Preken

Voor de eerste keer…

By 26 januari 2016 No Comments

Als de kinderen zich voorbereiden op de 1e Communie stellen ze zich hier in Eys tijdens de Palmpasenmis voor aan de parochianen. Ze doen immers op de vijfde zondag na Pasen een stap verder in het leven van de parochie door tijdens de H. Mis voor de eerste keer met de de anderen ter communie te gaan.  Ook tijdens de vormselviering worden de leerlingen die het H. Vormsel gaan ontvangen door de ouders aan de vormheer voorgesteld.

Als een nieuwe kracht voor het eerst op kantoor of in de werkplaats, of op school komt stelt die zich voor. Mensen stellen zich voor als ze aan iets nieuws beginnen en aan degenen met wie ze iets nieuws beginnen. Zo ook Jezus. Hij presenteert zich aan het begin van zijn openbare optreden in de synagoge van Nazareth. Over die presentatie moeten we het even hebben. Om zich voor te stellen gebruikt Jezus vertrouwde woorden van de profeet Jesaja. Ook die was een man van God, die zich voorstelde en daarmee zijn taak verantwoordde. Ook Jezus geeft de grondslag aan van zijn werk onder de mensen. Hij wordt geïnspireerd door Gods Geest. Waar de Geest van God aan het werk is komt iets nieuws tot stand. Denken we maar aan het Boek van de Schepping. Daar staat dat in het begin de aarde woest en leeg was en dat duisternis over de diepte lag en dat de Geest van God zweefde over de wateren. En daardoor ontstond de schepping. De tekst is geschreven uit gelovige verwondering over alles wat bestaat en over de ordening ervan in licht en donker, dag en nacht, hemel en aarde, water en land en alles wat erop is. Waar Gods Geest werkzaam is komt iets nieuws tot stand, ook als de Geest mensen bezielt zoals Jezus. En dan staat in de verdere tekst ‘allen betuigden Hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden, die uit zijn mond vloeiden’ Maar dan komt ook de opmerking: ‘Dat is toch de zoon van Jozef’. In zulk een opmerking kan men al een begin van scepsis horen van: wat kan die zoon van een timmerman ons komen vertellen wat we nog niet weten. Welke pretenties heeft die man. Als Jezus dan ook nog zegt: ‘jullie weten dat geen profeet in eigen land geëerd is’, willen ze hem van de berg nar beneden duwen.. En dan staat er: ‘Maar hij liep midden tussen hen door en vertrok’. Zijn uur was nog niet gekomen. Maar heel het voorval tekent wel de atmosfeer. Het oordeel over Jezus is door zijn plaatsgenoten al geveld voordat ze goed naar hem geluisterd hebben en zonder dat ze gezien hebben wat hij doet. Want daar gaat het bij Jezus. Het gaat hem om de combinatie van zijn liefdevolle woord en zijn liefdevolle daad t.a.v. de mensen. Maar zo gaat dat nu eenmaal vaker onder mensen. Niet weten waar het over gaat en toch een oordeel klaar hebben. Dat mensen van nu mondiger geworden zijn is prima, maar dan zou eigenlijk het oppervlakkig oordelen af moeten nemen. Een voorbeeld van oppervlakkig oordelen: T.a.v. de presentatie van Jezus ken men tegenwoordig horen dat het er allemaal niet meer toe doet wat men denkt en gelooft, dat het toch allemaal op hetzelfde neerkomt en dat er maar één God is. Dat laatste is waar. Naar ook wíj geloven is er maar één God, die er wil zijn voor alle mensen. Maar dat wil niet zeggen, dat het allemaal één pot nat is. Het mah waar zijn dat de mens, volgens de Russische wijsgeer Nikolaj Berdjajev (Kiev 1874-Parijs 1948) onverwoestbaar godsdienstig is, maar bij alle godsdienstigheid is toch ook telkens weer de vraag wat de godsdienst, die de mens aanhangt, met hem doet. Terroristische  bewegingen gebruiken de godsdienst om dood en verderf te zaaien tegen alle waarachtige bedoeling van godsdienst in. Na de presentatie van Jezus kunnen wij, christenen, ons afvragen of onze godsdienst ons iets doet en wat? Zitten wij op dezelfde lijn als Jezus. Zijn wij mensen, zoals Hij van het liefdevolle, hartelijke, waarachtige, ondersteunende en vergevende woord? Zijn we mensen van de liefdevolle en luisterende aanwezigheid, van de helpende, desnoods goedmakende en vredestichtende daad? Als we ons zo zouden presenteren zouden we in de voetsporen van Jezus treden met zijn goede woord en liefdevolle daad. Zo aanwezig in onze wereld zouden we heilzaam aanwezig zijn, een goed gist in het deeg, zout van de aarde, lichtbrengend in onze vaak duistere wereld.

3e ZONDAG DOOR HET JAAR C 2016 Eys
Lezingen: Nehemia 8, 2-4a.5-6.8-10; 1 Korintiërs 12, 12-30; Lucas 1, 1-4; 4,14-21