Skip to main content

Laatste Nieuws!!!!!!! (10 augustus 2023)

Paus Franciscus verleent Mgr. Harrie Smeets ontslag als bisschop van Roermond

Bisschop Harrie Smeets van Roermond heeft zijn ontslag aangeboden aan paus Franciscus. Deze heeft dat vandaag geaccepteerd. Mgr. Smeets is te ziek om het ambt van diocesaan bisschop nog te kunnen vervullen. Onlangs maakte hij al bekend dat de zetel van Roermond ‘verhinderd’ is en dat hij een interim-bestuurder had aangewezen. In overleg met de pauselijke nuntius in Nederland, Mgr. Paul Tschang In-Nam, heeft de bisschop besloten zijn ontslag aan te bieden.

Dit betekent dat de bisschopszetel van Roermond met ingang van vandaag (10 augustus 2023) vacant is. Het bestuur van het bisdom is overgegaan op de hulpbisschop, totdat het kathedraal kapittel – het belangrijkste adviesorgaan van een residerende bisschop – op korte termijn een diocesaan administrator kiest. Deze zal het bisdom besturen totdat er door de paus een nieuwe bisschop wordt benoemd.

Mgr. Smeets draagt nu de titel oud-bisschop van Roermond. Hij werd op 10 oktober 2018 tot bisschop benoemd en op 8 december van dat jaar in de kathedraal in Roermond gewijd. In de zomer van 2021 werd bij Mgr. Smeets een hersentumor ontdekt. Begin van dit jaar werd duidelijk dat verdere behandeling niet meer mogelijk is. De leden van het kapittel en de medewerkers van het bisdom leven zeer met Mgr. Smeets mee. Ze zijn dankbaar voor wat hij voor het bisdom Roermond heeft gedaan en betekend.

Procedure opvolging
Nu de zetel van Roermond vacant is, wordt de procedure tot het kiezen van een opvolger in gang gezet. De kapittelleden (kanunniken) zullen zich de komende tijd buigen over het opstellen van een zogeheten ‘terna’: een lijst met drie namen van mogelijke bisschopskandidaten. Deze lijst wordt met de bisschoppenconferentie en de nuntius gedeeld, die eventueel ook andere kandidaten eraan kunnen toevoegen. Na een informatieve fase is het aan de paus om een nieuwe diocesane bisschop van Roermond te kiezen en te benoemen.

De ‘vacatio sedis’ (vacante zetel) heeft bepaalde gevolgen. De vicarissen verliezen hun ambt, maar zij kunnen door de diocesaan administrator gedelegeerd worden voor bepaalde taken. De diocesaan administrator en de gedelegeerden mogen geen besluiten nemen die het gewone beheer en bestuur overstijgen of die het bisdom of de toekomstige bisschop nadeel kunnen berokkenen. Dat geldt ook voor het kapittel, de econoom, de Raad voor Economische Aangelegenheden en de bisdom medewerkers. De Priesterraad en de Diocesane Pastorale Raad houden op te bestaan.

***********************************************

Artikel uit de Limburger (krant 4-8-2023) m.b.t. Wereld Jongeren Dagen.

5 augustus 2023

********************************************

Vers van de Pers: (2 december 2022).

In het bijzijn van kapelaan Siju  heeft   burgemeester  Ramaekers op woensdag 23 november aan de misdienaren in onze gemeente  het Jongerenlintje 2022 uitgereikt.  Voor onze parochie waren dit :   Floor Crutzen, Charlotte Pálosi , Luca Olischlager en Marija Palovkina.
Dit was een verrassing voor allen en een blijk van waardering voor hun inzet voor onze parochiegemeenschap. Proficiat aan onze “kanjers” ; zij zijn het immers die de eeuwenoude traditie van misdienaarschap voortzetten en hopelijk andere kinderen motiveren hun voorbeeld te volg

Stortingen Congo: BEDANKT. (23 oktober 2022)

Bedankt 1.

