Zondag 17 januari 2021: 2e zondag door het jaar B 2021.

By Preken

Lezingen: 1 Samuel 3, 3b-10.19; 1 Korintiërs 6, 13c-15a.17-20; Johannes 1, 35-42

Crisistijden, beste mensen, doen zich in onze menselijke geschiedenis regelmatig voor. Dat gebeurt op het gebied van de gezondheid, denk aan de pest- en recenter hiv en ebola epidemieën; denk aan de coronapandemie van nu. Op het gebied van de natuur; denk aan tsunami’s, aardbevingen en aardverschuivingen (dezer dagen in Sulawesi); op het gebied van de economie: denk aan de crisis wereldwijd in 2008. Op het gebied van de religie: denk aan godsdienstige crises zoals die zich in de tijd van Samuel in Israël voordeed. De auteur van het 1e Boek Samuel begint zijn relaas met de opmerking dat ‘het woord van de Ene een zeldzaamheid was en een visioen niet dikwijls voorkwam’. De godsdienst zat in het slob. God werd niet meer als ‘aanwezig’ ervaren en had geen plaats meer in het leven van zijn mensen. Het klinkt ons in deze tijd niet vreemd in de oren. Crises hebben hun plaats in de mensengeschiedenis, ook in die van ons. Maar er staan ook steeds mensen op die nieuwe wegen wijzen. Daar zijn voorbeelden van.

In de geloofsgeschiedenis van Israël doet zich naar het verhaal van vandaag iets bijzonders voor Het blijkt doorslaggevend voor de daarop volgende periode. Moeder Hanna, een gelovige vrouw op leeftijd, ziet haar onophoudelijk bidden verhoord. Ze krijgt nog een zoontje dat ze in het heiligdom, op dat moment in de plaats Silo, uit dankbaarheid aan God toewijdt. Voor zijn opvoeding vertrouwt ze haar kind toe aan de hogepriester Eli wiens zonen, priesters van het heiligdom de eredienst te schande maken. Samuel voelt zich geroepen daar verandering in aan te brengen en beleeft dat in een nachtelijk visioen waarin God hem tot drie keer toe roept. Samuel wordt geroepen en stelt zich beschikbaar. Hij wordt degene, die de overgang van Gods volk begeleidt in en periode van crisis van bestuursvorm maar ook van de godsdienstigheid. He bestuur wordt toevertrouwd aan een koning. Profeten zien er voortaan op toe, dat bestuur en volk beantwoorden aan Gods bedoelingen volgens de Tien Geboden. Vandaag vermeldt ook het Evangelie een roepingsverhaal. Een paar leerlingen van Johannes de Doper zijn nieuwsgierig geworden door de woorden van Johannes ‘zie het Lam Gods’ (Jesaja 53, 7). Ze gaan achter Jezus aan die hen vraagt ‘wat zoeken jullie?’ Ze antwoorden: ‘waar houdt U verblijf?’ Het is een vraag om toegelaten te worden tot Jezus’ leefwereld. Waar bezielt die Jezus? Het wordt een ontmoeting, die hun verdere leven bepaalt  Als Andreas’ broer Simon ook nog meegaat krijgt die al meteen een nieuwe naam die beantwoordt aan zijn roeping: Petrus, de rots waarop Jezus’ gemeenschap wordt gebouwd.  Petrus en Andreas, vissers van beroep, worden met Jacobus en Johannes zijn eerste leerlingen. Uitnodiging (roeping) ‘kom en zie’ en daarop ingaan.
We beleven momenteel een crisistijd wat betreft onze gezondheid door de pandemie, maar ook in de politiek –denk aan de val van het kabinet t.g.v. de toeslagaffaire met meer dan 20.000 gedupeerden. Denk aan de christelijke geloofsgemeenschappen. We  zoeken we naar de juiste weg in deze tijd nu 80 % van de Nederlandse bevolking niet of nauwelijks nog in een kerk komt. De gemeente vraagt zich af wat er met de gebouwen gaat gebeuren. Door die crises op verschillende terreinen vragen velen zich af of onze manier van leven wel zo goed was, of ons politieke systeem niet eens goed doorgelicht moet worden; of de kerken nog wel beantwoorden aan wat het Evangelie ons aan  rijkdom biedt en aan roeping  inhoudt Wat dit laatste betreft streeft Paus Franciscus op naar een geloofsgemeenschap van mondige gelovigen. Ze zijn toegerust met hun eigen gaven, die erkend dienen te worden. Maar ze moeten ook bereid zijn, die in te zetten voor de kwaliteit van leven van de gemeenschap op basis van het Evangelie. De paus baseert zich daarbij op het 2e Vaticaans concilie (zestiger jaren van de vorige eeuw. Hij zegt: Ieder van ons is geroepen in crisistijd het evangelie van liefde te beleven in de wereld van nu; heilzaam daarin aanwezig te zijn door eraan bij te dragen, dat crises worden overwonnen in gerechtigheid en waarheid.

Pastoor A. Reijnen.

 

zondag 17-1-2021: (2B) Kijk daar gaat het Lam van God……..

By Preken

Als Johannes de Doper, staande bij de Jordaan met twee van zijn leerlingen, Jezus voorbij ziet komen, zegt hij tegen hen: ‘’ Kijk, daar gaat het Lam van God’. En wat doen die twee? Ze lopen Jezus achterna. Als Deze merkt dat Hij gevolgd wordt, keert Hij zich om en vraagt hen: ‘Wat zoeken jullie?’ Hun antwoord is: ‘Waar logeert U?’ Jezus wordt niet geërgerd door hun nieuwsgierigheid,  maar nodigt hen zelfs uit en zegt: ‘Kom maar mee. Dan kun je het zien!’ Ze gaan dan met Hem mee en blijven die avond en nacht bij Hem, zo vertelt ons Johannes. Aanvankelijk was ik verbaasd over dat wonderlijke verhaal, maar later dacht ik: Je zult als ondernemende jongeman maar dagelijks bezig zijn met vissen en netten repareren. Als dan iemand op het toneel verschijnt van wie bijzondere dingen worden verteld, is het niet vreemd dat zo iemand je nieuwsgierigheid prikkelt en dat je Hem nader wilt leren kennen. De Doper noemt Hem: ’Het Lam van God’, maar wat moet je je daar bij voorstellen? Voor een lam is niemand bang, maar is het wel verstandig om je zo kwetsbaar op te stellen? Loop je niet het risico dat mensen misbruik maken van je zachtmoedigheid? Vooral in een wereld als de onze waar allerlei vormen van geweld ons omringen? Wij beseffen dat we ons niet moeten gedragen als onnozele schapen. We moeten onze weerloosheid ‘bewapenen’ met oplettendheid, alertheid en een flinke dosis wantrouwen. Dat is gezond en normaal. Natuurlijk willen we geen verharding of een sfeer waarin niemand elkaar meer vertrouwt. Wij willen niet met elkaar omgaan als leeuwen, maar vragen ons ook af: is een lam dan een aantrekkelijk dier om ons aan te spiegelen? Aan zijn weerloosheid, schuwheid en schrikachtigheid? Johannes de Doper weet het zeker. Als hij Jezus ziet, zegt hij zonder aarzelen: “Kijk, daar gaat het Lam van God!’  Niet de leeuw van Juda, niet een oppermachtige adelaar, maar een mens bescheiden en zachtaardig als een lam. De leerlingen van Johannes hebben  geen verdere uitleg nodig, maar willen Hem nader leren kennen. Als Jezus een mens als een lam is, dan moet op de plek waar Hij woont vrede en veiligheid te vinden zijn. Maar zij en wij zien vaak een wereld vol ruzie en geweld. Ziet Jezus dat dan niet? Is Hij zo naïef of kijken wij verkeerd?  Hoe ziet de verblijfplaats van vrede  er dan uit, de plek waar de geweldloosheid woont? Hoe zien jij en ik er uit zonder geweld?  ‘Ga maar mee’, zegt Jezus, ‘Kom maar kijken’. Ze gaan met Jezus mee, maar wat ze te zien krijgen, vertelt het Evangelie niet. Was het een gewoon huis of toch iets anders? We zullen het niet weten, maar het lijkt er op, dat overal waar Jezus gaat of staat, zijn verblijfplaats is. De woonplaats van de onschuld, weerloosheid; de verblijfplaats van ons verlangen naar ontmoetingen zonder geweld, waar is die? Als mensen er ons naar vragen, waar nemen we ze dan mee naartoe? ‘ Heeft niet ieder mens zo’n verblijfplaats?  Hoe we die kunnen vinden?’, vraagt U. Het antwoord luidt: ‘Heel voorzichtig, zoals je een lam in de wei zou benaderen. Zo komen we in de buurt van het soms goed verborgen verlangen om zachtmoedig, geduldig en toegewijd te zijn. Dat is bv. wat mensen die aan een stille tocht meedoen willen zeggen: wij hebben ook gevoel;  wij zijn niet uit op vergelding, maar laat ons niet verharden. Met dit diepe verlangen kunnen wij als gelovige mensen naar de verblijfplaats van de Messias gaan. We kunnen naar plekken gaan waar we horen, dat we elkaar niet bang moeten maken. Plaatsen waar we brood en vrede met elkaar mogen delen; waar een uitgestoken hand wordt gereikt in plaats van een beschuldigende vinger. We horen er verhalen over mensen die elkaar ongewapend tegemoet durven treden. Verhalen van stekelige en ruwe bolsters die een blanke pit verbergen. Bij elke ontmoeting van mens tot mens waarin waardering de voertaal is, gebeurt wat Johannes zegt: het Lam Gods neemt de zondenlast weg. Dat betekent onze levenslast, onze onvolkomenheden, ons falen en onze kortzichtigheid. Die belemmeren voortdurend ons vrije zicht op de naaste. Als we elkaar echter benaderen met de weerloosheid van het lam, vallen die belemmeringen weg. Was dat ook niet de roepstem die Samuel hoorde? Hij verstond het niet goed, begreep het verkeerd en pas toen hem duidelijk werd gemaakt dat God hem riep, kon hij zeggen: ‘Spreek Heer, uw dienaar luistert’.  Wij worden ons leven lang geroepen op weg te gaan, telkens opnieuw. Geroepen om te leren zien dat elk mens gevoel heeft; dat ieder mens ons angstig vraagt: doe me geen pijn! Telkens moeten wij erop gewezen worden, dat de wereld niet alleen gewelddadig is en zonder hoop, maar dat er vlak bij ons verblijfplaatsen zijn van vrede. God blijft maar roepen. Hij houdt niet op, want ooit zullen wij, net als Samuel een antwoord geven. Er komt een dag dat we sterk genoeg zijn om te geloven dat de wapens van het Lam sterker zijn: zachtmoedigheid, geduld en mededogen. We zullen net zo lang oefenen tot we ze onder de knie hebben. Ondertussen blijven we bidden: Lam Gods, neem weg de last van de angst en het wantrouwen die ons belemmeren en dwars zitten. Ontferm U over ons. AMEN.

