beschouwingen

4e zondag van de Advent. “krismes in ’t Eeser plat”.

By 24 december 2017 No Comments

De fleut van ’t herderke.
(Ee Noors krisverhaal.)

In de naat wie Jezus geboare woeëd, lopet ee erm herderke durch de huuëvele in de buurt van Bethlehem um ee van zieng sjoaper te zeuke. En zoeë koam ’t dat hea nit bei de herders woar, wie dat in d’r biebel vertelt wead.

’T Herderke wirket bei inge hieël sjtrenge baas, messjien waal d’r sjtrengste van gans Bethlehem. En wennt hea heem koam en hea how ee sjoap te winnig, dan kroog hea ze gesjwaamt.

Doarum lettet hea gaar nit op de geweldige dinger die um hem hin gebuurete. Hea merket nit ins dat d’r wink gong liegke, hea hoeët nit wie de vuuëgel begonne te fleute en hea zoog nit dat alle sjteare an d’r hieëmel plutselig doebbel zoe sjun stroalete. Zienge weg, op zeuk noa ’t sjoap gong wieër d’r berg op. Hea zoeët hinger giddere sjtroek, bis dat hea boave op d’r berg woar. Vanaf doa koeët hea hieël wiet kieke uvver alle velde, gans bis aan de sjtad Bethlehem.

Ongertusje dat hea doa boave sjtong, gebuuret ‘t dat d’r hieëmel oape gong en dat de naat zoe kloar woeëd wie d’r daag. Opins woar doa inge ontelbare sjwerm engele. En hunne lofzang klonk uvver de ganse welt. Wie groeët dat ’t wonger woar, wat doa in die naat gebuuret, hat bis op d’r daag van huj koom ee miensj begrieëpe. Doarum kinne vier ’t os kling herderke ooch vergeave, dat hea de boodsjap nit meteen begrieëpe hat. Hea daat alling mer aan zie sjoap, dat d’rtussjenoet gegange woar en …….. hea wool alling mer wieër zeuke.

Opins sjton inge engel vuur ‘m en zaat: “Maak dich mer ging zurg um dat sjoap, op dit moment is inge veuël groeëtere Herder wie dich geboare. Gank vlot noa Bethlehem, doa liekt ’t Jezuke, d’r verlosser van de welt, in ’t kribke. “D’r verlosser van de welt”, zaat ’t herderke, ”ich moag toch zieëker nit bei hem komme wennt ich hem gee kadootje kin geave?”.

Afbeeldingsresultaat voor de fluit van het herdersjongetje“Hej, pak dich dis fleut en sjpieël ee lidje vuur ’t kindje” zaat d’r engel, en op ’t zelfde moment woar hea voet. De fleut how zieëve toeëne en wie ’t herderke de fleut aan zieng lippe zat, sjpieëlet ze wie van gans alling. Dankbaar en vroeë lopet hea van d’r berg aaf. Hea wool uvver ee beaksjke sjpringe, mè hea vool lankoet en loog tussje de kiezele. De fleut vool ‘m oet de heng en oet zienge mond klonk ee woad dat mesjien waal gebroekelijk is bei de herders mè dat ich heij lever nit wil oetsjpreake. ‘T woar in gidder geval nit sjun. En wie hea de fleut how opgerapt fealet doa ing toeën aan … dus de fleut koeët nog mèr zes toeëne sjpiele.

Hea how ginge tied um te griene en doabei woeëd d’r votpad ooch langzaam beater; dus loopet hea zoeë sjnel wie meugelijk wieër. Inins bloof hea sjtoa: vlak vuur zich zoog hea inge groeëte wolf zitte en dea loat zieng teng zieë, veadig um te biete. ‘T woar d’r lemkeskiller perseunlik. ’T Herderke woeëd wus en roopet “maak daste voet kuns” en vuurdat hea ’t in de gate how, how hea d’r wolf al mit de fleut noageworpe. Wie hea ze truukvong, koeët de fleut nog mèr vief toeëne mie loate huuëre.

‘T Herderke koam noe op de plaatsj woeë normaal de ganse kudde sjoaper ummer woar. Rustig looge doa alle sjoaper en ’t woar muuskes-sjtil, op ee sjoap noa dat blèrend rond lopet. ’T Herderke wool hem binne de afrastering bringe. Hea rennet d’r hingeraa en umdat ’t sjoap hem oetwieket worp hea ’t noa mit get wat hea jus in zieng heng how en joa huur …. dat woar de fleut die daodurch alwer ing toeën kwiet woar.

Mè woeë woare al die anger herders noe geblieëve. ‘T herderke koeët nit weete dat die al allenuj vuur ’t kindje in d’r sjtal op de kneije zoote. Hea daat dat ze wie ummer hinger inge flinke pot beer in de kroeg zoote en dat hea alwer als jungste herder alling de wacht moeët hotte. Koeëd wie hea woar sjtoeëtet hea teage ing kroek water die kot bei ’t vuur sjtong. ’T Woar doe zoeget alsof ing onzichtbare kracht hem de fleut oet de heng hoof en wie hea ze wer opraapet woare d’r nog mèr drei toeëne uvvergeblieve. Toen gong hea wieër noa Bethlehem. Alles gong good, bis dat hea durch de sjtadspoat wool goa. Opins sjtong hea tussje inge groep batteraave die hem de fleut woole aafnumme, mè hea wool die nit aafgeave.

‘T voole get sjleag uvver en weer. Hea how de fleut waal nog ummer mè die how alwer ing toeën verloare.

Eindelijk sjtong hea toch vuur d’r sjtaal. Hoeëg boave ’t daak sjtong inge geweldige sjter te stroale en in ’t kribke loog d’r verlosser van de welt. En toch gebuuret ’t dat de fleut nog mèr ing toeën uvver how wie hea d’r sjtaal inlopet. Hea wool juus langs de hoesduuër lope, wie d’r valsje mup van d’r kastelein hem aavloog. Hea wos zich angesj mit nuuks anges te verweare daan mit wat hea in de heng how en dat woar de fleut.
Zoe sjtong hea noe vuur de sjtaalduur en durvet nit noa binnen te goa. Hea sjaamet zich hieël erg umdat d’r nog mèr zoeë winnig van zie kadoo uvvergeblieëve woar. In zieng onsjuld koeët hea nit weete, dat d’r weg dea gidder miensj noa d’r verlosser bringt vool mit hindernisse is.

Mè Maria., de mam van ’t kriskindje winket hem noa binne te komme. En hieël sjtil koam ’t herderke oet d’r eck noa vuure en sjpieëlet op zieng fluet de letste, nog uvvergeblieëve toeën. Wat klonk die prachtig. ’T Kindje loesteret en gidderinge in d’r sjtaal loesteret, ’t Maria, d’r Joeëzef, d’r Os en ooch d’r Eazel.

Afbeeldingsresultaat voor kerstkindje


’T Kriskindje sjtrekket zie goddelijk hendje noa hem oet en raaket de fleut aa. En kiek …..op ’t zelfde moment woar de fleut wer gans, en alle zieëve toeëne klonke wèr zoeë sjun en heerlijk, zoewie ze al in d’r hieëmel bei de engele geklonke how.

 

Ing Zieëlige Krismes.