Preken

Zondag 9 juli 2017: 14e ZONDAG DOOR HET JAAR

By 10 juli 2017 No Comments

Lezingen: Zacharia 9, 9-10; Romeinen 8,9.11-13;Matteüs 11, 25-30.

Er leven heel veel mensen, onder wie wij waarschijnlijk, die geen rol kunnen of willen spelen op het terrein van het grote politieke en economische spel in onze wereld. De enige invloed die we kunnen uitoefenen is via de stem waarmee we bij verkiezingen een van de kandidaten op de kieslijsten van de politieke partijen kunnen aankruisen. Op economisch gebied kan misschien nog enige invloed uitgeoefend worden via het lidmaatschap van werkgeversverenigingen en vakbonden. Afgevaardigden daarvan zitten aan tafel bij onderhandelingen over arbeidsovereenkomsten en werkgelegenheid. Vakbonden schrijven stakingen uit als het resultaat hen niet bevalt. Men constateert regelmatig dat er een kloof is tussen degenen die het politiek en economisch voor het zeggen hebben en het zogenoemde ‘gewone volk’. Het gevolg is het nodige wantrouwen. In Limburg is het wantrouwen groot, zoals onlangs uit onderzoek bleek.

Op het ogenblik is in Hamburg een conferentie gehouden van de leiders van de belangrijkste economische machten, de G 20. Daar werd heftig tegen gedemonstreerd door mensen die vinden dat ze al of niet met geweld moeten protesteren tegen gang van zaken. Die protesten waren van die aard dat ze uitgroeiden tot puur vandalisme, die met de doelstellingen van het protest helemaal niets meer te maken hadden. De mensen van het waarachtige protest vinden, dat de wereldleiders te weinig rekening houden met de belangen van het gewone volk, te weinig strijd voeren tegen de ongelijkheid in de wereld en de zorg voor het milieu te slecht behartigen. De wereldleiders zijn volgens de waarachtige demonstranten te zeer uit op eigen macht en de belangen van de machtssystemen waarvan zij de vertegenwoordigers zijn. Denken we daarbij aan de VS, Rusland en het steeds sterker worden China. Gewone mensen in landen waar armoede, oorlog en geweld heersen zijn er de dupe van. Vaak wordt over de hoofden van mensen in andere landen heen het gevecht gevoerd om de macht ten loste van heel veel slachtoffers onder ‘het gewone volk’.

Slaan de Schriftlezingen die gaan over de kracht van de eenvoud en die levenswijsheid toekennen aan de bescheiden, pretentieloze mensen, op situaties van nu? Volgens het scheppingsverhaal heeft God het beheer van de wereld aan ons mensen toegekend. Welke politieke en economische systemen mensen ontwikkelen lijkt God aan onszelf over te laten. Mensen zijn daar zelf verantwoordelijk voor. Mits de systemen, en dat is wel een lijn in het Evangelie, maar rechtvaardig zijn, d.w.z. het belang van alle mensen, en zeker dat van kwetsbare mensen, dienen: ‘wat jullie aan de minsten der mijnen hebt gedaan hebben jullie aan mij gedaan’, vinden we in het Evangelie van Matteüs (25,45). Daaraan worden we uiteindelijk beoordeeld of we het tijdens ons leven goed gedaan hebben of niet. Maar dat betekent ook dat de machtige figuren van onze wereld er goed aan doen zichzelf voor ogen te houden waartoe ze eigenlijk gekozen zijn. Ze zijn er om mensen te dienen en niet hun eigen belangen, positie, status en portemonnee. Ze moeten eigenlijk beschikken over een geest van eenvoud en bescheidenheid waardoor ze in staat zijn te beseffen waar het in het leven werkelijk om draait. Ze moeten beseffen ook, dat hun macht maar tijdelijk is, hen gegeven om goed te doen aan de mensen die hen zijn toevertrouwd. Het lijken eigenschappen waarmee iedereen gebaat is in de omstandigheden waarin hij of zij verkeert; of dat nu is de politiek, het bedrijf, het gezin, de vereniging, het dorp waar men woont, of men gelovig is of niet. Maar toch is daarbij is zeker het besef belangrijk van een God, die ons het leven schenkt en in zijn Zoon ons bevrijding heeft gebracht juist om elkaar onbaatzuchtig te dienen. Komen we daaraan toe dan zal onze Heer, ons rust en vrede schenken, zoals Hij heeft beloofd. AR