Beste pater Reijnen,

Was dit even schrikken deze morgen.  Er was maar even 5.210 euro gestort door het kerkbestuur van Eys.  Ze hadden me weliswaar de juiste benaming van het gekregen rekeningnummer gevraagd maar ik had nooit gedacht dat de Clemensactie zo’n mooi bedrag zou ontvangen.

Lieve Ton, hiermee kan ik een aantal nieuwe naaimachines bestellen, reparaties aan bestaande machines laten uitvoeren en ook enkele performante broderie en overlockmachines kopen.  Daarnaast zal ik ook de lesgeefsters van enkele parochies een jaar kunnen betalen.  Die kosten lopen namelijk heel erg op nu we in elke parochie deze opleiding aanbieden.

We hebben al meisjes die aangenomen zijn in echte naaiateliers en nu zelf geld verdienen.  Daarnaast zijn er nog steeds meer dan voldoende kandidaten om deze opleiding te volgen.
Hartelijk dank dus voor uw gift die absoluut goed besteed gaat worden.

Volgende week donderdag vertrekken we naar Congo.  De mensen zullen opgetogen zijn om te horen dat er eindelijk middelen zijn, ik had in België namelijk al bij verschillende service-clubs een dossier ingediend maar telkens kreeg ik te horen dat mijn projecten nog steeds zeer waardevol waren maar dat ze nu hun middelen gaven aan inlandse organisaties die mensen hier ondersteunen vooral nu de energiefacturen voor velen onbetaalbaar zijn.

Ik bezorg je zeker beelden van onze bezoeken aan de diverse naaiateliers.
Nogmaals hartelijk dank in naam van de Congolese kind-moedertjes, jonge meisjes en weduwen.

Hartelijke groet,
Lieve Droogmans
Verantwoordelijke projecten Congo

Bedankt 2.

Beste pater Reijnen,

Ik hoop dat alles goed met u gaat.
Ik wou u even laten weten dat we van het Missie comite Eys Nijswiller Wahlwiller 2 stortingen ontvangen hebben ter waarde van 800 euro.  We kregen er al eentje van 500 euro waarmee ik 4 nieuwe naaimachines voor het opgestarte naaiatelier in Matadi kon kopen.   Vorige week kregen we nog eens 300 euro van hun huis-aan-huis bezoeken naar aanleiding van de Vastenactie.

Ook van jou mochten we een tijdje geleden een storting ontvangen waarvoor hartelijk dank.

Er is voor het ogenblik een grote nood aan schoolbanken dus hiervoor zal ik deze middelen goed kunnen gebruiken.

Met oprechte dank voor uw bekommernis voor onze bevolking in Congo.

Met vriendelijke groet,
Lieve Droogmans
Verantwoordelijke projecten Congo

 

DANK                                                                                                                                                       11 september 2022

Pastor zijn voor en van mensen is een ‘wederzijdse aangelegenheid’.  Er zijn voor een pastor, pastoor, pastoraal werkende twee zaken belangrijk: dat hij/zij trouw is aan het Evangelie, de Goede Tijding, die in de H. Schrift, geschiedenis van God met ons,  zijn mensen, onder woorden is gebracht; en vervolgens dat de pastor(aal werkende) trouw is aan de mensen die aan hem/haar zijn toevertrouwd. Dat gold ook voor pastor Franssen en voor mij.

Nu heeft Konrad Adenauer, de 1e Duitse Bondskanselier, eens een, naar mijn mening, belangrijke uitspraak gedaan: ‘Es gibt nur diese Menschen, es gibt keine andere’. En als ‘de tijden veranderen en wij met hen’ (een oud Latijns spreekwoord) geeft dat de realiteit weer waarin wij mensen van nu leven. Toch blijft dat eerste ook van kracht: in de geschiedenis, ook die van nu, speelt de verhouding van ons met de God of goden die wij erop na houden. Voor ons, Christenen, vinden we daarbij een inspiratiebron in de H. Schrift, die we in onze samenkomsten overwegen en waarnaar wij ons proberen te gedragen. Om onze gemeenschap als christenen te vieren breken we met elkaar Brood en Beker, m.a.w. delen we met elkaar het leven, als teken voor onze wereld hoe wij Gods bedoelingen met zijn mensen verstaan.

