Skip to main content
Preken

zondag 15 december: 3e zondag van de Advent.

By 15 december 2019No Comments

Lezingen: Jesaja 35, 1-6a.10; Jacobus 5, 7-10; Matteüs 11, 2-11.

Het lijkt erop, dat nogal wat mensen in onzekerheid leven omtrent hun/onze toekomst. De materiële kant van ons bestaan, m.a.w. de welvaart van de meesten van ons is daarbij niet onbelangrijk. Maar, de economie heeft zijn eigen wetmatigheid. Het gaat daar om een maximum winst voor de geringste kosten. Die economische wetten houden geen rekening met gevoelens van mensen bij het krijgen of houden van werk of bij ontslag.  Op het gebied van de wereldhandel zijn er conflicten tussen de belangrijkste spelers. Zij zijn van invloed op ontwikkeling of stilstand in de rest van de wereld, ook bij ons. En waar moet het met Europa naar toe gezien de spanning die er is tussen het gemeenschappelijk belang en de belangen van de eigen lidstaten. Het komt tot uiting in de Brexit. Dat alles heeft zijn weerslag op het gevoel van zekerheid, veiligheid van velen nu en in de toekomst, of twijfel daaraan.

Maar niet alleen op materieel gebied is er onzekerheid. Die lijkt er  ook te zijn aan de geestelijke kant van ons bestaan. Je hoort vragen als; wordt ons leven nog gedragen door gemeenschappelijk gedeelde waarden en normen? We zijn een samenleving van vele culturen en opvattingen. We hebben vrijheid van mening en meningsuiting De een denkt zus en de ander denkt zo en doet dienovereenkomstig zonder rekening ermee te houden hoe dat bij anderen aankomt. Ook binnen onze gemeenschappen van christenen, waarbinnen de opvattingen in vroeger tijd sterk werden bepaald door de kerkelijke leiding, leeft vaak twijfel en zijn de opvattingen verschillend. De geest van de tijd, waarin wij leven, legt sterk de nadruk op ieders eigen opvattingen, waarop die ook berusten, of ze gefundeerd en verantwoord zijn of oppervlakkig. Het maakt ons tot zoekende mensen in de meervoud van opvattingen en standpunten van nu. Op zich ligt het ook voor de hand, dat iedere tijd zich bezint op de waarden, die aan de grondslag liggen van het bestaan. Ook, christenen, omvat door hun geloof moeten zich bezinnen op haar oorspronkelijk geloof en de waarden, die daaruit voortvloeien. Dat is niet zo vreemd. Het gaf Johannes de Doper, in de gevangenis geraakt t.g.v. zijn kritiek op de levenswandel van koning Herodes, zijn leerlingen naar Jezus te sturen met de vraag: ‘ben jij het die komen moet, ben jij de verwachte Messias, die ik heb aangekondigd?  Johannes, zelf een type mens van een zekere strengheid, man ui één stuk die daar ook naar leefde, uitermate sober en handelde , voelde zich onzeker. Hij preekte bekering uit een halfslachtig leven als voorwaarde om de komende Messias te kunnen ontvangen. Maar Jezus leek een ander type. Wat was Hij van plan? Welke lijn zette Hij uit? Kwam die overeen met zijn oproep, die in de lijn lag van de oude profeten? Bekeer je, maak je kromme paden recht, wees oprecht en rechtvaardig. Johannes d Doper, voorloper van Jezus, de Messias, geeft de voorwaarde aan voor diens komst: opruimen in het leven wat niet goed is. Jezus beschrijft wat de komst met Hem van het Koninkrijk van God uitwerkt: ‘blinden zien, lammen lopen, melaatsen genezen, doven horen, aan de armen wordt de bk

Lijde boodschap verkondigd. ’ Het zijn nog altijd de tekenen, door Hem aangezet, waaraan de komst van het Godsrijk zichtbaar wordt. Het zijn die waarden die wij op onze manier voortzetten in onze onzekere en zoekende wereld. Daarin geloven, daaraan werken is de taak die alle christenen, ook al verschillen ze van opvatting, gemeenschappelijk is en bindt.
Amen.

 

 

Download hier: Adventsboodschap van Bisschop Harry Smeets 2019.
Deze brief is voorgelezen in de dienst van zondag 15 december (de 3e zondag van de Advent.)