Preken

Palmzondag 9 april 2017

By 9 april 2017 No Comments

INLEIDEND WOORD

Welkom aan U allen. We staan aan het begin van de Goede Week. Hier in ons midden staan palmtakken als een herinnering aan Jezus’ intocht in Jerusalem. Daarmee is Hij begonnen aan de laatste etappe van zijn leven.

Als Jezus op een ezeltje de stad binnenrijdt, beginnen zijn leerlingen en de mensen langs de route te juichen: ‘Hosanna, Zoon van David’. Dat ergert de hogepriesters en de joodse overheidspersonen, want ze kennen de woorden van de profeten Jesaja en Zacharia: ‘Zie uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezel.’ Zij willen aan de macht blijven en hebben besloten Jezus voorgoed het zwijgen op te leggen en uit te schakelen. Daarom maken ze stemming onder het volk en kan het gebeuren, dat mensen die Hem vandaag toejuichen over enkele dagen schreeuwen: ‘Kruisig Hem!’

Wat hier in Jerusalem gebeurt is herkenbaar. Ook in onze dagen worden ‘sterren’ bejubeld en op een voetstuk geplaatst. Als later hun prestaties tegenvallen of als ze dingen doen of zeggen die ons niet bevallen, laten we hen even makkelijk weer vallen.

Als Jezus op een ezel de stad binnen rijdt, laat Hij zien: Ik kom niet om te vechten of te heersen, maar mild en zachtmoedig, bescheiden en kwetsbaar. Hij komt – zoals de profeet Zacharia zegt – als een man van vrede.

Dat is ook het geluid dat we horen in het Lijdensverhaal. Jezus roept zijn leerlingen op niet de baas te spelen, maar elkaar van dienst te zijn. Daarom wast Hij hen tijdens het Laatste Avondmaal als een slaaf de voeten.   Als Hij gevangen genomen wordt, verdedigt Hij zich niet met geweld, maar blijft omzien naar de mensen die Hem omringen. Hij bidt om vergeving voor zijn beulen. Als Hij uitgeput sterft, legt Hij zijn geest in de handen van zijn Vader. Omdat Jezus een weldoener wil zijn, een man van vrede, wordt Hij een man van smarten. Zó wordt Hij een metgezel van ons en van allen die door lijden worden getroffen. Metgezel van slachtoffers van haat, geweld en machtsmisbruik. Tochtgenoot van allen die zich inzetten voor vrede en recht en van hen die dienstbaar willen zijn aan het geluk van hun naasten.