Kerstwens 2022 Emeritus Pastoor Reijnen.

By Nieuws

Kerstwens 2022

Op donkere dagen verlangen we naar licht

op koude dagen naar warmte

in eenzaamheid naar aandacht.

Zij worden ons aangereikt van Godswege

in Zijn menswording in Jezus

aan allen die zich durven toevertrouwen.

Zalig Kerstfeest en een gezegend Nieuwjaar
Ton Reijnen C.Ss.R.

BEZINNING ADVENT DOOR DE WEEK 2 december 2022

By Nieuws


BEZINNING ADVENT 2022 A-jaar

 

1e Adventsweek, vrijdag 2 december 2022

Lezingen: Op vrijdag 2 december wordt de eerste lezen uit Jesaja 29, 17-24 en het evangelie van Matteüs hst 9, 27-31.

Dierbare broeders en zusters in Jezus Christus, het evangelielezing van de eerste vrijdag van de Advent stelt drie personen voor: Jezus, en de twee blinde mannen die hem benaderen, vol geloof en met een hoopvol hart, geloven dat Jezus zal genezen, en vervolgens zij genezen worden. Maar wat heel boeiend is dat Jezus hen vertelt dat ze niet met anderen over hun genezing mogen spreken. Waarom zou Jezus dit zeggen?

Ten eerste zou het verzoek van Jezus onmogelijk zijn geweest om op te volgen. Iedereen die deze blinden kende, wist dat ze blind waren. En dan, uit het niets, konden ze zien. Hoe kon men zoiets bevatten? Jezus wist zeer zeker dat een dergelijk wonder niet te bevatten was, maar sprak desondanks deze woorden tot deze mannen. Om te begrijpen waarom Jezus dit zei, moeten we het motief begrijpen dat Hij had om hen te genezen.

Jezus’ genezing van deze mannen gebeurde puur uit liefde voor hen. Zij riepen om genade en Jezus wilde genade aanbieden. Hij deed het niet om publieke lof of bekendheid te krijgen. Hij deed het uit liefde voor deze blinden. Hij deed dit wonder ook om te leren dat Hij de blindheid van ons hart kan genezen. Hij wilde dat deze mannen tot geloof in Hem zouden komen en Hem zouden “zien” voor wie Hij was. Daarom was dit wonder iets diep persoonlijks en werd het gedaan uit zorg voor deze twee mannen om hun geloof te versterken.

Wat echter interessant is om op te merken, is dat deze mannen de vreugde die zij hadden bij het ontvangen van dit geschenk van onze Heer niet konden bedwingen. Ze moesten het wel uitschreeuwen van dankbaarheid en hun verhaal delen. We kunnen er zeker van zijn dat Jezus hier niet door beledigd was, maar het zag als een noodzakelijk gevolg van hun geloof.

Vooraf aan de bezinning:

 • Zoek een moment waarop u stil kunt zijn, en niet laat afleiden; probeer een ontspannen houding aan te nemen.
 • Lees de tekst opnieuw en vraag u af of u nog een aanvulling krijgt op hetgeen u zojuist in de tekst gelezen hebt.
 • Wat doet de tekst met mij? Kan ik de blinden aanvoelen, hun zich toevertrouwen aan Jezus. Gaan mijn ogen daardoor open?
 • Probeer u anderen te laten zien wat God voor u heeft gedaan?
 • Blijf een minuut of vijf (of langer) stil.
 • Bid een gebed met eigen woorden ter afsluiting en …… ga verder met uw bezigheden

Gebed: Heer, help me om te zien en help me om de vreugde van het zien van U te delen met anderen. Moge die vreugde uit mijn leven stromen zodat iedereen het kan zien. Jezus, ik vertrouw op U. Amen.

Kapelaan Siju.

BEZINNING ADVENT DOOR DE WEEK (dinsdag 29 november)

By Nieuws

BEZINNING ADVENT DOOR DE WEEK

BEZINNING ADVENT 2022 A-jaar

 

1e Adventsweek, dinsdag 29 november 2022.

Bijbelteksten dinsdag 29 november: Jesaja hst 11, 1-10; Evangelie v. Lucas hst 10 21-24

Dag geachte lezer,
Een van de manieren van voorbereiding op Gods menswording van Jezus, geboren op Kerstmis, is ons te bezinnen. Dat kunnen we geschikt doen aan de hand van de Bijbelteksten, die ons in de vieringen van de dag worden gepresenteerd. Vandaag worden ons boven vermelde teksten voorgesteld.

Profeten laten niet na te dromen over de toekomst. Zij ervaren de concrete omstandigheden waarin zij leven, de goede kanten en de onvolkomenheden daarin. Ons menselijk bestaan laat nog veel te wensen over, is verre van volmaakt en ook degenen die ons de weg zouden moeten wijzen schieten, soms zwaar, tekort. Terwijl ‘in den beginne’ God naar zijn Schepping keek en had ‘gezien dat die goed was’. De dromen over en het verlangen naar een wereld overeenkomstig Gods plan blijven de mensheid en vooral de in God gelovige mensen bezig houden. De profeet Jesaja voorziet de komst van een God-getrouwe mens, voorzien van diens Geest, een geest van wijsheid en verstand, een geest van raad en heldenmoed, een geest van liefde en vreze des Heren. Als men Hem de kans geeft wordt de wereld anders, beter, liefdevoller onder elkaar en meer gods-getrouw. (Neem eventueel de tekst uit het boek Jesaja erbij). De Lucastekst geeft aan dat in Jezus Christus de dromen/verlangens zijn vervuld en dat Hem door God, de Vader alles in handen is gegeven wat ons ten goede kan leiden; dat mensen zonder pretenties, die in eenvoud leven, daar ontvankelijk voor zijn. Hen wordt geopenbaard waar het in het leven werkelijk om draait. (Neem eventueel de tekst van Lucas erbij).