zondag 10 januari 2021: De doop van de Heer.

By Preken

Lezingen: (Jesaja 55, 1-11); 1 Johannes 5, 1-9; Marcus 1, 7-11

Het woord ‘wereld’ beste mensen, heeft voor ons over het algemeen een neutrale betekenis. We praten over ‘de wereld waarin wij leven’. Wij bedoelen dan de tijd, de omstandigheden, de mentaliteit van nu waarmee wij te maken hebben. We maken er deel van uit. Wij zijn mensen in de wereld van nu. Iedereen die leeft oefent op een of andere manier daar invloed op uit . Maar we wórden ook beïnvloed door mensen om ons heen.; door de media die ons informeren over het wereldgebeuren; door de praatprogramma’s op de TV. Zij oefenen invloed uit op ons denken en doen. Thema’s van invloed waar op het ogenblik veel aandacht aan wordt besteed zijn corona en de gebeurtenissen in de VS. De planning van de vaccinatie en de volgorde van wie aan de beurt zijn;  en de gevolgen van de presidentsverkiezingen. Velen zijn verbijsterd door de gebeurtenissen in de VS; anderen wijzen op dat het een keer moest gebeuren gezien de diepe kloof, die er langzaam is ontstaan tussen arm en rijk, blank en donkerkleurig, tussen machthebbers en gewone burgers. Zoekers naar macht, spelen in op gevoelens van frustratie en onvrede onder de mensen. Wat in de VS zich afspeelt kan overal gebeuren waar tegenstellingen groeien, telkens in de eigen omstandigheden van landen en volken. Het speelt zich allemaal af  in onze wereld. Maar dat woord  ‘wereld’ heeft niet altijd dezelfde inhoud.

Als, bijvoorbeeld, de apostel Johannes in zijn geschriften het heeft over ‘de wereld’ dan bedoelt hij alles wat niet beantwoordt aan ons bestaan zoals God dat heeft bedoeld.. Gods heeft een wereld bedoeld waarin waarheid, gerechtigheid en vrede heersen; een wereld, waarin ieder tot zijn recht komt naar ieders menselijke maat; waar men elkaar helpt en ondersteunt; waar degene die hééft deelt met degene die níet heeft; waar degene die wéét zijn kennis en vaardigheid deelt met degenen die níet weet; waar degene, die om niet geholpen wordt, geen boete hoeft te betalen omdat hij ondersteuning  heeft ontvangen; waar mensen de  fouten die ze maken worden vergeven in plaats van het nemen van wraak. Jezus noemt dat ‘de komst van het Koninkrijk van God ’. Dat Koninkrijk maakt leven mogelijk; houdt ‘leven’ in, uitlopend zelfs op leven voorgoed.

Vandaag vieren we Jezus’ doop in de Jordaan door Johannes de Doper, die Jezus’ komst (en van het Koninkrijk van God in Hem) heeft aangekondigd. Toen Hij er was heeft hij Hem aangewezen. De doop van Jezus was het startpunt van zijn openbaar optreden waarin Hij het Rijk van God aanwezig deed zijn, in woord en  daad. Door zich te laten dopen zei hij  ‘ja’ op zijn levensroeping. Ook in zijn tijd waren er kloven tussen rijk en arm, machthebber en onderhorigen, mensen aan de top en aan de rand. Hij leerde hoe wij als kinderen van God kunnen leven, ook nu in ‘onze wereld’; in de coronabeproeving die we meemaken én in hetgeen zich in onze wereld afspeelt.  We ervaren wie en hoe wij zijn. We ervaren hoezeer dat Rijk van God, rijk van goedheid en liefde, steeds onder vuur ligt. Het Koninkrijk van God komt niet vanzelfsprekend tot stand, maar door ‘ja’ te zeggen op onze roeping als christen. Wat er in onze wereld allemaal gebeurt kan ons nederig maken, blij om wat onder mensen aan goeds gebeurt, waar dus net Koninkrijk van God tot stand komt; maar ons ook ervan bewust dat er kwaad is en het goede geweld wordt aangedaan.  Wij, christenen, zijn gedoopt in Jezus Christus. Daartoe is water van Gods genade over ons uitgegoten. Het is het startpunt van onze roeping om het Rijk van God naar onze mogelijkheden in onze tijd te bewerkstelligen in onze wereld. Het Rijk van God, in de doop over ons als water uitgegoten vraagt erom in ons vlees en bloed te worden (1e Lezing). Amen
Pastoor A. Reijnen.

Zondag 3 januari: De wijzen komen van ver…..

By Preken

Pas zijn we een nieuw jaar begonnen. Het oude is sterk overschaduwd door het coronavirus dat tot een pandemie heeft geleid. Op het ogenblik is al onze hoop gevestigd op snelle vaccinatie om zo verdere verspreiding een halt toe te roepen, dat we niet meer besmet raken, gezond blijven en ons gewone leven weer kunnen oppakken. We  trachten rekening te houden met wat deze pandemie ons geleerd heeft. Dat is de hartenwens van ieder van ieder van ons.

