Bisschop Harrie Smeets weer thuis

By Nieuws

Bisschop Harrie Smeets weer thuis

Na een verblijf van bijna drie maanden in het ziekenhuis en een verpleeghuis is bisschop Harrie Smeets weer thuis. Hij heeft afgelopen week zijn intrek genomen in een appartement in het bisschopshuis, dat aangepast is aan gebruik met een rolstoel. Ook kan hier de nodige zorg worden verleend.

Bisschop Smeets werd eind mei ernstig ziek. Uit onderzoek bleek dat hij aan een hersentumor lijdt. Hierdoor vallen bepaalde lichaamsfuncties uit. Zo kan de bisschop momenteel niet zelfstandig lopen. Hij verplaatst zich met een rolstoel en praten gaat langzaam. De bisschop wordt behandeld met chemokuren. Eind september zal blijken of deze aanslaan.

Onder de gegeven omstandigheden is Mgr. Smeets heel monter en opgewekt, ook al ondervindt hij fysiek veel hinder van zijn ziekte. De bisschop bezoekt elke dag in de rolstoel de eucharistieviering in de Munsterkerk en hij maakt ook af en toe kleine uitstapjes. Zo heeft hij onlangs de Passiespelen bezocht en was hij ook een middag in Maastricht. Ook laat hij zich regelmatig bijpraten over de ontwikkelingen in het bisdom.

Afgelopen maanden ontving Mgr. Smeets veel brieven en kaarten. Hij laat weten zeer onder de indruk te zijn van alle reacties en gebeden en is daar ook zeer dankbaar voor. De komende tijd maakt hij van de gelegenheid gebruik om alle post door te nemen.

Bericht van meneer pastoor nav van alle huidige “toestanden”…….

By Nieuws

Beste mensen,

Onderstaand gebed kwam in mij op n.a.v. de watersnoodramp voor zoveel medemensen in ons Limburg; het bericht van het overlijden van Peter R. de Vries en code rood voor Nederland bij de toenamen van het aantal coronabesmettingen.

GEBED ALS ONHEIL ONS TREFT

Getroffen zijn we, Heer onze God,
door verschillend onheil tegelijkertijd:
de vernietigende kracht van het water,
de moorddadige aanslagen door criminelen.
De greep –nog steeds-  van het coronavirus
in zijn verschillende varianten.

Wat zijn wij kwetsbaar, Heer,
lichamelijk en geestelijk,
in het erop na houden van waarden en normen,
in het volgen van een geweten
ten goede gevormd,
in wijsheid van doen en laten.

Wees ons nabij, Heer, wees ons tot kracht
in onze behulpzaamheid
t.a.v. mensen in nood;
wees onze standvastigheid
in ons stelling nemen tegen
ongerechtigheid en normloosheid.

Mogen wij de oproep tot liefde
van uw Mensenzoon Jezus Christus
aannemen en ernaar handelen.
Mogen wij uw nabijheid ervaren
wanneer wij er zijn voor elkaar.

Wees ons tot zegen,
Vader, Zoon en Heilige Geest

 

Bisschop Smeets zeer ernstig ziek

By Nieuws

Helaas moeten wij u informeren dat het niet goed gaat met de gezondheidssituatie van onze bisschop Mgr. Harrie Smeets. De bisschop is inmiddels weer opgenomen in het Laurentiusziekenhuis in Roermond. Eind mei werd hij daar voor de eerste keer naartoe gebracht met klachten die deden denken aan een herseninfarct. Deze klachten gingen echter ook gepaard met andere symptomen die nader onderzoek nodig maakten, zoals reeds aangekondigd bij zijn ontslag uit het ziekenhuis op vrijdag 11 juni. 

Dit onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden in het academische ziekenhuis Maastricht UMC+. Hieruit is gebleken dat Mgr. Smeets een hersentumor heeft, die acuut met kuren behandeld moet worden en waarbij niet op volledige genezing gerekend moet worden. De bisschop zal de komende maanden zijn intrek nemen in een logeerkamer in een verpleeghuis in Roermond of omgeving om daar verder behandeld te worden.

Op zijn eigen verzoek heeft Mgr. Smeets voorafgaand aan het onderzoek in Maastricht het sacrament der zieken ontvangen. Hier heeft hij veel kracht uit geput. De bisschop laat vanaf zijn ziekbed weten zeer dankbaar te zijn voor de vele beterschapswensen die hij heeft ontvangen. Ook is hij buitengewoon dankbaar voor het gebed van velen en hij vraagt dit voort te zetten. De bisschop vraagt ook begrip voor het feit dat het voor hem maar in zeer beperkte mate mogelijk is bezoek te ontvangen of zelf op berichten te reageren. De bisschop spreekt zijn grote waardering uit voor de artsen en verpleegkundigen die hem in de ziekenhuizen van Roermond en Maastricht behandelen.

Zoals het er op dit moment naar uitziet, zal Mgr. Smeets geruime tijd zijn bisschoppelijk taken niet kunnen uitoefenen. Zoals op 11 juni al is aangekondigd, wordt het bestuur van het bisdom tijdelijk waargenomen door vicaris-generaal Mgr. René Maessen, die daarbij ondersteund wordt door de overige leden van de bisdomstaf.

Wij vragen u allen te bidden voor een spoedig herstel van onze bisschop.

 

HOERA!!!!!!! Aanmelden voor bijwonen kerkdiensten niet meer nodig!!!!

