Skip to main content
beschouwingen

Zomerbrief van Meneer pastoor Reijnen aan de Parochianen van het Cluster “Morgenster”.

By 15 juni 2021No Comments

BRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN CLUSTER ‘MORGENSTER’ JUNI 2021

Dierbare parochianen:

Eigenlijk zouden onze kerkbesturen van onze parochies jullie in vergadering bijeen willen roepen, maar ondanks de versoepeling  van de coronamaatregelen is dat tot nu toe, helaas, niet mogelijk geweest. Daarom deze brief om jullie te informeren over wat er momenteel speelt.

EEN FELICITATIE.
Op de eerste plaats, mede namens pastor Franssen en de kerkbesturen, een hartelijk proficiat aan al degenen, die een diploma in het voortgezet onderwijs hebben gehaald. Het moge duidelijk zijn dat we ook meeleven met degenen, die het slagen moeten uitstellen tot het volgend jaar. Verder willen we alle kinderen, die de basisschool verlaten en overstappen naar het voortgezet alle goeds wensen. Het is voor hen en hun ouders een hele overgang naar een andere omgeving, een ander type onderwijs, een periode voor het maken van keuzes, die belangrijk zijn voor de toekomst. Onze voorbereiding op de viering van het H. Vormsel was gericht op die overgang. Moge de vormelingen ‘verder leven in Jezus’ Geest.

Eveneens een felicitatie aan het adres van alle ouders uit wie de laatste tijd  een kind geboren is. Men hen hopen we dat hun verlangens naar een goede toekomst voor het jonge leven, dat hen is toevertrouwd, in vervulling mogen gaan. Tijdens de weekeindevieringen in onze kerken hebben we aan ouders en kinderen in onze gebeden gedacht.

 EEN TEKEN VAN MEDELEVEN.
Ook is een teken van medeleven op zijn plaats voor al degenen, die een vertrouwd iemand door de dood hebben verloren. De beperkte deelname mogelijkheden bij het afscheid, de afwezigheid van koren en samenzang drukten hun stempel op onze afscheidsvieringen.  Dorpsbewoners misten de mogelijkheid ‘als dorp’ afscheid te kunnen nemen; nabestaanden  namen de situatie zoals ze was en waardeerden menigmaal de intimiteit van het afscheid met en onder elkaar. Onze parochies gaven aandacht, naast de uitvaartplechtigheid in de kerk, door het luiden van de kerkklok en gebed tijdens de weekeindevieringen.

ONZE ZIEKEN.
Ook zij worden niet vergeten als we samen zijn om ons geloof te vieren. Gebeden wordt om beterschap, om de juiste behandeling, maar ook om de steun van lieve mensen om de zieken heen.

ONZE TOEKOMSTIGE PAROCHIESTRUCTUUR.
In verband met de plannen van ons bisdom te komen tot grote parochiefederaties is Vicaris-Generaal R. Maessen gevraagd –zo mogelijk- nog voor de zomervakantie, zo mogelijk, een vergadering te beleggen van leden van de Herstructureringscommissie van ons bisdom met afgevaardigden van de kerkbesturen van de parochies van de gemeente Gulpen-Wittem. Volgens de Blauwdruk 2010-2020 van het bisdom zouden die parochies samen, behalve Reijmerstok,  een grote federatie gaan vormen met één bestuur. Die federatie zou voor 1 januari 2022 gevormd moeten zijn. Met het oog daarop zijn kerkbestuursleden, die moesten worden herbenoemd en ook ik als pastoor, aangesteld tot die datum. Bij de kerkbesturen leeft de vraag of de voorgenomen federatie op die datum wel van start kan gaan? Zo ja wat er dan allemaal nog dient te gebeuren, zo nee welke dan de consequenties zijn.

Het contact tussen het te benoemen centrale bestuur en de huidige parochies zou in stand kunnen blijven doordat de huidige  kerkbesturen, eventueel aangevuld of nieuw ‘bemenst’ worden omgevormd tot parochieraden. De vergadering met leden van de huidige kerkbesturen is tot nog toe alsmaar uitgesteld vanwege de coronapandemie.

Intussen is Mgr. Maessen, ten gevolge van de ziekte van onze bisschop, belast met het bestuur van ons bisdom. Hopelijk komt de gevraagde bijeenkomst daardoor niet in gevaar. Als die vergadering heeft plaats gevonden worden jullie, parochianen van onze cluster Morgenster, zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

De Blauwdruk 2010-2020 van ons bisdom wat betreft de opzet van parochiestructuur is overigens niet uit de lucht komen vallen. De veranderingen in de samenleving, die zich sinds de 2e wereldoorlog op verschillende terreinen hebben voorgedaan, vragen om bezinning op huidige positie en rol als geloofsgemeenschap. Ik hoop als pastoor binnen afzienbare tijd in een brochure de achtergronden daarvan voor jullie nader te beschrijven.

HERSTART VAN ACTIVITEITEN.
Al meer dan een jaar zijn er –vanwege de pandemie- geen groepsbijeenkomsten in cluster Morgenster meer geweest. Het betrof de Pastoraatsgroep, die ten behoeve van onze parochies meedenkt over de vraag wat er in onze tijd ervoor nodig is om een plaatselijk vitale geloofsgemeenschap te zijn. Ook het Liturgisch Beraad, het Zorgoverleg, de Lectoren zijn niet meer bijeen geweest. Ook zijn er geen ‘Oudersgesprekken’ meer gevoerd over voor ouders relevante onderwerpen. De groep volwassenen, die hun geloof wilden verdiepen, zijn ook niet meer bij elkaar geweest. Ook onze koren hebben niet kunnen zingen en hun jaarvergaderingen af moeten gelasten. Hopelijk kunnen we onze activiteiten na de grote vakantie weer opstarten. Het is te hopen dat alle actief betrokkenen bij ons parochieleven na de versoepeling van de coronamaatregelen hun activiteit weer oppakken. Maar de parochiebesturen zijn niet de enige die met die hoop leven. Die hoop leeft ook, als ik het goed begrepen heb, bij de besturen van de verenigingen in onze dorpen. Juist onze parochies en  verenigingen verbinden mensen met elkaar en ondersteunen de vitaliteit van onze dorpse gemeenschappen.

Rest ons nog om alle parochianen, die – ook in deze coronatijd- hun bijdrage hebben geleverd, aan he overeind houden van ons parochieleven: materieel/financieel, door hun deelname aan de vieringen, door hun vrijwilligerswerk, door hun zorg voor elkaar, door hun interesse, van harte te bedanken Pastor Franssen, onze kerkbesturen en ik wensen allen de komende tijd de nodige ontspanning en mogelijkheid om bij te tanken. En daarna gaan we maar weer gezamenlijk aan de slag in de tijd die ons gegeven is.

Hartelijke groet, A. Reijnen, pastoor