De  Evangelies van vandaag en de twee komende zondagen vormen een drieluik: het verhaal van de wijzen, de doop van Jezus in de Jordaan en tot  slot  het verhaal van de bruiloft in Kana. Verhalen om duidelijk te maken wie Jezus eigenlijk is. Enerzijds is Hij een mens als wij. Anderzijds is Hij een man van goddelijke oorsprong. Matteus heeft het verhaal van de wijzen samengesteld aan de hand van uitspraken over een Messias-koning zoals wij die vinden bij de profeet Micha  en in de Psalmen. Hij wil zijn lezers laten zien: dit Kind van Bethlehem, geboren uit Joodse ouders in de stad van David, heeft een betekenis die veel verder reikt dan de grenzen van het Joodse land. Zijn boodschap is bestemd voor alle volken van de wereld. De wijzen  van wie hij vertelt, mogen wij beschouwen als vertegenwoordigers van heel de niet-joodse wereld.  Koning Herodes weet heel goed dat het om de Messias gaat, want hij heeft hogepriesters en schriftgeleerden geraadpleegd. En die kennen de Bijbel. Hij voelt zich duidelijk bedreigd en maakt een plan om zijn mogelijke rivaal om het leven te brengen. Want als je het goed hebt, wil je dat vooral zo houden, soms tot elke prijs. Dat geldt niet alleen van Herodes, maar ook van de religieuze leiders die alles denken te weten over God, zijn wetten en bedoelingen.  Tegenover  die machthebbers uit Jerusalem plaatst Matteus de wijzen. Zij hebben hun veilige thuis verlaten op zoek naar licht. Deze mensen die niets weten van de verbondsgeschiedenis van God met zijn volk moeten het hebben van tekens die ze zien in de stand van de sterren. Zij komen in Jerusalem met de vraag, waar ze de pasgeboren koning van de Joden vinden?  Wat hebben die wijzen ons te zeggen? Zijn ook wij – net als zij – pelgrims op zoek naar licht?   Op zoek naar antwoorden op de vele vragen die we hebben over de zin van het leven, over Gods bedoelingen en wat Hij van ons verwacht?  Of hebben wij wat dit betreft geen vragen, hebben we alles op een rijtje en willen we dat vooral zo houden?  Hebben we geen behoefte aan lastige vragen of informatie die ons verontrust? Wat denken we bv. over het feit dat zo veel mensen eenzaam zijn, omdat anderen sterk op zichzelf betrokken zijn en leven alsof ze niemand nodig hebben? Wat doet het met ons, als we horen  hoeveel kinderen doodgaan door honger en ondervoeding?  Wat gaat er door ons hoofd, als we beelden zien van natuurrampen zoals de gevolgen van aardbevingen en watersnood?  We zien hoe wanhopig vluchtelingen en vreemden Europa trachten te bereiken op zoek naar veiligheid en een leefbare toekomst? Wat doen deze beelden en feiten met ons? Zijn we alleen maar bang voor ons eigen hachje of verlamd door gevoelens van onmacht? Natuurlijk  willen we voor iedereen een menswaardig bestaan, veiligheid en vrede. Natuurlijk hebben we zorg om klimaatverandering en dat verwoestende virus, om de groeiende kloof tussen arm en rijk, tussen mensen die zich veel kunnen permitteren en anderen die niet weten hoe de eindjes aan elkaar te knopen?  M.a.w. zorgen genoeg, maar wat mag het ons kosten? Wat hebben we er voor over om bij te dragen aan verandering en verbetering?  Waaraan hebben wij te danken dat wij mogen leven in een zekere welvaart, terwijl velen zelfs missen wat ze nodig hebben voor het elementaire levensonderhoud? Zijn wij  in Gods ogen dan meer waard dan armen en zwakken? U merkt wel: de wijzen van onze dagen hebben heel wat vragen. Nou kun je natuurlijk zeggen: ‘Doe niet zo moeilijk!’ Bij het begin van een nieuw jaar hebben velen van ons goede voornemens. We zijn wel van goede wil, maar tevens voelen wij ons onzeker en onmachtig er serieus aan te werken. Waar vinden we de Ster en het Licht dat ons als een Gids kan leiden? Jesaja roept Jerusalem op wakker te worden, want de Zon en de glorie van de Heer gaat over hen op. Matteus vertelt dat de belofte van Jesaja  met de komst van Jezus een feit is geworden. Wij worden wel  eens getroffen door wat een ander in ons ziet. Dat kan ons verbazen, maar tevens wekt het misschien in ons het verlangen waar te maken wat die ander in ons ziet. Waarschijnlijk ziet God dingen in ons die wij niet voor mogelijk houden. Kan het niet zijn, dat onze goede voornemens van Hem  afkomstig zijn? Als ze van Hem komen, zou Hij ons dan ook niet de moed en de kracht willen geven om ze waar te maken? We kunnen ons misschien aansluiten bij de wijzen van Matteus en neerknielen bij het Kind. Op zoek naar een passend geschenk dat wij kunnen aanbieden? Zou Hij niet tevreden zijn, als wij af en toe bij Hem knielen en vragen ons  de weg te wijzen?  Vragen ons te helpen opstaan uit onze angst, aarzelingen en onmacht. Dan wordt 2021 een zalig Nieuwjaar. En dat wensen we elkaar van harte. Amen.
A. Franssen,  pastor.

Vrijdag 1 januari 2021: Maria Moeder van God.

By Preken

Tekst ook voor Oudjaaarviering.
Lezingen: Numeri 6, 22-27; Galaten 4, 4-7; Lucas 2, 16-21

INLEIDING
We eindig(d)en een voor heel de mensengemeenschap bewogen jaar 2020; een jaar dat bepaald werd door het coronavirus en tenslotte ook nog varianten. De pandemie maakte een einde aan onze manier van leven zoals we die de jaren na de bevrijding van 1945 hadden opgebouwd en die almaar welvarender was geworden voor verreweg de meesten in ons land. Het zal een jaar zijn dat ons lang zal heugen en dat –wat de pandemie, de gevolgen ervan en de bestrijding over de grens van 2020 naar 2021 vooralsnog voortzetting vindt. Gelukkig kunnen we de overgang van oud- naar nieuwjaar maken met het vooruitzicht, dat er vaccins zijn ontwikkeld, die ons naar verwachting in staat stellen het virus de juiste weerstand te bieden. Laten we leren van wat ons overkomen is en hopen op een goede toekomst. Bij alles wat ons overkomt moge ons geloof ons tot steun zijn. We vier(d)en met Kerstmis en in de kersttijd Gods menswording in Jezus Christus. Daarmee kregen we de mogelijkheid in geloof zelf ook kinderen van God te worden. Vandaag  vieren we Maria, moeder van God. Moge zij ons bijstaan opdat God steeds meer mens wordt ook in ons.

OVERWEGING
Het jaar 2020 zullen we niet gemakkelijk vergeten. Het was wel een heel bijzonder jaar, sterk bepaald door de coronapandemie en de beperkingen, die daar het gevolg van waren.  Die kennen we allemaal en er is genoeg over gepraat en geschreven. De stemming varieerde van gelaten acceptatie tot de vraag is dit allemaal wel nodig tot verzet en opstandig gedrag.

De vraag is of en wat we van zulk een pandemie met zijn vele beperkingen van ons tot nog toe normale leven ook iets kunnen leren. Hebben we de ervaring van kwetsbaarheid en afhankelijkheid kunnen toelaten?  We moesten. Er was handhaving, er waren boetesancties, maar hebben we ook kunnen accepteren, dat niet alles ‘maakbaar’ is. Dat we onderworpen kunnen zijn aan voorwaarden, die we niet in de hand hebben. Limburgers zijn vanuit hun geschiedenis wat gewend en zeggen graag; ‘t is wie ’t is? Dat gezegde kan naast een zekere gelatenheid ook  wijsheid laten zien van acceptatie van wat ons overkomt. Daarna komt de vraag ‘hoe we ermee omgaan’ en ‘wat we eraan kunnen doen.  Mensen zijn creatief, Er zijn heel wat creatieve manieren van omgaan tevoorschijn gekomen op het gebied van elkaar nabij zijn, elkaar helpen, ondersteunen en troosten. Zorgverleners hebben enorme inzet getoond.

Misschien dat we, bij onze vraag hoe om te gaan met wat ons overkomt, ook te rade kunnen gaan bij verhalen, die tot onze geloofstraditie behoren. Bijvoorbeeld: Vandaag vieren we ‘Maria, moeder van God’. Maria moeder van een Zoon die in Godsnaam onder ons geboren is om ons menselijk levenslot met ons t delen;  van geboorte tot dood en van alles watt daar tussen ligt. Deze gedachtenis verhaalt van een ongehoord staaltje van Gods betrokkenheid en Gods liefde voor ons, zijn schepselen. De verre, onaantastbare God is ons niet alleen nabij gekomen, maar heeft de voorwaarden waaronder wij bestaan met ons gedeeld.  De H. Paulus  schrijft in zijn bief aan de christenen van Filippi  (in Macedonië). ‘Hij, die de gestalte van God had, hield zijn  gelijkheid aan God niet vast maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens’. Hij nam zijn levenslot  op zich t/m zijn dood aan het kruis. (Filippenzen hst 2). Als we Maria vieren als moeder van God dan laat ons dat opnieuw zien hoe ‘menselijk’, hoe nabij onze God is; en bovendien hoe Maria aan die ‘menselijke’ geboorte van God heeft meegewerkt. Ook hierover schijft de H. Paulus, nu in zijn brief aan de  christenen van Galatië  (in het huidige Turkije): ‘Toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de Wet (zoals die met al zijn aanslibsels toen gold  AR) om ons ervan vrij te kopen, opdat we zijn kinderen zouden worden’. We staan voor een ongelooflijk geheim van onbaatzuchtige liefde, bescheiden dienstbaarheid, zowel van Gods kant als de kant van Maria. Hier verhouden God en mens zich op een ideale manier.

