Skip to main content
Preken

Overwegingen rond Pasen 2024 (31 maart en 1 april)

By 1 april 2024april 2nd, 2024No Comments

Maandag 1-4-2024:

2e PAASDAG B 2024 Eys, met Hanzon Vocaal.

Het thema van vandaag door Hanzon Vocaal aangereikt luidt: ‘Pasen 2024 Nieuwe kansen’

De teksten gaan over ons, over mensen dus, over winter voorbij en aan aangebroken lente, over langzaam toenemend licht na duisternis, passend in de cyclus van de seizoenen in onze westerse wereld. Nieuwe kansen bij de aanbreken van een nieuwe lente en nieuw licht, nieuwe energie. De tekst spreekt van ‘weggerolde steen’, mensen die opstaan, kiemkracht die niet verstikt wordt, opstandige en tedere woorden, geloven dat leven sterker is dan de dood. Wij vinden dat die kansen er zijn voor allen, ongeacht of men ze oppakt.               Daarbij een paar vragen: Leven allen in omstandigheden dat ze kunnen opstaan en leven, sterker dan kwaad dat hen de dood aandoet? Hoe ervaren we de werkelijkheid hier, maar momenteel ook elders? De toestand in de wereld, de omstandigheden van velen; omstandigheden die ze niet in de hand hebben?  Ongetwijfeld kunnen wij dankbaar zijn, ons bewust van vrijheid en mogelijkheden en kansen, zoals in de teksten omschreven. Past daarbij niet een verlangen dat zij werkelijkheden mogen worden/zijn van alle mensen? We vinden menigmaal de kracht in onszelf, soms spontaan en bijna vanzelfsprekend, soms moeizaam, uit het vermogen door de schepping in ons gelegd? Heeft onze wereld niet bij al ons eigen vermogen een blijvend appél nodig ter overwinning van kwaad en dood, maar ook een waarborg waar we zelf niet voor kunnen zorgen omdat ook wij leven in een grotere Werkelijkheid dan we in staat zijn zelf te bevatten? Dat appél, die waarborg wordt ons aangereikt in de paasverhalen, al vroeger aangeduid door verhalenvertellers en profeten.

In het Evangelieverhaal van Mattheüs vinden we vrouwen die een graf met aanvankelijk de dode Jezus leeg aantreffen. Aanvankelijk, volgens het Evangelie van Marcus beduusd en zwijgend maar ook met een toenemende vreugde. Onderweg naar de andere leerlingen om hen hun bevindingen mee te delen ervaren ze een ‘levende Heer’. De Mens van liefde, die zijn leven heeft gegeven blijkt bestand te zijn tegen kwaad en nieuw leven in zich te dragen. Het paasgeheim met God als waarborg. Het is voor de vrouwen een ontmoeting, die hen overkomt, aan hen gebeurt, geen bedenksel uit eigen koker. Dood is ook voor hen dood. Het is een ontmoeting met een levende, van wie Petrus in zijn Pinksterpreek opmerkt dat diens ‘zending van Godswege bekrachtigd is’, een man wiens daden onder mensen spreken van Gods liefde voor al zijn schepselen. De vrouwen kunnen niet anders dan van hun ervaring getuigen. Maar je ziet in het Evangelie ook onmiddellijk de weerstand van de machten van het kwaad, die alle gegevens en ervaringen overeenkomstig hun eigen boosheid interpreteren: Waarheid, goedheid, gerechtigheid en liefde mogen niet. De goede Mens mag niet leven. ‘Zijn leerlingen zijn diens lichaam in de nacht komen stelen’. Zijn we  tegenwoordig daar geen getuigen van dat dit ombuigen van de waarheid nog altijd gebeurt. Arme wereld die dit toelaat niet bestand (b)lijkt tegen de machten van het kwaad.

Laten we het erover eens zijn: De teksten van Hanzon Vocaal vinden weerklank in het Evangelie. We kunnen stappen zetten binnen onze eigen omstandigheden van leven waarin we laten zien dat leven sterker is dan dood. Waar we leven in goedheid en liefde leven we gewaarborgd in Gods werkelijkheid, een Paasboodschap van opstanding en leven voorgoed waarin wij mogen delen, die we zichtbaar kunnen maken in onze wereld. Amen

Emeritus pastoor Reijnen.

