Skip to main content
beschouwingen

BEZINNING ADVENT DOOR DE WEEK 2 december 2022

By 2 december 2022No Comments

BEZINNING ADVENT 2022 A-jaar

1e Adventsweek, vrijdag 2 december 2022

Lezingen: Op vrijdag 2 december wordt de eerste lezen uit Jesaja 29, 17-24 en het evangelie van Matteüs hst 9, 27-31.

Dierbare broeders en zusters in Jezus Christus, het evangelielezing van de eerste vrijdag van de Advent stelt drie personen voor: Jezus, en de twee blinde mannen die hem benaderen, vol geloof en met een hoopvol hart, geloven dat Jezus zal genezen, en vervolgens zij genezen worden. Maar wat heel boeiend is dat Jezus hen vertelt dat ze niet met anderen over hun genezing mogen spreken. Waarom zou Jezus dit zeggen?

Ten eerste zou het verzoek van Jezus onmogelijk zijn geweest om op te volgen. Iedereen die deze blinden kende, wist dat ze blind waren. En dan, uit het niets, konden ze zien. Hoe kon men zoiets bevatten? Jezus wist zeer zeker dat een dergelijk wonder niet te bevatten was, maar sprak desondanks deze woorden tot deze mannen. Om te begrijpen waarom Jezus dit zei, moeten we het motief begrijpen dat Hij had om hen te genezen.

Jezus’ genezing van deze mannen gebeurde puur uit liefde voor hen. Zij riepen om genade en Jezus wilde genade aanbieden. Hij deed het niet om publieke lof of bekendheid te krijgen. Hij deed het uit liefde voor deze blinden. Hij deed dit wonder ook om te leren dat Hij de blindheid van ons hart kan genezen. Hij wilde dat deze mannen tot geloof in Hem zouden komen en Hem zouden “zien” voor wie Hij was. Daarom was dit wonder iets diep persoonlijks en werd het gedaan uit zorg voor deze twee mannen om hun geloof te versterken.

Wat echter interessant is om op te merken, is dat deze mannen de vreugde die zij hadden bij het ontvangen van dit geschenk van onze Heer niet konden bedwingen. Ze moesten het wel uitschreeuwen van dankbaarheid en hun verhaal delen. We kunnen er zeker van zijn dat Jezus hier niet door beledigd was, maar het zag als een noodzakelijk gevolg van hun geloof.

Vooraf aan de bezinning:

 • Zoek een moment waarop u stil kunt zijn, en niet laat afleiden; probeer een ontspannen houding aan te nemen.
 • Lees de tekst opnieuw en vraag u af of u nog een aanvulling krijgt op hetgeen u zojuist in de tekst gelezen hebt.
 • Wat doet de tekst met mij? Kan ik de blinden aanvoelen, hun zich toevertrouwen aan Jezus. Gaan mijn ogen daardoor open?
 • Probeer u anderen te laten zien wat God voor u heeft gedaan?
 • Blijf een minuut of vijf (of langer) stil.
 • Bid een gebed met eigen woorden ter afsluiting en …… ga verder met uw bezigheden

Gebed: Heer, help me om te zien en help me om de vreugde van het zien van U te delen met anderen. Moge die vreugde uit mijn leven stromen zodat iedereen het kan zien. Jezus, ik vertrouw op U. Amen.

Kapelaan Siju.

****************************************

BEZINNING ADVENT 2022 A-jaar

1e Adventsweek, dinsdag 29 november 2022.

Bijbelteksten dinsdag 29 november: Jesaja hst 11, 1-10; Evangelie v. Lucas hst 10 21-24

Dag geachte lezer,
Een van de manieren van voorbereiding op Gods menswording van Jezus, geboren op Kerstmis, is ons te bezinnen. Dat kunnen we geschikt doen aan de hand van de Bijbelteksten, die ons in de vieringen van de dag worden gepresenteerd. Vandaag worden ons boven vermelde teksten voorgesteld.

Profeten laten niet na te dromen over de toekomst. Zij ervaren de concrete omstandigheden waarin zij leven, de goede kanten en de onvolkomenheden daarin. Ons menselijk bestaan laat nog veel te wensen over, is verre van volmaakt en ook degenen die ons de weg zouden moeten wijzen schieten, soms zwaar, tekort. Terwijl ‘in den beginne’ God naar zijn Schepping keek en had ‘gezien dat die goed was’. De dromen over en het verlangen naar een wereld overeenkomstig Gods plan blijven de mensheid en vooral de in God gelovige mensen bezig houden. De profeet Jesaja voorziet de komst van een God-getrouwe mens, voorzien van diens Geest, een geest van wijsheid en verstand, een geest van raad en heldenmoed, een geest van liefde en vreze des Heren. Als men Hem de kans geeft wordt de wereld anders, beter, liefdevoller onder elkaar en meer gods-getrouw. (Neem eventueel de tekst uit het boek Jesaja erbij). De Lucastekst geeft aan dat in Jezus Christus de dromen/verlangens zijn vervuld en dat Hem door God, de Vader alles in handen is gegeven wat ons ten goede kan leiden; dat mensen zonder pretenties, die in eenvoud leven, daar ontvankelijk voor zijn. Hen wordt geopenbaard waar het in het leven werkelijk om draait. (Neem eventueel de tekst van Lucas erbij).

Willen we de betekenis van het bovenstaande tot ons door laten dringen dan is wellicht een goede raad op zijn plaats:

 • *Zoek een moment waarop u stil kunt zijn, in uzelf kunt keren en niet afgeleid wordt.
 • *Neem een ontspannen houding aan. Een bewust rustige ademhaling kan hierbij helpen.
 • *Lees de tekst(en) die u is (zijn) voorgesteld. Laat deze tot u doordringen en vraag u af wat er volgens u in de tekst(en) staat. (Kunt u dat met eigen woorden weergeven?)
 • *Lees de tekst(en) nog een keer en vraag u af of u nog een aanvulling vindt op wat u (al) gelezen had?
 • *Waarom wordt de aangegeven tekst ons in de Advent aangereikt, tijd van voorbereiding op de viering van de geboorte van Jezus?
 • *Vraag u af of u iets aan de voorstelde tekst(en) hebt? Komen ze overeen met uw eigen dromen/verlangens/verwachtingen?
 • *Blijf een minuut of vijf (of langer) stil.
 • *Bid een gebed met eigen woorden ter afsluiting.

En ga verder met uw bezigheden…….
Emeritus pastoor Reijnen.