Zelf breng ik dank aan jullie allen, individuen, besturen, raden, kosters,  koren, verenigingen, vrijwilligers al of niet in groepsverband, mensen uit ons dorp, gelovigen of niet, voor het draagvlak dat jullie voor mij hebben betekend waardoor ik het gevoel had er voor jullie te mogen zijn. Ik heb altijd het gevoel gehad dat het pastoor zijn een zinnige aangelegenheid was en is. En als ik dan toch aan het danken ben wil ik daar op de eerste plaats ook pastor Dré Franssen in betrekken, die vanaf 2008 tot nu toe een voortreffelijke collega is geweest, pastor bij uitstek. Hij kwam op een moment, dat ‘Wittem’ geen hulp meer kon verlenen. Dré als zegen van Boven. Het dankfeest van vandaag geldt dus ook hem. Hij en ik blijven waar we kunnen en het ons gegeven is beschikbaar als hulpkrachten in de zich ontwikkelende samenleving en gemeenschappen van m.n. christelijk geloven.

Dit dankwoordje, zonder verdere details moge voldoende zijn.
Dank aan u allen.  

EEN FANTASTISCH FEEST

Vol dankbaarheid denk ik terug aan de 11e september j.l. Pastor Franssen en ik mochten de dank in ontvangst nemen voor onze werkzaamheden. Er is in parochies van de gemeente Gulpen-Wijlre sinds 1 januari van dit jaar een nieuwe bestuursconstructie met pastoor-deken P. Bronneberg als pastoor, geassisteerd door de kapelaans Siju en Marthoma. Formeel is daarmee een einde gekomen aan mijn opdracht als pastoor en van de werkzaamheden van pastor A.  Franssen als assistent.

Men wilde ons dank zeggen voor de 21 jaar en 21 dagen dat ik in Morgenster pastoor was en pastor Franssen dat hij al vanaf 2008 als assistent onder ons werkzaam was. Waar het pastorale team ons nodig heeft blijven we beschikbaar als hulpkrachten.

Men wilde ons dus bedanken. En dat is op een overweldigende manier gebeurd. Een prachtige H. Mis met vier priesters aan het altaar: kapelaan Siju, pastor Franssen, rector Erinkveld van Wittem en mijzelf als oud-pastoor; drie koren, afgevaardigden van de parochieraden van Eys, Nijswiller en Wahlwiller. Na de drukbezochte en prachtige viering in de kerk volgde de voorzetting van het feest op het terrein van fruitbedrijf Grooten. We werden daarnaartoe gebracht door Harmonie St. Agatha en Schutterij St. Sebastianus. Het was er druk en gezellig, ondersteund door de Limburgse Boerenblaaskapel.

Als er dank gezegd moet worden dan ook aan allen, die het feest door hun aanwezigheid tot een prachtig feest hebben gemaakt. Maar onze dank is breder. Je kunt maar pastoor, pastor of kapelaan zijn als mensen/parochianen ook het draagvlak vormen voor je als mens en in je functie als kerkelijk voorganger. Dat is gebeurd in al die ruim 21 jaren dat ik –ik spreek nu voor mezelf- jullie pastoor heb mogen zijn. Ook pastor Franssen leeft al jaren met onze mensen in de parochies mee en voelt zich thuis. En ook kapelaan Siju is heel goed ontvangen en voelt zich thuis.

Een paar mensen mag ik misschien noemen, die zich bijzonder hebben ingespannen om het feest te doen slagen. Dat is Leon Grooten, die ons het terrein van zijn fruithandel ter beschikking stelde; Ad Broers, organisator van het feest en Leo en Myriam Seroo, die spijs en drank hebben verzorgd,

Het overheersende gevoel is dat van een diepe dankbaarheid. Maar ook de overtuiging, dat geloof en kerk met hun boodschap van liefde en solidariteit mensen, gelovig en ongelovig (?) nog steeds samen kunnen brengen. Heel, heel hartelijk dank. Jullie hebben ons een onvergetelijke dag bezorgd.

