Skip to main content
Preken

14-1-2024: 2e zondag door het jaar B 2024.

By 14 januari 2024februari 16th, 2024No Comments

Lezingen 1Samuël 3, 3b-10.19; 1 Korintiërs 6, 13c-15a.17-20; Johannes 1, 35-42.

De publieke belangstelling voor belangrijke personen uit het openbare leven is groot. Daaronder vallen koninklijke families, politici, sporters, mensen uit het bedrijfsleven, uit de verschillende religies en uit de sector vertier. Er zijn bladen, meestal ‘roddelbladen’ genoemd,  die daar speciaal aan gewijd zijn. Men zoekt alles van zulke bekende figuren te weten te komen. Men wil weten van hun successen en hun falen , van hun schandalen, van hun privé-leven en hun relaties. Degenen, die het allemaal lezen, spiegelen zich eraan en/of prijzen zich gelukkig in de luwte te kunnen leven. Waarschijnlijk is niet iedereen nieuwsgierig naar het reilen en zeilen en het sensationele van publieke figuren. Maar  wél belangrijk voor iedereen en voor ons allemaal is, dat we medemensen kennen die een visie hebben, wijs zijn, een goede kij hebben op hoe het leven in elkaar zit. Mensen die een voorbeeld voor ons zijn, ons de weg kunnen wijzen naar een zinvol leven ons corrigeren als dat nodig mocht zijn Het is fijn als we dergelijke mensen in het leven kunnen/mogen ontmoeten. Niet zelden zijn het godsdienstige mensen, zoals de profeten in de geschiedenis van God met ons. Maar niet altijd  gunstig voor dergelijke mensen en dergelijke  ontmoetingen, zoals misschien ook onze tijd geen gunstige tijd is.

De zin voorafgaande aan de tekst die wij gelezen hebben luidt: ‘Er klonken in de tijd (van de jonge tempeldienaar Samuel) zelden woorden van Jahweh (God, Hij die is) en er braken geen visioenen door’. De hogepriester is ongeveer blind en zijn zonen gooien er met de pet naar en doen waar ze zin in hebben. In de nacht wordt Samuel zich van zijn roeping bewust. De blinde Eli is wijs genoeg om te beseffen dat die roeping van God komt. Hij leert Samuël tot God te zeggen: ‘Spreek Heer, uw dienaar luistert’ Opmerkelijk die houding van Samuel: een luisterende dienaar van zijn eigen levensroeping. Kijken we naar onszelf, Ieder van ons heeft een levensroeping, ook als wij, naar ons gevoel, zelf onze keuzes maken. Bijvoorbeeld, mensen die zich geroepen voelen het leven in een huwelijk met elkaar te delen en elkaar in goede en kwade dagen nabij te zijn; en zo goed mogelijk mee te werken aan elkaars geluk en dat van hun kinderen. De roeping van profeet Samuel is tegelijk ‘rechter’ (bestuurder) en profeet te zijn. Hij zorgt dat zijn volk de overgang kan maken naar een nieuwe bestuursvorm, die van het koningschap. Denk aan Saul, David en diens zoon Salomo.

We zijn toe het 2e verhaal van vandaag. Johannes de Doper is zich ervan bewust niet zelf de Messias, gezalfde van God te zijn. Hij wijst twee van zijn leerlingen op Jezus: ‘zie het Lam Gods’. De twee snappen wat Johannes bedoelt: Jezus zal een man Gods zijn die heel ons bestaan met ons deelt en dus ook het lijden kent. De twee leerlingen onder wie Andreas, de broer van Petrus, lopen achter Jezus aan, die zich omdraait en hen vraagt wat de twee zoeken”: wat verlangt ge? De twee willen weten wie Hij is, wat voor Iemand en drukken dat uit met de woorden: waar houdt U zich op? Waar leeft U van? Wie of wat draagt uw bestaan? Jezus nodigt hen uit voor een nadere kennismaking. ‘Daarop gingen ze mee en zagen waar Hij zich ophield. Die dag bleven ze bij Hem’. De persoon Jezus maakte een dergelijke indruk, dat Andreas tegen zijn broer Petrus zei: ‘Wij hebben de Gezalfde van God gevonden’. Hij neemt Petrus mee naar Jezus, die Petrus aankijkt en hem meteen zijn roeping wijst: de rotst te zijn waarop Jezus zijn gemeenschap bouwt. Petrus wordt een voorname leerling van Jezus. Dat is opvallend. We weten dat Petrus een scheve schaats heeft gereden toen hij de gevangen genomen Jezus verloochende door tot driemaal toe te zeggen ‘Ik ken die mens niet’. Achteraf had hij diep spijt en werd hij de man aan wie Jezus zijn kudde toevertrouwde. Misschien is onze ‘Ik-gerichte’ tijd niet de gunstige tijd voor wijze mensen. Menige gedoopte van vroeger zal wellicht nu zeggen: Jezus, wie is dat? Nooit van gehoord. En dan zal hij/zij nog gelijk hebben ook, want van zijn/haar geloof heeft hij/zij verder nooit meer werk gemaakt. Toch blijft d boodschap: God heeft ons lief, is in Jezus mens geworden onder ons Hij heeft ons geleerd  God en medemens lief te hebben, voorwaarde voor een menswaardig leven, grondslag ven gerechtigheid en vrede. Beste mensen: Gaan wij achter Jezus aan en proberen we zijn model van leven na te volgen. Amen

Emeritus pastoor Reijnen.