Skip to main content
beschouwingen

BEZINNING ADVENT 2020

By 22 december 2020No Comments

BEZINNING ADVENT DOOR DE WEEK

22 december: DINSDAG IN DE VIERDE WEEK.

We lezen op deze dinsdag in de vierde Adventsweek uit het Evangelie van Lucas, 1, 46-56.  Als u een bijbel hebt neem die er dan bij. Voor degenen, die geen bijbel hebben: hier volgt de tekst:

We lezen het bekende Magnificat, de lofprijzing van Maria op de Heer.
“Mijn hart prijst hoog de heer. Van vreugde juicht mijn geest om God, mijn redder: daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd. En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig omdat Hij die machtig is aan mij zijn wonderwerken deed, en heilig is zijn Naam. Barmhartig is Hij, van geslacht tot geslacht voor hen die Hem vrezen. Hij toont de kracht van zijn arm, slaat trotsen van hart uiteen. Heersers ontneemt Hij hun troon, maar Hij verheft de geringen. Die hongeren overlaadt Hij met gaven, en rijken zendt Hij heen met lege handen. Zijn dienaar Israël heeft Hij zich aangetrokken, gedachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig jegens Abraham en zijn geslacht, gelijk Hij had gezegd tot onze Vaderen.” 

In dit fragment lezen we hoe Maria Gods bekommernis om behoeftigen in de ruimste zins des woord benadrukt. Hooghartigheid wordt door God niet gewaardeerd. Zulk een wereld wordt ons voorzegd.

*Vooraf: Zoek een moment waarin u stil kunt zijn en u niet laat afleiden; en probeer een ontspannen houding aan te nemen.

*Lees de tekst uit de Bijbel of bovenstaande tekst, langzaam en vraag u af wat er in de tekst staat.

*Lees de tekst opnieuw en vraag u af of wat u eerst las in de tekst nog en aanvulling krijgt?

*Vindt u dat de tekst ons, mensen van nu, nog wat te zeggen heeft? Kunt u dat benoemen?

*Geldt dat ook voor uzelf?

Blijf een paar minuten stil

*Formuleer met eigen woorden een gebed ter afsluiting  en zeg daarin tot God wat in u opgekomen is en………. ga weer verder met uw bezigheden.

 Arthur Prakken.

********************

18 december: VRIJDAG IN DE DERDE WEEK.

Volgens het leesrooster lezen we vandaag uit de Profeet Jeremia 23, 5-8 en het evangelie: Mt. 1, 18-24. We nemen de tijd en laten de inhoud in alle rust tot ons bezinken. Klik hier – zo u geen Bijbel hebt – voor de link naar de Willibrordbijbel. Hier vindt u ook het dagelijkse bijbel-leesrooster en uw inspiratie voor gebed.

Uit de Profeet Jeremia 23, 5-8
“Geloof Mij, de tijd komt – zo spreekt de Heer – dat Ik een wettige afstammeling van David doe opstaan. Hij zal met bekwaamheid regeren en het land rechtvaardig en eerlijk besturen.
Dan wordt Juda bevrijd, leeft Israël veilig. Dit is de naam die men hem geeft: God de Heer, onze gerechtigheid. Eens komt de tijd – zo spreekt de Heer – dat men niet meer zegt: Zowaar God leeft, die de Israëlieten uit Egypte heeft geleid, maar: Zowaar God leeft, die de nakomelingen van Israël heeft teruggebracht uit het noorden, uit alle landen waarheen Hij hen had verdreven. Op hun eigen grond zullen zij weer wonen.”

*Vraag: Met wie wordt de wettige afstammeling van David bedoeld?

*Vraag: Wanneer en van wie wordt Juda dan bevrijd en leeft Israël veilig?