A.Reijnen emeritus-pastoor, mede namens pastor A. Franssen en kapelaan Siju.

***************************************

AFSCHEID PASROOR REIJNEN EN PASTOR FRANSSEN.

Download hier (Afscheid Pastoor Reijnen) de uitnodiging en het programma voor het “Afscheid- en Dankfeest” van onze pastoor Ton Reijnen op zondag 11 september a.s.

**************************************************

SUCCESVOLLE  KLEDINGACTIE

Op zaterdag 21 mei heeft de Stichting Missiecomité Eys, Nijswiller en Wahlwiller de jaarlijkse kledingactie gehouden. De actie is zeer succesvol verlopen. Mede dankzij de inzet van de vele vrijwilligers, kon 9 ton aan kleding worden ingezameld. De opbrengst is, zoals gebruikelijk, bestemd voor de projecten van de Gorettistichting in India. De stichting bedankt alle mensen die kleding hebben aangeleverd en bedankt tevens alle vrijwilligers.

Heeft u in de loop van het jaar nog kleding, dan kunt u die op onderstaande adressen afgeven:

Pastorie Wezelderweg 14 – Eys

Dhr. J. Senden, Wittemerweg 13 – Eys tel. 043-4511203

Mevr. M. Didden, Hoebigerweg 33 (onder carport) – Eys tel. 043-4511851

Dhr. J. Sevarts, Nachtegaalstraat 9 – Eys tel. 043-4512034

Dhr. J. Hendriks, De Reijmer 12 – Reijmerstok tel. 043-4572026

Mevr. L. Jongkamp, Ireneweg 10 – Nijswiller tel. 043-4512382

Dhr. W. Hendriks, Einderstraat 9 – Wahlwiller tel. 043-4512241

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten dan kunt u terecht op de site www.gorettistichting.nl of u kunt telefonisch contact opnemen met 06-50218760.

**********************************************

Oproep voor liefhebbers van bloemschikken: 

Bloemen horen erbij in de kerk. Ze zijn er niet alleen op feestelijke momenten, maar drukken ook troost en dankbaarheid uit. Bloemen brengen sfeer in de kerk. De bloemsiergroep zorgt ervoor dat het bloemwerk is afgestemd op al die momenten in de verschillende seizoenen.
Deze groep zoekt op korte termijn versterking van enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om creatief met bloemen om te gaan. Zij verzorgen dan, samen met de huidige vrijwilligers, om de beurt met z’n tweeën de bloemen.
Bent u geïnteresseerd in deze leuke bezigheid neem dan contact op José Niessen (043-4511357). (zij is binnen parochieraad de contactpersoon voor deze vrijwilligersgroep)

************************************************

Landelijke Campagne “Vier Pasen”. 

Met de landelijke campagne VierPasen.nl willen de gezamenlijke Nederlandse bisdommen dit jaar zoveel mogelijk mensen stimuleren om naar (een van) de paasvieringen in de parochies te komen, ook in onze parochie.
Deze campagne kunt u vinden (en downloaden) onder: LITURGIE>VIER PASEN.

**************************************************

Brief Vluchtelingen Oekraïne.

Vandaag (19 maart) ontvingen we een brief van de Nederlandse bisschoppen over de Oekraïense vluchtelingen.
Download hier deze  Brief Vluchtelingen Oekraine 18 maart 2022.

****************************************************

Bezinning veertigdagentijd 2022

Vanaf vrijdag 4 maart t/m Goede vrijdag verschijnt op de sites van Morgenster, evenals voorgaande jaren de “BEZINNING OP DE VEERTIGDAGENTIJD 2022”. Naast onze emeritus pastoor Reijnen doen ook kapelaan-diaken Siju en enkele parochianen van Morgenster mee in het verzorgen van de teksten hiervoor.
De bezinningen kunt u, op deze site, vinden onder: HOME>Beschouwingen. (rechts beneden op deze Home-pagina)

Informatiebrief “cluster Morgenster 2017”.