Skip to main content
beschouwingen

Meneer pastoor brengt onder onze aandacht ………

By 27 september 2020No Comments

Wat ons als cluster “Morgenster” waarschijnlijk te wachten staat n.a.v. de herinrichting van ons bisdom ten gevolge van de Blauwdruk (inzichten m.b.t. herstructurering bisdom Roermond) 2010.

Het bisdom Roermond, samenvallend met de Provincie Limburg, is bezig aan een inhaalslag. We liggen, vergeleken bij andere bisdommen achter met de herinrichting van ons bisdom. Niet dat er niets op gang gebracht was, maar de samenleving  en de betrokkenheid t.a.v. geloof en kerk veranderen zo snel dat de hervorming van de kerkelijke structuur het niet bijbenen. Parochies als geheel zijn vaak moeilijk in beweging te krijgen. Degenen die betrokken zijn houden het vaak het liefst bij het oude. Dat zijn ze zo gewend. En zo lang d financiën nog toereikend zijn……Het is evenwel vaak nu al moeilijk het salaris op te brengen van een priester beneden de pensioengerechtigde leeftijd. En als er grote kosten komen aan gebouwen…….

In ons cluster ‘Morgenster’ van de parochies Wahlwiller, Nijswiller en Eys zijn we al een aantal jaren bezig met samenwerking van onderop. We hebben een overkoepelend clusterbestuur, dat de afzonderlijke besturen besluiten voorlegt en voorstellen doet. We hebben een ‘denktank’ die Pastoraatsgroep wordt genoemd en op het ogenblik al flink gevorderd is met een gezamenlijk beleidsplan. Al jaren komen degenen, die in onze kerken uit de H. Schrift lezen en voorgaan in de voorbede, bijeen om zich in de verschillende soorten Bijbelboeken te verdiepen door samen Schriftteksten te lezen. We hebben een liturgisch beraad dat zich buigt over afstemming van de diensten in onze parochies op elkaar en op de vraag hoe we de vieringen het beste vorm kunnen geven. We hebben een gezamenlijk Zorgoverleg, dat bekijkt wat we vanuit onze parochies met de mogelijkheden die we hebben kunnen doen voor mensen, die daar behoefte aan hebben. In coronatijd hebben we afgesproken attent te zijn waar de negatieve gevolgen ervan en waar het kan te helpen al is het maar door aandacht te schenken aan degenen de het ’t hardste nodig hebben. Koren zijn bereid elkaar bij te springen, maar tot nu toe is daar nog geen gebruik van gemaakt. We hebben een gezamenlijk missiecomité, dat de verschillende missieactiviteiten door het jaar onder de aandacht van de parochies brengt. Zo zijn we in Morgenster van onderop bezig.

Ons Bisdom heeft in 2010 een zogenoemde Blauwdruk gemaakt van hoe de structuur van het bisdom eruit zou zien. Parochies zouden op grote schaal worden samengevoegd in grotere eenheden, federaties. In delen van ons bisdom zijn deze inderdaad tot stand gekomen. Ook in ons dekenaat Gulpen, dat de parochies omvat in het Heuvelland met aan de westkant Eijsden, aan de oostkant Vaals en aan de noordkant Valkenburg zijn er federaties tot stand gekomen. De parochies van Eijsden en omliggende kerkdorpen Mesch, Rijckholt, Gronsveld en Eckelrade vormen sinds ze een nieuwe pastoor hebben een federatie. Dat is ook het geval bij de cluster Terlinden (Banholt, Reijmerstok, Noorbeek) en Margraten/Scheulder. Ook Valkenburg, Oud-Valkenburg , Schin op Geul vormen een federatie waarbij Sibbe gaat aansluiten. Ook Vaals, Vijlen, Lemiers en Holset vormen een  federatie. Ze staan onder leiding van een pastoor-moderator met om zich heen assistenten: priesters, diakens, pastoraal werkenden.

Binnen onze gemeente Gulpen Wittem is er de federatie Mechelen, Epen en Slenaken met één bestuur en één pastoor. Wahlwiller, Nijswiller en Eys vormen de cluster Morgenster, met een overkoepelend bestuur met beperkte bevoegdheid zoals eerder aangegeven. Onze cluster heeft twee pastores, pastor Franssen en pastoor Reijnen. De parochies Wijlre en Gulpen praten over samengaan onder één pastoor, een diaken en een stagiair. In de Blauwdruk 2010-2020 zou het eindresultaat zijn dat alle huidige parochies uit de gemeente samengaan in één federatie met een moderator en een of meer assistenten.

Het lijkt erop dat zulk een federatie ons te wachten staat. De huidige kerkbesturen zouden dan omgevormd gaan worden tot een soort adviesraden. De kerkbesturen wachten nu op nadere uitleg van de kant van de herstructureringscommissie van ons bisdom. Er leven nog vele vragen.  AR