Uit het evangelie van Mattheus 1, 18-24
“(…)Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef bleek zij, voordat ze gingen samenwonen, zwanger van de heilige Geest. Omdat Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, dacht hij er over in stilte van haar te scheiden. Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer, die tot hem  sprak: “Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; het kind in haar schoot is van de heilige Geest. Zij zal een zoon ter wereld brengen, die gij Jezus moet noemen, want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden.(…) Ontwaakt uit de slaap deed Jozef zoals de engel van de Heer hem bevolen had en nam zijn vrouw tot zich.”

*Vraag: Waarom wilde Jozef eigenlijk van Maria scheiden. Zij waren toch immers volgens de joodse wet verloofd.

*Vraag: waarom was Jozef bevreesd? Een waarom verwijst de engel naar ‘Jozef, zoon van David”?  Doet de engel daarom een beroep Jozef door hem te wijzen op diens adellijke afkomst?

*Vraag: Staat Jozef ons als voorbeeld? Moeten wij als christen, zoals Jozef deed wat de engel hem bevolen had, óók Jezus adopteren of aannemen in ons leven?

Blijf een paar minuten stil

*Formuleer met eigen woorden een gebed ter afsluiting  en zeg daarin tot God wat in u opgekomen is en………. ga weer verder met uw bezigheden.

 Michael Jongkamp.

********************

15 december: DINSDAG IN DE DERDE WEEK.  

Op het Bijbelrooster voor deze dag staan de profeet Sefanja hfdst. 3, 1-2.9-13 en het evangelie van Mattheus hfdst. 21, 28-32.
Klik hier – zo u geen Bijbel hebt – voor de link naar de Willibrordbijbel. Hier vindt u ook het dagelijkse bijbel-leesrooster en uw inspiratie voor gebed.
Lees aandachtig de aanklacht tegen de leiders in hfdst. 3, vers 1 t/m 4:  “Wee de weerspannige, bezoedelde, gewelddadige stad! Zij luistert naar geen vermaning, zij wil van geen onderrichting weten, zij vertrouwt niet op de Heer en nadert niet tot haar God. Haar leiders binnen haar muren zijn brullende leeuwen, haar rechters zijn wolven bij avond, die ’s ochtends niets meer te kluiven hebben.  Haar profeten zijn zwetsers en bedriegers; haar priesters schenden wat heilig is en verkrachten de wet.”

*  Vraag 1: lees i.p.v. ‘haar leiders’ nu ‘onze wereldleiders’. Zou de aanklacht van Sefanja na zo’n 2600 jaar ook opgaan voor (sommige) wereldleiders van nu?

Lees de verzen 9 – 13 waarin God Jeruzalem een belofte doet:
“Ik zal aan de volken andere, reine lippen geven. Dan zullen zij allen de Naam van de Heer aanroepen en eensgezind Hem dienen. (…) Dan wordt onder u geen misdaad tegen Mij meer begaan, waarover gij u hebt te schamen, want Ik verwijder dan uit uw midden de hoogmoedige pronkers; op mijn heilige berg zult gij u niet langer misdragen. Ik laat bij u alleen nog over een nederig, bescheiden volk, dat zijn toevlucht vindt bij de Naam van de Heer: de rest van Israël. Zij bedrijven geen onrecht meer, zij vertellen niet langer leugens en in hun mond is geen arglistige tong meer te vinden. Zij zullen weiden en rustig neerliggen zonder dat hen nog iemand opschrikt. “

*  Vraag 2: Het centrale thema in dit boek is “de dag van de Heer”. Wat houdt deze dag in en wat is daarvan het gevolg? Is hier ook sprake van vergeving en/of verzoening?

Lees vervolgens Mattheus 21, 28-32 over het onderricht aan hogepriesters, oudsten en farizeeën, met name waar het betreft het volgende citaat:

“Toen zei hij hun: “Voorwaar ik zeg u: De tollenaars en de ontuchtige vrouwen gaan eerder dan gij het Koninkrijk Gods binnen.  Johannes kwam tot u en beoefende de gerechtigheid; toch hebt gij hem geen geloof geschonken, terwijl de tollenaars en de ontuchtige vrouwen hem wel geloof schonken”.

