beschouwingen

Uitnodiging tot meedenken “Beleidsplan 2018”

By 19 januari 2018 No Comments

‘Morgenster’ januari 2018

Geachte parochianen,

Administrator H. Schnackers en hulpbisschop E. de Jong van ons bisdom Roermond hebben de kerkbesturen van parochies en parochiefederaties gevraagd om vóór 1 april van dit jaar een beleidsplan te ontwerpen voor de komend 5 jaar. De nieuwe bisschop en de staf krijgen op die manier een inzicht in de huidige stand van zaken in ons bisdom, of er ontwikkeling is en welke kant die ontwikkeling uitgaat. Ons bisdom mikte onder bisschop Wiertz op ‘maatwerk’. Daarbij spreken de administrator en de hulpbisschop hun overtuiging uit, dat parochies noodzakelijk moeten samenwerken en als het enigszins mogelijk is tot federatievorming onder één bestuur moeten overgaan.

We hebben in de Pastoraatsgroep van ons cluster Morgenster gesproken over het verzoek van de kant van ons bisdom. De Pastoraatsgroep, bestaande uit afgevaardigden uit al onze drie parochies en benoemd door de kerkbesturen, beraadt zich over wat op pastoraal terrein in onze parochies nodig is. Welnu, de Pastoraatsgroep heeft het clusterbestuur en de kerkbesturen geadviseerd om bij het opstellen van een beleidsplan ook parochianen te betrekken, die blijk geven van betrokkenheid bij onze parochies.

De achtergrond van dit advies is de wens dat er een beleidsplan komt dat aansluit bij de verlangens en wensen van de parochianen en gericht is op hun geloofsontwikkeling. De parochie, de lokale gemeenschap van gelovige christenen, heeft immers tot taak om, in trouw aan het Evangelie van Jezus, de mensen van deze tijd te dienen. ‘Mensen van deze tijd’, wat denken ze, waar zien ze naar uit, wat hopen en verlangen ze, wat doet hen verdriet, waar tobben ze over? Heeft het Evangelie van Jezus Christus daar wat behartenswaardigs over te zeggen? Kan het steun en bemoediging bieden ? En welk beleid is daarvoor nodig?

Jullie, beste parochianen, leven in deze tijd. Jullie zouden ons kunnen helpen bij de samenstelling van een parochieel beleidsplan, gericht op mensen van deze tijd.
De kerk is groter dan onze drie parochies. Zij ziet zichzelf geroepen om:

  • de Goede Tijding van Jezus (zijn Evangelie) te vieren in haar bijeenkomsten;
  • zich te verdiepen in zijn woorden en de verhalen over zijn manier van leven; zijn   woorden en de verhalen over Hem door te geven aan de huidige en komende generatie;
  • mede te bouwen aan een samenleving van gerechtigheid en vrede.
  • en op die manier gemeenschap onder de mensen tot stand te brengen.

Nu weten we allemaal, dat de betrokkenheid bij geloven-als-christen en bij de geloofsgemeenschap, fors afgenomen is en nog steeds afneemt. Ook de samenleving, denk aan het verenigingsleven, heeft last van een afname van betrokkenheid. Maar dat maakt nog geen einde aan de overtuiging, dat het Evangelie waarden vertegenwoordigt, die er ook in onze tijd toe doen, ook al worden ze niet algemeen aanvaard. De huidige tijdgeest lijkt de waarde van de mens vaak te beperken tot zijn betekenis voor productie en consumptie. M.a.w. de economie, ondersteund door wetenschap en techniek, bepaalt het leven. Maar vanuit ons geloof beseffen we dat mensen meer waard zijn, deel uitmaken maken van het grote geheel van de schepping. Als mens zijn we zelfs ‘geschapen naar Gods beeld en gelijkenis’. Het bepaalt de waarde zelfs van de geringsten. De komst van Jezus, de Gezalfde van God onder ons getuigt van Gods betrokkenheid en liefde voor ons.

Maar, we leven in deze tijd, in deze omstandigheden en als gelovigen zouden we graag zien, dat mede door ons toedoen het Evangelie, de Goede Tijding van Jezus, voortgang vindt. Hoe moeten we da aanpakken? Welk beleid moeten we voeren? Over die vragen zouden we graag hebben dat jullie mee nadenken. Jullie mogen schrijven vanuit wat je te binnen schiet. Jullie kunt ook als raamwerk nemen de elementen, die de kerk ziet als haar opgave. Ze staan aangegeven met sterretjes **).

Graag zouden we jullie antwoorden tegemoet zien vóór 18 februari.

Hartelijke groet en dank voor jullie medewerking, A. Reijnen, pastoor.