Skip to main content
Preken

Overwegingen Kerstmis 2022:

By 25 december 2022No Comments

24 December ‘Kerstmis- Nachtmis’ in Eys.

Preek:
Heden! Vandaag! “Vannacht is u een redder geboren”. Zo verkondigen de engelen aan de herders. En zij antwoorden: “Laat ons naar Bethlehem gaan, om te gaan zien wat de engelen vertellen. Wij herders, zijn die mensen die leven in de schaduw van de nacht. Wij zijn dus degenen aan wie de engelen hun boodschap meedelen. Vier weken lang zijn we bezig om ons voor te bereiden op Kerstmis. Dus is het tijd dat we ons afvragen: “Wat betekent Kerstmis voor ons? Is het meer dan ‘Stille nacht, heilige nacht’, ‘Nu zijt welkome’ en nog zoveel meer vertrouwde kerstliederen die wij in deze tijd zingen? Leeft onze kerstverwachting misschien alleen hier in de kerk, houdt ze na de viering op, en spoeden we ons naar huis om ons eigen kerstfeest voor te bereiden, met lekker eten en drinken, mooie cadeaus en een gezellig familiefeest?

Als Kerstmis niets meer is dan dat, eindigt het feest in de avond, neemt de realiteit het weer over en is het een stuk minder feestelijk. Want de kerstvrede moet dan plaats ruimen voor vrede in Oekraïne, voor de groeiende bezorgdheid om het milieu en het klimaat, de groeiende strijd voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen, de wereldwijd groeiende organisaties op zoek naar een betere wereld voor iedereen, de groeiende armoede van miljoenen armen.  Voor miljoenen vluchtelingen die hetzelfde meemaken als Maria, is er geen plaats in de herberg en trouwens ook nergens anders. Dit moeten wij natuurlijk allemaal in de kerstvrede opnemen

Het is die realiteit die het ware kerstcadeau verduistert. Echter door onze ogen op het duister   te richten kunnen wij onze aandacht niet vestigen op het Licht en ons hiervan laten doordringen, namelijk de komst van God in ons midden is héél bijzonder. God die zijn zoon, als mens aan de wereld heeft gegeven om ons zijn Liefde te leren. Hij wil graag Liefde in de harten van de mensen. Dat moet ons kerstfeest zijn. Een feest van vreugde en dankbaarheid omdat God er wil zijn voor ons. ‘Wees niet bevreesd. Heden is u een Redder geboren’, zegt de engel tegen de herders. De Redder die ons verlost van het kwaad, van egoïsme, van vertwijfeling en wanhoop, als wij vooral zijn Liefde in ons hart toelaten.

Alleen het ware Licht, de Liefde van Christus, kan de duisternis verdrijven die als een schaduw over deze wonderbaarlijke schepping rondgaat. De Redder die liefde en vrede brengt in ons leven. Dat doet Hij niet vanuit een paleis vol macht met pracht en praal, maar vanuit een kribbe in een stal, want Hij is niet uit op macht en heerschappij, maar op barmhartigheid, op eenvoud, op aandacht voor iedereen, op liefde en vrede. Door Hem dwalen wij niet langer rond in het land van de doodse duisternis, maar zien we een groot licht dat over ons straalt, zegt Jesaja in de eerste lezing.

Wij kunnen ons afvragen: “Zijn wijzelf ook een licht voor onze medemensen, of vertoeven we liever in de duisternis van ons eigen ik, ons eigen welzijn? Niet dat het kwaad is aandacht te hebben voor onszelf, zeker niet, maar we mogen onze medemensen niet vergeten. Dat is wat God ons op deze dag wil bijbrengen. Dat Jezus geboren werd in een stal is een teken van zijn barmhartigheid voor alle mensen, en die barmhartigheid vraagt Hij ook van ons.

Beste mensen, niemand heeft God ooit gezien, maar Jezus heeft ons Hem wel doen kennen, en dat vieren we op deze Kerstdag. Niet als een strenge straffer leren we Hem kennen, maar als een barmhartige Vader, niet ver weg van ons en onbereikbaar, maar midden onder ons. En net als dat kind in de kribbe zijn ook wij zijn kinderen. Hij geeft ons liefde en innerlijke vrede. Hij schenkt ons vertrouwen om ons altijd weer in te spannen om zijn liefde uit te dragen voor arm en rijk, jong en oud, ziek en gezond. Hij is onze hoop om ons in te zetten voor een betere wereld. Een wereld waar ook wijzelf van genieten, want God trekt altijd met ons mee. En dat is het heerlijkste kerstcadeau dat we ons kunnen indenken.

Een mooi voorbeeld hiervan is Moeder Teresa. Toen ze eens op een bus wachtte, stond naast haar een blind meisje met mango’s in haar mand. Ze wilde die mango’s op straat verkopen. Toen de bus kwam, duwde iemand het meisje weg waardoor de mango’s op de grond vielen. Er was daar niemand om haar te helpen. Iedereen had haast om in de bus te komen. Moeder Teresa verzamelde alle mango’s en gaf haar haar mand terug. Toen raakte dit meisje haar aan en vroeg: “Ben jij Jezus?”