* Vraag 3: Ziet u na het lezen van dit onderricht aan de hogepriesters enz. ook een overeenkomst met de waarschuwing van Sefanja aan de leiders van Jeruzalem en aan het de toekomst die God Jeruzalem in het vooruitzicht stelt?

Blijf een paar minuten stil:
* Formuleer met eigen woorden een gebed ter afsluiting  en zeg daarin tot God wat in u opgekomen is en………. ga weer verder met uw bezigheden.

 Michael Jongkamp.

********************

11 december: VRIJDAG IN DE TWEEDE WEEK.

We lezen op vrijdag in deze tweede Adventsweeklezen opnieuw uit het Boek Jesaja,hst.48, 17-19. Als u een bijbel hebt neem die er dan bij. Voor degenen, die geen bijbel hebben, hieronder de tekst van de lezing. De dienaar van de HEER als bevrijder van zijn volk.

“Dit zegt de HEER, je bevrijder, de Heilige van Israël: Ik ben de HEER, jullie God, die jullie onderricht in je eigen belang, die jullie leidt op de weg die je gaat. Luisterde je maar naar mijn geboden, dan zou jouw vrede zijn als een rivier, en je gerechtigheid als de golven van de zee. Je nageslacht zou zijn als het zand, je nazaten ontelbaar als zandkorrels. Je naam zou nooit worden uitgewist, maar voor altijd bij mij voortleven.”

*Vooraf: Zoek een moment waarin u stil kunt zijn en u niet laat afleiden; en probeer een ontspannen houding aan te nemen.

*Lees de tekst langzaam en vraag u af wat er in de tekst staat.

*Lees de tekst opnieuw en vraag u af of wat u eerst las in de tekst nog en aanvulling krijgt?

*Vindt u dat de tekst ons, mensen van nu, nog wat te zeggen heeft? Kunt u dat benoemen?

*Geldt dat ook voor uzelf?

Blijf een paar minuten stil

*Formuleer met eigen woorden een gebed ter afsluiting  en zeg daarin tot God wat in u opgekomen is en………. ga weer verder met uw bezigheden.

Theo Dahlmans.

********************

8 december: DINSDAG IN DE TWEEDE WEEK.

We vieren op deze dag  (8 december) het Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria en we lezen vandaag uit het heilig evangelie van Lucas, hst. 1, 26-38. Als u een bijbel hebt neem die er dan bij. Voor degenen, die geen bijbel hebben in grote lijnen waar het vandaag over gaat.

De engel Gabriël, door God gezonden, brengt de blijde boodschap aan de maagd Maria. …..“De engel trad bij haar binnen en sprak: ‘Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u, gij zijt de gezegende onder de vrouwen.’…..”Maria schrok hiervan. Maar de engel stelde haar gerust en deelde haar mee, dat zij een zoon ter wereld zou brengen, de zoon van God, die ze de naam Jezus moest geven. Na nog enkele mededelingen door de engel eindigt Lucas dit deel van zijn evangelie met: “Nu zei Maria: ‘Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord’. En de engel ging van haar heen.”

*Vooraf: Zoek een moment waarin u stil kunt zijn en u niet laat afleiden; en probeer een ontspannen houding aan te nemen.
*Lees de tekst uit de Bijbel of bovenstaande tekst, langzaam en vraag u af wat er in de tekst staat.

*Lees de tekst opnieuw en vraag u af of wat u eerst las in de tekst nog een aanvulling krijgt?

*Vindt u dat de tekst ons, mensen van nu, nog wat te zeggen heeft? Kunt u dat benoemen?

*Geldt dat ook voor uzelf?

Blijf een paar minuten stil

*Formuleer met eigen woorden een gebed ter afsluiting  en zeg daarin tot God wat in u opgekomen is en………. ga weer verder met uw bezigheden.

