wereld voor veel mensen in elkaar steekt.
Om te bidden dat ons het kwaad niet overkomen zal en wij het  anderen niet aandoen.

GEBED
Liefdevolle Jezus, die Uzelf graag ‘Mensenzoon’ noemt,
U hebt in uw leven ervaren wat mens-zijn inhoudt:
aan vreugde en droefheid, aan erkenning en afwijzing
aan geloof en verwerping
aan lijden en dood.
Wees met ons nu wij ons de tijd gunnen
om ons te verdiepen
in wat ons mensen eigen is
aan de hand van wat U hebt doorgemaakt.
Moge zorgvuldigheid van leven erdoor worden verdiept.
Amen

Zondag 28-3-2021: Palmzondag (B) Inleiding.

By Preken

Het schouwspel ‘The Passion’, dat de TV uitzendt op de avond van Witte Donderdag na het journaal,  dit jaar vanuit Roermond, is een happening die de aandacht trekt van miljoenen kijkers. De programma-makers plaatsen de laatste dagen van Jezus’ leven in onze tijd. Het is een happening die velen raakt en ontroert. Van de 4 Evangelisten die het verhaal van Jezus’ lijden vertellen – ieder op hun eigen manier – horen we vandaag de versie van Marcus. Het maakt een groot verschil met welke houding we naar zijn verhaal luisteren. Blijven wij toehoorders op  veilige afstand of proberen we ons in te leven en te ontdekken welke rol wij zouden willen spelen in dit verhaal? Jezus heeft in zijn dagen zijn intocht gehouden in Jerusalem, maar Hij wil ook nu in ons leven binnentreden, niet hoog  op een paard, maar op ooghoogte, zittend op een ezel, het rijdier van de eenvoudige mensen. Hij kijkt ons aan en nodigt ons uit om met Hem mee te gaan. Als we dat proberen in deze week, worden wij getuigen van  zijn intocht in de stad Jerusalem, het verraad door Judas en de gevangenname, het paasmaal, de verloochening en bespotting en tenslotte zijn afschuwelijke kruisdood. Hij komt in heel dat gebeuren naar voren, niet als een koning van pracht en praal, maar als een dienaar. Ondanks zijn goddelijke oorsprong, is Hij een knecht geworden, een man die de kant heeft gekozen van armen en behoeftigen, van  zwakke en gekwetste mensen. Deze dienaar die onschuldig de dood heeft gevonden op het kruis, heeft God verhoogd , zegt Paulus. Hij heeft Hem gemaakt tot Heer van alles en allen. God heeft zijn vernederde leven ‘recht gezet’ in het mysterie van de verrijzenis. Daar willen wij in deze week opnieuw bij stil staan en het ons bewust worden. T huis  steken wij ons palmtakje achter het kruis. Wij hopen opnieuw geïnspireerd te worden om van toeschouwer meer bewust volgeling van Jezus te worden, deelnemers aan zijn opdracht. Jezus was een doorn in het oog van de Joodse overheidspersonen, omdat Hij het heil van mensen belangrijker vindt dan de letter van de Wet en omdat Hij God zijn Vader noemt. Tot 3x  toe heeft Hij zijn leerlingen gezegd wat er met Hem gaat gebeuren,  maar ze begrijpen het niet en maken zelfs ruzie over  de voornaamste plaatsen in zijn komende koninkrijk.  In de Olijfhof vallen ze in slaap en ze slaan op de vlucht, als Hij gevangen wordt genomen. Petrus zweert zelfs dat hij Jezus niet kent, als hij in het nauw komt. Niets menselijks is hen en ons vreemd. Bedrog en verraad,  machtsmisbruik en geweld, eigenbelang en egoïsme: ook in onze wereld zijn ze  aan de orde van de dag. Met de regelmaat van de klok vallen er brieven op onze deurmat, waarin organisaties onze hulp vragen. Om enkele voorbeelden te noemen:  tanks of putten voor scholen en dorpen voor schoon drinkwater, zodat onnodige infectieziektes voorkomen kunnen worden; medicijnen voor vluchtelingen die chronisch ziek zijn zoals diabetis-patiënten of mensen die lijden aan lepra of HIV. De Vastenactie vraagt onze bijdrage om een goede vakopleiding te bieden aan jongeren in ontwikkelingslanden. Noodhulp voor vluchtelingkampen, waar mensen opeengepakt zitten en er gebrek is aan de meest elementaire levensbehoeften. Enz. Zoveel volwassenen en kinderen in wie Jezus lijdt in onze dagen. Moge de H. Geest ons hart openen en de moed geven om te delen in hun nood.