Skip to main content
beschouwingen

BEZINNING 40-DAGENTIJD/VASTENTIJD

By 16 februari 2024No Comments

BEZINNING 40-DAGENTIJD/VASTENTIJD

Beste Lezers, aangeland op vrijdag na Aswoensdag, lezen we in de liturgie de volgende teksten: uit het Boek Ezechiël hst.  18, 21-28 en uit het Evangelie volgens Matteüs hst. 5, 20-26.

Als u een bijbel hebt neem die dan ter hand. Zo niet dan volgt nu een korte inleiding.

Ezechiël is in het Joodse deel van onze Bijbel, bekend onder ons als het Oude Testament, een van de grote profeten naast Jesaja en Jeremia. Zijn naam betekent ‘Moge God sterk maken’.

Ezechiël trad vanaf 597 vóór Christus op onder de ballingen, weggevoerd na de verwoesting van Jeruzalem, naar Babylonië. Hij geeft aan dat, als je tot de aanbidding van vreemde goden vervalt en de ene God in de steek laat, dat dan allerlei ellende je overkomt. Bekering tot het doen gerechtigheid en achterwege laten van het kwaad is echter mogelijk en daar ziet God ook naar uit. Bekering leidt tot ‘leven’. Dat is het thema van de 1e lezing.

Het is niet verwonderlijk dat dit thema ons wordt voorgehouden als we in de Veertigdagentijd i=ons bezinnen om onze eigen manier van leven.

De lezing uit het Evangelie volgens Matteüs bevat een gedeelte uit de zogenoemde Bergrede van Jezus. De aanbevelingen of ‘evangelische raden’ van Jezus gaan een stap verder dan de zogenoemde Tien Geboden uit de Wet van Mozes. De eerste drie daarvan gaan over onze verhouding van eerbied ten aanzien van God; de zeven andere bevatten aanwijzingen ten aanzien van de ondergrens in onze verhoudingen tot elkaar, zoals ‘niet doden’, ‘niet stelen’ maar de medemens en wat van hem/haar is in takt laten. Jezus gaat een stap verder en geeft aan dat ‘vertoornd zijn op onze medemens en daar uiting aan geven’(denk aan alle geweld) al niet goed is. Zo moeten we ook niet vroom zijn of naar de kerk gaan om gezien te worden. Echte vroomheid en meedoen aan kerkelijke vieringen vraagt dat we mens en bent van vergeving en verzoening zijn.

Genoeg om ons over te bezinnen.

EEN GOEDE RAAD

Zie de raadgevingen van kapelaan Siju, die hij gaf toen hij de bezinning tijdens de Veertigdagen- of Vastentijd aankondigde.

Zorg er zo goed mogelijk voor dat u niet gestoord kunt worden. Zet bv. de telefoon uit en trek u terug in een rustige omgeving. (Tot rust komen kan worden bevorderd door te letten op een rustige/regelmatige ademhaling)

Lees de teksten en vraag u af wat ze ‘met u doen’: spreken ze u aan, roepen ze weerstand op en dan waarom?

Lees de teksten nog een keer en laat de gedachten toe die bij een 2e lezing in u opkomen.

Sluit af met een gebed met eigen woorden, variërend van dankbaarheid tot ‘ik kan niets met de teksten, maar ik ga de komende dagen door met bezinning. ’God kom mij te hulp’…….

 Emeritus pastoor Reijnen