Preken

Zondag 12 augustus 2018: Maria Tenhemelopneming

By 13 augustus 2018 No Comments

2018 MARIA TENHEMELOPNEMING

Hoe vaak horen we niet, dat mensen tijdens hun vakantie een kerk of kapel binnenlopen en een kaarsje aansteken bij de beeltenis van O. L. Vrouw? Niet alleen trouwe kerkgangers, maar ook mensen die zelden in een kerk komen. Intuïtief hebben velen het vertrouwen, dat Maria als vrouw en moeder van Jezus onze zorgen en verlangens verstaat en dat er niets in ons leven gebeurt of zij kan het meevoelen. Bij alle twijfels en vragen die wij misschien hebben, durven wij ons aan haar toevertrouwen met alles wat er omgaat in ons hart. Reeds vanaf het prille begin van de kerk hebben christenen een bijzondere eerbied gehad voor Jezus’ Moeder. Zij behoort tot de kring van de apostelen en de eerste leerlingen van Jezus. Vanaf het begin hebben gelovigen tot God en tot Jezus gebeden op haar voorspraak.
Afbeeldingsresultaat voor Maria tenhemelopnemingAls wij vandaag vieren dat Maria met ziel en lichaam ten hemel is opgenomen, gaat het er niet om hoe wij ons dat moeten voorstellen, maar om onze intuïtie en ons vertrouwen dat een moeder bij haar kind wil blijven en dat Jezus zijn Moeder graag bij zich wil hebben. Toen Maria op het einde van haar leven is ‘ingeslapen’ – zoals Oosterse christenen dat uitdrukken – is zij door God-Vader bij haar Zoon Jezus opgenomen. Zij die onze Verlosser het leven schonk, is door Hem verlost om deel te hebben aan het volle leven in God, mogen wij geloven.
Als ons bij gelegenheid gevraagd wordt iets onder woorden te brengen wat een bepaalde persoon voor ons betekent of betekend heeft, dan zoeken we vaak naar beelden of woorden die iets uitdrukken wat bijna niet te zeggen valt. Dat heeft de Kerk gedaan om duidelijk te maken wat Maria, de Moeder van Jezus, voor zijn leerlingen heeft betekend. Met teksten uit de Joodse Bijbel (O.T.) heeft men haar getekend als ‘de gezegende onder de vrouwen’. Men heeft teksten en beelden gebruikt die wijzen op de bijzondere band die God door de eeuwen heen heeft gehad met zijn volk, met mensen als Abraham, Mozes, de profeten en anderen die zich niet hebben ingelaten met afgoden, maar die aan de ene God hebben vastgehouden. Die teksten vormen a.h.w. een koord dat iets laat zien van de band die er is tussen God en zijn volk. Het beste en kostbaarste dat er in de loop van de eeuwen in het volk van Israël is gegroeid, ziet de Kerk belichaamd in het godsvertrouwen, de dienstbaarheid en de liefde van Maria. In haar ziet de Kerk haar voorbeeld en model.
In de 1e lezing hebben we geluisterd naar een vreemd visioen. De apostel Johannes vertelt van een groot teken aan de hemel: een vrouw met op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Door de eeuwen heen hebben christenen in deze vrouw Maria gezien, Jezus ‘ Moeder. De manier waarop deze vrouw wordt getekend kan doen denken aan de 12 stammen van Israël en aan de 12 apostelen die aan het begin staan van de Kerk. Johannes vertelt dit visioen om de jonge kerk die vervolgd wordt te bemoedigen. Zij probeert te getuigen van Jezus; tracht zijn boodschap te verkondigen in de wereld van die dagen. Maar de veelkoppige draak van het kwaad maakt haar dat vrijwel onmogelijk. De boodschap van Jezus is een vreemd geluid binnen de leefsfeer en opvattingen die er gelden in het Romeinse Rijk met zijn veelgodendom. Die draak laat zijn tanden zien in zijn zucht naar geld en macht, naar sensatie en geweld. Die draak van het kwaad steekt voortdurend zijn kop, ook in onze dagen.. Wij worden er vaak bang en moedeloos van en we weten niet hoe we dat monster kunnen stoppen. Denk bv. aan wat er in Syrië gebeurt, in Jemen of in sommige Afrikaanse landen. We worden geconfronteerd met aanslagen en andere vormen van geweld, uitingen van onverdraagzaamheid, fanatisme, gebrek aan solidariteit en politieke stromingen die alleen oog hebben voor eigen volk en eigen gewin. Johannes probeert met dit visioen het vertrouwen te versterken dat het goede dat er geboren wordt niet ten prooi zal vallen aan de draak van het kwaad. ‘Jullie zullen gered worden’, luidt zijn boodschap. Wees ervan overtuigd: ‘ je staat onder Gods bescherming. Hij houdt je vast. Als je met Hem verbonden blijft, zul je niet in de afgrond van het kwaad terecht komen’. De eerste christenen hebben deze belofte vervuld gezien in het leven van Jezus’ Moeder Maria. // Dit vertrouwen klinkt ook in het lied dat haar in de mond is gelegd en dat wij kennen als ‘Magnificat’. Zij bejubelt God, omdat Hij haar bijzonder begenadigd heeft ondanks haar eenvoud en kleinheid. ‘Wat Hij aan mij gedaan heeft, daar zijn geen woorden voor. Mensen die niet in tel zijn, schenkt Hij aanzien. Wie vol zijn van zichzelf en zich machtig wanen, moet Hij met lege handen laten vertrekken. Wie echter hun hart voor Hem openstellen, overlaadt Hij met zijn gaven, zoals Hij heeft gedaan met Abraham en zijn nageslacht voor altijd’. // Als wij onderweg zijn met de auto en op een snelle en veilige manier onze bestemming willen bereiken, dan schakelen wij onze tom-tom in, onze route-planner. Dat bespaart veel gezoek en onrust. We kunnen ons concentreren op het verkeer. Al geeft Maria’s lied ons geen huisnummers en details, haar Magnificat wijst ons wel een duidelijke richting. Zij prijst de Heer, omdat Hij haar heeft gered van een doelloos ronddwalen.