beschouwingen

3e zondag van de Advent. “Krismes in ’t Eeser plat”.

By 17 december 2017 No Comments

Stil naat, tovernaat.

Gerelateerde afbeelding

’t Woar die naat erg koad. Inge ieskowwe wink jaaget d’r snej op en de luj die nog boete woare towwete zich um binnen te komme. Heem brennet ’t vuur in d’r oape haard. D’r dusj woar gereed gemakt, de keatse woare aagesjtoake. ’t Woar Krisnaat.
Nog mer inge inkele miensj loopet durch de verlichte stroat. Mit inge kromme ruk lopet hea durch d’r sneij en de kow, zonger zelf te wete woa hea hin gong. Ginge waadet op hem dea oavend. D’r Jacob, zoe hoosj hea how ging familie en ooch gee heemet.
De luj kieëke noa hem wie hea langs lopet mè doa lettet hea nit op. Oahne hinger zich te kieke, gong hea zienge weg. In gedanke fleutet hea ee lidje en de sneijvlokke bloove hem in d’r baat hange.
Toch woar hea nit alling in die ieskow naat …….. ee hundje loopet hinger hem aa. Woa koam dea vandaan? Um zienge hals draget hea inge halsband mit inge sjter.

Wie d’r Jacob ’t hundje zoog, begonne zieng ooge te stroale. “Biste verdwaald?” Vroaget hea…… “Daan kinne vier beater beiee blieve,”. D’r hond kieëk hem ins aa.
Besjutst onger de teck van inge groeëte denneboom pakket d’r Jacob een sjtuk broeëd oet zienge rukzak en sjnieët dat in twieë sjtukker. “Heij” zaat hea mit inge glimlach. “’T is waal ee karig eate vuur dissenoavend mè mieë han ich ooch nit.
Umdat ’t krismes woar vertelled hea ee verhaal dat hea als kink hieël sjun how gevonge. Doanoa fleutet hea nog et. Ooch d’r wink fleutet. Ummer helder en helder en ummer kowwer en kowwer. “Koom” zaat d’r Jacob. Hea zat zich d’r kraag van zienge owwe versjliete winkterjas reatop en zaat “Loate vier goa sjoele doa hinge in die hut”.

Ze zoote doa al inge ganse tied lekker in ’t struuje wie d’r Jacob opins ing sjtem hoeët: “loester en verschrek dich nit. Ich bin ginge hond, ich bin inge tovenaar”. “Du? Inge toevenaar?” zaat d’r owwe maan gans verwongerd.
“Joa” zaat hea……..“Dissenoavend han ich mich zelf in inge hond verengerd, umdat ich deaginnige dea good vuur mich woar wool beloeëne” zaat d’r tovenaar. “En du bis d’r enige dea good vuur mich woar op disse krisoavend. Um dich te bedanke zal ich dich dieng allergruuëtste wunsj vervulle, Zaag mich mer wat dat is”.
“Ich wil ging groeëte dinger en ich han eegelijk alles al wat ich nuuëdig han” zaat d’r Jacob. “Mè ich han waal al ummer gear inge hond wille haan”.

D’r tovenaar daat hieël lang noa. Waor dat noe de allergruuëte wunsch van d’r Jacob? ….  En doe bedaat hea dat hea hieël gear d’r betste vrund van d’r owwe Jacob zow wille zieë en …… hea goof doe vuur ummer zieng toverkracht aaf.

Afbeeldingsresultaat voor stille nacht tovernacht

 

D’r angere murrige hieël vreug gong d’r owwe maan voet oet de hut um zienge weg te vervolge.  En zienge vrund, d’r hond gong mit hem mit.

 

 

D’r owwe Jacob dinkt noe giddere krisaovend truk aan dat gelukkig moment woa-op hea zienge allerbetste vrund gevonge hat.