beschouwingen

zondag 23-9-2018: viering oogstdankfeest.

By 24 september 2018 No Comments

INLEIDING
Vandaag vieren we in onze Agathakerk de oogst van dit jaar. Van verschillende vruchten, zoals het graan, is de oogst al anderhalve maand voorbij. Andere zoals mais, bieten en soms ook nog aardappelen is de oogst nog aan de gang. Na het bewerken van de grond, het bemesten en ploegen, het bewerken van onze tuinen, zijn het zaaien, het groeien en het oogsten van groot belang. Onder het woord oogst vallen ook de vruchten die de fruitbomen opleveren. De voedselvoorziening is voor een groot deel ervan afhankelijk van wat de aarde oplevert voor mens en dier, denk aan onze veetelers. Er is daar tegenwoordig veel over te doen. De woorden ‘duurzaam’, ‘biologisch’, groenbemesten en ‘diervriendelijk’ handelen worden tegenwoordig veel gebruikt en roepen vaak emoties op. Er is een zekere spanning tussen economisch gewin en zorg voor mens, dier en milieu. De viering van vandaag gebruiken we om even stil te staan bij hetgeen moeder aarde bijdraagt aan de instandhouding van ons leven. We staan ook stil bij de onmiddellijke zorg daarvoor door de agrarische en fruitsector; maar ook door degenen, die hun tuinen goed onderhouden den, sieraad voor de bewoners van ons dorp.

De teksten van de 25e zondag door het kerkelijk B-jaar gaan niet over zaaien en oogsten, maar, m.n. het Evangelie, over het ‘belangrijk zijn door dienaar te zijn’. Dat geeft te denken.

Men spreekt tegenwoordig graag over boeren’bedrijven’, fruit’bedrijven’. Maar moeten we de zorgen en inspanningen van onze agrariërs, vee- en fruittelers niet ook zien als dienst aan de medemens en aan het milieu waarin wij allen leven? Op die vraag gaan we aanstonds, na de lezing van het Evangelie, nog wat nader in.

OVERWEGING.

Van de week stond in de krant, dat de werkloosheid het laagste is in jaren, dat de economie aantrekt, dat er in het bedrijfsleven sectoren zijn waar gebrek is aan personeel en het aantal uitkeringsgerechtigden is gedaald. De economie groeit met als gevolg dat er ook veel aandacht is voor degenen aan wie de groei van de welvaart ten goede komt en wie daarbij achterblijven. We ervaren, dat de economie met alles wat daaraan vastzit een sterk stempel drukt op onze samenleving. Men zegt wel eens: ‘alles in onze samenleving lijkt momenteel m geld te draaien’. Aan die gerichtheid zit ook minstens één nadeel. Dat we beoordeeld worden op onze productiviteit en op wat we verdienen. Daarmee dreigt vergeten te worden dat al onze inspanningen een dienst zijn van mensen aan elkaar en aan de aarde waarop wij leven.
In het Scheppingsverhaal wordt het beheer van de aarde toevertrouwd aan de mens, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Dat beheer dient met alle zorgvuldigheid te gebeuren.Afbeeldingsresultaat voor oogstdankfeest De landbouwers, vee- en fruittelers, de tuinonderhouders zijn daar onmiddellijk mee bezig. Maar ook wij, degenen die van hun diensten gebruik maken. We worden verondersteld de aarde niet uit te buiten, maar er zo mee om te gaan, dat ook toekomstige generaties er nog op en van kunnen leven. Daarvandaan dat voortdurend bezig zijn met de vraag hoe dat beheer van de aarde eruit moet zien. Dan kom je uit bij de woorden dienen, dienstbaar en dienaar. ‘Wie de voornaamste wil zijn’, zegt Jezus, ‘moet als een dienaar wezen’. Zo zouden we de agrarische en fruitsector –mits zorgvuldigheid in acht genomen- kunnen zien als dienaars en niet alleen als bedrijf, dat economisch gezien geld op moet leveren. Niet dat het onbelangrijk is dat mensen van wat ze doen kunnen leven, maar er ligt iets diepers aan ten grondslag: onze dienstbaarheid aan de aarde, die wij, mensen, in beheer hebben gekregen. Het is jammer als onze aandacht eenzijdig gericht is op economie, op geld en op stijging van de welvaart. Het betekent eigenlijk dat al ons werk in bedrijven en instellingen, in scholen en gezinnen, in onze zorg voor elkaar (ouders voor hun kinderen en omgekeerd) , ons betaald werk maar ook ons werk als vrijwilliger kunnen zien als ‘dienen’ .
Het houdt ook in dat het belangrijk is ons best te doen trouw te zijn aan onze levensroeping en er niet voor weg te lopen, ook al kan dat moeilijk zijn. Daarin ligt n.l opgesloten de manier waarop we dienstbaar kunnen zijn. De trouw geldt voor iedereen op een eigen manier.
Het eigenaardige daarbij is, dat goedheid en trouw daaraan niet altijd gewaardeerd wordt, maar aanstootgevend kan zijn voor degenen die slechte wegen gaan. De eerste lezing gaf daar blijk van. Ook het Evangelie trouwens waar Jezus spreekt over zijn ‘overgeleverd worden
In de handen van de mensen, die Hem zullen doden’. Ook als de goede mens bestreden wordt levert zijn trouw hem uiteindelijk leven op. Laat ons derhalve niet aarzelen ons leven te blijven zien als een dienst aan elkaar. Amen

VOORBEDE
Bidden wij tot God, die onze aarde met al wat daarop is geschapen heeft en aan zijn mensen heeft toevertrouwd:

Goede God, wij danken U voor uw Schepping en voor alle mogelijkheden van leven, die U daarin hebt neergelegd. Wij vragen U dat wij zorgvuldige beheerders mogen zijn. Laat ons bidden.

Goede God, wij danken U voor allen die voor het onderhoud van onze aarde zorgen: landbouwers, vee- en fruittelers, tuinliefhebbers en onderhoudsbedrijven, opdat zij hun inspanningen ook mogen zien als dienst aan uw Schepping en mogen genieten van de opbrengst ervan. Laat ons bidden.

Goede God, die wil dat de vruchten van de aarde aan alle mensen ten goede komen, maak ons bereid onze welvaart en hetgeen tot welvaart leidt te delen vooral met hen in grote delen van de wereld die momenteel tekort komen. Laat ons bidden.

Goede God, die ons in de profeten en m.n. in Jezus Christus uw liefde hebt geopenbaard, help ons, ieder op een eigen manier, hem na te volgen, ieder in trouw aan de eigen levensroeping bij alles wat dit ook mag vragen. Laat ons bidden.

Goede God, wij bidden U voor al uw mensen, die in ambitie en eerzucht ernaar streven om de belangrijkste te zijn in hun omgeving, dat zij mogen inzien, dat dienen belangrijker is dan heersen. Laat ons bidden

God, Gij die voor ons instaat en ons bewaart, kom ons te hulp, zo bidden wij, met uw liefde en uw trouw. Geef dat wij uw weldadige Naam prijzen, hier, nu en altijd tot in uw eeuwigheid. Amen.