By Nieuws

De versoepeling van de door de overheid opgelegde (Corona-) beperkingen en het feit dat de meeste
(oudere) kerkgangers gevaccineerd zijn, heeft het kerkbestuur doen besluiten dat aanmelding voor het bijwonen van de kerkdiensten ingaande 6 juni niet meer nodig is.

Voor normale vieringen geldt:
– maximaal 50 personen en alleen zitten op plaats met groene sticker.  ( bij uitvaart 100 personen )
– handen ontsmetten bij ingang en 1,5 afstand houden.
– mondkapje bij betreden/verlaten kerk en kan af wanneer u zit.

Bovenstaande is onder voorbehoud, afhankelijk van toekomstige besluiten van de overheid. Mocht er de komende weken iets wijzigen zullen wij dit kenbaar maken op het publicatiebord bij de kerk alsmede op onze website
( www.parochie-eys.nl ) .

Portret H. Agatha.

By Nieuws

Via Pastoor Ralf Schwillens uit Stein zijn wij (als geschenk) in het bezit gekomen van een geborduurd en ingelijst “portret” van de H. Agatha (patrones van onze kerk en parochie). Dit “portret” is afkomstig uit een erfenis en waarschijnlijk vervaardigd ca 1850.

 

Op de foto: Pastoor Ralf Schwillens uit Stein overhandigt aan pastoor Reijnen het portret.

 

 

 

 

 

Met dank aan pastoor Ralf Schwillens.

BERICHT VAN MENEER PASTOOR REIJNEN AAN JONGEREN VAN CLUSTER MORGENSTER  PASEN 2021

By Nieuws

PASEN………

‘Opstaan’ doe  je iedere dag, meestal in de morgen. Er valt iedere dag wat te beleven, al moet je in coronatijd daar meer naar op zoek dan ‘normaal’ In de lente, die is aangebroken wordt ook de natuur wakker en staat op uit de winterslaap. Je ziet het aan de bomen en struiken. Je ziet het aan de vogels en hoort hun gezang. Ondanks koude dagen met zelfs kans op nachtvorst, zet het nieuwe leven in de natuur onweerstaanbaar door. Je zou je eigen jonge leven daarmee kunnen vergelijken. Je groei gaat onweerstaanbaar verder. Je vraagt je wellicht af: hoe ga ik goed met mezelf om? Na opgestaan te zijn heeft iedere dag zijn eigen kansen, doen zich telkens nieuwe ontdekkingen voor. Je contacten met vrienden en vriendinnen helpen je daarbij, al hebben ontmoetingen in coronatijd hun beperkingen door de 1 ½  meter afstand. Er doen zich, zoals je weet positieve en negatieve ervaringen voor. Vaak zijn de ontmoetingen met anderen positief ervaren, ondersteunend, bevestigend. Maar er zijn er ook die je aan het twijfelen kunnen brengen, je terugwerpen op jezelf, je eenzaam doen voelen. Je kunt dan misschien het liefste maar wegduiken en je niet laten zien. Zeker in deze coronatijd met zijn beperkingen kunnen zich negatieve ervaringen voordoen. De kunst om actief mogelijkheden te zoeken uit  de dip ‘op te staan’. Daar zijn voorbeelden van. We gedenken in deze dagen een redelijk jonge man van vooraan in de dertig, uitgegroeid en in de bloei van zijn leven, die positieve maar ook heel wat negatieve ervaringen had opgedaan zelfs door degenen, die leerlingen en vrienden waren. Ze hadden veel van hem  geleerd. Ze vonden dat hij sprak met woorden die ‘eeuwig leven’ inhielden. Hij had veel mensen uit hun dip van ziekte en bezetenheid gehaald. Maar zelfs zijn vrienden lieten hem vallen toen het erop aankwam en zijn tegenstanders leken te winnen. Hij leed een pijnlijke dood hem aangedaan door zijn vijanden. Zijn vrienden schaamden zich diep, vooral omdat ze wisten dat hij het bij het rechte eind had. Hij brak door het negatieve , stond in Godsnaam op en leefde. Zijn leerlingen en vrienden gingen hem zien met nieuwe ogen. Toen werd het voor hen Pasen. Ook zij ‘stonden op’ met nieuwe moed, kwamen met hem als voorbeeld tot leven. Ieder jaar wordt zijn verhaal opnieuw verteld tot troost van velen.

Gezegende paasdagen.  Pastoor A. Reijnen.

Secretariaat voorlopig gesloten…………

By Nieuws

Beste Parochianen:

Als gevolg van de aangescherpte coronamaatregelen kunnen (mogen) wij helaas niet meer dan 1 persoon vanaf 13 jaar of ouder per dag ontvangen op de pastorie.
In verband met deze, aangescherpte corona-maatregelen, is het secretariaat voorlopig (ten minste tot 9 februari) gesloten voor bezoekers en alléén, op maandag van 09.00 – 12.00 uur en donderdag van 14.00 – 16.00 uur telefonisch ( 043-4511243 ) of via het mailadres:  h.agatha.eys@hetnet.nl , bereikbaar.
Bovenstaande geldt natuurlijk ook voor het contact met meneer pastoor Reijnen die evenals het secretariaat telefonisch te bereiken is onder nummer 043-4511243.

Met dank voor uw begrip. Let op elkaar en blijf vooral gezond.
Het Kerkbestuur v.d. parochie H. Agatha, Eys.