De coronapandemie heeft velen aan het denken gezet, nu we onze kwetsbaarheid,  afhankelijkheid beperktheid hebben ervaren. Je zou kunnen zeggen, dat er een aanwijzing  ligt opgesloten in de onbaatzuchtige liefde en bescheiden dienstbaarheid waarmee God in Jezus , Maria en Jozef er waren en zijn voor ons in het kerstgebeuren. Zo kunnen wij vanuit de ervaring van wat ons overkomt in de pandemie in onbaatzuchtige en bescheiden dienstbaarheid er voor elkaar proberen re zijn. Het feest van vandaag Maria moeder van God, wijst ons een weg, die heilzaam is voor onszelf en onze wereld. U allen wens ik van harte een gezegend, voorspoedig en langzamerhand coronavrij nieuwjaar. AR

Preken met en rond kerstmis 2020.

By Preken

 

25 -12-2020  Kerstmis een blijde boodschap voor heel het volk. (pastor Franssen)

Een Kerstfeest als dit jaar hebben de meesten van ons niet eerder meegemaakt Een virus dat de hele wereld plat slaat en lam legt: we zijn er terecht bang voor. We moeten ons beperkingen opleggen, want we willen geen onnodige risico’s voor anderen en voor ons zelf. Meer dan ooit merken wij dat het leven niet maakbaar is en dat wij het niet zelf in de hand hebben. Ondanks alles hebben wij behoefte om dit feest te vieren, misschien nog meer dan anders. Door de versiering,  sterke aandacht voor eten en drinken, kortom alle uiterlijkheden dreigen we makkelijk te vergeten waar het met Kerstmis om begonnen is. Wij herdenken Jezus’ geboorte en zijn komen in deze wereld.  Een groot Mysterie dat de onnoembare God ons menselijk leven komt delen om – zoals de H. Alphonsus zegt – om met ons in gesprek te gaan als met goede vrienden. De boodschap ven Kerstmis is er niet om ons  de les te lezen. De engel die aan de herders verschijnt zegt: ‘Ik heb voor jullie een vreugdevolle boodschap die voor heel het volk bestemd is. Heden is voor jullie een Redder geboren in de stad van David. Zijn Naam is Christus, de Heer’. Een boodschap die onze nieuwsgierigheid wil prikkelen en ons tot verwondering wil brengen voor het grote Geheim dat God in Jezus bij ons heeft willen wonen. In allerlei toonaarden zeggen de Evangelieverhalen dat die onvoorstelbare God een voorkeur heeft voor armen en eenvoudigen, voor vluchtelingen en vreemdelingen, en voor alle mensen van goede wil. Wat door de profeten eeuwen lang is voorzegd en beloofd, is een feit geworden. Het gebeurt echter zo eenvoudig en zonder ophef,  dat de meeste landgenoten van Jezus het niet in de gaten hebben en er geen acht op slaan. Het Kerstkind eist geen aandacht op een dwingende manier, maar de engel spoort de herders enkel aan om naar Bethlehem te gaan en met eigen ogen te zien wat er gebeurd is. Geen paleis, eenvoud is troef: een kwetsbaar Kind, geboren in een stal of grot, te midden van dieren. Blijkbaar was er geen plaats in een herberg. Zijn ouders zijn eenvoudige mensen. Met de herders worden wij uitgenodigd onze ogen en oren en ons hart wijd open te zetten voor het goede nieuws van de engel. Hij spreekt van een Redder die geboren is, iemand die bevrijding zal brengen van zaken  die druk leggen op ons leven zoals angsten en zorgen, armoede en geweld, ziekte en schuld. Hij doet niet al onze moeilijkheden als sneeuw voor de zon verdwijnen, maar wijst ons wel wegen naar bevrijding en gaat ons daarop voor. Hij geeft kracht, moed en vertrouwen om daaraan te werken.

Op dit feest geen waarschuwende woorden, ondanks alle onheil dat er nog steeds is, maar vooral liederen en muziek om Gods lof te zingen, gedichten en verhalen die ons in verwondering brengen vanwege het grote Geheim dat zich in Jezus’ geboorte aan ons bekend maakt.  Als ik in deze dagen goede wensen ontvang, gebeurt dat vaak met gedichten of verhalen. Door sommige word ik echt geraakt en die bewaar ik. Enkele daarvan wil ik graag met U delen. Zo schrijft iemand: ‘Als het lied van de engel verstomt, als de ster verdwijnt uit het firmament,  als koningen en wijzen naar huis zijn, als de herders weer bij hun kudden zijn, dan begint het werk van Kerstmis: een vriend zijn voor wie eenzaam is, partij kiezen voor wie uitgerangeerd is, toekomst creëren voor kinderen, getuigen dat armoede onrecht is, elkaars hoeder zijn.’   Een ander schrijft: ‘Waar de ster toen in het holst van de nacht bleef stilstaan, kwam God tot ons, klein en kwetsbaar als een pasgeboren Kind. Waar mensen vandaag in de stilte van de nacht mogen thuis komen  bij elkaar, breken en delen, met herders en wijzen, met vriend en vreemde, blijft de ster telkens opnieuw even stilstaan. Waar gij en ik morgen teder en oprecht, kwetsbaar en vol vertrouwen durven zeggen en ervaren ‘ WEES NIET BANG, IK ZAL ER ZIJN VOOR JOU’  komt God steeds opnieuw tot ons.’ Een ander gebruikt een tekst van dichter K. Gelaude ‘Het is Gods manier om geruisloos en iedere keer anders op aarde te verschijnen. Mensen van goede wil volgen de ster die naar de ander leidt. En met de ogen van hun ziel zullen zij overal het kind herkennen. Mensen van goede wil geloven, ondanks de feiten dat vrede kan in deze wereld. En dat menswording geen zeldzaam mooi verhaal van lang geleden is, maar iets dat kan gebeuren, nu en elke dag opnieuw’.  Een aansporing van  de H. Alphonsus tot besluit: ‘God werd mens om met ons in gesprek te kunnen gaan als met een vriend. Spreek met God van persoon tot persoon op een vertrouwelijke manier als met de beste vriend die je hebt. God vindt genoegen in intimiteit met jou. Bespreek al je aangelegenheden met God, je plannen, je problemen, je angsten, alles wat je ter harte gaat zoals een vriend zonder je in het minst bezwaard  te voelen. God zal niet nalaten je antwoord te geven. Hij zal zelf laten horen, niet door een stem die onze oren bereikt, maar eerder door een stem die ons hart goed herkent.’

Met deze gedachten wens ik U allen een ZALIG KERSTFEEST.  AMEN.

********************

Zaterdag 26 december: 2e kerstdag 2020 Heilige Stefanus. (meneer pastoor Reijnen)

Lezingen: Handelingen 6, 8-10.7, 54-60; Matteüs 10, 17-22

INLEIDING. Normaal zou dit de zondag van Hanzon Vocaal zijn geweest met eigen thema en teksten en liederen, naar eigen keuze. Maar in coronatijd is alles anders zo ook vandaag. Liturgisch gezien staat op deze dag de gedachtenis van de H. Stefanus. Hij werd omgebracht omwille van zijn geloof. Dat lijkt wat merkwaardig zo na de feestelijke gedachtenis van de geboorte van Jezus waaromheen wij graag romantische en vredige gedachten koesteren. We verlangen immers naar een wereld van goedheid en vrede. Een pas geboren kind,, in dit geval  de pas geboren Jezus,  werd door de engel aangeduid als een redder van Godswege bestemd voor  heel het volk. Een romantisch leven had hij niet want het liep uit op zijn kruisdood. Goedheid, vrede, liefde, waarheid en gerechtigheid worden niet altijd gekoesterd maar vaak ook geweld aangedaan. Ook in het geval van Stefanus. Laten we daar aanstonds nog even bij stil staan.

