Skip to main content
Preken

Zondag 7 juni: Drievuldigheidszondag 2020.

By 7 juni 2020No Comments

Over heel de wereld waren en afgelopen week demonstraties tegen racisme naar aanleiding van de gewelddadige dood van de George Floyd in de VS. Rassendiscriminatie blijkt in vele vormen voor te komen. In de westerse wereld is de positie van gekleurde mensen, zeker als ze heel donker zijn, niet gelijkwaardig  aan de positie van witte mensen. Dat is in de westerse wereld zo, maar het komt ook elders voor. Ik was in India. Ook daar waren donker gekleurde mensen minder in tel dan landgenoten met een lichtere tint. Klaarblijkelijk kunnen er in mensen, dus ook in ons, diepe instincten leven van meer- en minderwaardigheid, afhankelijk van het ras waartoe men behoort. Superioriteitsgevoel kan dan gepaard gaan met geweld. Minderwaardigheidsgevoel kan dan gepaard gaan met diepe frustratie en het gevoel als mens niet tot zijn of haar recht te kunnen komen. Goede opvoeding betekent, dat we leren omgaan met onze instincten en gevoelens, zodanig dat we ze in regie kunnen nemen. Het gaat erom goed en ondersteunend te zijn  voor de ander van welk ras of kleur ook en d ander minstens niet te schaden.  Overigens ook plunderingen en vernielingen zijn vormen van geweld, hoezeer we ook kunnen begrijpen dat ze vóórkomen vanuit diepe gevoelens van frustratie.
Als we menselijke gewelddadigheid in ogenschouw nemen, ook oorlogen zijn  daar een blijk van, hoe anders komt God ons dan voor zoals we die in het Evangelie leren kennen.
In de eerste lezing ervaart Mozes God als ‘een barmhartige en medelijdende God, groot in liefde en trouw. Geen spoor van gewelddadigheid  ook al is het volk halsstarrig en doet het niet wat God wil. Toch waagt Mozes het: ‘Och Heer, trek met ons mee. Dit volk is wel halsstarrig maar vergeef toch onze misdaden en zonden, en beschouw ons als uw eigen bezit. Mozes gaat uit van een barmhartige God, ook al schiet het volk te kort.
In de Evangelies verschijnt God ons in de mens geworden Jezus Christus, als de geweldloze Mensenzoon en Zoon van God. Een maal treedt Hij agressief op, nl. in de tempel als hij de geldwisselaars en dierenverkopers van het tempelplein afjaagt. In hen heeft de commercie de plaats ingenomen van de in de tempel en omgeving aan God verschuldigde eredienst. Voor Pilatus zegt Hij dat Hij zich had kunnen verdedigen, omdat legioenen engelen Hem ter beschikking stonden. Geen geweld dus van zijn kant, maar ook geen rassendiscriminatie. Terwijl Hij er op de eerste plaats is voor het volk van Israël geneest hij ook de Syrofenische vrouw van haar kwalen. Gelijke behandeling van de mensen, die zijn levenspad kruisen. De Evangelist Johannes merkt op: ‘Zozeer heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. Werkelijk geloven in Jezus betekent zich gedragen als Hij, in de lijn van Gods liefde.

Hoe staan we als christenen in de kwestie van de rassendiscriminatie? Doen we ons best onze instincten en gevoelens in regie te nemen en die te laten beheersen door de liefde? De mensen van welk ras of kleur ook als mensen te waarderen, als kinderen van God, evengoed als wij? Het is vandaag Drievuldigheids zondag. God doet zich aan ons voor als Vader, ons voorgesteld door Mensenzoon/Godszoon  Jezus Christus., bezield  door Gods Geest Hij heeft deze Geest ons als een Helper nagelaten. We vierden dat met Pinksteren. Hij helpt ons – als we ons voor hem open stellen,  te leven in de lijn van het Evangelie en in liefde voor alle mensen van welk ras en van welke kleur ook. Zo maken we niet voor niets een kruisteken: In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, Amen