Skip to main content
beschouwingen

Bezinningen 40-dagentijd

By 31 maart 2023No Comments

Bezinningen 40-dagentijd:

Vrijdag 31 maart 2023

Tekst
Johannes 10:31-42
In die tijd raapten de Joden stenen op om Jezus te stenigen. Maar Jezus zei hun: 'Ik heb voor
uw ogen veel goede werken verricht die uit de Vader voortkomen; om welk van die werken
wilt gij Mij stenigen?' De Joden gaven Hem ten antwoord: 'Niet om een goed werk stenigen
wij U maar om een godslastering: dat Gij, een mens, Uzelf tot God maakt.' Jezus antwoordde
hun: 'Staat er niet in uw Wet geschreven: Ik heb gezegd: gij zijt goden? Zij heeft hen tot wie
het woord Gods gericht werd goden genoemd; en de Schrift heeft bindende kracht. Maar
waarom beschuldigt ge Mij, die door de Vader geheiligd en in de wereld gezonden werd, van
godslastering als Ik Mijzelf Gods Zoon noem? Als Ik de werken van mijn Vader niet doe
behoeft ge Mij niet te geloven, maar zo Ik ze wél doe gelooft dan die werken als ge Mij niet
wilt geloven. Dan zult gij inzien en erkennen, dat de Vader in Mij is en Ik in de Vader ben.'
Toen probeerden zij opnieuw Hem te grijpen maar Hij stelde zich buiten hun bereik. Hij ging
terug naar de overkant van de Jordaan, naar de plaats waar Johannes aanvankelijk gedoopt
had en bleef daar. Velen kwamen tot Hem, want ze zeiden: 'Johannes heeft weliswaar geen
enkel teken gedaan, maar alles wat hij over deze man zei, was waar.' En velen begonnen daar
in Hem te geloven.

Aanbeveling:
* Kies een moment waarin u niet afgeleid wordt
* Lees de aangeboden tekst, nog een keer en vraag u af, wat heb ik gelezen.
* Laat wat u gelezen hebt even bezinken, en vraag u af, kan ik het met eigentijdse woorden
weergeven?
* Lees de tekst nog een keer, blijf even stil en vraag u af of er nog wat toe te voegen valt aan
wat u zojuist hebt gelezen.
* Vraag u af wat de betekenis van wat u overwogen hebt concreet kan betekenen voor uw eigen
leven?
* Probeer dat weer te geven in een gebed tot God/ Jezus Christus met uw eigen woorden.

Beste mensen, deze Bijbeltekst herinnert ons aan de moeite die Jezus heeft om door de
Joodse gezagsdragers geaccepteerd te worden als sprekend namens God. We komen dichter
bij Goede Week als we ons de enorme prijs die Hij voor deze afwijzing zal moeten betalen.

Zijn vermogen om ons tot in de dood lief te hebben wijst ons op zijn goddelijke aard, die Hem
de kracht gaf om vol te houden tot het bittere einde. Ons gebed van vandaag bestaat daaruit
dat we vragen om ons ervan bewust te worden en te beseffen hoe groot de liefde is die de
Heer voor ons heeft. In dit besef ligt de omvang van onze dankzegging.
Jezus overtuigt ons dikwijls van de noodzaak om te handelen naar zijn woord. Men kan
argumenteren met woorden, maar daden kunnen niet tegengesproken worden. Zij spreken
voor zichzelf. Het Woord is diep in mij geplant en ik bid met de woorden van de apostel
Jacobus, “Alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen. “Dat ik een
doener van het woord mag zijn en niet een vergeetachtig luisteraar” De wereld kijkt naar de
daden van christenen en is dikwijls niet onder de indruk
Heer, U zei aan de Joden dat zij moesten kijken naar uw werken, als zij uw woorden niet
geloofden. Medelijden, vriendelijkheid en moed in mijn leven maken mijn woorden
geloofwaardig. Maak dat ik geen verkondiger word van holle woorden. Maak dat mijn leven
weerspiegelt wat ik belijd.

Mary Pasmans