OVERWEGING

Woensdag 25 november stonden heel wat kerken in een rood licht, de kathedraal van Roermond, de kathedraal van den Bosch, maar ook veel parochiekerken, zoals die van onze cluster Morgenster. De actie was georganiseerd door ‘Kerk in Nood’ om de vervolgde christenen wereldwijd te gedenken. Wij voegden daaraan toe ‘alle mensen, die omwille van hun  geloof of levensovertuiging worden vervolgd, zonder dat die aanleiding geven tot het toebrengen van schade aan de mensengemeenschap. Het is onder mensen lang niet altijd vanzelfsprekend dat de beschouwingen en overtuigingen, die waarheid en gerechtigheid dienen zonder zelf gewelddadig te zijn, worden gewaardeerd. Vaak blijken die waarden uiterst kwetsbaar te zijn en daarmee ook de mensen die deze waarden vertegenwoordigen. We zien dat ook bij Stefanus, een van de eerste door de apostelen aangesteld welzijnswerkers onder de christenen, die uit de Griekse cultuur stamden. Discriminatie noemen we dat tegenwoordig. Zij voelden zich achtergesteld bij de christenen, die uit het Jeruzalemse  Jodendom afkomstig waren. Om die achterstelling op te heffen werden de diakens aangesteld.  De eerste van hen was Stefanus.  Stefanus kon echter meer. Hij was een intelligent man, goed ingeleid in het geloof in Jezus Christus en een goed spreker en debater.

Zijn geloofsovertuiging en het feit dat zijn tegenstanders niet tegen hem opgewassen waren heeft hem de das omgedaan. Hij werd gestenigd. Maar met al zijn kwetsbaarheid en de kwetsbaarheid van het geloof in Jezus Christus, een van ons maar ook Gods mens geworden Zoon, hielp zijn overtuiging he stand te houden. Symbool daarvoor zijn de woorden: Stefanus richtte zijn blik op de hemel en zei: Ik zie de hemel open en Jezus, de Mensenzoon, staande aan Gods rechterhand’.  Vanuit die overtuiging leefde Stefanus. Hij beschouwde als zijn redding, zo dat hij daar zijn leven voor over kon hebben. Vanuit dat geloof bad Stefanus zoals Jezus  voor degenen die hem zijn dood aandeden.

De boodschap van Jezus zet mensen niet tegen elkaar op, ofschoon ze menigmaal wel zo werd verstaan. De boodschap  van Jezus is er een van niet schaden en elkaar weldoen. Zijn boodschap is die van de liefde, die zichzelf op de achtergrond durft te plaatsen om de ander te dienen. Daarin geloofde Stefanus, daarin lag zijn dienstwerk voor de Grieks sprekende christenen, die tekort kwamen.

In het evangelie van Matteüs waarschuwt Jezus zijn volgelingen zich in acht te nemen voor de mensen. Het woord ‘mensen’ heeft hier een negatieve klank. Bedoeld zijn degenen, die hun medemensen vervolgen om hun christelijke levensovertuiging of in de lijn daarvan ligt. Ieder mens immers, die zich bekommert om zijn  medemens in nood, handelt in de lijn van Jezus Christus. Het Evangelie geeft dat zelf aan in het verhaal van de barmhartige Samaritaan, geen lid van het zich Gods volk noemende Joodse volk, maar wel de naaste voor de berooide medemens, die hij aantrof op zijn levenspad. ‘De mensen’ in dit stukje Evangelie dat we vandaag gelezen hebben zijn diegenen, die het goede niet kunnen verdragen en zich ertegen verzetten. Daar kunnen we ons ook in onze tijd at bij voorstellen als we denken aan degenen, die zich agressief gedragen ten zorgpersoneel in ziekenhuize en daarbuiten, tegen politieagenten en orde handhavers, tegen brandweer en hulpverleners. Laten we tijdens deze gedachtenis van Stefanus allen indachtig zijn die zich met inzet van hun leven wijden aan hun werk ten dienste van hun medemensen. En wat ons betreft, laten we achter hen staan en waar we kunnen eraan meewerken, dat zij hun zegenrijk werk kunnen uitvoeren. AR

********************

Zaterdag 26 december: 2e kerstdag 2020 Heilige Stefanus. (pastor Franssen)

Van wie de uitspraak komt weet ik niet, maar ze geeft wel stof tot nadenken. Ze luidt: ‘ Een samenleving die geen dromen meer heeft verwildert’.’ Uit ervaring weten wij: mensen die nog durven dromen, laten zich niet vastpinnen op feitelijke situaties. Ze laten zich niet klem zetten door wetten en tradities, maar durven geloven dat het ook anders kan dan het feitelijk toegaat. Als je je verantwoordelijk voelt voor anderen, dan leeft er hoop in je hart. Als we ons echt op anderen betrokken voelen, durven  we geloven dat die anderen tot meer in staat zijn dan ze feitelijk laten zien. Er is dan sprake van vertrouwen en vertrouwen roept het beste in een mens wakker. Waar vertrouwen is, bloeien er vaak dingen op die je niet voor mogelijk hebt gehouden. Het schept zoiets als een oase in een dorre werkelijkheid.

In een gedicht dat Toon Hermans schreef over een van zijn kleinkinderen zegt hij dat hij een stukje van de hemel heeft gezien en geproefd. Nou is het normaal dat grootouders dol zijn op hun kleinkinderen, maar Toon laat niet alleen zien dat dit kwetsbare kind hem vertedert, maar ook hooglijk verbaast  en verwondert, alsof hij oog in oog staat met het geheim van de Schepper zelf.

Het Evangelie van deze dag laat ons ook een andere kant van het leven zien waar we onze ogen niet voor mogen sluiten: als je consequent opkomt voor wie weerloos en kwetsbaar zijn, moet je ook onder ogen durven zien dat er mensen zijn die andere keuzes maken en die zich mogelijk bedreigd voelen. Wetten en tradities maken het leven meer voorspelbaar en gerieflijker. Als je onbekende wegen moet gaan, roept dat vaak angst op, onzekerheid en allerlei ongemak. Velen zijn daar niet van gediend. Dat roept bij hen weerstand op en ongenoegen. Stefanus  – die wij vandaag gedenken – was als diaken aangesteld om de armen in de jonge christengemeente een bijdrage te geven uit de kerkelijke kas. Zo komt hij ook in aanraking met oude geloofsgenoten: Joden uit Egypte en Syrië. Zij zien hem als een afvallige, die het geloof van de voorvaderen heeft losgelaten. Stefanus probeert hen uit te leggen dat Jezus helemaal gepreekt en gehandeld heeft als de grote profeten en dat Hij een man is geweest naar Gods hart. Maar zij hebben daar geen oren naar. Ze zijn zo gechoqueerd dat ze niet naar hem willen luisteren. Gevolg is dat ze hem voorgoed het zwijgen opleggen door hem te stenigen. Zulke dingen gebeuren ook in onze dagen, als fanatici niet meer willen communiceren en kiezen voor het plegen van aanslagen. Stefanus echter wordt niet gedreven door fanatisme, haat en angst, maar botst op mensen die hem beschouwen als een vijand van hun vertrouwde  geloof. Dat vinden ze onverdraaglijk en niet te tolereren.

In het Evangelie horen wij: als Jezus zijn volgelingen op pad stuurt, waarschuwt Hij hen dat ze ook op felle tegenstand kunnen stuiten. Dat ze bedreigd en gevangen genomen zullen worden. Dat is iets anders dan wiegeliedjes zingen bij een kribbe. Vreemd is dat niet, want als je – zoals Jezus –  leert dat je rijk wordt door te delen en weg te geven; dat je een groot mens wordt door je te spiegelen aan de eenvoud en eerlijkheid van kinderen; dat je  – als dat nodig is – risico’s moet durven nemen en vertrouwde patronen moet loslaten, vooral als het gaat om het welzijn van je naaste. Als je beweert dat wetten er zijn om mensen van dienst te zijn en dat niemand slachtoffer mag worden van de Wet, dan zet je de vertrouwde wereld van velen op zijn kop! Dat doe je niet ongestraft . Sommigen voelen zich dan bedreigd in hun positie en aangetast in hun veilige bestaan. Je roept dan weerstand op en vijandigheid. Toch moet je dat riskeren, zegt Jezus, als het welzijn van de zwakkeren in het gedrang komt en er mensen onrecht wordt aangedaan. ‘ Maak je dan niet bezorgd over de manier waarop je je kunt verdedigen’, zegt Jezus .’Wat je in zo’n situatie kunt zeggen of doen word je ingegeven door de H. Geest die uitgaat van de Vader’.  Wij denken: makkelijk gezegd. Je zult maar in zo’n situatie terecht komen.
Dat maakt ons bang en  onzeker. Wat maakt Kerstmis nu – ondanks de coronapandemie en tegenwerking die wij als christenen kunnen ondervinden – voor ons tot een teken van hoop? Wat mogen wij verwachten van dit feest? Vraag is of wij het aandurven het levensverhaal van dit Kind tot leidraad en kompas te maken voor ons doen en laten? Durven wij vertrouwen dat Jezus met ons meegaat als wij zijn weg proberen te gaan?  Zijn levensverhaal maakt duidelijk, dat Hij niet gekozen heeft voor een comfortabel leventje en de weg van de minste weerstand. Wij horen ook dat Jezus – naast al zijn onderricht en zorg voor mensen – zich regelmatig in eenzaamheid terugtrekt en contact zoekt met God om te verstaan wat Die van Hem verwacht. Is dat niet een voorwaarde voor ons  als wij willen verstaan wat er in het concrete leven van ons gevraagd wordt?  Onlangs las ik in de Gerarduskalender: ‘ Alleen zolang wij God zoeken, blijft onze ziel in leven’ En dat is toch het diepste verlangen van ieder van ons!

