Skip to main content
beschouwingen

BEZINNING VEERTIGDAGENTIJD (3)

By 11 maart 2022No Comments

Vrijdag 11 maart 2022.
(Lezingen: Ezechiël 18, 21-28, Mattheüs 5, 20-26)

Lees deze teksten van deze lezingen. Zorg daarbij voor een rustig moment en laat deze teksten tot u doordringen. Uit deze teksten is een kleine selectie gemaakt. Het centrale thema hierin is de rechtvaardigheid, ommekeer en verzoening met God en de mensen. Probeer dan antwoorden te vinden op onderstaande vragen n.a.v. deze geselecteerde verzen.

Ezechiël 18, 21-28
(De profeet Ezechiël was werkzaam in Babylonië in de jaren 593 – 571 tijdens de ballingschap. Hoofdstuk 6 – 24 zijn profetieën over de schuld en ondergang van Judea en Israël .)

(21) “Wanneer de boosdoener zich afkeert van al de zonden die hij heeft bedreven, wanneer hij al mijn geboden onderhoudt en handelt naar recht en wet, dan zal hij leven, zeker leven en hij zal niet sterven. (22) Van al de wandaden, die hij bedreven heeft, wordt hem er geen meer toegerekend en vanwege de gerechtigheid, die hij betracht heeft, zal hij leven.”

Mattheüs 5, 20-26
(Kenmerkend voor Mattheüs is dat Jezus vooral leraar is. Zijn uitspraken zijn bij elkaar gebracht in zes grote redevoeringen die gaan functioneren als een leefmodel voor de christelijke gemeenschap. De “Bergrede” (over gerechtigheid) is hier de eerste en langste van.)

 (25) “Haast u het eens te worden met uw tegenpartij, zolang ge nog met hem onderweg zijt, anders zou uw tegenpartij u weleens aan de rechter kunnen overleveren, en de rechter u aan de gerechtsdienaar, en zoudt gij in de gevangenis worden geworpen. ….

(26) Ge zult daar niet uitkomen voordat ge tot de laatste penning hebt betaald.”

Vragen:
– Hoe ontstaat een ruzie (of zelfs een oorlog) en waarover?
– Kan ik Jezus’ leerstellingen in mijn eigen leven toepassen?
– Is ieder mens persoonlijk verantwoordelijk?
– Zou dit ook gelden voor dictators en allen die met hen zijn?

Gebed:
Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot worden,
maak dat Uw visioen van verzoening en vrede ons hoe dan ook blijft dragen,
geef wijsheid aan alle betrokken leiders en dat wapens geen recht van spreken krijgen.

 Michaël Jongkamp