Theo Dahlmans.

********************

4 december: VRIJDAG IN DE EERSTE WEEK

We lezen op vrijdag in deze eerste Adventsweeklezen opnieuw uit het Boek Jesaja, hst.19, 17-24. Als u een bijbel hebt neem die er dan bij. Voor degenen, die geen bijbel hebben in grote lijnen waar het vandaag over gaat.

Jesaja droomt van een tijd, dat er geen mensen meer zullen zijn met een lichamelijke of geestelijke handicap, dat er geen mensen meer zullen zijn die onderdrukt worden of in armoede moeten leven. Hij droomt dus van een ideale wereld, waarin geen plaats meer is voor mensen die overal de spot mee drijven, geen plaats is voor mensen, die kwaad doen. Zulk een wereld komt overeen met Gods bedoeling. Het is Zijn wereld waarin: ‘warhoofden tot inzicht komen en opstandigen tot rede’.

*Vooraf: Zoek een moment waarin u stil kunt zijn en u niet laat afleiden; en probeer een ontspannen houding aan te nemen.

*Lees de tekst uit de Bijbel of bovenstaande tekst, langzaam en vraag u af wat er in de tekst staat.

*Lees de tekst opnieuw en vraag u af of wat u eerst las in de tekst nog en aanvulling krijgt?

*Vindt u dat de tekst ons, mensen van nu, nog wat te zeggen heeft? Kunt u dat benoemen?

*Geldt dat ook voor uzelf?

Blijf een paar minuten stil

*Formuleer met eigen woorden een gebed ter afsluiting  en zeg daarin tot God wat in u opgekomen is en………. ga weer verder met uw bezigheden.

Pastoor: A. Reijnen.

********************

1 december: DINSDAG IN DE EERSTE WEEK

We lezen uit het eerste gedeelte van het Boek Jesaja, profeet in 8e eeuw vóór Christus, uit hoofdstuk 11, 1-10. Neem de bijbel erbij als u in het bezit ervan bent, kijk in de inhoud waar  Jesaja staat en zoek de tekst op. In die tekst staat het volgende:

De profeet heeft een verlangen, droom, dat er te midden van alle beroerdigheid  iemand zal komen, die in staat zal zijn te bewerken, dat mensen hun tegenstellingen al zitten die nog zo diep te overwinnen. In Hem zal leven de Geest van Wijsheid en Verstand, Raad en Sterkte, de Geest van liefde en ontzag voor de Heer (God). Iedereen, van hoog tot laag voelt zich onder zijn leiding veilig. Geen mens zal meer kwaad doen en heel de aarde zal ‘vervuld zijn  van de liefde tot God’.

*Vooraf: Zoek een moment waarin u stil kunt zijn en u niet laat afleiden en probeer een ontspannen houding aan te nemen.
De teksten gedurende de komende weken zijn bedoeld om ons te helpen bij de voorbereiding op de menswording van God in Jezus Christus met Kerstmis.

*Lees de tekst uit de Bijbel of de bovenstaande tekst langzaam,  en vraag u af wat er volgens u in de tekst staat?

*Lees de tekst opnieuw en vraag u af of u na herlezing nog een aanvulling krijgt op hetgeen u in de tekst gelezen hebt?

*Waarom zou deze tekst ons in de Advent voorgehouden worden?  Zou die ‘iemand die komen gaat kunnen slaan op Jezus Christus en zijn geboorte met Kerstmis?

*vraag u af: heb ik iets aan deze tekst voor mijn manier van leven? Zou ik door mijn manier van leven kunnen meehelpen dat die bemoedigende droom enigermate werkelijkheid wordt?

Blijf een paar minuten stil

*Formuleer met eigen woorden een gebed ter afsluiting  en zeg daarin tot God wat in u opgekomen is en………. ga weer verder met uw bezigheden.

Pastoor: A. Reijnen.  

********************