Dus toch weer huiswerk.  ZALIG KERSTMIS!

********************

Zondag 27 december: Familie om elkaar tot heil te zijn (pastor Franssen)

Velen van ons beleven Kerstmis als een echt familiefeest. Ook kinderen die elders wonen en hun eigen leven leiden proberen toch in deze dagen hun familie te ontmoeten. Daarom is het niet vreemd dat zo kort na Kerstmis ook in de liturgie het feest gevierd wordt van de H. Familie. Het gaat vandaag niet alleen om aandacht voor het gezin waarin Jezus is opgegroeid, maar ook voor onze eigen gezinnen. Als ik tegenwoordig ouders met hun kinderen bezig zie of grootouders met hun kleinkinderen, dan denk ik vaak: wat wordt er toch veel van jullie gevraagd aan aandacht, geduld en incasseringsvermogen? Ik bewonder jullie. De rolpatronen van vroeger zijn veranderd. Tegenwoordig werken vaak beide ouders buitenshuis. V. w. de zorg voor het gezin hebben velen een parttime baan. Op zich een goede zaak dat beide ouders zich verdienstelijk kunnen maken met hun studie en talenten, maar deelname aan het arbeidsproces brengt ook werkdruk en stress met zich mee, met als gevolg dat ouders vaak moe en gespannen thuis komen. En dat gaat menigmaal ten koste van aandacht voor elkaar en voor de kinderen. In het gezin wordt de basis gelegd voor je zelfvertrouwen en je vermogen anderen te vertrouwen. Voor een solide basis in je leven is het van belang dat je ouders je het gevoel geven: ‘Jij mag er zijn! We zijn blij met jou. We zouden je voor geen goud willen missen!’ Wie deze ervaring moet missen, staat op achterstand. Je ziet dan vaak dat kinderen op zoek gaan naar wegen om zichzelf te bevestigen. Talenten die waardering en goedkeuring opleveren ontwikkelen ze dan zo sterk, dat andere gaven in de verdrukking en niet aan bod komen. Als volwassene kun je dat gemis soms pijnlijk voelen.
Ook is het voor ouders moeilijk de juiste balans te vinden tussen je kinderen de nodige ruimte geven en het stellen van grenzen. Want hoe vaak ben je niet bang, dat er iets fout gaat en dat je kind schade oploopt. Vaste patronen, gewoontes en regelmaat in het gezin geven een kind rust en zekerheid. Zoals gezegd is het heel belangrijk dat je als kind gezien en gehoord wordt. Ideale ouders bestaan alleen op papier. Belangrijk is  je kinderen te laten voelen: ‘Ik hou van je. Je kunt op me rekenen, wat er ook gebeurt’. Het gaat er in de opvoeding niet om vooral geen fouten te maken, maar om fouten eerlijk toe te geven, excuus te vragen en te praten met je opgroeiende kinderen over hun ervaringen, vragen en bemerkingen.

U merkt dat de lezingen van dit feest geen panklare recepten leveren voor een goede opvoeding. Wat mij opvalt in het Evangelie van deze zondag: Jozef en Maria gaan met hun baby naar de tempel om God te danken en zijn zegen te vragen over hun toekomst. Als gelovige Joodse mensen komen ze God danken voor het wonder van het leven dat hun in dit Kind ten deel is gevallen. Simeon en Hanna leven sterk in de verwachting van de komst van de Messias. Vervuld van de H. Geest, danken ze God voor dit Kind en spreken hun verwachtingen uit over zijn opdracht en zijn toekomst. Die  toekomst is niet onbewolkt. Het zal niet van een leien dakje gaan. Het zal Maria heel wat hartenpijn gaan kosten. Maar Jezus´ ouders zoeken Gods hulp bij hun opdracht als opvoeders.  Ik weet niet op het U is opgevallen: Abram en zijn vrouw Sara, beiden op een leeftijd dat je niet meer moet rekenen op een zwangerschap, God belooft hen een kind. En omdat Abram het niet kan geloven, leidt God hem naar buiten en zegt: ´Tel de sterren maar als je kunt. Zo talrijk zal jouw nageslacht worden´. En dan staat er vervolgens: ´Abram geloofde de Heer en deze rekende hem dat als gerechtigheid aan´.  Hij durft zich in vertrouwen aan God over te geven.
Als ik terugdenk aan mijn eigen opvoeding, hoorde bij die vaste patronen ook het samen bidden van morgen­ en avondgebed en het danken aan tafel. Ook het naar de kerk gaan en deelnemen aan de vieringen. Zo hebben mijn ouders mij leren geloven op een manier die dieper gaat dan ik in woorden kan uitdrukken. Ze hebben mij daarmee niet alleen een kompas in handen gegeven, maar me ook in contact gebracht met IEMAND bij wie ik altijd terecht kan, God die mijn diepste gedachten, noden en verlangens kent en die mij helpt om te handelen in zijn Geest.
Graag nodig ik U vandaag uit om bijzonder te bidden voor alle gezinnen. Dat God zijn Geest schenkt aan alle ouders, dat ze in staat zijn elkaar van harte lief te hebben en zodat zij geduld en warmte, kracht en wijsheid ontvangen om hun kinderen op te voeden tot gelovige mensen, tot mensen die in staat zijn lief te hebben en vertrouwen te schenken. Dat zij hen leren bidden als een houvast en een bron van kracht. Bijzonder willen wij ook bidden voor alle ouders die er alleen voor staan.
AMEN

Zondag 20-12-2020: 4e zondag van de Advent (B 2020)

By Preken

Lezingen: 2 Samuel 7, 1-5. 14a.16; Romeinen 16, 25-27; Lucas 1, 26-38.

Paus Franciscus heeft onlangs een nieuwe rondzendbrief uitgebracht ‘met als titel: ‘Allen zijn broers en zussen van elkaar’ (Tutti fratelli). Tamelijk aan het begin wijst hij erop dat het van belang is te  beseffen, dat wij, de huidige generatie, voortbouwen op fundamenten die door onze voorouders zijn gelegd. We moeten niet menen dat we iedere keer opnieuw moeten beginnen en daarbij denken, dat alles aan ons en onze prestaties te danken is. M.a.w. de paus wijst op het belang van de traditie waaruit we voortgekomen zijn en waarop we voortbouwen.

Misschien mogen we de lezingen van vandaag ook in die zin verstaan: Jezus staat ook in een traditie, in een eeuwenlange geschiedenis van God met ons zijn mensen. Daarin is veel gebeurd. Onze heilige Schrift staat vol verhalen over hoe het met die relatie tussen God en mensen gegaan is. Het zijn verhalen van verbondenheid, van Gods nabijheid, maar ook van menselijke trouw en ontrouw. En steeds blijft bij Gods mensen het verlangen naar het doorbréken van het kwaad en naar een toekomst van gerechtigheid en vrede. In de lezing uit het 2e Boek Samuel uit ons zogenoemde Oude Testament (ook wel 1e Testament genoemd) laat de profeet Natan aan David weten God niet hecht aan de tempel die David voor God wil bouwen. Hij zou er een te hoge dunk van zichzelf en zijn prestatie van kunnen krijgen. David kan rekenen op God, die ‘een van zijn nazaten hoog zal verheffen’. ie nazaat van David, die hoog verheven wordt, wordt gezien in Jezus. Diens geboorte wordt vandaag aangekondigd door de engel Gabriël. Aan Maria wordt gevraagd aan die geboorte mee te werken. En Maria zegt (in de nieuwe vertaling van 2004) ‘Ja’: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd’. Wij, christenen, vereren Maria niet zomaar. Ze heeft een rol gespeeld van wezenlijk belang in Gods menswording onder ons. Zonder haar toestemming hadden we geen Kerstmis gehad. Zonder haar hadden we niet kunnen vieren dat in Jezus het kwaad en de gevolgen daarvan in beginsel zijn overwonnen. In Jezus’ manier van leven, in zijn omgang met medemensen, met wat Hem overkwam; in zijn invulling van de gangbare Wet van Mozes, heeft hij zich ontplooid als Zoon van God. Hij heeft ons gemaakt tot broeders en zusters (Tutti fratelli) van elkaar en tot zijn mede-erfgenamen. Wat een geweldig feest is Kerstmis, welk een geweldige vrouw is Maria geweest. Door Maria’s toestemming zijn wij verzekerd van hoop en toekomst.