Willen we de betekenis van het bovenstaande tot ons door laten dringen dan is wellicht een goede raad op zijn plaats:

 • *Zoek een moment waarop u stil kunt zijn, in uzelf kunt keren en niet afgeleid wordt.
 • *Neem een ontspannen houding aan. Een bewust rustige ademhaling kan hierbij helpen.
 • *Lees de tekst(en) die u is (zijn) voorgesteld. Laat deze tot u doordringen en vraag u af wat er volgens u in de tekst(en) staat. (Kunt u dat met eigen woorden weergeven?)
 • *Lees de tekst(en) nog een keer en vraag u af of u nog een aanvulling vindt op wat u (al) gelezen had?
 • *Waarom wordt de aangegeven tekst ons in de Advent aangereikt, tijd van voorbereiding op de viering van de geboorte van Jezus?
 • *Vraag u af of u iets aan de voorstelde tekst(en) hebt? Komen ze overeen met uw eigen dromen/verlangens/verwachtingen?
 • *Blijf een minuut of vijf (of langer) stil.
 • *Bid een gebed met eigen woorden ter afsluiting.

En ga verder met uw bezigheden…….
Emeritus pastoor Reijnen.

Stortingen Congo: BEDANKT.

By Nieuws

Bedankt 1.

Beste pater Reijnen,

Was dit even schrikken deze morgen.  Er was maar even 5.210 euro gestort door het kerkbestuur van Eys.  Ze hadden me weliswaar de juiste benaming van het gekregen rekeningnummer gevraagd maar ik had nooit gedacht dat de Clemensactie zo’n mooi bedrag zou ontvangen.

Lieve Ton, hiermee kan ik een aantal nieuwe naaimachines bestellen, reparaties aan bestaande machines laten uitvoeren en ook enkele performante broderie en overlockmachines kopen.  Daarnaast zal ik ook de lesgeefsters van enkele parochies een jaar kunnen betalen.  Die kosten lopen namelijk heel erg op nu we in elke parochie deze opleiding aanbieden.

We hebben al meisjes die aangenomen zijn in echte naaiateliers en nu zelf geld verdienen.  Daarnaast zijn er nog steeds meer dan voldoende kandidaten om deze opleiding te volgen.
Hartelijk dank dus voor uw gift die absoluut goed besteed gaat worden.

Volgende week donderdag vertrekken we naar Congo.  De mensen zullen opgetogen zijn om te horen dat er eindelijk middelen zijn, ik had in België namelijk al bij verschillende service-clubs een dossier ingediend maar telkens kreeg ik te horen dat mijn projecten nog steeds zeer waardevol waren maar dat ze nu hun middelen gaven aan inlandse organisaties die mensen hier ondersteunen vooral nu de energiefacturen voor velen onbetaalbaar zijn.

Ik bezorg je zeker beelden van onze bezoeken aan de diverse naaiateliers.
Nogmaals hartelijk dank in naam van de Congolese kind-moedertjes, jonge meisjes en weduwen.

Hartelijke groet,
Lieve Droogmans
Verantwoordelijke projecten Congo

Bedankt 2.

Beste pater Reijnen,

Ik hoop dat alles goed met u gaat.
Ik wou u even laten weten dat we van het Missie comite Eys Nijswiller Wahlwiller 2 stortingen ontvangen hebben ter waarde van 800 euro.  We kregen er al eentje van 500 euro waarmee ik 4 nieuwe naaimachines voor het opgestarte naaiatelier in Matadi kon kopen.   Vorige week kregen we nog eens 300 euro van hun huis-aan-huis bezoeken naar aanleiding van de Vastenactie.

Ook van jou mochten we een tijdje geleden een storting ontvangen waarvoor hartelijk dank.

Er is voor het ogenblik een grote nood aan schoolbanken dus hiervoor zal ik deze middelen goed kunnen gebruiken.

Met oprechte dank voor uw bekommernis voor onze bevolking in Congo.

Met vriendelijke groet,
Lieve Droogmans
Verantwoordelijke projecten Congo

 

Bericht van Paus Fransiscusgroep betreffende hulp bij aanvragen energietoeslag.

By Nieuws

Beste parochianen:   (Hulp bij aanvragen energietoeslag € 800,–)

De inwoners van onze gemeente kunnen thans de energietoeslag aanvragen. Dit kan via de gemeente, of rechtstreeks op de site van de Sociale Dienst Maastricht-Heuvelland. Deze toeslag bedraagt € 800,– per huishouden, ongeacht het aantal personen.

Mensen met een inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum en ouder dan 21 jaar komen voor de toeslag in aanmerking, er is geen vermogenstoets. Er zijn enkele uitzonderingen zoals studenten, daklozen en personen in een inrichting. Die hebben geen recht.

Concreet geldt de toeslag voor gezinnen met een inkomen van maximaal € 1777,– netto per maand (voor mensen met een AOW € 1872,–) , en voor alleenstaanden met een inkomen van € 1244,– netto per maand (voor mensen met een AOW € 1382,–), exclusief vakantietoeslag.

Men moet naast het indienen van de aanvraag een inkomensbewijs en een contract met de gasleverancier overleggen. Personen die een bijstandsuitkering via de gemeente ontvangen hebben de toeslag al automatisch ontvangen. Alle anderen moeten deze zelf aanvragen. Denkt u dat u voor de toeslag in aanmerking komt en heeft u nog niets ontvangen dan kan de Paus Franciscusgroep u helpen bij de aanvraag.

Voor meer informatie en voor hulp neem contact op met de Paus Franciscusgroep telefoon nr. 06 44377571