Skip to main content
beschouwingen

Dankwoord pastoor Reijnen 11 september 2022.

By 23 september 2022No Comments

DANK                                                                                                                                                       11 september 2022

Pastor zijn voor en van mensen is een ‘wederzijdse aangelegenheid’.  Er zijn voor een pastor, pastoor, pastoraal werkende twee zaken belangrijk: dat hij/zij trouw is aan het Evangelie, de Goede Tijding, die in de H. Schrift, geschiedenis van God met ons,  zijn mensen, onder woorden is gebracht; en vervolgens dat de pastor(aal werkende) trouw is aan de mensen die aan hem/haar zijn toevertrouwd. Dat gold ook voor pastor Franssen en voor mij.

Nu heeft Konrad Adenauer, de 1e Duitse Bondskanselier, eens een, naar mijn mening, belangrijke uitspraak gedaan: ‘Es gibt nur diese Menschen, es gibt keine andere’. En als ‘de tijden veranderen en wij met hen’ (een oud Latijns spreekwoord) geeft dat de realiteit weer waarin wij mensen van nu leven. Toch blijft dat eerste ook van kracht: in de geschiedenis, ook die van nu, speelt de verhouding van ons met de God of goden die wij erop na houden. Voor ons, Christenen, vinden we daarbij een inspiratiebron in de H. Schrift, die we in onze samenkomsten overwegen en waarnaar wij ons proberen te gedragen. Om onze gemeenschap als christenen te vieren breken we met elkaar Brood en Beker, m.a.w. delen we met elkaar het leven, als teken voor onze wereld hoe wij Gods bedoelingen met zijn mensen verstaan.

Zelf breng ik dank aan jullie allen, individuen, besturen, raden, kosters,  koren, verenigingen, vrijwilligers al of niet in groepsverband, mensen uit ons dorp, gelovigen of niet, voor het draagvlak dat jullie voor mij hebben betekend waardoor ik het gevoel had er voor jullie te mogen zijn. Ik heb altijd het gevoel gehad dat het pastoor zijn een zinnige aangelegenheid was en is. En als ik dan toch aan het danken ben wil ik daar op de eerste plaats ook pastor Dré Franssen in betrekken, die vanaf 2008 tot nu toe een voortreffelijke collega is geweest, pastor bij uitstek. Hij kwam op een moment, dat ‘Wittem’ geen hulp meer kon verlenen. Dré als zegen van Boven. Het dankfeest van vandaag geldt dus ook hem. Hij en ik blijven waar we kunnen en het ons gegeven is beschikbaar als hulpkrachten in de zich ontwikkelende samenleving en gemeenschappen van m.n. christelijk geloven.

Dit dankwoordje, zonder verdere details moge voldoende zijn.
Dank aan u allen.  

EEN FANTASTISCH FEEST

Vol dankbaarheid denk ik terug aan de 11e september j.l. Pastor Franssen en ik mochten de dank in ontvangst nemen voor onze werkzaamheden. Er is in parochies van de gemeente Gulpen-Wijlre sinds 1 januari van dit jaar een nieuwe bestuursconstructie met pastoor-deken P. Bronneberg als pastoor, geassisteerd door de kapelaans Siju en Marthoma. Formeel is daarmee een einde gekomen aan mijn opdracht als pastoor en van de werkzaamheden van pastor A.  Franssen als assistent.

Men wilde ons dank zeggen voor de 21 jaar en 21 dagen dat ik in Morgenster pastoor was en pastor Franssen dat hij al vanaf 2008 als assistent onder ons werkzaam was. Waar het pastorale team ons nodig heeft blijven we beschikbaar als hulpkrachten.

Men wilde ons dus bedanken. En dat is op een overweldigende manier gebeurd. Een prachtige H. Mis met vier priesters aan het altaar: kapelaan Siju, pastor Franssen, rector Erinkveld van Wittem en mijzelf als oud-pastoor; drie koren, afgevaardigden van de parochieraden van Eys, Nijswiller en Wahlwiller. Na de drukbezochte en prachtige viering in de kerk volgde de voorzetting van het feest op het terrein van fruitbedrijf Grooten. We werden daarnaartoe gebracht door Harmonie St. Agatha en Schutterij St. Sebastianus. Het was er druk en gezellig, ondersteund door de Limburgse Boerenblaaskapel.

Als er dank gezegd moet worden dan ook aan allen, die het feest door hun aanwezigheid tot een prachtig feest hebben gemaakt. Maar onze dank is breder. Je kunt maar pastoor, pastor of kapelaan zijn als mensen/parochianen ook het draagvlak vormen voor je als mens en in je functie als kerkelijk voorganger. Dat is gebeurd in al die ruim 21 jaren dat ik –ik spreek nu voor mezelf- jullie pastoor heb mogen zijn. Ook pastor Franssen leeft al jaren met onze mensen in de parochies mee en voelt zich thuis. En ook kapelaan Siju is heel goed ontvangen en voelt zich thuis.

Een paar mensen mag ik misschien noemen, die zich bijzonder hebben ingespannen om het feest te doen slagen. Dat is Leon Grooten, die ons het terrein van zijn fruithandel ter beschikking stelde; Ad Broers, organisator van het feest en Leo en Myriam Seroo, die spijs en drank hebben verzorgd,

Het overheersende gevoel is dat van een diepe dankbaarheid. Maar ook de overtuiging, dat geloof en kerk met hun boodschap van liefde en solidariteit mensen, gelovig en ongelovig (?) nog steeds samen kunnen brengen. Heel, heel hartelijk dank. Jullie hebben ons een onvergetelijke dag bezorgd.

A.Reijnen emeritus-pastoor, mede namens pastor A. Franssen en kapelaan Siju.