Ook in deze coronatijd??? Nu we zo beperkt zijn in onze mogelijkheden om te feesten??? Ja, het verhaal van de boodschap van de Engel aan Maria en haar antwoord bij wat haar overkwam worden ook in coronatijd aan ons doorgegeven, tot onze bemoediging. We mogen ons daarbij misschien wel de vraag stellen of ons omgaan met wat ons overkomt en m.n. ons omgaan met onze eigen levensroeping lijkt op de manier waarop Maria dat gedaan heeft? Ieder van ons staat in een traditie van voorouders, ieder van ons is opgegroeid, hopelijk in een milieu van liefde en geborgenheid; ieder van ons heeft keuzes gemaakt. Beleven wij onze manier van leven ook als een opdracht en  mogelijkheid om te dienen? Momenteel beleven we heel concreet hoe ons bestaan wereldwijd wordt aangetast door een virus. In onze huidige omstandigheden wordt  zorgvuldigheid gevraagd. Menigmaal kunnen we niet doen waar we zin in hebben? ‘Elkaar dienen’ krijg nu een heel concrete vorm. Ook tegen dit kwaad zijn we bestand als we elkaar dienen, als we er zijn voor elkaar. Maria heeft ons de weg gewezen, laten we gaan staan in haar traditie en haar navolgen. Amen

Pastoor A. Reijnen

Zondag 13-12: Om te getuigen van het licht….. (2020  2  ADVENT  B)

By Preken

Kerstmis vieren met allerlei beperkingen vanwege de coronapandemie: dat is  voor niemand prettig. Kerstmis is immers een familiefeest, een feest van  samenzijn. Het is een feest dat gevierd wordt ondanks de zorgen en de nood die velen kennen. Als christenen veel stampij maken vanwege de beperkende maatregelen, dan kun je je afvragen: Is er dan niet iets mis in de manier waarop sommigen dit feest vieren? Het lijkt alsof het voor velen alleen maar gaat om Kerst en niet meer om Kerstmis. Haal je  de Mis of de Kerkdienst uit Kerstmis, dan haal je voor veel christenen het hart uit dit feest. Dan reduceer je het tot een Midwinterfeest. Het gaat voor ons christenen toch om de komst van Gods Zoon in ons midden, het feest van zijn geboorte, van Hem die wij noemen het ‘Licht voor de wereld’. Natuurlijk is het niet fijn, als het samenzijn wordt beperkt en als we ook in de kerk niet kunnen vieren zoals wij gewend zijn. Dat brengt veel onrust mee.

Nu horen wij vandaag in de 1e lezing dat de profeet Jesaja zegt: ‘De Geest van de Heer rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd om aan armen goed nieuws te brengen: dat er een eind komt aan hun nood en om aan ontmoedigde harten hoop te bieden op een betere toekomst. Het lijkt of de Geest van de Heer tot rust wil komen, alsof Gods Geest onrustig blijft tot Hij ons gevonden heeft. Augustinus zegt: ‘ Onrustig is ons hart totdat het rust vindt in U, mijn God’.  Nu lijkt het echter erop alsof het God zelf zegt: ‘ Onrustig is mijn hart tot het rust vindt in jou, mensenkind’.  Meister Eckhart, een middeleeuwse mysticus, zegt: ‘Nergens is God zo eigenlijk God als in onze ziel. In alle schepselen vind je iets van God, maar pas in de ziel is God goddelijk, en vindt Hij zijn rustplaats”. Het is alsof God zegt: ‘ In het hart van de mens kom Ik tot rust, kom Ik tot Mezelf.’ Wij mensen zijn immers zijn kinderen, geschapen naar zijn beeld en bestemd om op Hem te lijken. Zijn bewogenheid vindt geen rust tot Hij ons bereikt heeft. Hij wil ons raken en met ons in contact komen. Hij zoekt tot Hij ons gevonden heeft, juist zoals water dat blijft stromen totdat het zijn laagste punt bereikt heeft en tot rust komt. De Geest des Heren rust op mij’,  zegt de profeet Jesaja. In zijn bekommernis en bewogenheid om mensen  zoekt God naar ons en is Hij erop uit om door ons ontvangen en toegelaten te worden. Jesaja zegt: ‘ De Geest des Heren heeft mij gezalfd en doordringt Mij’.   Zoals olie het leer doordringt en soepel maakt, zoals olie de huid doet glanzen, en zoals de zon ons helemaal door en door kan verwarmen, zo heeft God mij gezalfd. Zijn bewogenheid doordringt mij. Hij drukt zich af in mij zoals een zegelring in was of zoals het gelaat van de beminde gaat lijken op dat zijn geliefde. Dit is de rust, de diepe rust die God zoekt. Eerder rust Hij niet. En eenmaal tot rust gekomen, ons helemaal doordringend, stroomt zijn bewogenheid in ons over.  Voeten komen in beweging. Hij beweegt mij om wie gebukt gaan onder zorgen, angst en moedeloosheid het nieuws te brengen dat er een eind komt aan alle ellende. Om mensen wier hart gebroken is te genezen en wie opgesloten zitten en geen uitweg meer zien naar het Licht te brengen.

Als ik u zou mogen ondervragen over uw verwachtingen omtrent Kerstmis, dan zullen velen vertellen van hun hoop op gezellig samenzijn, heerlijk eten en drinken en andere zaken die ons in een kerstsfeer brengen. Maar tevens zullen velen ook hun hoop uitspreken op betere tijden: het overwinnen van die lelijke pandemie, genezing voor de zieken, vrede tussen landen en volken, voedsel en medicijnen voor iedereen, oplossingen voor onze milieuproblemen en werkgelegenheid voor ieder die zelf de kost wil verdienen. M.a.w. het lijden en de ellende van zoveel medemensen laat ons niet koud en onbewogen. Om de samenleving wat meer te laten opschuiven richting Kerstmis zoals dit feest bedoeld is, zullen wij de handen uit de mouwen moeten steken en aan de slag gaan. Waarschijnlijk kunnen we wat gebroken harten helen en warmte en licht brengen in het leven van medemensen. We kunnen elkaar opbellen, bezoeken misschien en in ieder geval een kaartje sturen, zodat ze ervaren dat ze niet vergeten worden. Zelf zullen we inspiratie en kracht putten uit het besef dat God naar ons op zoek is en dat Hij hoopt dat wij Hem willen ontvangen en de deur van ons hart open zetten, vooral ook voor mensen die aandacht en hulp nodig hebben. Al staat ons contact met God vaak op een laag pitje en zijn wij te veel bezig met onze eigen zaken, het doet deugd als wij beseffen dat God naar ons op zoek is en een rustplaats wil vinden in onze ziel. Hij wil ons laten merken dat wij niet alleen – en aan ons lot worden overgelaten met onze angsten en zorgen, maar dat Hij er voor ons is als steun en toeverlaat, zoals Jezus die om ons mens is geworden. Als we zijn liefde durven laten binnenstromen in onze ziel, zal die over de rand gaan stromen en doorvloeien naar anderen. Bidden wij om die genade.

AMEN.

Pastor A. Franssen.

Zondag 6-12: 2e zondag van de Advent (2020 B)

By Preken

Lezingen: Jesaja 40, 1-5.9-11; 2 Petrus 3, 8-14; Marcus 1, 1-8

‘UW GOD IS OP KOMST’….’BEREIDT DE WEG VAN DE HEER’….

Het is ons eigen, beste mensen, om ergens naar uit te zien. De komst van een kind, het bezoek aan of van een geliefde, bezoek aan of van goede vrienden, uitzien naar een goede uitslag, naar het krijgen van een baan. Voorafgaande aan Sinterklaas zingen we ‘vol verwachting klopt ons hart wie de koek krijgt wie de gard’. Dat laatste houdt in, dat het niet altijd gaat om iets positiefs waarnaar we uitzien. ‘De gard’ staat symbool voor het minder goede dat ons ten deel kan vallen.  Uitzien naar en verwachting van horen bij het leven.