Zondag 31-3-2024:
PASEN B 2024
Lezingen: Handelingen 10, 34a.37-43; Kolossenzen 3, 1-4; Johannes 20, 1-9.

Waarschijnlijk hebben veel mensen j.l. Witte Donderdagavond gekeken naar ‘the Passion’, de uitbeelding van het lijdensverhaal van Jezus op een eigentijdse manier. Het thema van de uitbeelding van het passieverhaal van Jezus Christus was ‘Ik geloof in jou’. Door het passieverhaal heen waren allerlei getuigenissen te zien van mensen, die in een ander geloven: ouders die geloven in hun kinderen en kleinkinderen, partners en vrienden die in elkaar geloven. Hoe belangrijk is wederzijdse betrokkenheid, goedheid en liefde voor iedere mens ter ondersteuning van elkaars bestaan in ieders situatie van leven. Het thema ‘ik geloof in jou’ bleef een tijdje hangen, vooral omdat we het tegendeel ervan zo sterk ervaren in onze huidige wereld, in onze eigen samenleving. Er zijn veel tegenstellingen, er is veel polarisatie, er is veel wantrouwen en intolerantie. U weet het zelf, u ervaart het zelf in de nieuwsuitzendingen en praatprogramma’s op de TV.

‘The Passion’ de uitbeelding van het lijdensverhaal van Jezus, was en is de opmaat naar Pasen, mysterie van opstanding en leven na Jezus’ lijden en dood. Het verhaal van Pasen wordt ons vandaag verteld. We hebben het niet zelf bedacht. Lijden en dood zijn ons bekend, horen tot de ervaringswereld van allemaal. Maar het verhaal van verrijzenis, opstanding wordt ons aangereikt. Weliswaar vinden we er sporen van in onze mensengeschiedenis als verlangen naar leven; beeldende kunstenaars hebben hun inspiratie uitgeleefd in hun ideeën voor voortgaand leven (hadden we hier een groot scherm, dan zou ik u beelden kunnen laten zien): dichters, verhalenvertellers en profeten, hebben gewezen op Verbondsbeloften van Godswege dat ‘een leven in liefde, leven voorgoed’ in zich draagt. Dat wijst op het geloof, dat waarachtige liefde in gezinnen, in vriendschappen, mededogen met en inzet voor mensen aan de marge is niet vergeefs, niet vruchteloos zijn maar leven ondersteunend. Welnu het verlangen naar leven, de suggesties daaromtrent uit mensengeschiedenis en kunst, komt vandaag tot een hoogtepunt in de verhalen uit onze H. Schrift m.b.t. Jezus van Nazareth, ervaren als de Christus ‘gezalfde van God’. Petrus getuigt van Hem in de 1e lezing: God heeft Jezus, die de leerlingen zo goed gekend hebben, op de derde dag doen opstaan en laten verschijnen aan de getuigen, zijn leerlingen, die door Hem van tevoren waren uitgekozen. Die opstanding uit de dood is echter niet zomaar. Er is een heel leven aan voorafgegaan van weldoend rondgaan en mensen bevrijden van hun gevangen zijn door de machten van het kwaad (gesymboliseerd  door het woord ‘duivel’). Uit de preek van Petrus blijkt dat de met Pasen opgestane Jezus van de ene kant dezelfde persoon is, die ze kennen vanuit hun verleden toen ze met Hem optrokken; van de andere kant een andere persoon, onttrokken aan de machten van het kwaad, nieuw tot leven gekomen en verschenen aan zijn leerlingen. Het Evangelieverhaal met Maria Magdalena, die ontdekt dat het graf leeg is, het bericht brengt aan de leerlingen van wie Petrus en Johannes constateren dat het bericht klopt. Jezus dezelfde en toch anders, op wie gewezen door profeten, weergegeven in de werken van  kunstenaars, belofte verder reikend dan ons eigen menselijk bevattingsvermogen. Aan deze Goede Tijding van Godswege mogen wij ons toevertrouwen. Die Goede Tijding mogen we verder dragen. Moge het zover komen dat iedere mens tegen iedere andere mens kan zeggen: ik geloof in jou, met al je mogelijkheden en beperkingen door alle wederwaardigheden van ons menselijk bestaan heen. Zalig Pasen, Zieëlige Poasje. Amen

Emeritus pastoor Reijnen.