Dat is wat wij ook kunnen doen. Wanneer wij in ons leven Jezus’ boodschap uitstralen, kunnen mensen in onze aanwezigheid de liefde van Jezus ervaren. Als wij in Hem geloven zoals Hij ons dit leerde en altijd in liefde met Hem verbonden blijven en zijn liefde doorgeven zullen wij bijdragen aan het geluk van de medemensen. Laten we in deze mis bidden voor deze genade van het Kind Jezus opdat ook wij in ons leven Zijn liefde kunnen uitstralen.

Ik wens ons allen een vreugdevol zalig Kerstfeest toe!!! Amen

Kapelaan Siju.

*******************************************************

24 December ‘Kerstmis- Nachtmis’ in Nyswiller en 25 December 1e Kerstdag in Eys. 

KERSTMIS GEBOORTE VAN DE HEER  2022
Lezingen Nachtmis: Jesaja 9, 1-3.5-6; Titus 2, 11-14; Lucas 2, 1-14;
Dagmis: Jesaja 52, 7-10; Hebreeën 1, 1-6; Johannes 1, 1-18

Al weken zijn we bezig met het voorbereiden van de kerstdagen. Die vallen in het winterseizoen als de dagen kort zijn en de nachten lang. Dan willen we licht. De temperaturen zijn dan ook lager met de mogelijkheid van vorst, zoals vorige week. Dan willen we warmte. De korte dagen en lange avonden wekken bij menigeen gevoelens van eenzaamheid en neerslachtigheid. Dan vinden we baat bij aandacht en hartelijkheid. We  bedenken allerlei oplossingen: we gebruiken meer sfeerverlichting, een trui extra als de thermostaat wat lager staat; er is steun voor de voedselbank en goede doelen; we gaan samen aan tafel voor een maaltijd, bezoek aan alleenstaanden. Veel mensen vinden afleiding en vertier in kerstmarkten en –evenementen. Het zijn allemaal goede dingen. Zij helpen door donkere tijden en menigvuldigheid van problemen heen.

Maar voor ons christenen is er meer, is 25 december sinds het jaar 336 een bijzondere dag. Toen ontstond namelijk het kerstfeest in Rome op de tijd dat door Romeinen de omslag van donker naar licht werd gevierd: het feest van de onoverwonnen zon. Voor christenen was/is God de schepper van het licht en Jezus hét Licht van de wereld. Zijn komst, zijn geboorte, werd de komst van het werkelijke ‘Licht dat iedere mens verlicht en naar de wereld kwam’(Johannes 1,9). In Hem werd God mens. ‘Degenen die Hem aannemen, kregen het vermogen om ‘kinderen van God te worden’ (Johannes 1,12). Het zijn ’mensen die God liefheeft’ (Lucas 2, 14)

Geen machthebbers, maar eenvoudig volk, herders  in Bethlehems velden werden als eersten door hemelse boden op de hoogte gebracht van de Goede Tijding: Er was een kind geboren, een gezalfde van God waar al lang naar was uitgekeken. Die wilden ze gaan zien. Die was ook hun verlangen: iemand die het land zou bevrijden van Romeinse bezetting; die hen een stem zou geven tegenover de leiders die in het land de dienst uitmaakten, die zou zorgen voor een eerlijke verdeling van wat de aarde oplevert. Zo hadden ook de mensen in het verleden gedroomd in hun eigen omstandigheden van leven. Profeten, zoals Jesaja, mensen van God met een diepere kijk op het leven,  hadden hem al aangekondigd  Zou dit kind Jezus, ‘God redt’ geheten, dan nu het begin zijn van vervulling?  Zou Hij zorgen voor een wereld van liefde en gerechtigheid? De herders gingen op zoek en vonden alles zoals hen dat was verteld. Ze beleefden wat hen overkwam als een wonder waar ze alleen maar met eerbied naar konden kijken. Het stemde hen blij en verwachtingsvol. Ze werden de eerste geloofsgetuigen een rol die later werd overgenomen door gelovigen, door apostelen en evangelieschrijvers, zoals Johannes Hij noemt Jezus Woord van God  vanaf de schepping van de wereld, en nu mens geworden onder ons.

Eeuwenlang hebben mensen uitgezien en verlangd naar een ‘betere wereld’ en dat doen we nog steeds. Zelfs degenen die verkeerd doen verlangen ernaar. Zij hebben weliswaar een verkeerd zicht op wat heilzaam is voor henzelf en de samenleving. Ons verlangen vindt zijn grond waar we onze wereld, ook de huidige, als ‘verre van volmaakt’ ervaren. ‘Het Nieuws’ van alledag is daarvan een getuigenis. Regelmatig lopen we aan tegen onze onmacht. Naast intens goed ervaren we intens kwaad. Daarbij kunnen we het niet nalaten te hopen, te zoeken naar troost en bemoediging, licht, warmte en geborgenheid. Dit soort woorden schrijven mensen die kunnen geloven en zich God durven toevertrouwen met een hoofdletter: Licht, Warmte, Aandacht, Geborgenheid, Leven, Liefde. Zij worden ons aangereikt in Jezus, een van ons, Mensenzoon en in zijn manier van leven erkend als gericht op God, Gods Zoon, onze Redder. Putten we hoop en vertrouwen uit zijn menswording en proberen we ons ernaar te gedragen. Zalig Kerstfeest. AR.

Emeritus pastoor Reijnen.