Momenteel ziet heel de wereld uit naar het beschikbaar komen van het virus tegen de coronapandemie. Er is lang aan gewerkt en lang naar uitgezien. De maatregelen van overheidswege (anderhalve meter afstand, mondkapjes, beperkte samenkomsten enz.) waren immers pogingen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Nu bereiden we ons er voor op het de inenting met nieuwe vaccins . Het zal er in de media de komende tijd over gaan We zijn het coronavirus meer dan zat.

We zien ook uit naar de kerstdagen en nieuwjaar; normaal vrije en feestelijke dagen van onder elkaar zijn, gezellige maaltijden, ontmoeting met familie en vrienden. Maar gezien de coronacijfers zijn onze vooruitzichten voor de feestdagen minder positief. We mogen waarschijnlijk maar een beperkt aantal mensen bij elkaar zijn. Ook de kerken hebben met de beperkte mogelijkheden te maken. Men hoopt dat de grotere kerkgebouwen minstens 100 mensen mogen toelaten, mits de anderhalve meter afstand gewaarborgd zal kunnen blijven; men vreest dat er maar 30 kerkgangers mogelijk zullen zijn. En dat op Kerstdagen, die voor christenen een hoogtepunt zijn in het kerkelijk jaar. We vieren dan immers Gods menswording onder ons in de geboorte van Jezus Christus, reden tot grote vreugde omdat God zich over ons ontfermd heeft en ons menselijk levenslot met ons is komen delen. Normaal trekken de Nachtmissen veel mensen. Er is sfeer, er kan ontroering zijn bij de geboorte van het Jezuskind notabene in een stal. Het verhaal van de engelen en de herders, de vreugde in eenvoud, de aanspreekt. Het is de handreiking van God aan de mens die uitziet en verlangt naar leven en vrede, naar licht in de duisternis; naar opheffing van armoede, naar het stoppen van onrecht en geweld; een handreiking van God aan allen die uitzien naar erkenning, gezien worden en ‘ertoe doen’. De goede tijding van Gods geboorte onder ons klinkt niet in de paleizen van de machthebbers van die tijd, maar aan eenvoudige herders, die doen wat er gedaan moet worden, hun kudden bewaken in de nacht.

Daar bereiden we ons op voor. Het is Advent, een woord dat ‘komst’ betekent.  In de loop van het jaar kunnen we zo opgeslorpt worden door wat er iedere dag op ons afkomt, door de pandemie en het in acht nemen van de maatregelen dat we Gods Goede Tijding  van Gods komst onder ons niet (meer) horen. De kans zit er in, dat het verborgen heimwee in ons geen kans krijgt in ons bewustzijn door te dringen. De kans zit erin, dat de oproep van profeten met onder hen Johannes de Doper niet doorkomt: ‘bereidt de weg van de Heer en maakt zijn paden recht’. Ook al is het nog steeds ‘coronatijd’ met alle zorgen van dien, toch wordt het ook dit jaar Kerstmis.

Uitzien naar, verlangen naar is ons eigen. In de Adventstijd worden we, ook in deze coronatijd, uitgenodigd uit te blijven zien naar Gods menswording onder ons. Het is een Goede Tijding  die bestemd is voor allen. We kunnen in ons ‘de paden recht maken’. Zodat God ook komen kan in ons, ons vervult van zijn vrede.

Adventsboodschap 2020 van Harrie Smeets, bisschop van Roermond

By Preken

 

Adventsboodschap 2020 

 

Ter publicatie op de 1e Zondag van de Advent :
28/29 november 2020

 

 

Broeders en zusters in Christus,

Een foto uit de media: voor de kerk van Nice staat een soldaat met een mondkapje op en in zijn handen heeft hij een geweer. Die foto zegt veel over het afgelopen jaar, want in die ene foto zitten twee vormen van gevaar die dit jaar om aandacht vroegen: er zijn mensen die het leven van anderen bedreigen en er is een virus dat evenzeer levensbedreigend kan zijn.

En dus letten we op, zijn we waakzaam: waakzaam dat corona niet verder verspreid wordt en waakzaam dat het leven van mensen niet door anderen bedreigd wordt. De foto van de soldaat met mondkapje en geweer toont die waakzaamheid in één beeld. Zou dat de waakzaamheid zijn die Jezus bedoelt in het evangelie als Hij zegt: ‘Wees waakzaam’?

Is deze waakzaamheid het nieuwe normaal voor onze toekomst?
Bij alle maatregelen, hoe begrijpelijk en zinnig ook, is er ook iets in ons binnenste dat zich verzet tegen het idee dat dit het nieuwe normaal zou zijn: dat we op weg zijn naar een wereld waarin onze handen gevuld worden met een geweer en ons gezicht bedekt wordt, zodat het bijna onmogelijk is om te zien welk gevoel daarop te lezen staat. In het verlengde daarvan was onlangs in het nieuws dat heel jonge mensen, eigenlijk nog kinderen, steeds vaker een mes bij zich dragen om zichzelf een gevoel van veiligheid te geven.

Een van de oer-menselijke gevoelens, die dit jaar nogal sterk naar voren kwam, is angst: een bedreigend virus in de buurt of geweld dat een mens blijkbaar zomaar kan treffen: het roept angst op. Bang zijn, is een heel menselijke eigenschap die ertoe kan leiden dat we ons verschansen achter de schijnveiligheid van een wapen, van scherpe woorden of van een gezichtsuitdrukking waaraan niets valt af te lezen.

Met heel ons wezen voelen wij aan dat het niet de bedoeling kan zijn dat dit normaal is, dat wij in permanente angst zouden moeten leven. Als mensen verwachten, hopen en geloven dat een ander ons in principe wel goed gezind is en dat onze wereld fundamenteel wel goed geschapen is. Kortom: dat we bestemd zijn om zonder constante bedreiging te leven en evenzeer bestemd zijn om samen te leven.

Jezus roept op tot waakzaamheid aan het begin van de Advent. Dit is echter geen waakzaamheid om het onheil buiten de deur te houden, maar waakzaamheid om het heil binnen te laten. Om het heil dat God ons schenkt niet voorbij te lopen, maar onze ogen, onze handen en ons hart ervoor open te houden.

Maar verwachten wij nog heil van Godswege of hebben veel mensen God in het verleden opgesloten? Geloof, dat was vroeger, wordt dan gezegd. Of: van geloof komt alleen maar ellende. Daar is veel op af te dingen. En als God er alleen in het verleden was, wat houden we dan over voor de toekomst? Waar vinden we dan nog heil als het leven ons te machtig dreigt te worden?

Uiteraard dienen we onze eigen en elkaars gezondheid te beschermen, onze duur bevochten vrijheid te verdedigen en ook is het goed dat jonge mensen zo’n mes afgenomen wordt. Maar zou het niet nog beter zijn als de angst zelf van ons weggenomen zou worden, als we zouden ervaren dat angst niet nodig is?

De profeet Jesaja in de eerste lezing gebruikt een mooi beeld: Het volk van Israël zit in de problemen en God lijkt onzichtbaar geworden, onzichtbaar verscholen achter de wolken. Het volk heeft God blijkbaar vergeten.

‘Niemand die eraan dacht uw Naam aan te roepen, die op U zijn vertrouwen durfde te stellen,’ zegt Jesaja. Dan vraagt hij: ‘Scheur toch de hemel open en daal af.’

Laat het heil binnen, roept het evangelie. ‘Scheur toch de hemel open en daal af.’ Christus is het die ons heil brengt. Hij daalt af, komt naar ons toe en deelt ons menszijn. Niet zodat alle problemen van ons weg genomen worden, maar om te laten zien dat angst niet nodig is; dat Hij ons leven deelt en redt.

God brengt onze wereld geen onheil maar heil. De Immanuel, God-met-ons, komt naar ons toe en laat ons weten dat we ten diepste van God zijn. Wees waakzaam, zodat we Zijn Woord met open armen kunnen ontvangen, zodat het ons innerlijk kan bevrijden van angst en onzekerheid en niet afketst op een geharnast innerlijk.

‘God staat bij, wie op hem durft te hopen.’ Dat is de belofte van Jesaja in de lezing. En iets durven, veronderstelt dat we niet te bang zijn. Laten we niet bang zijn op God te vertrouwen. In het groeiende Licht van de Advent kan Hij de wolken van onze bange duisternis verdrijven en ons brengen tot Christus: Licht uit Licht.

Een gezegende Adventstijd toegewenst.

Roermond, november 2020

+ Harrie Smeets,
bisschop van Roermond