Preken

zondag 27-5-2018: Heilige Drie-eenheid.

By 27 mei 2018 No Comments

Hoe leer je iemand goed kennen? Stel je hebt een medewerk(st)er nodig in je bedrijf of een oppas voor je kinderen of een bestuurslid voor een vereniging, dan is het verstandig om betrouwbare informatie in te winnen, maar het is meestal onvoldoende. Als je kind je bv. komt vertellen dat hij/zij een vriend(in) heeft leren kennen, waar hij/zij regelmatig mee optrekt, dan zijn de verhalen over die vriend(in) interessant, maar onvoldoende. Je wilt die ander persoonlijk leren kennen. Je wil persoonlijk contact en de ander ontmoeten en spreken.
Als wij mensen over God praten dan gaat het meestal óver Hem. Er leven onder ons heel wat vragen over God, zowel onder jongeren als onder ouderen. Om enkele voorbeelden te noemen: Heeft God alle touwtjes in handen? Waarom laat Hij het gebeuren dat er mensen sterven die onmisbaar zijn voor hun gezin? Of dat iemand waar je van houdt zich zelf het leven beneemt? Waarom geven wij God de schuld als iets – in onze ogen – verkeerd gaat, en schrijven wij het goede toe aan onze eigen inspanningen? Al zijn er zoveel boeken over God geschreven, de vragen blijven. Wij mensen praten vaak over God alsof het gaat over Iemand of een Macht die je kunt analyseren. Maar zo is God niet voor ons. Wat wij ook lezen of horen over God, God blijft een Mysterie.Afbeeldingsresultaat voor gods mysterie Al die kennis over God helpt ons als regel maar weinig in ons geloven en bij de vragen die er in ons opkomen. We prakkiseren en willen een antwoord op onze levensvragen, maar dat is lang niet altijd mogelijk. Er gebeurt in ons leven veel, waar we hier nooit een verklaring voor krijgen. Zou het niet zo zijn, dat we God nooit leren kennen door óver Hem te praten, maar slechts door mét Hem te praten. Onder ons mensen is het zo, dat wij elkaar niet echt leren kennen door de verhalen en informatie van anderen, maar door hen te ontmoeten en zelf met hen te praten. Zou dat niet nog meer gelden, als het gaat erom gaat God dieper te leren kennen en zijn bedoelingen te verstaan? Er zijn veel verhalen die duidelijk willen maken, dat we God niet leren kennen door uit te pluizen, hoe het nu kan dat God één en drie is. Eén goddelijke natuur en drie Personen, zegt de catechismus. Heel wat gelovigen getuigen dat we God wel leren kennen door mét Hem te praten, door tot Hem te bidden. De evangelies vertellen ons op meerdere plaatsen hoe Jezus met God omgaat. Hij richt zich biddend tot zijn hemelse Vader. Vaak trekt Hij zich terug op eenzame plaatsen om in stilte tot God te bidden. Het lijkt een beetje op wat mensen doen die naar het kerkhof gaan en praten tegen hun partner die daar ligt. ‘ Is dat bidden?’, vraagt u.       Gerelateerde afbeelding
Ja, ik denk dat ook dat een manier van bidden is. We kunnen tot God bidden, zowel als we ons happy voelen en behoefte hebben om God te danken, als wanneer we zorgen hebben of ons verdrietig voelen. We mogen ons aan God toevertrouwen zoals we zijn: verwonderd, blij en dankbaar of misschien vol zorgen, radeloos of boos. Dieper dan ouders kunnen meevoelen wat hun kind beweegt, mogen we vertrouwen dat God ons kent en verstaat. In de loop van de geschiedenis hebben tal van denkers en theologen geprobeerd een tipje op te lichten van de sluier die er hangt over het Geheim dat wij God noemen. Matteus besluit zijn Evangelie met de opdracht die Jezus zijn leerlingen geeft: nl. alle mensen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. De bijzondere aanwezigheid van de drieëne God in ons leven, herkennen wij misschien makkelijker, als we niet op de eerste plaats de weg volgen van ons analyserend en redenerend verstand, maar contact zoeken met God in het gebed en luisteren naar onze ervaring en beleving. Als het bv. gaat om de liefde van de ene mens voor de ander, dan ervaren we die vaak duidelijk. Maar als men ons vraagt uit te leggen waar die liefde vandaan komt en wat die met ons doet, dan schieten ons begrip en onze woorden tekort. We kunnen bv. diep onder de indruk raken van de schoonheid en de ordening van de schepping. Het kleinste insect tot het grootste sterrenstelsel is een wonder van vorm en kleur. Als mensen dan concluderen: ‘ Er moet wel iets bestaan’, kun je je afvragen: ‘Is dat niet te mager? Mijn intuïtie zegt dat hier veel meer achter zit dan de verborgen dynamiek in de materie.‘ Zouden we dat ‘iets’ niet beter ‘Liefde’ noemen? Jezus zelf noemt God ‘Vader’. Hij gebruikt zelfs het aramese woord ‘Abba’, dat Papa betekent. Als je zo over iemand spreekt, dan wijst dat op een intieme relatie. Dan is er genegenheid in het spel. In zijn brief aan de christengemeente van Rome getuigt de apostel Paulus hoe de H. Geest in ons werkzaam is en ons verzekert dat wij Gods kinderen zijn. Met woorden en beelden ontleend aan onze menselijke ervaring spreekt de Bijbel van ‘ God Vader’ als de bron van ons bestaan, de oorsprong van al wat er bestaat en leeft. Jezus heeft ons geleerd en laten ervaren hoe God, de Schepper, niet hoog en ver van ons vandaan is. Nee, Hij is met ons bezig als een vader en moeder. Jezus noemt Hem dus zelfs ‘Abba’, Papa. Als Woord en eniggeboren Zoon van God laat Hij ons zien wie God is. Hij is het beeld van God bij uitstek. Door Hem begrijpen wij dat God ‘Liefde’ is. Hij is onze Broeder geworden en onze Leidsman. In ons Credo belijden wij dat de H. Geest voortkomt uit de Vader en de Zoon. Wij mogen geloven dat Jezus ons wil betrekken bij de liefdesband die er is tussen de hemelse Vader en Hem. Daarom belooft Hij dat zijn leerlingen de H. Geest zullen ontvangen om zijn werk in deze wereld voort te zetten. Waar mensen zorgzaam en met respect met elkaar omgaan, daar is de H. Geest aan het werk. Wij kunnen Haar ervaren in onze relaties als vertrouwen en trouw, troost en genegenheid. Als wij erom bidden, zal Zij ons omvormen tot mensen die de liefde voor God en de naaste in praktijk brengen in het leven van alledag. Zij geeft ons de moed en de kracht om mensen te worden die niet met elke wind of hype meewaaien, maar mensen uit één stuk, zoals God één is in drie personen, drie manieren waarop Hij met ons omgaat. Zo mogen wij tot God bidden. Als wij een kruisteken maken, zetten wij a.h.w. een logo op wat wij aan het doen zijn. Wij stellen ons leven onder de zorg van God, Vader, + Zoon en heilige Geest. AMEN