Preken

Christus Koning…….

By 21 november 2016 No Comments

Zondag 20 november 2016.

Misschien zijn er onder ons, die het wat vreemd vinden om in onze tijd een Christus Koningfeest te vieren, waar ervaren wordt dat de Goede Tijding van Jezus, zijn Evangelie veel minder lijkt door te dringen dan pak weg honderd jaar geleden. Wat zou het overigens goed zijn als onze wereld zou leven vanuit de vrede die Hij is komen brengen. Wat zou het goed zijn als onze wereld zou leven vanuit de liefde voor medemens en God waar hij zo de nadruk op heeft gelegd. In 1925, tussen twee wereldoorlogen in, toen er spanningen en zorgen waren werd het feest in 1925 door paus Pius XI ingevoerd. Misschien was het ook een sein aan de wereld om meer aandacht te schenken aan en doordrongen te raken van Jezus en zijn Evangelie. Het katholicisme bloeide op, zijn invloed nam toe, ook politiek en sociaal. Dat is echter verleden tijd. Zoals iedere tijd moeten we ons nu afvragen wat de betekenis van ‘Christus Koning’ voor ons kan zijn. Aanwijzingen daarvoor vinden in de H. Schrift. Voor Pilatus heeft Jezus al gezegd, dat zijn koningschap niet van deze wereld is, dat het niet aangewezen is op politieke macht en aanzien. Die streeft hij dan ook niet na. De zogenoemde ‘goede moordenaar, die naast Jezus gekruisigd is, blijkt te beseffen, dat Jezus’ koningschap van een andere orde is. Hij vraagt Jezus om hem indachtig te zijn als hij in zíjn koninkrijk gekomen is. Wat betekent dat? De man erkent dat hij zelf gestraft wordt voor zijn wandaden. Hij erkent echter ook Jezus’ onschuld en ziet in hem God aanwezig. Zijn maat, aan de andere kant van Jezus gekruisigd, verwijt hij geen eerbied te hebben voor God. Hij vraagt zelf aan Jezus hem te gedenken als deze in zijn koninkrijk gekomen is. Eigenlijk is dat eigenaardig, dat van Jezus sprake is van het ‘komen in zijn koninkrijk’, terwijl hij aan een kruis hangt, bespot wordt door overheid, soldaten en een van de misdadigers. terwijl hij niet lang meer te leven heeft  De goede moordenaar erkent Jezus in wie Hij is, koning van een koninkrijk dat niet van deze wereld is. Van welke aard is Jezus koningschap dan wel? De eerste lezing uit de brief aan de inwoners van Kolosse, in het huidige Turkije, is een soort lied dat de betekenis van Jezus bezingt in de omstandigheden van die tijd. Jezus vat in zijn persoon de schepping positief samen. Hij is iemand zoals God de schepping bedoeld had. In Jezus is de wijsheid van God aanwezig. Jezus is opgestaan uit de machten van kwaad en dood. Hij heeft daardoor de mensheid en de schepping met God verzoend. In Hem heeft God willen wonen. Jezus is ook het hoofd van de geloofsgemeenschap, de kerk, een Grieks woord dat ‘eigendom van de Heer’betekent

Als wij met deze gedachtegang mee kunnen, is dat een grote troost voor allen die in Hem geloven. Er blijft een kern van vertrouwen en hoop te midden van alles waar we ons zorgen over maken, wat ons beangstigd in de gebeurtenissen die in onze tijd plaatsvinden. Die kern van vrede en vertrouwen geeft ons ook moed om te blijven pogen van onze samenleving een vredelievende en liefdevolle samenleving te maken, te beginnen in onze onmiddellijke omgeving. Het geeft ons de moed om tussen ons werken en ons privéleven ook nog zorg te dragen voor de medemensen in onze dorpse samenlevingen en mede te helpen aan de instandhouding van de leefbaarheid ervan. Op die manier kunnen christenen beantwoorden aan Jezus wens, dat zijn volgelingen zout der aarde zijn, licht dat de wereld verlicht.

Zo kan de aard van Christus’ koningschap ons inspireren om het dienaarzijn in hem na te volgen.  AR